Vergadering Gedeputeerde Staten 16 mei 2023

Datum: 16 mei 2023
Starttijd: 09:15
Locatie: Admiraliteitszaal

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Het nam de volgende besluiten.

Besluitenlijst vergadering Gedeputeerde Staten van 16 mei 2023

Subsidie voor Zeeuws Maritiem MuZEEum

In de Ontwikkelagenda Cultuurveld 2022-2024 heeft de Provincie Zeeland een beleidskader vastgesteld voor de vijf Zeeuwse themamusea. Daarom konden/kunnen de Zeeuwse Themamusea in de periode 2022-2024 een subsidieverzoek indienen. Het Zeeuws Maritiem MuZEEum heeft dat gedaan en zet in op digitalisering, educatie en professionalisering van de organisatie. GS hebben het subsidieverzoek van € 200.000 toegekend.

Verlening vergunning Wet natuurbescherming voor handmatig oogsten zeewier

Gedeputeerde Staten hebben het voornemen om in het kader van artikel 2.7 van de Wet natuurbescherming vergunning te verlenen aan Wildwier voor het bedrijfsmatig oogsten van zeewier en het geven van excursies op locaties gelegen in de Natura 2000-gebieden Voordelta, Oosterschelde en Veerse Meer. Deze vergunning is geldig tot en met 30 mei 2028.

Zeeuwse natuurdoelanalyses gereed

Eerder dit jaar heeft de Provincie Zeeland natuurdoelanalyses (NDA’s) opgesteld voor de Natura 2000-gebieden Canisvliet, Groote Gat, Vogelkreek en Yerseke en Kapelse Moer. Ook de NDA’s voor Zwin en Kievittepolder, Kop van Schouwen en Manteling van Walcheren zijn nu gereed. Provincies en het Rijk werken samen om de natuur in (stikstofgevoelige) Natura 2000-gebieden te herstellen. De NDA’s zijn daarbij een hulpmiddel. Komende maanden zal de Ecologische Autoriteit (EA) de NDA’s toetsen. Dit is een onafhankelijk instituut dat oordeelt of de juiste ecologische informatie beschikbaar is voor de onderbouwing van besluiten over beschermde natuur.
 

Beslissing op bezwaar van Vogelbescherming Nederland

Gedeputeerde Staten (GS) namen op 7 oktober 2022 het besluit om de verleende pilotvergunningen aan zestien partijen in het kader van artikel 2.7, lid 2 van de Wet natuurbescherming (Wnb) voor het handmatig beroepsmatig rapen van Japanse oesters in Natura 2000-gebied Oosterschelde te verlengen tot 30 september 2024. Vogelbescherming Nederland diende hierop een bezwaarschrift in. GS hebben nu besloten om het bezwaarschrift van de Vogelbescherming Nederland tegen het besluit van GS van 7 oktober 2022 ontvankelijk en gegrond te verklaren. Dit betekent dat GS de voorgenomen besluiten tot verlenging van de geldigheidsduur van deze vergunningen met gebruikmaking van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure opnieuw ter inzage zullen leggen. Hierbij is het gedurende de inzagetermijn mogelijk om een zienswijze naar voren te brengen. Na afloop van deze termijn zullen GS besluiten over de verlengingsaanvragen. Gelet op het bovenstaande trekken GS de besluiten van 7 oktober 2022 in.

Europese POP3-subsidie voor twee LEADER-projecten

Binnen het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) is subsidie beschikbaar voor LEADER-projecten die bijdragen aan de leefbaarheid en economie van de regio.
De Voogd Dienstverlening CV krijgt € 37.493,85 Europese POP3-subsidie, € 18.746,93 cofinanciering van de gemeente Veere en € 18.746,92 cofinanciering van de Provincie Zeeland voor het project ‘mobiele kippenkar – spil tot directe samenwerking met de omgeving’. Het is een innovatief experiment waarbij een mobiele kippenkar ingezet wordt in een fruitteeltboomgaard. Daarbij wordt ervaring opgedaan met vormen van samenwerking tussen veehouderij en akkerbouw/fruitteelt. De Voogd draagt zelf € 49.991,80 bij aan het project. Stichting Mae Uku krijgt € 50.000 Europese POP3-subsidie, € 30.000 cofinanciering van de gemeente Vlissingen en € 20.000 cofinanciering van de Provincie Zeeland voor het doorontwikkelen van de huidige buurtaccommodatie tot een locatie waar samenwerkingen tussen lokale stichtingen en verenigingen worden gefaciliteerd en alle inwoners terecht kunnen dankzij een gevarieerd activiteitenaanbod. De stichting draagt zelf € 95.677,20 bij aan het project.
 

Subsidie voor masterclasses Zero Emissie Truck Academy

De omschakeling van fossiele brandstoffen naar de nieuwe energiedragers is voor de logistieke sector een enorm complex proces. HCNP, Stedin, Zeeland Connect en de Provincie Zeeland bieden de Zeeuwse logistieke bedrijven een voorlichtingsprogramma aan. In vijf volledige dagen worden de bedrijven begeleid in alle stappen die zij moeten doorlopen om de omschakeling van fossiele brandstof naar de nieuwe energiedragers te volbrengen. De Provincie Zeeland en de Stichting Publieke Belangen Zeeland verlenen € 28.250 subsidie aan dit initiatief.

Voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf

De Provincie voert grote projecten uit. Voor Provinciale Staten zijn rapportages opgesteld met informatie over de voortgang van deze grote projecten. Dit gebeurt vier keer per jaar. Deze keer gaat de rapportage over de maanden februari, maart en april 2023.

Provincie Zeeland werkt samen met andere provincies aan gezamenlijke energiestrategie

De Provincie Zeeland heeft samen met zeven andere provincies duurzaam, in Nederland opgewekte, elektriciteit en groen gas ingekocht voor de periode 2020-2024. Deze samenwerking zal worden voortgezet om in 2024 opnieuw energie in te kopen. In de tussenliggende periode wordt onderzocht hoe de provincies zich uiteindelijk in 2030 zonder inzet van fossiele brandstoffen van energie kunnen voorzien.

Subsidie voor Kennis & Innovatienetwerk Schelde Safety Network

Het Nederlands/Vlaamse Schelde Safety Network verbindt bedrijven, kennisinstellingen en overheden die actief zijn op het thema veiligheid binnen de sectoren Havens & Logistiek en Water & Energie. Het doel is om de onderlinge kennisuitwisseling en innovatie op het gebied van industriële, maritieme en ondergrondse veiligheid te versterken. Het gaat hierbij om veiligheid voor personen, de organisatie en de omgeving. In het Schelde Safety Network werken onder andere University College Roosevelt, Universiteit Antwerpen, Dow, EPZ en North Sea Port samen aan innovaties op het gebied van veiligheid. Voor deze activiteiten in 2023 ontvangt het Schelde Safety Network € 50.000 subsidie van de Provincie Zeeland.

Subsidie voor Kennis & Innovatienetwerk eHealth

Belangrijk doel van Campus Zeeland is om te zorgen voor een sterke koppeling tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven, onder andere door het versterken van Zeeuwse Kennis & Innovatie (K&I)-netwerken. eHealth is er één van. De zorg heeft te maken met forse uitdagingen, waarbij digitalisering een sleutelrol kan spelen bij de benodigde oplossingen. eHealth is nauw verbonden met de Zeeuwse Zorgcoalitie waar de Zeeuwse zorg- en welzijnsorganisaties, verzekeraars en overheden bij zijn aangesloten. eHealth wil partijen samenbrengen, kennis delen en waar mogelijk gezamenlijk werken aan projecten. Provincie Zeeland stelt voor het K&I-netwerk eHealth dit jaar een subsidie van € 46.907 beschikbaar. Deze subsidie zal gebruikt worden om het organiserend vermogen van het netwerk te versterken.
 

Subsidie voor aanloopkosten Delta Climate Center

Een belangrijk project binnen het compensatiepakket Wind in de Zeilen (WiZ) dat het Rijk aan Zeeland beschikbaar stelde wegens het niet door gaan van de komst van een Marinierskazerne is de realisatie van een Delta Climate Center (DCC). In het centrum werken de Zeeuwse kennisinstellingen (HZ, Scalda en UCR) samen met de universiteiten van Utrecht en Wageningen en met NWO-I/NIOZ. De missie van het DCC is om invulling te geven aan de maatschappelijke opgave: ‘Leven en werken in de Delta: klimaatadaptatie door natuurlijke oplossingen’. Op 7 februari 2023 is de stuurgroep WiZ onder voorwaarden akkoord gegaan met het complete DCC-plan. In december 2022 is gestart met de voorbereidingen voor de opening van het DCC op de beoogde streefdatum van 1 juli 2023. Voor de aanloopkosten die hiermee gemoeid zijn, heeft de Provincie Zeeland een subsidie beschikbaar gesteld van € 277.340.
 

Jaarrapportage DCMR 2022

Gedeputeerde Staten hebben de rapportage van DCMR over het derde trimester van 2022 ter informatie aangeboden aan Provinciale Staten. DCMR geeft in het rapport het financiële resultaat over 2022 weer en in beperkte mate inhoudelijke prestaties. DCMR rapporteert elke vier maanden over inzet en behaalde resultaten. DCMR voert de taken van de Provincie Zeeland uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) voor de industriële bedrijven die onder de werking vallen van het besluit risico’s zware ongevallen of de richtlijn industriële emissies (BRZO en RIE4).

Provincie reageert op de rijksregeling Volkshuisvestingsfonds

Het Rijk stelt voor de tweede keer geld beschikbaar via het Volkshuisvestingsfonds voor de herstructurering van de bestaande woningvoorraad. Voor dit fonds loopt een consultatie. De Provincie Zeeland heeft hierop gereageerd. Daarbij is gesteld dat het beschikbare bedrag relatief laag is in verhouding tot de opgave. Ook vindt de Provincie dat het beter zou zijn om langjarig en per regio geld beschikbaar te stellen voor dit doel. Tot slot constateert de Provincie dat de toetsingscriteria de stedelijke gebieden bevoordelen boven de overige delen van Nederland en dat dit geen recht doet aan de het feit dat elke regio meetelt.

Ontwerpbegroting 2024 en eerste wijziging begroting 2023 van de RUD Zeeland

De Ontwerpbegroting 2024 en de eerste wijziging begroting 2023 van de RUD Zeeland zijn verstuurd aan Provinciale Staten voor een zienswijze. Gedeputeerde Staten hebben Provinciale Staten hierover geadviseerd.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten (PS) stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht

De Wet open overheid (Woo) regelt het recht van burgers op informatie van de overheid. Besluiten op Woo-verzoeken vindt u in het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 23 mei 2023.

Een greep uit de agenda van:

16 mei

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij de Circular Industry Day van North Sea Port en Smart Delta Resources in Vlissingen. Ook is hij aanwezig bij de informatiebijeenkomst over kernenergie in Vlissingen.

Anita Pijpelink brengt een bezoek aan projecten uit de proeftuin Zoet Water met dijkgraaf Kees-Jan de Vet van waterschap Brabantse Delta. Ook is zij aanwezig bij de herdenking van de Franse gevallenen op de Militaire Begraafplaats in Kapelle.

Dick van der Velde is aanwezig bij het Zeeuwse arbeidsmarktcongres in Middelburg.

19 mei

Jo-Annes de Bat geeft het startschot bij de wielerwedstrijd Junioren Driedaagse in Axel.
 
Anita Pijpelink opent het Middelburgse Abdijbier Festival.

20 mei

Han Polman reikt de Zilveren Legpening uit aan het kampioensdrietal ringrijden in Biggekerke.

22 mei 

Jo-Annes de Bat reikt een cheque uit van het Jeugdfonds Sport & Cultuur in Wemeldinge.

Anita Pijpelink onthult de portretten van Michiel de Ruyter en Anna van Gelder in het Zeeuws MuZEEum.