Vergadering Gedeputeerde Staten 23 mei 2023

Datum: 23 mei 2023
Starttijd: 09:15
Locatie: Admiraliteitszaal

Het college van (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Het nam de volgende besluiten.

Besluitenlijst vergadering van 23 mei: bijgewerkt 25 mei 2023

GS informeren PS over voorontwerp-Rijksinpassingsplan Nederwiek 1

Op 13 april 2023 stuurde het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat het voorontwerp voor het inpassingsplan voor ‘Net op zee Nederwiek 1’ toe. hebben schriftelijk geïnformeerd over het project Nederwiek, de (juridische) procedure en de inspanningen op dit dossier in het voortraject.

Dinsdag 23 mei 2023

Subsidie voor onderzoek haalbaarheid Food Innovation Center

hebben besloten een van € 15.000 te verlenen aan Dockwize in Vlissingen voor een onderzoek naar de haalbaarheid van een Food Innovation Centre in Zeeland. Het Food Innovation Centre moet zowel startende als bestaande bedrijven de mogelijkheid bieden nieuwe concepten en innovaties op het gebied van ‘food’ in een daarvoor volledig toegeruste omgeving te testen, ontwikkelen en demonstreren. Een dergelijke faciliteit bestaat nog niet in Zeeland. Bedrijven vinden deze locaties momenteel (ver) buiten de provincie in onder andere Helmond en Venlo.
 

Subsidie voor onderzoek suikermais

De Provincie Zeeland heeft besloten een van € 8.885 te verlenen voor een onderzoek naar de duurzame aspecten van de teelt van suikermais. Vanaf 1 januari 2023 is er een nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Daarin wordt onder meer gewerkt met een eco-regeling, die mede bepaalt wat de financiële bijdrage is vanuit Europa en het Rijk aan een landbouwbedrijf. De eco-regeling werkt met een puntensysteem. Suikermais scoorde in 2023 geen punten in de eco-regeling. Dat maakt de teelt financieel minder aantrekkelijk. Met dit onderzoek wordt mogelijk aangetoond dat de teelt van suikermais wel punten verdient in de eco-regeling.

Voortgangsrapportage Regionale Energiestrategie Zeeland

In oktober 2020 stelde Zeeland als eerste regio in Nederland een Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 vast. Hierin staan de Zeeuwse energie-ambities tot 2030 voor wat betreft duurzame elektriciteit (zoals wind- en zonne-energie), aardgasvrije wijken, het besparen van energie en het van de mobiliteit. Inmiddels is de uitvoering van de RES 1.0 in volle gang. Iedere twee jaar stelt het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie een voortgangsrapportage op. Hierin is te lezen of de RES-regio op koers ligt met het regionale bod voor 2030. De rapportage gaat in op de voortgang en het doelbereik van de RES 1.0. De Zeeuwse partners spannen zich in om in 2030 tenminste 3 TWh aan opwekking van hernieuwbare elektriciteit te realiseren. Ten aanzien van deze doelstelling zit de RES Zeeland momenteel op 73 procent van de 2030-doelstelling.

Hoger beroep tegen uitspraak afwijzing handhavingsverzoek gebiedsontwikkeling Perkpolder

hebben besloten om hoger in te stellen tegen de uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant van 20 april 2023, waarbij het ingestelde beroep tegen de afwijzing van het handhavingsverzoek is verklaard. Ook zal een worden gevraagd, voor schorsing van de opdracht om een nieuwe beslissing op te nemen, in afwachting van de uitspraak op het hoger beroep.

Subsidieregeling Samen in Zee

De Provincie Zeeland wil de subsidieregeling Samen in Zee in het najaar van 2023 samen met de Zeeuwse gemeenten voor een derde keer openstellen . De voorbereidingen voor de zijn gestart, waaronder een officieel verzoek aan gemeenten voor het doen van een financiële bijdrage voor de te verstrekken subsidies.

Wijziging subsidiebeschikkingen

Voor de natuurontwikkeling met de subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap is er voor het natuurgebied Vincent den Koornbyter, namens de eigenaar, het verzoek gekomen om de inrichtingssubsidie niet uit te betalen. De inrichting is wel conform de uitgevoerd. Ook is er een voorschot verleend van € 54.114,07 aan de Lynden-ter-Hooge-Stichting voor de verbetering van de natuurwaarden op Landgoed Ter Hooge.

GS informeren colleges B&W over Regionale Mobiliteitsstrategie en aanbesteding busconcessie

(GS) hebben alle colleges van burgemeester en wethouders per brief geïnformeerd over de uitwerking van de Regionale Mobiliteitsstrategie en in het bijzonder de start van de aanbesteding van de busconcessie.

Vaststellen verdere uitwerking Zeeuwse VTH-beleid

hebben drie nota’s vastgesteld die onderdeel uitmaken van het beleid op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Het gaat over Zeeuwse prioriteiten en de risicoanalyse VTH 2023/2024, Protocol Casemanagement en Uitvoering preventiemaatregelen 2022. Deze nota’s zijn een verdere uitwerking van het gezamenlijke Zeeuwse VTH-beleid en bedoeld om in praktische zin uitvoering te geven aan de thema’s die binnen het Zeeuws VTH-beleid zijn vastgelegd.

Huisvesting vergunninghouders Zeeland

Alle gemeenten krijgen ieder halfjaar van het Rijk een taakstelling voor een aantal te huisvesten vergunninghouders. Dit zijn asielzoekers met een tijdelijke verblijfsvergunning. De Zeeuwse gemeenten zetten zich in om deze mensen tijdig en goed te huisvesten. Gezamenlijk hebben de Zeeuwse gemeenten de taakstelling gehaald.

Vragen van PS aan GS

(GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die (PS) stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht

De Wet open overheid (Woo) regelt het recht van burgers op informatie van de overheid. Besluiten op Woo-verzoeken vindt u in het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 30 mei 2023.

Een greep uit de agenda van:

24 mei

Anita Pijpelink brengt een werkbezoek aan Groot Eiland en Klein Eiland in Hulst. Ook opent zij de netwerksessie 80 jaar vrijheid in de Abdij in Middelburg.

Han Polman is aanwezig bij de Haagsche Tafeltjesavond in Den Haag.    

Dick van der Velde is aanwezig bij de opening van de afvalwaterzuivering Sloe in Nieuwdorp en sluit het event Toeristische watersport MKB-ers in Kortgene af.

25 mei

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij de finale van het Datafest in het JRCZ in Middelburg.

Harry van der Maas geeft het startsein bij het ROVZ-evenement Doortrapdag in Kapelle. Ook opent hij een nieuwe rotonde op de Oesterdam in Tholen. 
 
Anita Pijpelink opent een wandelevenement in Veere van Stichting Landschapsbeheer Zeeland.

26 mei  

Anita Pijpelink opent een boswachtershut in de Zwaakse Weel.

Han Polman herbeëdigt dijkgraaf Toine Poppelaars in het waterschapskantoor Scheldestromen in Middelburg.