Vergadering Gedeputeerde Staten 28 februari 2023

Datum: 28 februari 2023
Starttijd: 09:15
Locatie: Admiraliteitszaal

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Het nam de volgende besluiten.

Besluitenlijst vergadering Gedeputeerde Staten van 28 februari: bijgewerkt 2 maart 2023 

Toezichtregime 2023

Jaarlijks toetst de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de begroting van de Provincie. De minister oordeelt in haar toezichtbrief voor 2023 dat de Provincie Zeeland onder de lichtste (repressieve) vorm van toezicht blijft vallen. Dit betekent onder andere dat de begroting en tussentijdse begrotingswijzigingen niet vooraf aan haar voorgelegd hoeven worden.

Koninklijk besluit in verband met uitbating kerncentrale Doel na stopzetting Doel 3

Op 6 november 2022 is in België het Koninklijk Besluit over de vergunning tot uitbating van de Kerncentrale Doel verleend aan NV Electrabel. Het Koninklijk Besluit vormt een wijziging en aanvulling op de exploitatievergunningen van Kerncentrale Doel na stopzetting van kernreactor Doel 3 op 1 oktober 2022. De Provincie Zeeland is hiervan schriftelijk in kennis gesteld door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle.

Dinsdag 28 februari 2023

Uitbetaling subsidies natuurbeheer over 2022

Gedeputeerde Staten hebben de bedragen voor de subsidies natuurbeheer over 2022 bepaald. Het beheer van de natuurgebieden is volgens de subsidiebeschikkingen van de Provincie uitgevoerd.
 

Subsidie voor SportZeeland in 2023

De Provincie Zeeland wil met het Zeeuws Sportakkoord mensen in beweging krijgen en sport bereikbaar en betaalbaar houden. SportZeeland voert een belangrijk deel van dat beleid uit als provinciale netwerkorganisatie op het terrein van sport, bewegen en gezondheid. Voor deze werkzaamheden ontvangt SportZeeland een subsidie van € 326.557.

Cofinanciering MIT Zuid in 2023

Voor 2023 stelt de Provincie Zeeland € 650.000 beschikbaar als cofinanciering voor de MIT Zuid-regeling voor het innovatieve mkb. Inclusief de bijdragen van de provincies Noord-Brabant en Limburg en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat komt er een totaalbedrag van 11,9 miljoen euro beschikbaar voor de regeling, waarmee mkb-bedrijven haalbaarheidsprojecten en R&D-samenwerkingsprojecten kunnen uitvoeren. De uitvoering van de regeling gebeurt door Stimulus Programmamanagement. Impuls Zeeland adviseert en begeleidt mkb’ers bij het opstellen van een ondernemingsplan en het schrijven van een subsidieaanvraag. De regeling voor de haalbaarheidsprojecten gaat op 4 april 2023 open volgens het principe van ‘first come, first serve’. De tender voor het instrument R&D-samenwerkingsprojecten gaat open op 6 juni en sluit op 12 september 2023.
 

Subsidie voor innovatieve projecten uit Zeeland in Stroomversnelling

De resultaten van de thematische openstelling Human Capital Agenda van de subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling zijn bekend. Vanaf 8 juli tot en met 25 november 2022 was het mogelijk om subsidieaanvragen voor innovatieve oplossingen voor de krapte op de arbeidsmarkt in te dienen. In totaal worden er vier projecten gehonoreerd voor een bedrag van € 191.125. De deskundigencommissie heeft alle projecten beoordeeld en voorzien van advies aan Gedeputeerde Staten. De volgende projecten ontvangen subsidie:

  • ‘Aand8: Leerwerkplaats HR Positief Gezond Werkgeverschap Zeeland, aanvrager Viazorg ontvangt € 43.735 subsidie.
  • ‘Pilot Werkende Mantelzorger, Een Zeeuwse Toolbox’, aanvrager stichting Manteling ontvangt € 48.955 subsidie.
  • ‘Sterker en Beter 2022-2023’, aanvrager Iriz Beheer ontvangt € 48.435 subsidie.
  • Fit2WorkZeeland’, aanvrager Stichting Maatschappelijk Werk en Welzijn Oosterschelderegio (SMWO)/SportZeeland ontvangt € 50.000 subsidie.
     

Voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf

De Provincie Zeeland voert een aantal grote projecten uit. Over de voortgang hiervan rapporteert het college eens per kwartaal aan Provinciale Staten. Deze voortgangsrapportage gaat over de maanden november, december en januari 2022/2023.

Exploitatiebijdrage 2023 Connexxion

Connexxion verzorgt in opdracht van de Provincie Zeeland het openbaar busvervoer in Zeeland. Gedeputeerde Staten hebben besloten om voor het jaar 2023 een exploitatiebijdrage van ongeveer 17,5 miljoen euro als voorschot uit te betalen.

Beslissing op bezwaar Dow Benelux B.V.

Dow Benelux B.V. heeft bezwaar gemaakt tegen een door Gedeputeerde Staten (GS) afgegeven negatieve verklaring over de milieurapportage van Dow Benelux B.V. van 2021. Om die reden heeft de onafhankelijke commissie bezwaar, beroep en klachten zich gebogen over het bezwaar van Dow Benelux B.V. Hieruit blijkt dat de negatieve verklaring over de milieurapportage onvoldoende is onderbouwd. GS hebben in de beslissing op bezwaar de motivering van het eerste besluit aangevuld.

Interbestuurlijk toezicht 2023-2026

Het is een taak van de Provincie om voor een aantal wetten toezicht te houden op de gemeenten en het waterschap, het zogenoemde Interbestuurlijk Toezicht (IBT). In het door Gedeputeerde Staten vastgestelde beleidskader beschrijft de Provincie hoe het toezichthouden vorm krijgt. De volgende toezichtdomeinen zijn onderdeel van het beleidskader: Archief- en informatiebeheer, Gebouwd erfgoed & Archeologie en het Omgevingsrecht.

GS vragen opnieuw aandacht bij ministers voor tandartsentekort

Gedeputeerde Staten vragen opnieuw aandacht bij de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het tandartsentekort dat op Zeeland afkomt. Dit naar aanleiding van het verschenen Capaciteitsplan 2024-2027 Eerstelijns Mondzorg van het Capaciteitsorgaan. Het Capaciteitsorgaan onderzoekt de toekomstig benodigde capaciteit aan professionals in de zorg en de daarvoor benodigde instroom in de opleidingen. Het rapporteert hierover aan de zorgsector en de overheid.

Verlenging Zeeuws Heldenfonds

De Provincie Zeeland stelt een bedrag van € 75.000 beschikbaar voor de verlenging van het Zeeuws Heldenfonds. Dit is een fonds waarmee de Provincie, de Zeeuwse gemeenten (VZG) en het Oranje Fonds zich samen inzetten voor een sociaal verbonden samenleving in Zeeland. Het fonds zou eindigen op 31 december 2022. Vanwege het succes ervan heeft het Oranjefonds voorgesteld de samenwerking te verlengen tot en met 31 december 2024. Het Zeeuws Heldenfonds geeft Zeeuwse sociale initiatieven een (extra) steuntje in de rug. De afgelopen twee jaar werden 26 Zeeuwse initiatieven ondersteund. Daarnaast is er vanuit het Zeeuws Heldenfonds bijgedragen aan ongeveer 150 Burendag-initiatieven die ontmoeting en omzien naar elkaar stimuleren.

Aangepast subsidieplafond Subsidieregeling drugsdumpingen

Het subsidieplafond van de zogenoemde ‘geharmoniseerde subsidieregeling drugsdumpingen’ is aangepast van € 27.414 naar € 50.000. Grondeigenaren, erfpachters en publiekrechtelijke rechtspersonen worden in staat gesteld subsidie aan te vragen voor de kosten die gemaakt zijn in verband met de opruiming van drugsafval. De regeling is in 2021 vastgesteld met middelen van en in samenwerking met het Ministerie van Justitie en Veiligheid. BIJ12 voert de regeling in mandaat voor de Provincie Zeeland uit. Subsidie kan worden aangevraagd via de site: Aanvragen subsidie opruimen drugsafval - BIJ12

Subsidieregeling voor toekomstbestendige bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen zijn belangrijk voor de Zeeuwse economie. Om bedrijventerreinen in de toekomst economisch vitaal te houden en de kansen op het gebied van energie en klimaat te benutten, hebben Gedeputeerde Staten de subsidieregeling Toekomstbestendige Bedrijventerreinen - Planvorming opnieuw opengesteld. De regeling stimuleert het maken van plannen die inzetten op de kwaliteit en verduurzaming van bedrijventerreinen. Zeeuwse gemeenten en op de bedrijventerreinen gevestigde ondernemingen kunnen tot en met 31 oktober 2023 subsidie aanvragen. Voor deze openstelling is een totaalbedrag van € 500.000 beschikbaar.

Subsidies voor hergebruik leegstaande panden

Met de subsidieregeling Hergebruik Leegstaande Panden voor Wonen wil de Provincie het hergebruik van leegstaande panden in het bebouwde gebied stimuleren. In oktober en november 2022 kon hiervoor subsidie worden aangevraagd. De regeling stond alleen open voor hergebruik in de vorm van woningen. Hiervoor was een budget van € 1.000.000 beschikbaar. De regeling is een onderdeel van de ‘Actielijn Innovatieve en flexibele woonvormen’ uit de Zeeuwse Woonagenda. Voor de regeling zijn twaalf aanvragen ingediend voor hergebruik van onder andere een leegstaand kantoor en een leegstaande school. Na beoordeling zijn er twee aanvragen toegekend. Met deze aanvragen worden in totaal veertien woningen gerealiseerd.

Subsidieregeling voor stimuleren flexibele inzet bij gemeenten voor ondersteuning woningbouwprojecten

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft aan de Provincie Zeeland geld beschikbaar gesteld om inhuur van tijdelijke capaciteit en externe expertise voor woningbouwprojecten te bekostigen. Gedeputeerde Staten hebben een subsidieregeling opengesteld voor gemeenten om hier gebruik van te maken tot eind 2023.

Zeeland sluit woondeal met het Rijk

De Provincie Zeeland heeft in nauwe samenwerking met alle Zeeuwse gemeenten, de woningcorporaties, het Rijk en andere belanghebbenden in de Zeeuwse woningmarkt een
Zeeuwse Woondeal opgesteld met de ambitie om in de periode tot en met 2030 ongeveer 16.500 nieuwe woningen te realiseren. Hiermee draagt Zeeland bij aan het oplossen van het landelijke woningentekort. De ambitie is om twee derde van de woningen in de segmenten ‘betaalbare koop’ en ‘huur’ te bouwen en toe te groeien naar 30 procent sociale huurwoningen. Na de vaststelling van de Zeeuwse woondeal in de colleges van B&W en Gedeputeerde Staten zal de woondeal begin maart 2023 worden ondertekend door minister de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, de Provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten. Vervolgens start de realisatiefase van de Woondeal die loopt tot en met 2030.
 

Overname ICT-middelen na buitengebruikstelling

Statenleden, burgercommissieleden, bestuurders en medewerkers ontvangen van de provinciale organisatie ICT-middelen in bruikleen om hun werk veilig en efficiënt te kunnen uitvoeren. Wanneer de bruikleen eindigt, wordt de huidige gebruiker gevraagd of hij interesse heeft in overname van de eigen ICT-middelen. De ICT-middelen die in aanmerking komen voor overname, worden tegen een marktconforme prijs aangeboden aan de huidige gebruiker.
 

€ 265.000 voor vijftien projecten in Zeeland; sloop, nieuwbouw en samenvoeging van woningen

De Provincie Zeeland subsidieert voor de twaalfde keer projecten die bijdragen aan het verbeteren van de woningvoorraad. Het gaat om vijftien projecten voor het slopen en nieuwbouwen van particuliere woningen of het samenvoegen van twee kleine particuliere woningen tot één grotere woning. In totaal worden dertien verouderde particuliere woningen gesloopt en weer energiezuinig teruggebouwd. Bij twee projecten worden twee woningen samengevoegd. De € 265.000 subsidie levert ruim € 3,96 miljoen op aan investeringen in de sloop- en bouwsector. De projecten worden gesubsidieerd uit de subsidieregeling Provinciale Impuls Wonen.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten (PS) stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht

Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo). Besluiten op Woo-verzoeken vindt u in het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 7 maart 2023.

Een greep uit de agenda van:

28 februari  

Het voltallige college bezoekt de Vaandeldrager in het Zeeuws Museum.

Harry van der Maas is aanwezig bij het Provinciespel met studenten van Scalda in de Provinciale Statenzaal in Middelburg.

1 maart  

Harry van der Maas brengt een werkbezoek aan Revant locatie Lindenhof in Goes. Houdt hij een toespraak tijdens het 100-jarig jubileum van AMZ en opent hij de vernieuwde kade aan de Edisonweg in Vlissingen. 

Anita Pijpelink opent het Model European Parlement in Middelburg.

Dick van der Velde ontvangt het door de Provincie behaalde ISO-27001 certificaat voor informatieveiligheid in Middelburg.

2 maart

Jo-Annes de Bat brengt een werkbezoek aan Inno Way in Middelburg en is aanwezig bij de Emergo alumni bijeenkomst in Middelburg.

3 maart  

Jo-Annes de Bat reikt cheques uit aan projecten die een Zeeland in Stroomversnelling-subsidie ontvangen in Goes en gaat naar de opening van Schelde Exotech in Ritthem.

Anita Pijpelink ontvangt de directeur-generaal Regieorganisatie Transitie Landelijk Gebied.

Dick van der Velde brengt een werkbezoek aan bedrijventerrein Zierikzee Zuid.

4 maart

Anita Pijpelink neemt in Vlissingen het eerste exemplaar in ontvangst van ‘Soms komt niet thuis wat vertrokken is’.

6 maart

Dick van der Velde ondertekent de Zeeuwse Woondeal met wethouders en minister De Jonge in Vlissingen.

Anita Pijpelink en Jo-Annes de Bat ondertekenen de intentieverklaring Oesterkweek, Duurzaamheid en Natuurontwikkeling in Middelburg.