Vergadering Gedeputeerde Staten 29 augustus 2023

Datum: 29 augustus 2023
Starttijd: 09:30
Locatie: Extern

Het college van (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Het nam de volgende besluiten.

Besluitenlijst vergadering van 29 augustus: bijgewerkt 31 augustus 2023

Provinciale zienswijze op ontwerpbesluit wijziging Toegangsbeperkend besluit Voordelta

Op 13 juli 2023 heeft de minister voor Natuur en Stikstof het voornemen bekendgemaakt om het Toegangsbeperkend bodembeschermingsgebied Voordelta van 9 juni 2008 te wijzigen. In die zin dat het gebied gesloten wordt voor alle vormen van bodemberoerende visserij, waaronder garnalen-, boomkor-, ensis-, mosselzaad-, kokkel-, oester- en spisulavisserij. (GS) hebben een uitgebracht op dit van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In de zienswijze pleiten GS ervoor de negatieve gevolgen voor de visserijsector zo beperkt mogelijk te houden en de voorgenomen sluiting per 5 oktober 2023 uit te stellen. Ook dringen zij erop aan de maatregel een tijdelijk karakter te geven, totdat uit metingen blijkt dat de maatregel daadwerkelijk effect heeft.

Voorronde jongerendebat Op Weg naar Het Lagerhuis 29 januari 2024

‘Op weg naar Het Lagerhuis’ is de grootste debatwedstrijd van Nederland. In januari en februari 2024 vinden er in alle provincies voorrondes van ‘Op weg naar Het Lagerhuis’ plaats. De landelijke finale wordt uitgezonden op televisie. Op 29 januari 2024 vindt de voorronde in Zeeland plaats in het provinciehuis in Middelburg. Zeeuwse jongeren maken dan kennis met de Provincie Zeeland en worden betrokken bij de provinciale politiek. Ze leren technieken om te spreken in het openbaar en om een constructieve dialoog te voeren. De activiteit past binnen het jongerenparticipatiebeleid van de Provincie Zeeland. Daarom subsidiëren deze activiteit met € 9.350.

Provincie Zeeland maakt Provinciaal Jeugddebat 2023 mogelijk

De Nationale Jeugdraad (NJR) organiseert ieder jaar provinciale jeugddebatten in de twaalf provincies. Jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar van zowel het vmbo, mbo, havo als het vwo nemen jaarlijks deel aan deze jeugddebatten. Naast een educatieve manier om jongeren kennis te laten met de provinciale politiek kunnen jongeren meedenken over het beleid van hun Provincie. De jongeren krijgen de mogelijkheid actief deel te nemen en te worden geselecteerd voor het Nationaal Jeugddebat in de Tweede Kamer in Den Haag. Het Provinciaal Jeugddebat past binnen het jongerenparticipatiebeleid van de Provincie Zeeland. Daarom subsidiëren deze activiteit met € 6.490. Het jeugddebat vindt plaats op woensdag 8 november 2023.

Dinsdag 29 augustus 2023

Voorstel RUD Zeeland verrekening resultaat 2022

De RUD Zeeland heeft aan haar deelnemers een voorstel gestuurd om het negatieve resultaat over 2022 te verrekenen. kunnen hierop een reactie geven door een in te dienen.

Ondersteuning koopstarters - motie Hamsterhuren

Vorig jaar is in de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin het kabinet werd gevraagd een onderzoek naar de werking van het fenomeen ‘hamsterhuren’ uit te voeren. Vervolgens is tijdens de vergadering van (PS) op 11 november 2022 een motie aangenomen waarin (GS) verzocht worden om de uitkomsten van het onderzoek van het kabinet af te wachten en te onderzoeken hoe het concept ‘hamsterhuren’ is toe te passen voor de provincie Zeeland. GS informeren PS over de uitkomsten van het onderzoek dat het kabinet heeft laten uitvoeren., Daarin gaan GS in op de mogelijkheden die er in Zeeland zijn en welke instrumenten de Zeeuwse gemeenten (kunnen) hanteren om koopstarters op de woningmarkt te helpen.

Uitvoering Cultuurmonitor Zeeland 2023-2024

verlenen de Boekmanstichting opdracht voor het uitvoeren van de Cultuurmonitor Zeeland in 2023 en 2024. Deze monitor levert informatie op over de waarde van cultuur in Zeeland. Hierbij kijken de onderzoekers naar de artistieke waarde, maar ook naar de waarde van cultuur voor de samenleving en de economie. De monitor laat zien hoe de Zeeuwse culturele sector zich ontwikkelt en hoe die zich verhoudt tot de rest van Nederland. Zo kan de Provincie trends en ontwikkelingen zien en hierop inspelen. De Cultuurmonitor Zeeland 2023-2024 is bedoeld voor overheden, culturele en kunstonderwijsinstellingen en belangenorganisaties.

Beslissing op bezwaar rijksmonument in Hulst

(GS) hebben besloten de afwijzing van een subsidieaanvraag voor de restauratie van het voorhuis van het rijksmonument aan de Steenstraat 30 in Hulst aan te vullen. De commissie , en klachten adviseerde GS om het bezwaar tegen het niet verlenen van een , maar te verklaren. Ze adviseerde daarnaast om de reden tot afwijzing aan te vullen.
 

Vragen van PS aan GS

(GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die (PS) stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht

De Wet open overheid (Woo) regelt het recht van burgers op informatie van de overheid. Besluiten op Woo-verzoeken vindt u in het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 5 september 2023.

Een greep uit de agenda van:

30 augustus

Dick van der Velde gaat naar het afscheid van Marco van der Wel van Zeeuwland in Zierikzee.

31 augustus

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij de bijeenkomst van BNI Neeltje Jans in Goes. Hij gaat op werkbezoek bij AERS in Aardenburg, Biosfeer Groede B.V. in Groede en de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg. Ook is hij aanwezig bij het Kickoff Festival Zeeland in Middelburg en gaat hij naar het netwerkmoment van North Sea Port bij het Zeeland Nazomer Festival in Nieuwdorp.
     
Wilfried Nielen brengt een kennismakingsbezoek aan projecten van Poldernatuur Zeeland in Retranchement.

1 september

Harry van der Maas opent de Zeeuwse Herdenking Verkeersslachtoffers in het Topshuis in Vrouwenpolder.

2 september

Jo-Annes de Bat reikt de prijzen uit bij De Kustloop in Vrouwenpolder.

4 september

Han Polman brengt een werkbezoek aan de gemeente Veere.