Vergadering Gedeputeerde Staten 4 april 2023

Datum: 4 april 2023
Starttijd: 09:15
Locatie: Admiraliteitszaal

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Het nam de volgende besluiten.

Besluitenlijst vergadering Gedeputeerde Staten van 4 april: bijgewerkt 6 april 2023

Peer review zeegroenten snijden

De Provincie Zeeland wil de traditie van het zeegroenten snijden behouden, maar heeft ook een taak om de Oosterscheldenatuur te beschermen. Onderzoek gaf aan dat het snijden van zeegroenten soms negatieve effecten met zich meebrengt voor de natuur. In gesprekken hierover bleek dat er meerdere interpretaties mogelijk zijn van de passende beoordeling (PB) die hiervoor is opgesteld. Om de conclusies te verhelderen, hebben Wageningen University & Research en het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee beide een peerreview uitgevoerd. Uit deze peerreview komt naar voren dat er een goede PB is opgesteld met de gegevens die beschikbaar waren. De Provincie vindt het wenselijk dat aanvullend onderzoek naar alle drukfactoren voor de natuur van de Oosterschelde wordt uitgevoerd. De uitkomsten van de peerreview worden meegenomen bij de overleggen over het snijden van zeegroenten.

GS beantwoorden brieven gemeenten over zeegroenten snijden

De gemeenten Tholen, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland hebben een brief gestuurd naar Provincie Zeeland om hun zorgen over de Zeeuwse traditie van zeegroenten snijden te delen. In het antwoord van GS wordt toegelicht hoe het collegebesluit tot stand is gekomen en hoe samen met alle betrokken partijen wordt gewerkt aan een mooie nieuwe toekomst voor deze Zeeuwse traditie met minimaal effect op de Oosterscheldenatuur.

Gedeputeerde Staten reageren op brief Vereniging Zeeuwse Gemeenten over adviescommissie RUD Zeeland

Onder de vernieuwde Wet gemeenschappelijke regelingen kan de volksvertegenwoordiging een adviescommissie inrichten voor een gemeenschappelijke regeling. Provinciale Staten hebben het voortouw genomen om dit samen met gemeenteraden en de Algemene Vergadering van het waterschap te doen voor de RUD Zeeland. De Vereniging Zeeuwse Gemeenten heeft kanttekeningen bij het proces en deelt deze met Gedeputeerde Staten.

Dinsdag 4 april 2023

Openstelling voor indienen Lokale Ontwikkelingsstrategie LEADER

Binnen het Nationaal Strategisch Plan kan weer invulling worden gegeven aan de LEADER-aanpak. LEADER is een subsidieregeling voor projecten gericht op het versterken van het landelijk gebied door behoud van de leefbaarheid van het platteland, het versterken van de sociale cohesie en het behouden/versterken van het voorzieningenniveau. Gedeputeerde Staten roepen zogenoemde Lokale Actiegroepen op om een Lokale Ontwikkelingsstrategie voor de periode 2023-2027 in te dienen tijdens de openstelling van 7 april 2023 tot en met 22 mei 2023 (17.00 uur).

Toekenning subsidie POP3+-Openstelling Fysieke investeringen voor Innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen Zeeland 2022 water

De openstelling van het Europese landbouw subsidieprogramma POP3+, Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering agrarische ondernemingen Zeeland water 2022, is zeer succesvol gebleken. Er zijn in totaal 184 aanvragen ingediend voor een totaalbedrag van ruim € 4,7 miljoen. Door tussentijdse ophoging van het subsidieplafond kunnen nu 136 aanvragen worden gehonoreerd, waarmee in totaal € 3.540.725,40 aan subsidie wordt toegekend.
 

Subsidie voor SOS Dockwize Energie

De Provincie Zeeland heeft aan het begin van de coronacrisis samen met Dockwize een SOS-programma gestart om ondernemers te helpen die in problemen kwamen. Nu de hoge energiekosten ondernemers weer in moeilijkheden brengen, stelt de Provincie Zeeland € 119.623 beschikbaar aan Dockwize voor een nieuw noodprogramma van het project SOS Dockwize. Dit noodprogramma helpt ondernemers met energievraagstukken. De ondernemer doorloopt in tien weken een energieprogramma om te komen tot inzichten en aanpassingen in de bedrijfsvoering, in de kosten en/of inkomstenzijde. Het programma biedt de mogelijkheid op een gestructureerde manier tot een actieplan te komen. Ondernemers krijgen hierdoor weer lucht en leren de (energie)kosten van hun onderneming beter kennen en kunnen daardoor financieel beter (bij)sturen. Daarnaast kijkt Dockwize naar verbetermogelijkheden waarbij energiecoaches helpen.

Zeeuws Toekomstbeeld Fiets

De Provincie wil dat er in Zeeland méér gefietst wordt. De fiets is een sportieve manier van reizen, goed voor de gezondheid en het veroorzaakt geen uitstoot. Een grotere focus op de fiets is nodig binnen de ruimtelijke en maatschappelijke uitdagingen waar Zeeland (en de rest van Nederland) mee te maken heeft, zoals de energietransitie en de bereikbaarheid. Daarom heeft de Provincie samen met verschillende partners het Zeeuws Toekomstbeeld Fiets (ZTF) opgesteld. Het ZTF is ook een uitwerking van de Regionale Mobiliteitsstrategie (RMS) en geeft uitvoering aan de daarin opgenomen afspraken.

Uitstel aanleg rotonde N288-Valkenisseweg Biggekerke

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met uitstel van de aanleg van een rotonde op de kruising N288-Valkenisseweg in Biggekerke met in ieder geval één jaar. In de tussentijd wordt verkend hoe de verkeersveiligheid van de hele rondweg Biggekerke verbeterd kan worden.

Reactie op brief Bewonersgroep Borssele over Central Gate

Gedeputeerden Staten (GS) hebben een brief ontvangen van de Bewonersgroep Borssele over de plannen voor een Central Gate. De beoogde locatie hiervoor is de Assenburgweg in Borssele. De Bewonersgroep heeft bezwaren tegen de vestiging van de Central Gate op deze locatie. GS reageren op deze brief en wijzen de bewonersgroep ook op de beoogde voordelen van een Central Gate, zoals die op het gebied van verkeersveiligheid, leefbaarheid en de bestrijding van criminaliteit.

Opdracht voor exotenbeheer

Gedeputeerde Staten hebben de wettelijke taak om invasieve exoten die zijn aangewezen door de Europese Unie te elimineren en te beheren. Invasieve exoten zijn soorten die niet van oorsprong in Europa voorkomen en een bedreiging vormen voor de biodiversiteit. In 2018 heeft de Provincie opdracht verleend op grond van de Wet natuurbescherming om enkele soorten te bestrijden. Nu besluiten GS om opdracht te verlenen voor een aantal aanvullende soorten. Met dit besluit wordt het mogelijk gemaakt om ook deze soorten op een effectieve en doelmatige manier te bestrijden.

Voorlopige vaststelling Arbeidsveiligheid beleid

Een veilige en gezonde werkomgeving met goede arbeidsomstandigheden voor medewerkers vindt de Provincie Zeeland erg belangrijk. Het beleidsplan Arbo, Veiligheid en Gezondheid borgt dat. Het nieuwe arbeidsveiligheidsbeleid valt onder dit beleidsplan. Dit beleid is allereerst gericht op het creëren, beheersen en in stand houden van een veilige werkomgeving voor alle medewerkers. Daarnaast maakt het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van medewerkers van Provincie Zeeland in relatie tot het werk hier ook onderdeel van uit. Het Arbeidsveiligheidsbeleid gaat dieper in op specifieke punten uit het overkoepelende Arbo-, Veiligheids- en Gezondheidsbeleid. Na de voorlopige vaststelling van het beleidsstuk door Gedeputeerde Staten wordt dat ter instemming voorgelegd aan de Ondernemingsraad. In kwartaal twee of drie van 2023 wordt definitieve besluitvorming verwacht.

Verzoek intrekking Wet natuurbescherming vergunning Yara Sluiskil B.V.

Gedeputeerde Staten besluiten om niet in te gaan op het verzoek van de Coöperatie Mobilisation for the Environment U.A. om de natuurvergunning, die op 31 oktober 2014 is verleend aan Yara Sluiskil B.V., in te trekken.

Natuurdoelanalyses voor de Zeeuwse Natura 2000-gebieden

Provincies en Rijk werken samen om de natuur in (stikstofgevoelige) Natura 2000-gebieden te herstellen. Natuurdoelanalyses zijn daarbij een belangrijk hulpmiddel. Eerder dit jaar hebben we in Zeeland analyses opgesteld voor Canisvliet, Groote Gat, Vogelkreek en Yerseke en Kapelse Moer. De NDA’s voor Zwin en Kievittepolder, Kop van Schouwen en Manteling volgen nog. Vanwege de benodigde zorgvuldigheid consulteren wij hiervoor eerst een aantal experts; in mei willen we de benodigde stukken aanleveren bij de Ecologische Autoriteit. Omdat dit later is dan vooraf aangekondigd, zijn Provinciale Staten hiervan op de hoogte gesteld.
 

Subsidie voor festival Verse Visrock

De Provincie Zeeland verstrekt een subsidie van € 2.500 aan Verse Visrock. Een groep Zeeuwse jongeren organiseert dit festival waarbij beginnende bands, in de leeftijdscategorie van ongeveer 16 tot 20 jaar, een vrij podium krijgen om te laten zien wat ze kunnen voor publiek. Het festival vindt plaats op 8 april 2023 vanaf 15.00 uur in de Vroone in Kapelle.

Provincie ondersteunt Woningbouwimpuls-aanvraag gemeente Vlissingen

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft de vijfde ronde van de regeling Woningbouwimpuls (WBI) opengesteld voor aanvragen door gemeenten. Dit fonds is gericht op het vergroten van de woningvoorraad vanwege het huidige woningtekort in Nederland. Gemeenten kunnen meebouwen met een bijdrage uit de Woningbouwimpuls, als zij extra aandacht geven aan de bouw van betaalbare woningen voor starters en mensen met een laag of middeninkomen. In de Woondeal Zeeland heeft de Provincie deze opgave aangewezen als een van de belangrijke uitdagingen waar de provincie Zeeland voor staat. Omdat de Provincie het belangrijk vindt dat de gestelde ambities gehaald worden, ondersteunt het de Zeeuwse aanvragen voor de regeling Woningbouwimpuls. Daarom stelt de Provincie Zeeland per deelnemende Zeeuwse gemeente maximaal € 200.000 per gehonoreerde aanvraag beschikbaar als cofinanciering voor de projecten, gedurende de looptijd van die projecten. De gemeente Vlissingen dient een project in voor de vijfde ronde en ontvangt daarvoor een financiële bijdrage van de Provincie Zeeland wanneer het WBI-project door het ministerie van BZK wordt gehonoreerd.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten (PS) stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht

Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo). Besluiten op Woo-verzoeken vindt u in het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 11 april 2023.

Een greep uit de agenda van:

4 april

Jo-Annes de Bat, Anita Pijpelink en Han Polman zijn aanwezig bij de Four Freedoms Meet-Up in Middelburg.

5 april

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij de start van de Scheldeprijs in Terneuzen.

Han Polman woont de documentaire Eindelienge van de ZMF bij in de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg.

6 april

Jo-Annes de Bat plant samen met akkerbouwer Francois de Putter hazelaars op zijn bouwland. Ook is hij aanwezig bij de netwerkbijeenkomst van Zeeland Connect in Goes.

Harry van der Maas reikt een verkeersveiligheidspluim uit in het provinciehuis in Middelburg.

Anita Pijpelink brengt een bezoek aan Het Zwin met Het Zeeuws Landschap.

Dick van der Velde neemt deel aan een panelgesprek over de woonzorgvisie De Bevelanden in Krabbendijke.