Vergadering Gedeputeerde Staten 7 maart 2023

Datum: 7 maart 2023
Starttijd: 09:15
Locatie: Admiraliteitszaal

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Het nam de volgende besluiten.

Besluitenlijst vergadering Gedeputeerde Staten van 7 maart: bijgewerkt 9 maart 2023

Gedeputeerde Staten stemmen in met evaluatie Zeeuwse Kustvisie

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het evaluatierapport Zeeuwse Kustvisie. De evaluatie is tot stand gekomen in samenwerking met de diverse Zeeuwse Kustvisiepartners. In totaal bevat de evaluatie dertien aanbevelingen waarmee de Kustvisiepartners gezamenlijk aan de slag gaan.

Dinsdag 7 maart 2023

Gebiedsgerichte aanpak Veerse Meer Zuid fase 2

De Provincie Zeeland neemt deel aan de Gebiedsgerichte aanpak Veerse Meer Zuid. Dit houdt in dat samen met de wegbeheerders uit het gebied gekeken wordt naar bereikbaarheidsoplossingen voor het gebied Veerse Meer Zuid. In fase 2 wordt een basisvariant uitgewerkt om te beoordelen of binnen de bestaande infrastructuur maatregelen kunnen worden getroffen die meerdere bereikbaarheidsknelpunten oplossen.

Subsidie voor Stichting Westerlicht

Gedeputeerde Staten kennen een eenmalige subsidie toe van € 30.000 aan de Stichting Westerlicht voor het laagdrempelig maken van informele zorgvoorzieningen voor kankerpatiënten op diverse locaties.

Monitoring Hedwige-Prosperproject

Het Hedwige-Prosperproject moet op grond van de Natuurbeschermingswetvergunning gedurende vijftien jaar gemonitord te worden. De overeenkomst tussen het NIOZ en de Provincie Zeeland voorziet in deze monitoring voor de eerste vijf jaar. Na vijf jaar wordt de vervolgmonitoring bepaald.

Subsidie voor Nationaal Park Oosterschelde

De Provincie Zeeland verleent een subsidie van € 182.105 aan het Nationaal Park Oosterschelde voor het uitvoeren van de activiteiten uit het Bestedingenplan 2023. Deze activiteiten zijn met name gericht op het bevorderen van natuurgerichte educatie en recreatie in het Oosterscheldegebied en dragen bij aan de beleefbaarheid en toegankelijkheid van de Zeeuwse natuur voor inwoners en bezoekers van Zeeland.

Resultaten medewerkeronderzoek Provincie Zeeland

Via medewerkeronderzoeken verzamelt de Provincie Zeeland objectieve, organisatiebrede informatie. In die medewerkeronderzoeken kunnen alle medewerkers hun mening geven over onderwerpen die in de provinciale organisatie spelen. De resultaten van deze onderzoeken helpen bij het verder ontwikkelen van de organisatie op verschillende thema’s. De resultaten van het  onderzoek zijn samengevat:

  • Medewerkers zijn positief over de vrijheid en het vertrouwen in hybride werken (gedeeltelijk op kantoor en thuiswerken). Er is ruimte voor duidelijke afspraken en verbinding met elkaar houden.
  • Er is een sterke verbetering te zien op leiderschap van zowel direct-leidinggevenden als van programma- en opgavemanagers. Integrale samenwerking blijft een uitdaging.
  • Medewerkers ervaren een inclusieve cultuur binnen de teams en zijn tevreden over het beleid op het gebied van duurzaamheid en inclusiviteit.
  • Er is een positieve trend in duidelijkheid van opgaven en resultaatgerichtheid, maar medewerkers blijven kritisch over deze manier van werken.
  • Medewerkers zijn betrokken en trots om voor Zeeland te werken, zowel voor het gebied als voor de provinciale organisatie. De vertrekintentie van medewerkers is laag.
     

Intentieovereenkomst Oesterkweek, Duurzaamheid en Natuur

Zeven organisaties hebben het afgelopen jaar gewerkt aan de totstandkoming van de Intentieovereenkomst Oesterkweek, Duurzaamheid en Natuur. De zeven partijen hebben op 6 maart 2023 de intentieovereenkomst ondertekend. Hiermee spraken de partijen af gezamenlijk uitvoering te geven aan twaalf concrete actiepunten die zich afspelen op het snijvlak van oesterkweek, duurzaamheid en natuur.

Positief advies herbenoeming dijkgraaf Poppelaars van waterschap Scheldestromen

Het algemeen bestuur van het waterschap Scheldestromen heeft dijkgraaf Toine Poppelaars op 16 februari 2023 (unaniem) voorgedragen voor herbenoeming voor een derde termijn van zes jaar, met ingang van 1 mei 2023. Volgens de procedure in de Waterschapswet heeft het waterschap aan Gedeputeerde Staten (GS) verzocht de aanbeveling, vergezeld van hun beschouwingen, toe te zenden aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. GS hebben de aanbeveling van een positief advies voorzien. De aanbeveling zal naar de minister worden gezonden. Vervolgens is het aan de Kroon om de dijkgraaf te benoemen.

Wijziging Instellingsbesluit Kavelruilbureau Zeeland

Het Instellingsbesluit van de adviescommissie Kavelruilbureau Zeeland en het Reglement van deze commissie is geactualiseerd. Het is nu in alle gevallen mogelijk om onder voorwaarden agrarische gebouwen te betrekken bij een kavelruil en in specifieke gevallen hoeft een gebruiker van een perceel niet te wijzigen.

Gedeputeerde Staten vragen kabinet om duidelijkheid

Bij de bouw van het Justitieel Complex Vlissingen (JCV) komt stikstof vrij; het Rijk wil stikstofruimte kopen met behulp van extern salderen. Omdat het bij het JCV om een zaak van nationaal belang gaat, kunnen we als Provincie meegaan in deze lijn. Wel vraagt de Provincie Zeeland het kabinet om duidelijk te maken wat de gevolgen zijn van de concrete maatregelen die het gaat nemen (onder meer op het terrein van scheepvaart) om de stikstofuitstoot te verminderen.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten (PS) stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht

Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo). Besluiten op Woo-verzoeken vindt u in het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 14 maart 2023.

Een greep uit de agenda van:

7 maart

Jo-Annes de Bat is aanwezig op de Horecabeurs in de Zeelandhallen in Goes en zal certificaten uitreiken aan Zeker Zeeuws ondernemers.

Dick van der Velde bezoekt de Horecabeurs in Goes.

8 maart

Jo-Annes de Bat en Anita Pijpelink geven een gastles tijdens de scholierenverkiezingen op het Goese Lyceum.

Anita Pijpelink opent nieuwe natuur aan de Oude Veerseweg in Middelburg.

Han Polman is aanwezig bij de uitreiking van de Spiegelprijs in Den Haag.

Dick van der Velde ondertekent met de gemeente en Stedin het contract voor verdeling van de ruimte op het energienet voor het bedrijventerrein in Tholen.

9 maart

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij de bijeenkomst ‘Resultaten 3 jaar strokenteelt, is strokenteelt klaar voor de toekomst?’ in de bibliotheek van Middelburg.

Harry van der Maas brengt een werkbezoek aan het Integraal Kindcentrum Kloetinge.

11 maart

Jo-Annes de Bat spreekt tijdens de scheepsdoop van KG-8 bij Seafarm in de binnenhaven van Neeltje Jans.

Han Polman is aanwezig bij Zeeland 700 jaar, Vrede van Parijs, in Zierikzee.