Vergadering Gedeputeerde Staten 8 september 2015

Datum: 8 september 2015
Starttijd: 09:30
Locatie: Admiraliteitszaal

Besluitenlijst Gedeputeerde Staten van 8 september 2015

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Verordening elektronische kennisgeving Zeeland

Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten (PS) voor om de Verordening elektronische kennisgeving Zeeland vast te stellen. Deze verordening voorziet in de mogelijkheid om kennisgevingen uitsluitend elektronisch te laten plaatsvinden. Indien PS instemmen met het voorstel, publiceert de Provincie Zeeland haar kennisgevingen alleen nog digitaal per 1 januari 2016.
De Provincie publiceert al haar regelgeving en bepaalde besluiten van algemene strekking al sinds 1 januari 2014 in het elektronisch Provinciaal Blad op www.overheid.nl. Kennisgevingen werden voorheen in een advertentie in de krant gepubliceerd. Vanaf 1 januari 2016 worden ook kennisgevingen alleen nog gepubliceerd op www.overheid.nl. Een overzicht van alle bekendmakingen en kennisgevingen van de Provincie Zeeland staat ook op http://www.zeeland.nl/publicaties-en-bekendmakingen.

Tijdelijk beheer (ruil)gronden 2016

Het jaar 2015 is het overgangsjaar voor Vastgoed. Hieronder valt ook het tijdelijk beheer van gronden middels eenjarige pacht. De uitgifte van eigendom werd voorheen, in opdracht van de Provincie, verzorgd door Dienst Landelijk Gebied (DLG). Door de overname van DLG voert de Provincie de uitgifte voor het komende teeltseizoen 2016 zelf uit. Zo wordt voorkomen dat percelen braak komen te liggen. Gedurende de looptijd van het teeltseizoen 2015 is het nieuwe EU Gemeenschappelijk Landbouwbeleid vastgesteld. Deze regeling kan nadelige betekenis hebben voor de zittende pachters. Gedeputeerde Staten houden hiermee rekening. De beschikbare (ruil)gronden worden zoveel als mogelijk beschikbaar gesteld aan de huidige, zittende pachters, zodat zij zo min mogelijk geschaad worden in hun bedrijfsvoering.

Subsidieverlening gewasveredelingsproject

Het zoetwaterbeleid van de Provincie Zeeland richt zich op het optimaal benutten van natuurlijke neerslag. Dat kan door neerslag vast te houden in plaats van af te voeren, en/of door de watervraag te beperken. Gewasveredeling op hogere zouttolerantie valt binnen deze tweede koers, omdat veredelde gewassen minder zoet omgevingswater vragen en daarmee de noodzaak tot doorspoeling beperken. Aardappelveredelaar C. Meijer B.V. en onderzoeksinstelling Deltares voeren hier samen onderzoek naar uit op de proefboerderij van Van Wesemael in Emmadorp. Omdat het onderzoek aansluit bij het provinciaal beleid wordt een subsidie toegekend van € 164.673, waarvan € 115.000 een rijksbijdrage is uit het deltafonds en de resterende € 49.673 een eigen bijdrage betreft.

Beslissing op bezwaarschrift Stichting de Faunabescherming

Door Stichting de Faunabescherming is tegen twee door Gedeputeerde Staten (GS) verleende ontheffingen op grond van de Flora- en faunawet een bezwaarschrift ingediend. De bezwaarschriften zijn behandeld tijdens een hoorzitting van de adviescommissie bezwaarschriften van 7 juli 2015.
De adviescommissie bezwaarschriften heeft geadviseerd het bezwaarschrift inzake het vangen en doden van brandganzen met behulp van vangkooien en fuiken ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond te verklaren. Dit bezwaar is door GS ongegrond verklaard omdat zij het niet eens zijn met het advies.

Wijziging Mandaatbesluit Gedeputeerde Staten 2015

In het mandaatbesluit Gedeputeerde Staten (GS) is geregeld wie welke bevoegdheden heeft voor het nemen van besluiten namens GS. De wijziging betreft een aanvulling van het mandaatbesluit voor taken op grond van de gedoogplicht van de Telecommunicatiewet.

Beslissing op bezwaar Collectief Beheerplan Agrarisch Natuurbeheer 2015

Er is door een inwoner uit Hulst bezwaar ingediend bij de provinciale adviescommissie bezwaarschriften tegen een besluit van Gedeputeerde Staten (GS). In dit besluit keurden GS het Collectief Beheerplan Agrarisch Natuurbeheer 2015 goed. De adviescommissie heeft geadviseerd om dit ingediende bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren, omdat de indiener van het bezwaar geen belanghebbende is. GS hebben dit advies van de adviescommissie overgenomen en het bezwaar niet-ontvankelijk verklaard.

Beslissing op bezwaar door GS verleende ontheffing

Door een inwoner uit Burgh-Haamstede is tegen een door Gedeputeerde Staten (GS) verleende ontheffing op grond van de Flora- en faunawet een bezwaarschrift ingediend.
De adviescommissie bezwaarschriften adviseerde het bezwaarschrift inzake het doden van reeën niet-ontvankelijk te verklaren. GS zijn het eens met het advies van de commissie dat de bezwaarmaker geen belanghebbende is bij de verleende ontheffing. Het bezwaarschrift is daarom niet-ontvankelijk verklaard.

Plaatsing kunstwerk 'Unveiling' op Abdijplein

Het Zeeuws Museum diende een verzoek in tot het plaatsen van een kunstwerk uit hun collectie, genaamd 'Unveiling' van de kunstenaar Sjuul Joosen. Het kunstwerk bestaat uit twee scheepskanonnen met een aluminium beeld, dat twee mannen voorstelt. Het beeld is een ode aan het gietproces van de scheepskanonnen, dat vroeger plaatsvond in de Abdij. Gedeputeerde Staten stemmen in met de plaatsing van het kunstwerk op het Abdijplein.

Formele instelling Lokale Actiegroepen Zeeuws-Vlaanderen en Midden en Noord Zeeland

Binnen het Europese POP-3 programma moet, evenals bij het POP2-programma, invulling worden gegeven aan de LEADER-aanpak. De Provincie Zeeland heeft destijds bij het openstellingsbesluit in maart 2015 de potentiële Lokale Actiegroepen (LAG) van Zeeuws-Vlaanderen en Midden en Noord Zeeland in de gelegenheid gesteld een dergelijk Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) via het college van Gedeputeerde Staten (GS) in te dienen. De ingediende LOS-en zijn beoordeeld door een landelijke selectiecommissie. De goedgekeurde adviezen van die commissie zijn door GS overgenomen. Hiermee zijn de beide LOS-en vastgesteld en worden de beoogde LAG's formeel ingesteld.
De Lokale Actiegroep (LAG), een publiek-privaat samenwerkingsverband van burgers, overheden en maatschappelijke organisaties, schrijft een eigen ontwikkelingsvisie voor een gebied. De LAG jaagt projecten aan, voert ze uit en adviseert het provinciaal bestuur over projectvoorstellen.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact  op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 – 63 10 50.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 15 september 2015.

Een greep uit de agenda:

10 september 2015

Han Polman onthult samen met burgemeester Harold Bergmann het nieuwe logo van Scoop/ZB in Middelburg.

Carla Schönknecht gaat mee met een inspectieronde op het Veerse Meer.

11 september 2015

Ben de Reu neemt deel aan het werkbezoek samen met de commissie Economie aan de Offshore Windactiviteiten Sloehaven.

Han Polman en Carla Schönknecht zijn aanwezig bij het openingsgala van Film by the Sea.

12 september 2015

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij de Keetie van Oosten Hage wielerroute: een route van 86 km (in te korten tot 30 kilometer en 56 kilometer) op Tholen en Sint-Philipsland.

Ben de Reu fietst mee met de Keetie van Oosten-Hage fietstocht op Tholen.

14 september 2015

Ben de Reu is aanwezig bij de bijeenkomst integrale Zeeuwse aanpak Gezondheid en Vitaliteit in Cinecity in Vlissingen.