Vergadering Gedeputeerde Staten 9 mei 2023

Datum: 9 mei 2023
Starttijd: 09:15
Locatie: Admiraliteitszaal

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Het nam de volgende besluiten.

Besluitenlijst vergadering Gedeputeerde Staten van 9 mei: bijgewerkt 11 mei 2023

Openstelling subsidieregeling Groene Daken 2023

Groene daken dragen bij aan het verminderen van de gevolgen van klimaatverandering door te zorgen voor verkoeling en de opvang van regenwater. Om inwoners te stimuleren en motiveren een groen dak aan te leggen, stelt de Provincie Zeeland ook in 2023 de subsidieregeling aanleg groene daken beschikbaar. De openstelling zal plaatsvinden van 12 mei tot en met 1 november 2023. Particulieren die eigenaar zijn van een woning of bedrijfspand binnen de bebouwde kom kunnen aanspraak maken op de subsidie. Het is ook mogelijk om als VVE een aanvraag te doen. Op een aantal aspecten is de regeling uitgebreid ten opzichte van de voorgaande openstelling. De subsidie bedraagt, afhankelijk van het soort groen dak dat wordt aangelegd, maximaal € 25, € 35 of € 75 per vierkante meter. Ook geldt er een maximum van € 5.000,- subsidie per aanvraag. Het subsidieplafond zal voor 2023 worden vastgesteld op € 125.000.

Actueel beleid en regels Agenda 2023 Omgevingsvisie en –verordening

Beleid en regels van de Provincie Zeeland moeten actueel zijn. Vanaf dit jaar worden daarom de Zeeuwse Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening Zeeland jaarlijks bijgewerkt. In de Actualisatie Agenda 2023 staan de onderwerpen voor de actualisatieronde van 2023. Ook staat per onderwerp uitgelegd wat de aanleiding is om het onderwerp op te nemen.

Rapportage garantstelling North Sea Port 2022

De rapportage garantstelling North Sea Port 2022 is ter kennisname naar Provinciale Staten gezonden.

Europese POP-3 subsidie voor wijkvereniging Overturia

Binnen het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) is subsidie beschikbaar voor LEADER-projecten die bijdragen aan de leefbaarheid en economie van de regio. De
wijkvereniging Overturia krijgt € 53.098,29 Europese POP-3 subsidie en € 53.098,29 cofinanciering van de gemeente Goes voor het realiseren van een speel- en ontmoetingsplek als overgang tussen de dorpse bebouwing van Goes en het buitengebied. De insteek van het project is om de leefbaarheid en sociale cohesie in de wijken Overzuid, Overture en Aria in Goes Zuid (Overturia) te bevorderen.

Dinsdag 9 mei 2023

Rectificatie kaart (vaarweg)waterbeheer Kanaal door Walcheren

In bijlage 16 bij de Omgevingsverordening Zeeland 2018 is het vaarwegbeheer van het Kanaal door Walcheren weergegeven. Gebleken is dat deze kaart niet helemaal in overeenstemming is met de feitelijke beheersituatie. Dit wordt met deze twaalfde wijziging hersteld.

Verrekening neveninkomsten politieke ambtsdragers 2022

De Provinciewet kent de plicht tot verrekening van eventuele neveninkomsten van actief dienende, voltijds politieke ambtsdragers. Over het kalenderjaar 2022 hoeft er geen verrekening wegens neveninkomsten plaats te vinden.

Subsidie voor tweejarig onderzoeksproject H3O Diep Zuid-Nederland

In het voorjaar van 2023 start TNO Geologische Dienst Nederland met een tweejarig onderzoeksproject H3O-Diep Zuid-Nederland om de diepe ondergrond van de Provincie
Zeeland meer in detail in kaart te brengen tot een diepte van ongeveer 1800 meter. Hierbij wordt er een nieuw ondergrondmodel gemaakt. Dit model biedt zo een regionaal inzicht in het ondergronds potentieel voor aardwarmte en energieopslag en andere toekomstige vraagstukken. TNO zal de eindresultaten van het project openbaar beschikbaar maken. De Provincie Zeeland subsidieert het project met € 87.500.
 

Subsidie voor POP3+-Openstelling Fysieke investeringen voor Innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen Zeeland 2022

De openstelling van het Europese landbouw subsidieprogramma POP3, Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering agrarische ondernemingen Zeeland 2022, is zeer succesvol gebleken. Er zijn in totaal 375 aanvragen ingediend voor een totaalbedrag van ruim € 11 miljoen. Van de 375 aanvragers scoorden 160 aanvragers het maximale gemiddelde aantal punten (19) om in aanmerking te komen voor subsidie. Omdat het totaalbedrag aan aanvragen de beschikbare € 3 miljoen ruim overschreed, heeft er een lotingsprocedure plaatsgevonden met behulp van een notaris. Na loting kunnen er 115 aanvragen worden gehonoreerd, waarmee het totale bedrag van € 3 miljoen aan subsidie toegekend wordt.
 

GS stemmen in met plan van aanpak en projectenlijst Provinciale Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat 2023

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het plan van aanpak en projectenlijst Provinciale Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat 2023 (pMIEK 2023). Het pMIEK heeft als doel de energietransitie te faciliteren, te versnellen en de impact van netcongestie te verminderen. Steeds meer partijen kiezen voor elektriciteit als energiebron. Dat is meer dan het net aan kan. Daarom is het noodzakelijk dat er gezamenlijk keuzes gemaakt worden over de volgorde van investeringsprojecten van netbeheerders. Het pMIEK biedt de kans om samen te werken aan de vormgeving van een toekomstbestendig Zeeuws energiesysteem.

Voorjaarsbijstelling en eerste ronde budgetbewaking 2023

Met de reguliere planning- en controlcyclus is het gebruikelijk om Provinciale Staten in het voorjaar een voorjaarsnota toe te sturen, waarin de beleidsvoornemens voor het volgende begrotingsjaar worden voorgesteld. Vanwege de vorming van een nieuw college na de verkiezingen van maart 2023 zijn GS terughoudend met het voorleggen van nieuwe beleidsvoornemens. Desondanks is het wel nodig voor vraagstukken die niet kunnen wachten op besluitvorming, nu een oplossing te vinden. In de zogenaamde ‘Voorjaarsbijstelling’ staan daar voorstellen voor.

Uitkomsten pilot rechtmatigheidsverantwoording

De invoering van de rechtmatigheidsverantwoording is een belangrijke ontwikkeling. In deze verantwoording verklaart het college van Gedeputeerde Staten dat de baten, lasten en balansmutaties in de jaarrekening rechtmatig, dus in overeenstemming met de normen uit het normenkader, tot stand gekomen zijn (of met uitzondering van te benoemen tekortkomingen). De rechtmatigheidsverantwoording is verplicht vanaf boekjaar 2023. Om zo goed mogelijk te zijn voorbereid op de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording, is een pilot rechtmatigheidsverantwoording uitgevoerd. Samengevat wordt geconcludeerd dat de pilot is geslaagd en dat de Provincie Zeeland goed is voorbereid op de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording per verslagjaar 2023.
 

Provincie ondertekent Letter of intent ‘Shaping the future delta’

De Provincie Zeeland ondertekent de Letter of Intent ‘Shaping the future delta’. Er is een kopgroep geformeerd bestaande uit zeventien partijen die aan de slag gaan met organisatorische vraagstukken rondom een samenwerkingsorganisatie die onafhankelijk/zelfstandig werkt aan een sterk merk ‘Zeeland’.

Beslissing op bezwaar

Croon advocaten heeft namens NHN Helikopters bezwaar gemaakt tegen een door Gedeputeerde Staten (GS) genomen besluit op grond van de Wet open overheid (Woo). Om die reden heeft de onafhankelijke commissie bezwaar, beroep en klachten zich gebogen over het bezwaar van Croon advocaten. Hieruit blijkt dat het Woo-besluit onvoldoende is onderbouwd. GS hebben in de beslissing op bezwaar de motivering van het primaire besluit aangevuld.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten (PS) stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht

De Wet open overheid (Woo) regelt het recht van burgers op informatie van de overheid. Besluiten op Woo-verzoeken vindt u in het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 16 mei 2023.

Een greep uit de agenda van:

9 mei

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij de bijeenkomst DELTA Ride for the Roses 2023 in Middelburg.

Han Polman is ontbijtgast bij Radio 4.

10 mei

Jo-Annes de Bat overhandigt samen met wethouder Joan Veldhuizen een symbolische voucher aan wijkvereniging Overturia.

Harry van der Maas brengt met jongeren van Jouw Zeeland een bezoek aan de Tweede Kamer.

Dick van der Velde is aanwezig bij de informatiemarkt kernenergie in Heinkenszand.

11 mei

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij de uitreiking van het Zeeuws Familiebedrijf van het jaar 2023.

Anita Pijpelink brengt een werkbezoek aan broedplaats Kipvis in Vlissingen.

12 mei

Jo-Annes de Bat doet mee met het spinning-event voor ALS van De Zeeuwse Verzekeringen.

15 mei

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij de informatiebijeenkomst over kernenergie in Terneuzen.