Vergadering Gedeputeerde Staten van 2 september 2014

Datum: 2 september 2014
Starttijd: 09:30

Besluitenlijst Gedeputeerde Staten van 2 september 2014

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Deze week nam zij de volgende besluiten.

GS stemmen in met ontwerpbesluit vergunning oprichten en exploiteren Windpark Krammer

Gedeputeerde Staten van Zeeland stemmen in met het ontwerpbesluit vergunning Natuurbeschermingswet 1998 voor het oprichten en exploiteren van Windpark Krammer. Het geplande Windpark Krammer in de omgeving van de Krammersluizen bestaat uit een windturbinepark van ongeveer 35 grote windturbines met een totale capaciteit van circa 100 MW. Het project leidt niet tot significante negatieve effecten op de Natura 2000-gebieden Oosterschelde, Grevelingen en Krammer-Volkerak. Het ontwerpbesluit ligt, tezamen met de andere ontwerpbesluiten, het ontwerpinpassingsplan, het MER en de onderliggende stukken ter inzage van 5 september tot en met 16 oktober 2014. Iedereen kan hierop een zienswijze indienen.

Alle stukken liggen ter inzage in:

  • gemeentehuis Schouwen-Duiveland, Laan van St. Hilaire 2, Zierikzee, T (0111) 45 20 00
  • gemeentehuis Tholen, Hof van Tholen 2, Tholen, T (0166) 66 82 00
  • gemeentehuis Goeree-Overflakkee, Koningin Julianaweg 45, Middelharnis, T 14 0187.

RUD Zeeland maakt gebruik van provinciaal geografisch informatiesysteem

Sinds 1 januari 2014 voert de RUD Zeeland taken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving voor onderdelen van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Wet milieubeheer. Voor de uitoefening van deze taken is het noodzakelijk dat de RUD beschikt over een geografisch informatiesysteem. De RUD heeft aangegeven dat zij deze taken graag bij de Provincie wilt afnemen. Hiervoor sluit de Provincie samen met de RUD een dienstverleningsovereenkomst af. Deze overeenkomst wordt afgesloten voor de periode van twee jaar waarna de samenwerking wordt geëvalueerd.

Jaarlijkse subsidie aan Rusthoeve ingezet voor onderzoek naar duurzame uienteelt

Agrarisch Innovatie- en Kenniscentrum Rusthoeve krijgt jaarlijks een provinciale subsidie van 24.300 euro voor specifieke Zeeuwse landbouwkundige onderzoeksthema's. Dit jaar staat de doorontwikkeling van de kennis rondom duurzame uienteelt centraal.

Provincie reageert op advies SER Zeeland

De Stichting SER Zeeland heeft eind vorig jaar een Zeeuwse Energieconferentie georganiseerd. Tijdens deze conferentie hebben veel Zeeuwse stakeholders in vier workshops gediscussieerd over het landelijk Energieakkoord voor duurzame groei. Naar aanleiding van deze conferentie formuleerde de SER Zeeland een advies. De Provincie Zeeland reageert hierop. De SER-Zeeland heeft tot doel om de (provinciale) overheid op sociaal-economisch terrein te adviseren.

Via http://www.serzeeland.nl/adviezen leest u het advies naar aanleiding van de Zeeuwse Energieconferentie op 23 oktober 2014 aan de Provincie Zeeland (4 februari 2014).

Subsidie voor het opstellen van een nieuw Faunabeheerplan

De Faunabeheereenheid Zeeland (FBE) ontvangt een subsidie van ruim 15.000 euro voor het opstellen van een nieuw Faunabeheerplan (FBP). In het FBP staat verwoord hoe het faunabeheer in de provincie wordt uitgevoerd. Zoals het beheer van de damherten op de Kop van Schouwen en de Manteling van Walcheren. Ook staat in het plan hoe en onder welke voorwaarden afschot van schadeveroorzakende dieren kan en mag plaatsvinden. Het plan dient als basis voor de te verlenen ontheffingen in het kader van de Flora- en faunawet door de Provincie. Het plan heeft een looptijd van 5 jaar: van 1 januari 2015 tot 31 december 2020.

Subsidieafwijzing De 8 uren van de Oosterschelde

De 8 uren van de Oosterschelde vroeg om 750 euro subsidie voor het organiseren van de zeilwedstrijd “De 8 uren van de Oosterschelde". De Provincie wijst dit verzoek af, omdat het subsidieverzoek niet voor 15 mei 2014 is ontvangen.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Voor een actueel overzicht van de antwoorden op de vragen verwijzen wij u naar het overzicht van de antwoorden.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 - 63 10 50.
De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 9 september 2014.

Een greep uit de agenda:

3 september 2014

Han Polman begeleidt Koningin Maxima bij het symposium Teaching Excellence in het kader van het 10-jarig bestaan van de University College Roosevelt (UCR).

4 september 2014

Ben de Reu verricht de openingshandeling van het pand van Maas & Hagoort Lampen BV in Kapelle.

Carla Schönknecht gaat picknicken in het Biggekerkse bos met basisschool de Schute.

5 september 2014

Carla Schönknecht gaat naar de receptie van het 50-jarig bestaan Delta Marina in Kortgene.

7 september 2014

Han Polman lost het startschot voor de Ride for the Roses.
Ook houdt hij een toespraak in het kader van de feestelijke viering 400 jaar Nederlandse Hervormde Kerk IJzendijke.