Vergadering Provinciale Staten 1 april 2022

Datum: 1 april 2022
Starttijd: 09:30
Locatie: Statenzaal

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen agenda
 4. Vaststellen van concept-besluitenlijsten van de Statenvergaderingen op 11 februari 2022
  1. Besluitenlijst (concept) Provinciale Staten (fysieke vergadering) 11 februari 2022
  2. Besluitenlijst (concept) Provinciale Staten (digitale vergadering) 11 februari 2022
 5. Ingekomen stukken
  1. Email van UA consulaat te 's-Hertogenbosch van 13 maart 2022 over sluiting haven North Sea Port voor russische schepen - 128207
   1. E-mail directie North Sea Port van 15 maart 2022 met reactie op oproep consulaat Oekraïne - 129627
   1. Email van UA consulaat te 's-Hertogenbosch van 13 maart 2022 over sluiting haven North Sea Port voor russische schepen - 128207
   2. Email (bijlage - krantenartikel) van UA consulaat te 's-Hertogenbosch over sluiting haven North Sea Port voor russische schepen - 128207
  2. Brief C. van der Vliet-Hart van 21 maart 2022 over beëindiging statenlidmaatschap - 131379
 6. Ingekomen stukken GS en CvdK
   1. Brief GS van 30 maart 2022 over Beroepsschriften inzake wijziging verordening luchthavenbesluit Midden-Zeeland - 136193
    1. Brief GS van 30 maart 2022 over geheimhouding beroepschriften inzake wijziging verordening Luchthavenbesluit Midden-Zeeland - 136193
    2. Brief Raad van State van 28 februari 2022 over wijziging verordening Luchthavenbesluit Midden-Zeeland
 7. Hamerstukken
  1. Statenvoorstel Uitkomsten marktconsultatie Westerschelde Ferry - 117320
   1. Statenvoorstel over Uitkomsten marktconsultatie Westerschelde Ferry - 117320
   2. Brief GS van 8 februari 2022 Statenvoorstel Uitkomsten marktconsultatie Westerschelde Ferry - 117320
   3. Statenvoorstel (bijlage - verslag marktconsultatie) over Uitkomsten marktconsultatie Westerschelde Ferry - 117320
   4. Statenvoorstel (bijlage - adviesrapport marktconsultatie) over Uitkomsten marktconsultatie Westerschelde Ferry - 117320
  2. Statenvoorstel Wijziging Aanwijzingsbesluit Wet Markt en Overheid - 117162
   1. Statenvoorstel (gewijzigd) over Wijziging Aanwijzingsbesluit Wet Markt en Overheid - 134448
   2. Brief GS van 22 maart 2022 over Gewijzigd Statenvoorstel wijziging aanwijzingsbesluit Wet markt en Overheid - 134448
  3. Statenvoorstel gewijzigd vergaderschema 2022 - 132629
   1. Statenvoorstel gewijzigd vergaderschema 2022 - 132629
   2. Statenvoorstel (bijlage) 5e wijziging 2022 - Vergaderschema Provinciale Staten en Statencommissies 2022
 8. Behandelstukken
 9. Vragensessie
 10. Moties niet behorend bij een agendapunt
  1. Motie 1 - PVZ - Zeeland voor Oekraïne - INGETROKKEN
  2. Motie 2 2de herziening- PvdD, 50PLUS, SP, PVV, GL, PvdA, CU, CDA, SGP, D66, VVD- Sluiting havens NSP voor Russische schepen - AANGENOMEN
  3. Motie 3 - PRO - afspraken Delta Kenniscentrum - Wind in de zeilen - INGETROKKEN
  4. MOTIE 4 - PvZ - 'Zeeuwse Bloemenrivièra' - VERWORPEN
  5. Motie 5 - FVD, PvZ, Pro, FK - onderzoek mogelijkheid voor hogere korting veelgebruikers voor Zeeuwse particuliereN - INGETROKKEN
  6. Motie 6 - FvD, PvZ, FK - Stop ontpolderen Hedwigepolder - VERWORPEN
 11. Stemming over amendementen, voorstellen en moties
  1. Installatie en beëdiging nieuw Statenlid
 12. Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd
 13. Sluiting
 14. Bijlagen bij de agenda voor Provinciale Staten van 1 april 2022
 15. Ingekomen stukken ter kennisneming
  1. E-mail burger van 13 februari 2022 over Zeewier Veerse Meer bij Kortgene - 119561
  2. Brief burgers van 15 februari 2022 over zienswijzen Omgevingsverordening Zeeland - 120065
   1. Brief burgers van 15 februari 2022 over zienswijzen Omgevingsverordening Zeeland - 120065
   2. Brief (bijlage 1) burgers van 15 februari 2022 over zienswijzen Omgevingsverordening Zeeland - 120065
   3. Brief (bijlage 2) burgers van 15 februari 2022 over zienswijzen Omgevingsverordening Zeeland - 120065
   4. Brief (bijlage 3) burgers van 15 februari 2022 over zienswijzen Omgevingsverordening Zeeland - 120065
  3. Brief Vekabo van 16 februari 2022 over zienswijze op ontwerp omgevingsverordening Kleinschalig kamperen (blz. 71 artikel 5.17) - 120421
   1. Brief Vekabo van 16 februari 2022 over zienswijze op ontwerp omgevingsverordening Kleinschalig kamperen (blz. 71 artikel 5.17) - 120421
   2. Brief Vekabo (bijlage - brief van 19-08-2021) van 16 februari 2022 over zienswijze op ontwerp omgevingsverordening Kleinschalig kamperen - 120421
   3. Brief Vekabo (bijlage - exploitatie kleine camping) van 16 februari 2022 over zienswijze op ontwerp omgevingsverordening Kleinschalig kamperen - 120421
  4. Brief Stichting Duinbehoud van 18 februari 2022 over zienswijze op ontwerp Omgevingsverordening Zeeland - 121152
  5. Brief Buro Underdog Kunst & Markt van 18 februari 2022 Afschrift van reactie op bezwaarschrift Creative City Boost - 121277
  6. Brief burger van 10 augustus 2021 over Klimaatverandering, visie en beleid - 85341
  7. Brief GS van 8 maart 2022 over Magazine In Zeeland - 126194
   1. Brief GS van 8 maart 2022 over Magazine In Zeeland - 126194
   2. Brief GS (bijlage) van 8 maart 2022 over Magazine IN ZEELAND nr. 1 - 126194
  8. E-mail burger van 10 maart 2022 over waanideeën over groene energie - 127550
   1. E-mail van burger van 10 maart 2022 over waanideeën over groene energie - 127550
   2. E-mail (bijlage) van burger van 10 maart 2022 over waanideeën over groene energie - 127550
  9. Brief namens apotheekhoudende huisartsen van 20 maart 2022 over Manifest behoud apotheekhoudende huisarts - 131411
   1. Brief van 20 maart 2022 namens apotheekhoudende huisartsen over Manifest behoud apotheekhoudende huisarts - 131411
   2. Brief (bijlage - manifest) van 20 maart 2022 namens apotheekhoudende huisartsen over behoude apotheek - 13 1411
  10. E-mail burger van 21 maart 2022 over toekomst van Nederland - 131243
 16. Antwoorden van Gedeputeerde Staten op schriftelijke (art. 44) statenvragen
  1. Antwoorden Statenvragen - PvdA - Overstaptijd station Roosendaal - 111685 - 256
  2. Antwoorden Statenvragen - PvdA - Overeind houden van Zeeuwse musea - 112796 - 257
  3. Antwoorden Statenvragen - VVD - Rapport Staat van de Infra RWS Bermen - 111689 - 259
  4. Antwoorden Statenvragen - CDA - Tonnen erfenis VVV Zeeland - 114052 - 260
  5. Antwoorden Statenvragen - PvdA - Provinciaal Fietsplan - 111979 - 261
  6. Antwoorden Statenvragen - PvdA- - Landspiegeldaling - 113786 - 262
  7. Antwoorden Statenvragen - FVD - Gebruik van de Sustainable Development Goals en relatie met het World Economic Forum - 113665 - 263
  8. Antwoorden Statenvragen - CDA - Zeeland voordeel - buslijn 436 - 114653 - 264
  9. Antwoorden Statenvragen - FVD - Primeur van de eerste Zeeuwse elektrische bus en de Bredabus - 113363 - 265
  10. Antwoorden Statenvragen - FVD - Gebruik van de sustainable Development Goals door de provincie Zeeland - 117451 - 266
  11. Antwoorden Statenvragen - PVZ - Gang van zaken bij ZorgSaam - 114315 - 267
  12. Antwoorden Statenvragen - VVD - Berichtgeving wegdek knooppunt de Drie Klauwen - 115190 - 268
  13. Antwoorden Statenvragen - 50PLUS, CDA, PvZ - Hedwige-Prosperproject en de PFAS problematiek - 269-270-271
  14. Antwoorden Statenvragen - PvZ - Onterechte staatssteun door overheden aan Terrein Beherende Organisaties (TBO's) - 116596 - 272
  15. Antwoorden Statenvragen - PvdA - Bouwen en wonen in Zeeland - 114438 - 273
  16. Antwoorden Statenvragen - SGP - Garnalenvisserij Westerschelde 115881 - 274
  17. Antwoorden Statenvragen - SGP - Specifieke tandheelkundige zorg in Zeeland - 115307 - 277
 17. Verdagingsbrieven beantwoording (art. 44) statenvragen
  1. Brief GS van 22 februari over verdaging artikel 44-vragen - SGP - Specifieke tandheelkundige zorg in Zeeland - 122073

Laatste wijziging 15-04-2022 23:50:51