Locatie: 
Statenzaal
Aanvang: 
09:30 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen agenda
 4. Vaststellen concept-besluitenlijst van Statenvergadering op 10 november 2017
  1. Besluitenlijst Statenvergadering 10 november 2017, concept - 17025305
 5. Ingekomen stukken
  1. Brief (afschrift) van VDS Staal- en Machinebouw BV Seaports van 9 november 2017 aan dagelijks bestuur Gemeenschappelijke Regeling Zeeland over relatie VDS met ZSP - 17023438
   1. Brief (afschrift, oplegnotitie) VDS Staal- en Machinebouw BV van 9 november 2017 over relatie VDS met ZSP (17023438) - 17025928
   2. Brief (afschrift) VDS Staal- en Machinebouw BV van 9 november 2017 over relatie VDS met ZSP (zonder bijlagen) - 17023438
  2. Brief Coöperatie Agrobosbouw NL van 20 november 2017 over agrobosbouw en het klimaatverbond - 17026002
   1. Brief (oplegnotitie) coöperatie Agrobosbouw NL - 17026985
   2. Brief Coöperatie Agrobosbouw NL van 20 november 2017 over agrobosbouw en het klimaatverbond - 17026002
   1. E-mail van burger van 25 november 2017 over inkrimping afvaarten Westerschelde Ferry - 17026560
    1. E-mail burger (oplegnotitie) van 25 november 2017 over inkrimping afvaarten WSF (17026560) - 17026571
    2. E-mail burger van 25 november 2017 over inkrimping afvaarten Westerschelde Ferry, zonder persoonsgegevens - 17026560
   1. Brief Recron Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen van 28 november 2017 over de wijziging dienstregeling veerverbinding Vlissingen - Breskens v.v.- 17026745
    1. Brief (oplegnotitie) Recron over wijziging dienstregeling veerverbinding Vlissingen Breskens - 17026980
    2. Brief Recron Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen van 28 november 2018 met verzoek heroverwegen besluit wijziging dienstregeling veer Vlissingen-Breskens - 17026745
   1. Verzoek raadgevend referendum (auto's op de boot) Initiatiefgroep "De Boot moet blijven/De Boot moet terug" - 17026259
   1. Brief Zeeland Seaports aan Ministerie van Financiën van 19 september 2017 over advies Commissie onderzoek sanering Thermphos - 17026910
    1. Brief (oplegnotitie) ZSP aan minister Financiën over advies Commissie onderzoek sanering Thermphos (17026910) - 17026926
    2. Brief Zeeland Seaports aan Ministerie van Financiën van 19 september 2017 over advies Commissie onderzoek sanering Thermphos - 17026910
   1. Brief Ministerie van Financiën aan Voorzitter Tweede Kamer van 20 september 2017 over Rapport onderzoek sanering Thermphos – ‘Saneren doe je samen’ - 17026913
    1. Brief (oplegnotitie) Ministerie van Financiën aan Voorzitter Tweede Kamer van 20 september 2017 over Rapport onderzoek sanering Thermphos (17026913) - 17026928
    2. Brief Ministerie van Financiën aan Voorzitter Tweede Kamer van 20 september 2017 over Rapport onderzoek sanering Thermphos – ‘Saneren doe je samen’ - 17026913
 6. Ingekomen stukken GS en CvdK
  1. Brief GS van 7 november 2017 over derde begrotingswijziging 2017 incl. najaarsrapportage van NR-schap Zuidwestelijke Delta - 17023386
   1. Brief GS (oplegnotitie, na commissie behandeling) NR-schap ZWD financiële stukken 2017 (17023386) - 17025747
   2. Brief GS van 7 november 2017 over derde begrotingswijziging 2017 incl. najaarsrapportage van NR-schap Zuidwestelijke Delta, met bijlagen - 17023386
   1. Brief GS van 28 november 2017 over Dienstregeling fietsvoetveer - 17026312
    1. Brief GS (oplegnotitie) van 28 november 2017 over Dienstregeling fietsvoetveer (17026312) - 17027017
    2. Brief GS van 28 november 2017 over Dienstregeling fietsvoetveer - 17026312
 7. Hamerstukken
   1. Statenvoorstel instemmen met tweede herziening gemeenschappelijk regeling Natuur-en recreatieschap Zuidwestelijke Delta - DIO-173
    1. Statenvoorstel (oplegnotitie na commissie behandeling) 2e herziening GR NR-schap ZWD (DIO-173) - 17025750
    2. Statenvoorstel 2e herziening GR Natuur- en recreatieschap ZWD - DIO-173
    3. Brief NR-schap ZWD aan PS over 2e wijziging GR NR-schap ZWD - 17024493
   1. Statenvoorstel bekrachtigen geheimhouding op de door GS op 28/11/2017 vertrouwelijk ter inzage gelegde presentatie over de concepten financiële- en samenwerkingsovereenkomst inzake commissie Samsom - 17026309
 8. Behandelstukken
  1. Brief (concept) PS aan GS met wensen en bedenkingen inzake fusie Zeeland Seaports met Havenbedrijf Gent - 17026087
   1. Motie 1 - 50PLUS mbt Terugtreden aandeelhouder Zeeland Seaports, verworpen - 17027266
   2. Amendement 2 - D66, PVV, SGP, SP over brief Wensen en bedenkingen PS over fusie ZSP en HBG - Verbetering klantrelaties en -tevredenheid, ingetrokken - 17027283
   3. Amendement 3 - D66 over brief Wensen en bedenkingen PS over fusie ZSP en HBG - Voordelen fusie, ingetrokken - 17027285
   4. Motie 4 - D66, SP, SGP, PVV, CDA, VVD nav brief Wensen en bedenkingen PS over fusie ZSP en HBG, aangenomen - 17027308
   5. Brief (aangepast concept) PS aan GS met wensen en bedenkingen inzake fusie ZSP - 17026087
   6. Brief GS (oplegnotitie na commissie) van 10 oktober 2017 over fusie Zeeland Seaports met Havenbedrijf Gent (17021393) - 17023489
   7. Brief GS van 10 oktober 2017 over fusie Zeeland Seaports met Havenbedrijf Gent - 17021393
   8. Brief GS (bijlagen) van 10 oktober 2017 over fusie ZSP met HBG - 17021393
 9. Vragensessie
  1. Statenvoorstel Kadernota Zeeuwse Omgevingsvisie 2018 - DIO-171
   1. Behandelvoorstel Statenvoorstel Omgevingsvisie - 17026947
   2. Statenvoorstel (oplegnotitie na commissie behandeling) Kadernota Zeeuwse Omgevingsvisie (17023466) - 17025758
   3. Statenvoorstel Kadernota Zeeuwse Omgevingsvisie 2018 - DIO-171
   4. Bijlage - Beantwoording technische vragen CU bij kadernota omgevingsvisie AANGEVULD - 17027841
   5. Bijlage - Beantwoording technische vragen SGP over kadernota omgevingsvisie - 17027845
   6. 1.1 - PvZ - Amendement m.b.t. 1.1 Deeltijdwonen en Centraal Bedrijfsmatige Exploitatie (CBE) - CONCEPT
   7. 1.2.1 - PvZ - Amendement m.b.t. 1.2.1 Verblijfsrecreatieve ontwikkelingen aan de kust en in overig Zeeland - CONCEPT
   8. 1.2.1 - SGP - Amendement Omgevingsvisie Zeeland 1.2.1. Verblijfsrecreatie - CONCEPT
   9. 1.2.2 - PvZ - Amendement m.b.t. 1.2.2 Jachthavens en Watersport - CONCEPT
   10. 1.4 - SP - Amendement Omgevingsvisie 1.4 - CONCEPT
   11. 2.2 - SGP - Amendement Omgevingsvisie Zeeland 2.2. Meerlaagseveiligheid - CONCEPT
   12. 2.3 - SGP - Amendement Omgevingsvisie Zeeland 2.3 Beschikbaarheid van Zoet water - CONCEPT
   13. 2.4 - PvZ - Amendement m.b.t. 2.4 Duurzame en hernieuwbare vormen van energie - zon, wind en water - CONCEPT
   14. 2.4 - SGP - Amendement Omgevingsvisie Zeeland 2.4 Duurzame en hernieuwbare vormen van energie - CONCEPT
   15. 2.4 - SP - Amendement Omgevingsvisie 2.4 - CONCEPT
   16. 3.1 - PvZ - Amendement m.b.t. 3.1 Agrarisch Erfgoed - CONCEPT
   17. 3.2.1 - SP - Amendement Omgevingsvisie 3.2.1 - CONCEPT
   18. 3.3.2 - PvZ - Amendement m.b.t. 3.3.2 Toegestane functies - CONCEPT
   19. 4.1 - PvZ - Amendement m.b.t. 4.1 Bedrijventerreinen - CONCEPT
   20. 4.2 - PvZ - Amendement m.b.t. 4.2 Stedenbeleid - CONCEPT
   21. 4.2 - SGP - Amendement Omgevingsvisie Zeeland 4.2. Stedenbeleid - CONCEPT
   22. 4.3 - PvZ - Amendement m.b.t. 4.3 Wonen en woonwensen - CONCEPT
   23. 4.4.1 - PvZ - Amendement m.b.t. 4.4.1 Ontwikkelen van agrarisch vastgoed - CONCEPT
   24. 4.4.1 - SGP - Amendement Omgevingsvisie Zeeland 4.4.1. ontwikkelen agrarisch vastgoed - CONCEPT
   25. 4.4.4 - SGP - Amendement Omgevingsvisie Zeeland 4.4.4 Verpauperen van Agrarisch vastgoed - CONCEPT
   26. D66 - Motie Detailhandelsvisie - CONCEPT
   27. D66 - Motie Transformatiefonds Vastgoed - CONCEPT
   28. PvdA - Motie Open Deltalandschap - CONCEPT
 10. Moties niet behorend bij een agendapunt
  1. Motie 5 - PvZ, GL en 50PLUS - Aanpassing dienstregeling fietsvoetveer, verworpen - 17027300
 11. Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd
 12. Sluiting
 13. Bijlagen bij de agenda voor Provinciale Staten van 1 december 2017
 14. Ingekomen stukken ter kennisneming
 15. Antwoorden van Gedeputeerde Staten op schriftelijke (art. 44) statenvragen
  1. Antwoorden statenvragen CDA over de toekomst Groen Onderwijs in Zeeland - 207
  2. Antwoorden statenvragen CU over Yara - 208
  3. Antwoorden statenvragen PvdA over regio arrangementen Cultuur - 209
  4. Antwoorden statenvragen CDA over ondersteuning familiebedrijven in Zeeland - 210
 16. Verdagingsbrieven beantwoording (art. 44) statenvragen
  1. Verdagingsbrief GS van 14 november 2017 m.b.t. verdaging beantwoording art. 44-vragen GL over lood in de bodem - 17023454
  2. Verdagingsbrief GS van 14 november 2017 m.b.t. verdaging beantwoording art. 44-vragen GL over nertsenfokkerijen in Zeeland ook in de fout - 17023453
  3. Verdagingsbrief GS van 14 november 2017 m.b.t. verdaging beantwoording art. 44-vragen PvdA over grootschalige mestverwerking in Rilland - 17023450

Laatste wijziging 18-06-2020 13:47:00