Locatie: 
Studio A58, Podium 23 in Middelburg
Aanvang: 
09:30 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen agenda - 20020951
 4. Vaststellen van concept-besluitenlijst van de Statenvergadering op 28 en 29 mei 2020
  1. Besluitenlijst (concept) Provinciale Staten 28 en 29 mei 2020 - 20018605
 5. Ingekomen stukken
  1. Brief 18 juni 2020 van Statenlid F. Babijn (PvZ) met uiting van teleurstelling over hervatting fysiek vergaderen PS - 20019391
  2. E-mail burger van 18 juni 2020 met protest tegen opheffen bushaltes Koestraat en Turfkaai in Middelburg - 20019498
  3. E-mail burger van 18 juni 2020 met protest tegen opheffing bushaltes centrum Middelburg - 20019493
  4. E-mail burger van 26 juni 2020 over Zorgen kenbaar maken inzake vaststelling gebiedsvisie Veerse Meer 2020 - 2030 - 20020402
  5. E-mail burger van 26 juni 2020 over Mening en bezwaar kenbaar maken inzake Veerse Meer visie 2020 - 2030 -20020408
  6. E-mail burger van 26 juni 2020 met Voorstel voor compensatie Marinierskazerne Vlissingen - 20020418
  7. E-mail ZLTO van 27 juni 2020 Aandacht vragen voor Gebiedsvisie Veerse Meer 2020 - 2030 besluitvormingsnotitie Fase 1 - 20020812
  8. E-mail burger van 26 juni 2020 Bezwaar op Besluitvormingsnotitie gebiedsvisie Veerse Meer Fase 1 - 20020809
  9. E-mail burger van 26 juni 2020 met Bezwaar tegen Gebiedsvisie Veerse Meer 2020-2030 Besluitvormingsnotitie Fase 1 - 20020807
   1. Brief Den Hollander Advocaten van 6 juli 2020 met indienen bezwaren inzake Gebiedsvisie Veerse Meer 2020-2030 - 20020694
   1. E-mail burger van 5 juli 2020 van inzake Gebiedsvisie Veerse Meer 2020-2030 Besluitvormingsnotitie Fase 1 - 20021607
   1. E-mail burger van 7 juli 2020 over Besluit compensatiepakket Markaz - 20021516
   1. Brief Vereniging Bescherm de Delta van 7 juli 2020 inzake Gebiedsvisie Veerse meer 2020-2030 - 20021826
   1. E-mail Stichting Zeeland Tolvrij van 8 juli 2020 met brief over compensatiepakket Marinierskazerne - 20022040
    1. E-mail Stichting Zeeland Tolvrij van 8 juli 2020 over compensatiepakket Marinierskazerne - 20022040
    2. Brief Stichting Zeeland Tolvrij van 8 juli 2020 over compensatiepakket Marinierskazerne - 20022041
   1. E-mail burger van 9 juli 2020 inzake de waardering deelneming NV Westerscheldetunnel op balans van Provincie Zeeland - 20022181
 6. Ingekomen stukken GS en CvdK
  1. Brief GS van 8 juni 2020 met Terugkoppeling gesprek staatssecretaris dhr. Knops en dhr.Wientjes - 20017497
  2. Brief GS van 9 juni 2020 met afschrift brief aan Ministerie van Defensie inzake Marinierskazerne - 20018256
  3. Brief GS van 9 juni 2020 over voorkeursalternatief met advies van gezamenlijke overheden inzake Net op zee; IJmuiden Ver Alpha - 20018381
  4. Brief GS van 16 juni 2020 met rapport impact corona op Zeeuwse Binnensteden - 20019295
  5. Brief GS van 18 juni 2020 over Informatiebijeenkomst compensatiepakket - 20019372
  6. Brief GS van 5 juni 2020 over Gelekte plannen Bernard Wientjes voor het compensatiepakket voor Vlissingen en Zeeland - 20018787
  7. Brief GS juni 2020 Uitkomsten van de Meicirculaire 2020 van het provinciefonds - 20019117
  8. Brief GS van 23 juni 2020 Kaderbrief IPO met een overall financieel kader ten behoeve van voorbereiding IPO begroting 2021 - 20019803
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 23 juni met Kaderbrief IPO 2021 (20018629) - 20020101
   2. Brief GS van 23 juni 2020 Kaderbrief IPO met een overall financieel kader ten behoeve van voorbereiding IPO begroting 2021 - 20019803
   1. Brief GS van 7 juli 2020 over stand van zaken Tidal Technologiy Center Grevelingendam - 20020699
   1. Brief GS van 7 juli 2020 met reacties OZO en Economic board op compensatiepakket - 20021809
    1. Brief GS van 7 juli 2020 met verslag van de bespreking van het compensatiepakket in het OZO - 20021809
    2. Brief GS (Bijlage) Advies compensatiepakket Marinierskazerne - 20021814
    3. Brief GS (Bijlage) Verslag OZO Overleg Zeeuwse Overheden d.d. 01-07-2020 inzake compensatiepakket Marinierskazerne - 20021816
 7. Hamerstukken
  1. Statenvoorstel 7e wijziging begroting 2020 Provincie Zeeland - 20016522
   1. Brief GS van 19 mei 2020 met Statenvoorstel 7e wijziging begroting 2020 Provincie Zeeland - 20016524
   2. Statenvoorstel 7e wijziging begroting 2020 Provincie Zeeland - 20016522
   3. Statenvoorstel (Bijlage) 1 Recapitulatie Statenvoorstel 7e wijziging begroting 2020 - 20016523
  2. Statenvoorstel 8e wijziging begroting provincie Zeeland - 20017413
   1. Brief GS van 2 juni 2020 met Statenvoorstel 8e wijziging begroting provincie Zeeland - 20016487
   2. Statenvoorstel 8e wijziging begroting provincie Zeeland - 20017413
   3. Statenvoorstel (bijlage) 8e wijziging begroting - memorie van toelichting -20017414
   4. Statenvoorstel (bijlage) 8e wijziging begroting - gewijzigde doelstellingen - 20017415
  3. Statenvoorstel bekrachtigen geheimhouding overzicht VCB - 20017429
   1. Brief GS 2 juni 2020 Statenvoorstel bekrachtigen geheimhouding overzicht VCB - 20016490
   2. Statenvoorstel Financieel overzicht Thermphos onder geheimhouding ter inzage - 20017429
  4. Statenvoorstel Financieel overzicht Thermphos onder geheimhouding ter inzage - 20017429
  5. Statenvoorstel Provinciale bijdrage recreatieve zandsuppletie - 20016356
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie resultaat na commissie) additionele zandsuppletie voor de recreatiefunctie (20016356) - 20017767
   2. Brief GS van 19 mei 2020 met Statenvoorstel Provinciale bijdrage recreatieve zandsuppletie - 20015107
   3. Statenvoorstel provinciale bijdrage recreatieve zandsuppletie - 20016356
  6. Statenvoorstel gedeeltelijke opheffing geheimhouding op PvA Thermphos en Fakton-rapportage - 20017417
   1. Brief GS van 2 juni 2020 met Statenvoorstel gedeeltelijke opheffing geheimhouding op PvA Thermphos en Fakton-rapportage - 20016488.pdf
   2. Statenvoorstel Gedeeltelijke opheffing geheimhouding op PvA Thermphos en Fakton-rapportage - 20017417.pdf
   3. Statenvoorstel (oplegnotitie resultaat na commissie) Gedeeltelijke opheffing geheimhouding op PvA Thermphos en Fakton-rapportage (20017417) - 20020046
  7. Statenvoorstel Digitaal ter inzage leggen van geheime stukken - 20016349
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie resultaat na commissie) digitaal ter inzage leggen van geheime stukken (20016349) - 20019678
   2. Statenvoorstel digitaal ter inzage leggen van geheime stukken - 20016349
  8. Statenvoorstel Zeeuwse omgevingsvisie en Omgevingsverordening - 20018128
   1. Statenvoorstel Zeeuwse omgevingsvisie en Omgevingsverordening - 20018128
   2. Brief GS 2 juni 2020 met Zeeuwse Omgevingsvisie en Omgevingsverordening - 20018124
   3. Statenvoorstel (oplegnotitie na commissie) Zeeuwse omgevingsvisie en Omgevingsverordening (20018128) - 20018640
 8. Behandelstukken
  1. Compensatie Marinierskazerne
   1. Statenvoorstel bekrachtiging geheimhouding nieuw rapport Ecorys - 20019109
    1. Brief GS van 16 juni 2020 over terinzagelegging nieuw rapport Ecorys Marinierskazerne - 20019110
    2. Statenvoorstel bekrachtiging geheimhouding nieuw rapport Ecorys - 20019109
   2. Statenvoorstel opheffen geheimhouding rapporten Marinierskazerne - 20020993
    1. Statenvoorstel (oplegnotitie) geheimhouding stukken Marinierskazerne (20020993) - 20021157
    2. Ecorysrapport Impact Marinierskazerne Vlissingen 2018 - 20022077
    3. Statenvoorstel opheffen geheimhouding rapporten Marinierskazerne - 20020993
    4. Schadeberekening Marinierskazerne Vlissingen - 20022083
    5. Memo Justion 20 april 2020 MARKAZ - 20022095
    6. Memo Justion strategie compensatie MARKAZ 3 maart 2020 - 20022103
   3. Brief GS van 26 juni 2020 met advies van de heer Wientjes inzake compensatie van de Marinierskazerne - 20020415
    1. Brief GS van 26 juni 2020 inzake stand van zaken mbt tot compensatie van de Marinierskazerne - 20020415
    2. Brief GS - Bijlage vertrouwelijke aanbieding Marinierskazerne - 20020388
    3. Brief GS - Bijlage - Speciaal adviseur Wientjes, Eindrapport Wind in de zeilen - 20020392
    4. Brief GS - Bijlage Totaalpakket fiches - 20020393
   4. Statenvoorstel compensatie marinierskazerne - 20020990
    1. Statenvoorstel (oplegnotitie) compensatie marinierskazerne (20020990) - 20021293
    2. Brief GS met statenvoorstel verlenen goedkeuring bestuursakkoord compensatie marinierskazerne Vlissingen - 20020991
    3. Brief GS (Bijlage) Rapport Wind in de zeilen - 20020994
    4. Brief GS (bijlage) Bestuursakkoord compensatiepakket Marinierskazerne 26 juni 2020 - 20020995
    5. Brief GS (Bijlage) Budgettaire tabel compensatiepakket Zeeland Marinierskazerne - 20020998
    6. Brief GS (Bijlage) Fiches per maatregel bij Rapport Wind in de zeilen - 20020996
    7. Brief GS (bijlage) Kamerbrief over compensatiepakket - 20020997
    8. Statenvoorstel compensatie marinierskazerne - 20020990
   5. Ingediende moties en amendementen
    1. Amendement 1 - PvZ - compensatiepakket Marnierskazerne - VERWORPEN - 20022315
    2. Amendement 2 - FVD en PVV-Bosch - Compensatiepakket Markaz - VERWORPEN - 20022319
    3. Motie 1 - D66, GL, CU, PvdD - Bewaken en borgen effecten van compensatiepakket Marinierskazerne - INGETROKKEN - 20022321
    4. Motie 2 - SGP, FVD - Toegankelijkheid opleidingen studenten - INGETROKKEN - 20022322
    5. Motie 3 - FVD - Referendum over Compensatiepakket MARKAZ - VERWORPEN - 20022323
    6. Motie 4 - FVD - Scholen in krimpregio's toevoegen aan compensatie MARKAZ - VERWORPEN - 20022325
    7. Motie 5 - FVD - Afschaffing tolheffing Westerscheldetunnel alsnog op te nemen in het Compensatiepakket MARKAZ - VERWORPEN - 20022326
  2. Strategische aanpak stikstof
   1. Brief (concept) PS aan GS met wensen en bedenkingen Statenvoorstel strategische aanpak stikstof - 20021229
   2. Statenvoorstel Strategische aanpak stikstof - 20008483
    1. Statenvoorstel (oplegnotitie na commissiebehandeling) Strategische aanpak stikstof (20008483) - 20018515
    2. Brief GS van 10 maart 2020 met statenvoorstel Strategische aanpak stikstof - 20007625
    3. Statenvoorstel Strategische aanpak stikstof - 20008483
    4. Statenvoorstel (bijlage) Strategische aanpak stikstof - 20008484
   3. Ingediende moties en amendementen
    1. Amendement 3 - CU en GL - Brief PS aan GS met wensen en bedenkingen Statenvoorstel strategische aanpak stikstof - AANGENOMEN - 20022341
    2. Motie 6 - SGP, VVD, CDA, FVD, PRO -Stikstofuitstoot zeescheepvaart versus visserij - AANGENOMEN - 20022342
  3. Statenvoorstel Samenwerking vrijwilligersorganisaties cultureel erfgoed in Netwerk Erfgoedorganisatie - 20006189
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie na commissie) Samenwerking vrijwilligersorganisaties cultureel erfgoed in Netwerk Erfgoedorganisatie (20006189) - 20007414
   2. Brief GS van 18 februari 2020 over Samenwerking vrijwilligersorganisaties cultureel erfgoed - 20005061
   3. Statenvoorstel Samenwerking vrijwilligersorganisaties cultureel erfgoed in Netwerk Erfgoedorganisatie - 20006189.pdf
  4. Gebiedsvisie Veerse Meer
   1. Brief (concept) PS aan GS met wensen en bedenkingen Gebiedsvisie Veerse Meer 2020-2030
   2. Statenvoorstel Vaststelling Gebiedsvisie Veerse Meer 2020-2030 - 20016425
    1. Brief GS van 26 mei 2020 over Statenvoorstel t.b.v. vaststelling van de Gebiedsvisie Veerse Meer 2020-2030 - 20016425
    2. Statenvoorstel (oplegnotitie na commissiebehandeling) Gebiedsvisie Veerse Meer 2020-2030 fase 1 (20016779) - 20018459
    3. Statenvoorstel Gebiedsvisie Veerse Meer 2020-2030 Fase 1 - 20016779
    4. Statenvoorstel (bijlage) - Verwerking resultaten internetconsultatie Raden, Staten, Commissie BEZ Waterschap, Gebiedsvisie Veerse Meer 2020-2030, Fase 1 - 20016782
    5. Statenvoorstel (bijlage) - Verwerking resultaten internetconsultatie BBO Gebiedsvisie Veerse Meer, Fase 1 - 20016781
    6. Statenvoorstel (bijlage) - Besluitvormingsnotitie Gebiedsvisie Veerse Meer 2020-2030 Fase 1 - 20016780
   3. Ingediende moties en amendementen
  5. Statenvoorstel ontwerpbesluit verordening wijzigen luchthavenbesluit Midden-Zeeland - 20017418
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie na commissiebehandeling) ontwerpbesluit wijzigen verordening luchthavenbesluit Midden-Zeeland (20017418) - 20018545
   2. Brief GS 2 juni 2020 met Statenvoorstel ontwerpbesluit wijzigen verordening luchthavenbesluit Midden-Zeeland - 20016489
   3. Statenvoorstel ontwerpbesluit verordening wijzigen luchthavenbesluit Midden-Zeeland - 20017418
   4. Vragen D66 en antwoorden namens GS Cie. Ruimte 19 juni 2020 inzake wijzigen verordening Luchthavenbesluit
   5. Brief GS 2 juni (bijlage) Ontwerp besluit wijzigen van de verordening Luchthavenbesluit Midden-Zeeland - 20017419
   6. Brief GS 2 juni 2020 (bijlage) Antwoordnota ontwerp besluit wijziging verordening luchthavenbesluit Midden-Zeeland - 20017420
  6. Statenvoorstel RES 1.0 - 20007796
   1. Ingediende moties en amendementen
    1. Amendement 4 - PRO, PVV Bosch - RES vrije energiekeuze - VERWORPEN - 20022369
    2. Motie 8 - FVD, PvZ - Blijf het gasnet goed gebruiken - VERWORPEN - 20022359
    3. Motie 9 - SGP, VVD, CDA, PRO - Haalbaarheid en betaalbaarheid RES - AANGENOMEN - 20022362
    4. Motie 10 - SGP, VVD, CDA, PRO - Leveringszekerheid energiemix RES 1.0 - AANGENOMEN - 20022363
    5. Motie 11 - CU, GL, D66 - Betere treinverbindingen onderdeel van de RES - INGETROKKEN - 20022364
    6. Motie 12 - PVV-Bosch, concentratielocaties in RES 1.0 - INGETROKKEN - 20022370
    7. Motie 13 - D66, GL, CU - Versnelling realiseren doelstelling 1000 MW zonne-energie - INGETROKKEN - 20022394
    8. Motie 13 - D66, GL, CU - Motie Versnelling realiseren doelstelling 1000 MW zonne-energie - INGETROKKEN
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie resultaat na commissie) RES 1.0 (20007573) - 20009403
   2. Brief GS over statenvoorstel inzake het vaststellen van de RES 1.0 - 20007573
   3. Statenvoorstel RES 1.0 - 20007796
   4. Brief GS (bijlage 1) - RES 1.0 Regionale Energiestrategie Zeeland - 20007797
   5. Brief GS (bijlage 1.1) - Bijlage Rapportage vragen en opmerkingen op concept-RES - 20007798
   6. Brief GS (bijlage 1.2) - Bijlage Aanpassingen tov concept-RES - 20007799
   7. Brief GS (bijlage 1.3) - Samenvatting RES 1.0 - 20007800
   8. Statenvragen - PvdD - Regionale Energiestrategie RES 1.0 - 20022288
  7. Zichtbaar Zeeland
   1. Brief (concept) PS aan GS met wensen en bedenkingen Richtingen notitie Zichtbaar Zeeland - Zeeland op de (inter)nationale kaart
   2. Statenvoorstel Richtingen notitie Zichtbaar Zeeland - Zeeland op de (inter)nationale kaart -20005605
    1. Statenvoorstel (oplegnotitie na commissiebehandeling) richtingennotitie Zichtbaar Zeeland (20005013) - 20008268
    2. Brief GS van 11 februari 2020 over Statenvoorstel Richtingen notitie Zichtbaar Zeeland - Zeeland op de (inter)nationale kaart - 20005013
    3. Statenvoorstel Richtingen notitie Zichtbaar Zeeland - Zeeland op de (inter)nationale kaart - 20005605
    4. Statenvoorstel (Bijlage) - Presentatie Opgave Zichtbaar Zeeland - 20005606
    5. Statenvoorstel Notities netwerksturing, met bijlagen - 18924143
   3. Ingediende moties en amendementen
  8. Brief GS van 30 juni 2020 met Zomerbrief 2020 - 20019256
   1. Ingediende moties en amendementen
    1. Motie 15 - FVD - Terug naar de normale gang van de financiële zaken - INGETROKKEN - 20022404
    2. Motie 16 - CU , D66 - PS en maximaal coronasupport aan MKB - VERWORPEN - 20022405
    3. Motie 17 - 50PLUS, PvdA, SP - Gevolgen Coronaschade OV Zeeland - AANGENOMEN - 20022406
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 30 juni 2020 met Zomerbrief 2020 (20019256) - 20021145
   2. Brief GS van 30 juni 2020 met Zomerbrief 2020 - 20019256
  9. Statenvoorstel benoeming commissievoorzitter Economie en wisselend commissievoorzitter Strategische Opgaven 2019-2023 - 20020896
  10. Statenvoorstel benoeming leden Programmaraad 2019-2023 - 20020849
 9. Vragensessie
 10. Moties niet behorend bij een agendapunt
  1. Ingediende moties
   1. Motie 18 - PvZ, FVD, PVV van Dijk - Lobby om hybride vergaderingen mogelijk te maken - VERWORPEN - 20022407
   2. Motie 19 - CDA, CU, SGP, VVD, D66, FVD, PvZ - Provinciale aanpak van de wolf - AANGENOMEN - 20022408
   3. Motie 20 - FVD - Trots op de boer - VERWORPEN - 20022409
   4. Motie 21 - FVD - 130 km A58 stikstof - VERWORPEN - 20022410
   5. Motie 22 - D66- Meer veiligheid bij de N57 Burgh-Haamstede - AANGENOMEN - 20022412
   6. Motie 23 - PvdA, 50PLUS, VVD, CDA, SGP, D66, PVV Bosch, CU, SP, GL, PVZ - Lobby tolvrije Westerscheldetunnel - AANGENOMEN - 20022411
   7. Motie 24 - GL - Jacht op damherten - VERWORPEN - 20022413
   8. Motie 25 - CDA, PvZ, CU - vaststelling FaunaBeheerplan Vos - AANGENOMEN - 20022414
   9. Motie 26 - FVD - MIST - VERWORPEN - 20022415
 11. Stemming over amendementen, voorstellen en moties
 12. Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd
 13. Sluiting
 14. Bijlagen bij de agenda voor Provinciale Staten van 9 en 10 juli 2020
 15. Ingekomen stukken ter kennisneming
  1. E-mail burger van 25 juni 2020 met Zienswijze inzake Voorontwerpbestemmingsplan Waterpark Veerse Meer - 20020379
  2. E-mail burger van 26 juni 2020 met Voorstel voor compensatie Marinierskazerne Vlissingen - 20020418
   1. E-mail burger van 5 juli 2020 met verzoek om schilderij van Walcheren te plaatsen in nieuwe Rechtbank en Gevangenis - 20021817
   1. E-mail burger van 7 juli 2020 met verzoek grote hoofdstad voor Zeeland te creëren - 20021824
   1. Brief Dorpsraad Burgh-Haamstede van 6 juli 2020 met voorstel voor compensatiepakket MARKAZ - 20021806
 16. Antwoorden van Gedeputeerde Staten op schriftelijke (art. 44) statenvragen
  1. Antwoorden Statenvragen - PVZ en FVD - Gebiedsvisie Veerse Meer - 072
  2. Antwoorden Statenvragen - CU - Sociaal Ondernemen - 073
  3. Antwoorden Statenvragen - CU - historische ontwikkeling gebiedsprocessen Veerse Meer - 074
  4. Antwoorden Statenvragen - FVD - Charter Diversiteit - 075
  5. Antwoorden Statenvragen - PvdA - Charter Diversiteit - 076
  6. Antwoorden Statenvragen - FVD - Regionale Energie Strategie en biomassa - 077
  7. Antwoorden Statenvragen - FVD - uitspraak van de Raad van State over stikstof - 078
  8. Antwoorden Statenvragen - SP - Vrees voor overstroming en over asbest in aangevoerde grond - 079
  9. Antwoorden Statenvragen - FVD - Lobbyflyer samengesteld door Zeeuwse overheden - 080
   1. Antwoorden Statenvragen - SGP - Tidal Technology Center Grevelingendam - 081
 17. Verdagingsbrieven beantwoording (art. 44) statenvragen
  1. Brief GS 9 juni 2020 met verdaging beantwoording Statenvragen SP vrees voor overstroming en asbest in Zwarte Polder - 20018387

Laatste wijziging 04-09-2020 14:32:37