Vergadering Provinciale Staten 10 maart 2023

Datum: 10 maart 2023
Starttijd: 09:30
Locatie: Statenzaal

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen agenda
 4. Vaststellen van concept-besluitenlijst van de Statenvergadering op [datum]
 5. Ingekomen stukken
  1. Brief belanghebbende Haven Walsoorden van 7 februari 2023 over het overname-traject van de haven van Walsoorden - 277070
 6. Ingekomen stukken GS en CvdK
 7. Hamerstukken
 8. Behandelstukken
 9. Vragensessie
 10. Moties niet behorend bij een agendapunt
 11. Stemming over amendementen, voorstellen en moties
 12. Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd
 13. Sluiting
 14. Bijlagen bij de agenda voor Provinciale Staten van [datum]
 15. Ingekomen stukken ter kennisneming
  1. Brief GS van 8 februari 2023 over motie uitbreiding energie-infrastructuur Borsele - 277480
   1. Brief GS van 8 februari 2023 over motie uitbreiding energie-infrastructuur Borsele - 277480
   2. Brief GS (bijlage) over motie uitbreiding energie-infrastructuur gemeenteraad Borsele - 277480
 16. Antwoorden van Gedeputeerde Staten op schriftelijke (art. 44) statenvragen
  1. Antwoorden Statenvragen - PvdA, GL - Overwinsten EPZ, PZEM - 317 - 207708
  2. Antwoorden Statenvragen - Statenfractie CDA Zeeland - Ingrijpende wijziging Habitatrichtlijn - 332 - 261693
  3. Antwoorden Statenvragen - Statenfractie SP - Aanvraag varkenshouderij aan de andere kant van de Slaakbrug - 333 - 261694
 17. Verdagingsbrieven beantwoording (art. 44) statenvragen
 18. Brief GS van 31 januari 2023 over brief van GS aan advocaat mr. E. Pasman - 273080
  1. Brief GS van 31 januari 2023 over brief van GS aan advocaat mr. E. Pasman - 273080
  2. Brief GS van 31 januari 2023 over brief van GS aan advocaat mr. E. Pasman - reactie op brief 22 december 2022 - 273080
  3. Brief GS (bijlage 1) brief GS aan PS met kenmerk 20041890 d.d. 2 februari 2021 - 273080
  4. Brief GS (bijlage 2) rapport Rebel Group d.d. 1 april 2021

Laatste wijziging 09-02-2023 13:33:54