Locatie: 
Statenzaal
Aanvang: 
09:30 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen agenda - 17022454
 4. Concept-besluitenlijst en videotulen van Statenvergadering op 3 november 2017 - 17023120
  1. Besluitenlijst concept PS 03-11-2017 - 17023120
 5. Ingekomen stukken
  1. Brief Auditcommissie van 2 november 2017 met advies over statenvoorstellen Begroting 2018 (DIO-161), Najaarsnota 2017 (DIO-160), derde ronde programmering Investeringsagenda (DIO-158) en Implementatie advies Samsom, inclusief dekkingsvoorstel (DIP-163) - 17024048
   1. Brief Ministerie BZK van 1 november 2017 met Rechtspositiebesluit 2018 - 17023384
    1. Brief Ministerie BZK (oplegnotitie) van 1 november 2017 over (onkosten) vergoedingen en bezoldigingsbedragen politieke ambtsdragers van provincies (17023384) - 17024625
    2. Brief Ministerie BZK van 1 november 2017 met Rechtspositiebesluit 2018 - 17023384
 6. Ingekomen stukken GS en CvdK
  1. Brief GS van 19 september 2017 over mid term review, met Collegeprogramma Krachten Bundelen Halverwege - 17019574
   1. Brief GS (oplegnotitie) over collegeprogrogramma halverwege (17019574) - 17020904
   2. Brief GS van 19 september 2017 over mid term review, met Collegeprogramma Krachten Bundelen Halverwege - 17019574
   3. Bijlage bij brief GS (17019574): Collegeprogramma Krachten Bundelen Halverwege - 17020598
  2. Brief GS van 10 oktober 2017 over uitkomsten septembercirculaire Provinciefonds 2017 - 17023278
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 10 oktober 2017 over uitkomsten Septembercirculaire provinciefonds 2017 (17023278) - 17024332
   2. Brief GS van 10 oktober 2017 over uitkomsten septembercirculaire Provinciefonds 2017 - 17023278
  3. Brief GS van 25 oktober 2017 met opgemaakte begroting 2018 - 17023273
   1. Brief GS (Oplegnotitie) met opgemaakte begroting 2018 (17023273) - 17024623
   2. Brief GS van 25 oktober 2017 m.b.t. Aanbieden opgemaakte begroting 2018 - 17023273
   3. Bijlage bij brief GS (17023273): opgemaakte Begroting 2018 - 17023543
 7. Hamerstukken
   1. Statenvoorstel Projecten N62 Sloeweg (fase 2) en N62 Tractaatweg (3e voortgangsrapportage), bekrachtiging geheimhouding - DIO-175
   1. Statenvoorstel Bekrachtigen geheimhouding inzake GREX Waterdunen 2018 en Garantstelling NPW - Groenfonds - DIP-177
 8. Behandelstukken
  1. Brief GS van 26 september 2017 met statenvoorstellen Begroting 2018 (DIO-161), Najaarsnota 2017 (DIO-160) en derde ronde programmering Investeringsagenda (DIO-158) - 17020523
   1. Brief GS (Oplegnotitie) met begroting 2018 Najaarsnota en 3e ronde programmering investeringsagenda (17020523) - 17022790
   2. Statenvoorstel Begroting 2018 (DIO-161), Najaarsnota 2017 (DIO-160) en derde ronde programmering investeringsagenda (DIO-158) - 17020523
   3. Bijlage bij Statenvoorstel: Najaarsnota 2017 - 17020910
   4. Bijlage: Opgemaakte Begroting 2018 - 17023543
   5. Bijlage: Beantwoording vragen naar feitelijke informatie, Totaal overzicht - 17023981
   6. Bijlage: Beantwoording vragen PVV naar feitelijke informatie - 17024610
  2. Brief GS van 16 oktober 2017 (17022220) met statenvoorstel Implementatie advies Samsom, inclusief dekkingsvoorstel - DIP-163
   1. Brief GS (oplegnotitie) met Statenvoorstel Implementatie advies Samsom, incl. dekkingsvoorstel (DIP-136) - 17022787
   2. Brief GS van 16 oktober 2017 (17022220) met Statenvoorstel Implementatie advies Samsom, inclusief dekkingsvoorstel - DIP-163
  3. Brief GS van 2 november 2017 met beschouwing regeerakkoord - 17023343
   1. Brief GS van 2 november 2017 met beschouwing regeerakkoord - 17023343
   2. Publicatie: Persbericht beschouwing regeerakkoord door Zeeuwse overheden - 17024166
  1. Motie 1 - SGP, VVD, PvZ, 50PLUS, SP, PVV, CDA, PvdA, D66, CU, GL m.b.t. Statenvoorstel implementatie commissie Samsom - Compensatie failliete fosforfabriek, aangenomen - 17024820
  2. Motie 2 - CDA, SGP, CU, VVD over Deltapan zoetwater, aangenomen - 17024830
  3. Motie 3 (gewijzigd) - PvdA, GL, D66, 50PLUS over Cultuurapp, aangenomen - 17024841
  4. Motie 4 (gewijzigd) - PvdA, 50PLUS over Personentrein Terneuzen-Gent, verworpen - 17024842
  5. Motie 5 (gewijzigd) - PvdA, GL, D66, SP over Klimaat, aangenomen - 17024843
  6. Motie 6 - PvdA, D66, GL over Ondermijning, ingetrokken - 17024844
  7. Motie 7 - PVV over geen subsidie te verlenen aan commerciële evenementen, verworpen - 17024845
  8. Amendement 8 - PVV m.b.t. statenvoorstel Implementatie advies Samsom, verworpen - 17024846
  9. Motie 9 - D66, GL over klimaatparagraaf, toetsing Provinciaal beleid op klimaateffecten, aangenomen - 17024847
  10. Motie 10 - D66 over samenwerking stedennetwerk, culturele basisinfrastructuur (BIS), ingetrokken - 17024849
  11. Motie 11 (gewijzigd) - D66, GL over over prioriteit fietsinfrastructuur, aangenomen - 17024850
  12. Motie 12 - GL over klimaatfonds, verworpen - 17024852
  13. Motie 13 - GL over personele kosten gesubsidieerde instellingen, ingetrokken - 17024855
  14. Motie 14 - CU, GL, PVV, SP, PvZ, 50PLUS over stopzetting overbodige subsidies Concert at Sea, ingetrokken - 17024856
 9. Vragensessie
 10. Moties niet behorend bij een agendapunt
 11. Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd
 12. Sluiting
 13. Bijlagen bij de agenda voor Provinciale Staten van 10 november 2017
 14. Ingekomen stukken ter kennisneming
 15. Antwoorden van Gedeputeerde Staten op schriftelijke (art. 44) statenvragen
 16. Verdagingsbrieven beantwoording (art. 44) statenvragen

Laatste wijziging 20-05-2020 08:54:15