Locatie: 
Statenzaal, Abdij 10 te Middelburg
Aanvang: 
09:30 uur
 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen gewijzigde agenda
 4. Vaststellen notulen Statenvergadering 6 november 2015
 5. Ingekomen stukken
  1. Brief inwoner Breskens van 9 november 2015 over kusttram-bus Knokke-Breskens-Vlissingen veer - 15015643
  2. E-mail Soortenbescherming NL van 9 november 2015 met Living Planet Report - 15016044
  3. E-mail Platform De Onderste Steen van 9 november 2015 met WOB-verzoek fractiedeclaraties - 15016394
  4. Brief FNV Vervoer van 11 november 2015 over buurtbuslijn 507 - 15016222
  5. E-mail Zeeuwse Milieu federatie en Natuurmonumenten van 17 november 2015 met Kustanalyse 2015 - 15016593
 6. Ingekomen stukken GS en CvdK
  1. Brief GS van 20 oktober 2015 over projectorganisatie Tractaatweg N62 - 15015349
  2. Brief GS van 17 november 2015 met afschrift brief GS aan RWS Zee en Delta over Kennisgeving instemming beheerplan Voordelta 2015-2021 - 15016468
  3. Brief GS van 24 november 2015 over Benoeming voorzitter en plv. voorzitter adviescommissie bezwaar, beroep en klachten provincie Zeeland – 15016851
  4. Brief GS van 1 december 2015 met advies onderzoekscommissie Sloeweg – 15016967
  5. Brief GS van 4 december 2015 over DELTA NV Algemene Vergadering van Aandeelhouders 17 december – 15017502
  6. Brief GS van 8 december 2015 met Juridische grondslag levensduurverlenging kerncentrale Doel 1 en 2 en heropstart Doel 3 en Tihange 2 - 15017806
  7. Brief GS van 8 december 2015 over voortgang actualisatie GREX Waterdunen – 15017988
  8. Brief GS van 10 december 2015 over project Tractaatweg N62 – 15018003
 7. Hamerstukken
  1. Gewijzigd Statenvoorstel Wijzigingsbesluit 1e wijziging Gemeenschappelijke Regeling Natuur -en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta - SERV-27
  2. Statenvoorstel rapport Rekenkamer Europese subsidies in Zeeland - SGR-15
  3. Statenvoorstel ontslag lid Rekenkamer Zeeland - SGR-18
  4. Statenvoorstel benoeming lid Rekenkamer Zeeland - SGR-17
  5. Statenvoorstel Begrotingswijzigingen 2015 en 2016 provincie Zeeland - SERV-26
  6. Statenvoorstel Begrotingswijzigingen 2015 en 2016 provincie Zeeland - SERV-028
 8. Voorstellen
  1. Statenvoorstel Eindrapport commissie onderzoek "De parelduiker vreest de modder niet" - SGR-14
   1. SP Motie van Wantrouwen tegen gedeputeerde De Reu
   2. SP Motie van Wantrouwen tegen gedeputeerde Schönknecht
   3. PVV, SGP, CDA, VVD, PvdA, D66, CU Motie van Vertrouwen
  2. Statenvoorstel Aandeelhoudersbesluit Zeeland Seaports - SERV-022
  3. Statenvoorstel Bestedingsplan economie 2016 - BLD-23
  4. Statenvoorstel Subsidiëring buurtbussen - BLD-25
  5. Conceptbrief PS aan GS met wensen en bedenkingen inzake projectorganisatie Tractaatweg N62 – 15017397
 9. Vragensessie
 10. Moties niet behorend bij een agendapunt
  1. GL-SP-50PLUS-D66 Motie Inspraak kerncentrales Doel 1 en 2
  2. PvZ Motie Verzoek Rekenkamer Zeeland tot onderzoek project Waterdunen
 11. Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd
 12. Sluiting

Bijlagen bij de agenda voor Provinciale Staten van 11 december 2015

Ingekomen stukken ter kennisneming

Antwoorden van Gedeputeerde Staten op schriftelijke (art. 44) vragen

 1. Brief GS van 10 november 2015 over verdaging beantwoording art. 44-vragen van PvdA - Discriminatie op de arbeidsmarkt - 15016135
 2. Brief GS van 17 november 2015 over verdaging beantwoording art. 44-vragen van PvdA - OV-kosten Zeeuwse scholieren - 15016090
 3. Brief GS van 1 december 2015  over verdaging beantwoording art. 44-vragen van GL - Bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater en bodem als gevolg van appel- en perenteelt - 15017366
 4. 022 - SP - Meting onbekende stof in de uitstoot van de priltoren Yara - 03-11-2015
 5. 023 - PvdA - Gesprek directeur ZB over uitzending Krimp - 03-11-2015
 6. 024 - PVV - Platform Opnieuw Thuis - 03-11-2015
 7. 025 - GL - Explosie van recreatiebebouwing langs de Zeeuwse kusten en wateren - 10-11-2015
 8. 026 - GL - Uitbreiding intensieve veehouderij-2 - 10-11-2015
 9. 027 - GL - Omgevingsvergunning uitbreiding varkensbedrijf nabij Aagtekerke - 10-11-2015
 10. 028 - 50PLUS - Aanvaring mv Flinterstar en LNG-tanker Al Oriaq - 10-11-2015
 11. 029 - PvdA - Discriminatie op de arbeidsmarkt - 17-11-2015
 12. 030 - 50PLUS - Ongeluk met dodelijk afloop Westerscheldetunnel bij Hoek - 24-11-2015
 13. 031 - PvZ - Tegenvallers Project Waterdunen - 24-11-2015
 14. 032 - GL - Verdwijning uit en beheer van collectie Hans Warren in ZB - 24-11-2015
 15. 033 - PvdA - OV-kosten Zeeuwse scholieren - 01-12-2015
 16. 034 - PvdA - Buurtbussen - 01-12-2015