Vergadering Provinciale Staten 11 februari 2022

Datum: 11 februari 2022
Starttijd: 16:30
Locatie: Digitaal via Teams

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening

 2. Mededelingen

 3. Vaststellen agenda

 4. Stemming over amendementen, voorstellen en moties

   1. 4.1.1 - Amendement 1 - VVD, PvdA, SGP, CDA - Statenvoorstel Rekenkamerrapport Wonen in Zeeland

   2. 4.1.2 - Statenvoorstel Rekenkamerrapport Woonbeleid - 104909

   1. 4.2.1 - Motie 1 herzien - 50PLUS, PvdA, SP, CDA, VVD - Westerscheldetunnel Tolvrij

   2. 4.2.2 - Motie 2 - FVD, Fractie Koevoets - De Westerscheldetunnel moet nu echt tolvrij worden

   3. 4.2.3 - Motie 3 - PvdD, GL, D66 - Vermindering Stikstofuitstoot

   4. 4.2.4 - Motie 4 - D66, PvdD - Actualiseren stikstofrechten

   5. 4.2.5 - Motie 5 - FVD, Fractie Koevoets - Er is geen stikstofprobleem

   6. 4.2.6 - Motie 6 herzien - PvdD - Diervriendelijke maatregelen bij windparken

   7. 4.2.7 - Motie 7 - Fractie Koevoets, FVD - Digitale massasurveillance on-hold

   8. 4.2.8 - Motie 8 herzien - 50PLUS, CDA, VVD, SGP, Lijst Bosch, GL, SP, PRO, D66 - Status Quo Ontpoldering Hedwigepolder

   9. 4.2.9 - Motie 9 - 50PLUS, SP - Vergunning Ontgrondingenwet inzake Baggeronderhoud Vaargeul Westerschelde

   10. 4.2.10 - Motie 10 - Fractie Koevoets, FVD - Samenleving zonder coronatoegangsbewijs

   11. 4.2.11 - Motie 11 - FVD - Wij willen geen 1G geen 2G en geen 3G, maar alleen de g van gezond verstand

 5. Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd

 6. Sluiting

Laatste wijziging 25-02-2022 23:26:20