Locatie: 
Statenzaal
Aanvang: 
09:30 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen agenda - 16003280
  1. Agenda (gewijzigd) - 16003280
 4. Notulen (concept) PS 5 februari 2016
  1. Notulen (concept) PS 5 februari 2016
 5. Benoeming en beëdiging nieuw Statenlid
 6. Ingekomen stukken
  1. E-mail van ASV van 17 februari 2016 over schade door oponthoud zeevaart en binnenvaart bij sluizencomplex Terneuzen, met bijlagen - 16002895
  2. Brief inwoners gemeente Sluis van 26 februari 2016 over tijdelijke onderbreking stroomlevering door DELTA Infra B.V. - 16003320
  3. Brief Boerderijenstichting van 3 maart 2016 over beleidsvoornemens kadernota cultuurbeleid 2017-2020 - 16003903
  4. Brief D.G. du Fossé te Scherpenisse van 31 januari 2016 met Burgerinitiatief Van Vogelvrij naar Kogelvrij, Stop de Hobbyjacht in Zeeland - 16002116
  5. Brief WISE van 7 maart 2016 aan Aandeelhouders Delta over toekomst DELTA - 16003971
 7. Ingekomen stukken GS en CvdK
  1. Brief GS van 16 februari 2016 over NAR-voorziening - 16002772
  2. Brief GS van 16 februari 2016 over statenvoorstel geheimhouding en ter inzage leggen van achterliggende stukken informatiebijeenkomst Waterdunen van 12 februari jl. - 16002506
  3. Brief GS van 16 februari 2016 over huisvesting vergunninghouders - 16002678
 8. Hamerstukken
  1. Statenvoorstel 6e wijziging begroting provincie Zeeland - SERV-034
  2. Statenvoorstel Geheimhouding en ter inzage leggen achterliggende stukken informatiebijeenkomst Waterdunen 12-02-2016 - ONTW-040
  3. Statenvoorstel Instellen bestuurscommissie aanbesteding accountant - SGR-20
  4. Statenvoorstel niet-ontvankelijkheid burgerinitiatief Stop de hobbyjacht - SGR-19
 9. Voorstellen
  1. Statenvoorstel Herziening Omgevingsplan en verordening Ruimte provincie Zeeland - BLD-038
   1. Statenvoorstel Herziening Omgevingsplan en Verordening Ruimte - BLD-038
   2. Amendement ZL - Herziening Omgevingsplan Zeeland 10% permanente bewoning
   3. Amendement SGP-CDA-PvZ-CU - Herziening Omgevingsplan Zeeland herbestemming agrarische dienstwoning
   4. Amendement GL - Herziening Omgevingsplan Zeeland bedrijfsvloeroppervlak
   5. Amendement GL-PvdA - Herziening Omgevingsplan Zeeland industriële aquacultuur
   6. Amendement CDA-SGP-CU-PvZ - Herziening Omgevingsplan Zeeland toelichting verduurzaming
   7. Amendement SP - Herziening Omgevingsplan Zeeland kustbebouwing
   8. Amendement SP -Herziening Omgevingsplan Zeeland waterbeheer
   9. Amendement SP - Herziening Omgevingsplan Zeeland windenergie
   10. Amendement PvZ - Herziening Omgevingsplan windenergie
   11. Amendement D66-CU - Herziening Omgevingsplan aanmelding projecten Zonne-akkers
   12. Amendement ZL - Herziening Omgevingsplan schrappen verbod permanente bewoning
   13. Motie D66-CU - Herziening Omgevingsplan Zeeland Zonne-akkers
  2. Statenvoorstel Strategisch Master Plan N.V. Zeeland Seaports 2015-2022 - SERV-039
  3. Statenvoorstel Kadernota Cultuurbeleid 2017-2020 - BLD-035A
   1. Statenvoorstel Kadernota provinciaal cultuurbeleid 2017-2020 - BLD-035A
   2. Amendement VVD-PvdA-SP-CDA-SGP-GL-CU-PVV - Kadernota cultuurbeleid vrijwilligersorganisaties
   3. Amendement SP Kadernota cultuurbeleid podiumprogrammering
  4. Statenvoorstel Verordening Subsidies Plattelandsontwikkeling Zeeland 2014-2020 - BLD-037
   1. Statenvoorstel Verordening Subsidies Plattelandsontwikkeling Zeeland 2014-2020 - BLD-037
   2. Amendement GL Verordening Subsidies Plattelandsontwikkeling nieuwe inzichten
 10. Vragensessie
 11. Moties niet behorend bij een agendapunt
  1. Motie PVV RvC Delta
 12. Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd
 13. Sluiting
 14. Bijlagen bij de agenda voor Provinciale Staten van 11 maart 2016
 15. Ingekomen stukken ter kennisneming
 16. Antwoorden van Gedeputeerde Staten op schriftelijke (art. 44) vragen
  1. Antwoorden statenvragen CU - Vossenbeheer in Zeeland - 045
  2. Antwoorden statenvragen SP - Kust en kustbebouwing - 046
  3. Antwoorden statenvragen PVV - Drugssmokkel in de Zeeuwse wateren - 047
  4. Antwoorden statenvragen PvZ - Fietsvoerveer Breskens-Vlissingen - 048
  5. Antwoorden statenvragen PVV - Terugkeer Intercity in Zeeland - 049
  6. Antwoorden statenvragen PvZ - KPN afsluiting internet in het buitengebied - 050
  7. Antwoorden statenvragen PvZ - Informatiebijeenkomst aangaande DELTA d.d. 19 januari 2016
  8. Antwoorden statenvragen GL - Kustvisie - 052
 17. Verdagingsbrieven beantwoording (art. 44) Statenvragen

Laatste wijziging 20-05-2020 08:52:58