Vergadering Provinciale Staten 11 november 2021

Datum: 11 november 2021
Starttijd: 19:00
Locatie: Statenzaal

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen agenda
 4. Vaststellen van concept-besluitenlijst van de Statenvergadering op 8 oktober 2021
  1. Besluitenlijst (concept) Provinciale Staten 8 oktober 2021
 5. Ingekomen stukken
  1. Brief Auditcommissie van 29 oktober 2021 Advies Auditcommissie inzake Begroting 2022 en Najaarsnota 2021 - 101766
  2. Brief Fractievoorzitter D66 Utrecht van 18 oktober 2021 over Modernisering verlofregeling politici (met bijlagen) - 103036
   1. Brief (verzoek) van het lid Bos (namens de fracties van Pro Zeeland en FVD) van 9 november 2021 tot interpellatie over het gebruik van het coronatoegangsbewijs bij activiteiten van de Provincie Zeeland - 104447
 6. Ingekomen stukken GS en CvdK
  1. Brief GS van 19 oktober 2021 over Erratum begroting 2022 Provincie Zeeland - 100787
   1. Brief GS van 19 oktober 2021 Erratum begroting 2022 Provincie Zeeland - 100787
   2. Brief GS (bijlage) van 19 oktober 2021 Begroting in 1 oogopslag - 100787
  2. Brief GS van 21 oktober 2021 PFAS-dossier Westerschelde - 101477
  3. Brief GS van 28 september 2021 over 4e begrotingswijziging 2021 en 1e begrotingswijziging 2022 Externe Veiligheid RUD Zeeland - 97795
   1. Brief GS van 28 september 2021 over 4de begrotingswijziging 2021 en 1ste begrotingswijziging 2022 (externe veiligheid) RUD Zeeland - 97795
   2. Brief GS (bijlage - brief RUD d.d. 15 september 2021) van 28 september 2021 over 4de begrotingswijziging 2021 en 1ste begrotingswijziging 2022 (externe veiligheid) RUD Zeeland - 97795
   3. Brief GS (bijlage - AB RUD voorstel) van 28 september 2021 over 4de begrotingswijziging 2021 en 1ste begrotingswijziging 2022 (externe veiligheid) RUD Zeeland - 97795
   4. Brief GS (bijlage bij voorstel RUD en VRZ) van 28 september 2021 over 4de begrotingswijziging 2021 en 1ste begrotingswijziging 2022 (externe veiligheid) RUD Zeeland - 97795
   5. Brief GS (bijlage - voorstel begeleidingscommissie) van 28 september 2021 over 4de begrotingswijziging 2021 en 1ste begrotingswijziging 2022 (externe veiligheid) RUD Zeeland - 97795
  4. Brief GS van 27 september 2021 over Nazorgfonds Gesloten Stortplaatsen Zeeland - 97791
  5. Brief GS van 1 november 2021 over Toepassing corona richtlijnen (RIVM) bij externe evenementen - 103050
  6. Brief GS van 2 november 2021 over PFAS-dossier Westerschelde - 103045
  7. Brief GS van 2 november 2021 over beantwoording vragen begroting 2022 en najaarsnota 2021 - 103162
   1. Brief GS van 2 november 2021 over beantwoording vragen begroting 2022 en najaarsnota 2021 - 103162
   2. Brief GS (bijlage - antwoorden Begroting 2022) van 2-11-2021 over beantwoording vragen Begroting 2022 en Najaarsnota 2021 - 103162
   3. Brief GS (bijlage - antwoorden Najaarsnota) van 2 november 2021 over beantwoording vragen Begroting 2022 en Najaarsnota 2021 - 103162
   1. Brief GS van 9 november 2021 over beantwoording vraag over aanbevelingen commissie MER n.a.v. behandeling Zeeuwse Omgevingsvisie -
    1. Brief GS van 9 november 2021 - beantwoording vraag -aanbevelingen commissie MER n.a.v. behandeling Zeeuwse Omgevingsvisie-104515 - 104515
    2. Brief GS (bijlage) van 9 november 2021 - beantwoording vraag over aanbevelingen commissie MER n.a.v behandeling Zeeuwse Omgevingsvisie -104515
 7. Behandelstukken
  1. Statenvoorstellen Begroting 2022 en najaarsnota 2021 - 97979
   1. Ingediende moties en amendementen
    1. Motie 1 - CDA, SGP, CU, PvdA, VVD, GL, D66 - Van inspraak naar participatie - AANGENOMEN
    2. Motie 2 - CDA, SGP - Voedselzekerheid - AANGENOMEN
    3. Motie 3 - CDA, VVD, PvdA, CU, SP - Biodiversiteitwapen voor natuurlijke plaagbestrijding en bestuiving - AANGENOMEN
    4. Motie 4 - GroenLinks, SP - Instellen hulploket rendabele voedselbossen in Zeeland - INGETROKKEN
    5. Motie 5 - GroenLinks - Onderzoek provincie Zeeland als matchmaker MKB-bedrijven - INGETROKKEN
    6. Motie 6 - Herzien - GroenLinks, PvdA, PvdD, SP - Inzet provinciaal kunstenaar - VERWORPEN
    7. Motie 7 - PvdA, VVD, GL, CU, PvdD, SP, D66, 50PLUS - Cultuurbus - AANGENOMEN
    8. Motie 8 - PvdA, CU, GL, PvdD, SP, D66. 50PLUS, PvZ - Groene daken - INGETROKKEN
    9. Motie 9 - PvdA, GL, CU, PvdD, SP, D66 - Insectenvriendelijk bermbeheer - INGETROKKEN
    10. Motie 10 - PvdA, GL, CDA, PvdD, SP - Stop onnodige verlichting - AANGENOMEN
    11. Motie 11 - PvZ, FVD, PRO - Inzetten op vestiging TWEEDE kerncentrale - VERWORPEN
    12. Motie 12 - PvZ, FVD, PRO - Inzetten op langer openhouden kerncentrale Borssele - VERWORPEN
    13. Motie 13 - PvZ, FVD, PRO - Ontwikkeling Thoriumcentrale - VERWORPEN
    14. Motie 14 - CU, GL - Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst - INGETROKKEN
   1. Statenvoorstel Begroting Provincie Zeeland 2022 - 97979
   2. Begroting 2022 Provincie Zeeland - 97979
   3. Najaarsnota 2021 Provincie Zeeland - 97979
   4. Statenvoorstel - Najaarsnota 2021 - 97979
   5. Brief GS van 28 september 2021 Begroting 2022 en najaarsnota 2021 - 97979
  2. Statenvoorstel Zeeuwse Omgevingsvisie - 97960
   1. Ingediende moties en amendementen
    1. A1 - FVD - Verbod op zonneparken op agrarische gronden - VERWORPEN
    2. A2 - FVD - Kernenergie opnemen als erkende duurzame manier van energie opwekken - VERWORPEN
    3. A3 - FVD - Verwijderen van onderdeel Gezondheid - VERWORPEN
    4. A4 - FVD, PvZ - Opnemen aantal door agrariërs gemelde problemen met beschikbaarheid van voldoende geschikt zoet water - VERWORPEN
    5. A5 - CU, D66, GL, CDA - Ruimte voor woningen - AANGENOMEN
    6. A6 - SGP, VVD, PvZ, CDA - inzake Zeeuwse Omgevingsvisie - AANGENOMEN
    7. Motie 15 - PvdD, GL - Geitenstop - VERWORPEN
    8. Motie 16 - GroenLinks - Veilig en gezond wonen in Zeeland - VERWORPEN
    9. Motie 17 - 50PLUS - Energietransitie en Distributie - VERWORPEN
    10. Motie 18 - FVD, PvZ - Zeeland opent deuren voor kernenergie uit Small Modular Reactors - VERWORPEN
    11. Motie 19 - FVD - Zonnepanelen - Die kunnen nog steeds het dak op - VERWORPEN
   1. Statenvoorstel Zeeuwse Omgevingsvisie - 97960
   2. Brief GS (bijlage) van 28 september 2021 Deel A Zeeuwse Omgevingsvisie - 97960
   3. Brief GS (bijlage) van 28 september 2021 Deel B Zeeuwse Omgevingsvisie - 97960
   4. Brief GS (bijlage) van 28 september 2021 Antwoordnota Zeeuwse Omgevingsvisie - 97960
   5. Brief GS (bijlage) van 28 september 2021 MER Zeeuwse Omgevingsvisie - 97960
   6. Brief GS (bijlage) van 28 september 2021 Passende Beoordeling Zeeuwse Omgevingsvisie - 97960
   7. Brief GS (bijlage) van 28 september 2021 Reactie GS op advies Commissie MER - 97960
   8. Brief GS (bijlage) van 28 september 2021 Advies commissie MER - 97960
   9. Brief GS van 28 september 2021 met Statenvoorstel Zeeuwse Omgevingsvisie - 97960
  3. Brief (concept) PS aan GS met wensen en bedenkingen Dividendbeleid PZEM NV - 97980
   1. Brief (concept) PS aan GS met wensen en bedenkingen dividendbeleid PZEM NV - 97980
   2. Brief GS van 30 september 2021 Dividendbeleid PZEM NV - 97980
   3. Brief GS (Bijlage 1) van 30 september 2021 Dividendbeleid PZEM 2021 - 97980
   4. Brief GS (Bijlage 2) van 30 september 2021 Memo Nauta inzake PZEM dividendbeleid - 97980
   5. Brief GS (Bijlage 3) van 30 september 2021 Memorandum PwC inz. voorgenomen dividendbeleid PZEM NV - 97980
   6. Brief GS (Bijlage 4) van 30 september 2021 Effecten provinciale begroting - 97980
  4. Statenvoorstel Regionaal Waterprogramma Provincie Zeeland 2022-2027 - 97813
   1. Statenvoorstel Regionaal Waterprogramma Provincie Zeeland 2022-2027 - 97813
   2. Brief GS van 28 september 2021 Regionaal Waterprogramma 2022-2027 (RWP) - 97813
   3. Brief GS (bijlage) van 28 september 2021 Nota beantwoording Zienswijzen Regionaal Waterprogramma (RWP) - 97813
   4. Brief GS (bijlage) van 28 september 2021 Regionaal Waterprogramma 2022-2027 Provincie Zeeland - 97813
   5. Brief GS (bijlage) van 28 september 2021 Bijlagenrapport Regionaal Waterprogramma 2022-2027 (RWP) - 97813
 8. Vragensessie
 9. Moties niet behorend bij een agendapunt
  1. Motie 21 - PvdD - Carnivoor geef het door - VERWORPEN
  2. Motie 20 - SP, GL, 50PLUS - Verbeteren gezag, coördinatie en regie GS - VERWORPEN
  3. Motie 22 - PRO, FVD - Gelijkwaardige Statenleden - VERWORPEN
  4. Motie 23 - herzien - FVD, PRO - Geen draagvlak voor het invoeren CTB en of het 2G systeem voor werknemers - AANGENOMEN
 10. Stemming over amendementen, voorstellen en moties
 11. Hamerstukken
  1. Statenvoorstel Beslissing op bezwaarschrift Van Rheenen Politiek Onderzoek en Adviesbureau - 97796
   1. Statenvoorstel - beslissing op bezwaarschrift Van Rheenen Politiek Onderzoek en Adviesbureau - 97796
   2. Statenvoorstel (bijlage - concept brief van PS) beslissing op bezwaar Van Rheenen Politiek Onderzoek en Adviesbureau - 97796
   3. Statenvoorstel (bijlage - verslag CBB) bezwaar Van Rheenen Politiek Onderzoek en Adviesbureau - 97796
   4. Statenvoorstel (bijlage - advies CBB) bezwaar Van Rheenen Politiek Onderzoek en Adviesbureau - 97796
  2. Statenvoorstel 10e wijziging begroting 2021 en 1e wijziging begroting 2022 provincie Zeeland - 100784
   1. Statenvoorstel 10e wijziging begroting 2021 en 1e wijziging begroting 2022 provincie Zeeland - 100784
   2. Statenvoorstel (Bijlage 1) - Recapitulatie 10e wijziging begroting 2021 - 100784
   3. Statenvoorstel (Bijlage 2) - Recapitulatie 1e wijziging begroting 2022 - 100784
   4. Brief GS van 19 oktober 2021 Statenvoorstel - 10e wijziging begroting 2021 en 1e wijziging begroting 2022 Provincie Zeeland - 100784
  3. Statenvoorstel Protocol accountantscontrole - 97793
   1. Statenvoorstel Protocol accountantscontrole 2021-2025 - 97793
   2. Brief GS van 28 september 2021 over Statenvoorstel Protocol accountantscontrole - 97793
  4. Statenvoorstel benoemen nieuw lid commissie Integriteit - 103094
 12. Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd
 13. Sluiting
 14. Bijlagen bij de agenda voor Provinciale Staten van 11 en 12 november 2021
 15. Ingekomen stukken ter kennisneming
  1. Brief Underdog Buro Kunst en Markt van 8 oktober 2021 met afschrift van brief aan PS met bezwaar tegen project Creative City Boost - 98744
  2. E-mail Stichting Vrienden van Middelburg van 13 oktober 2021 met afschrift aan PS over staat van het Abdijplein - 99534
  3. Brief University College Roosevelt van 18 oktober 2021 over Zeekraal QuickScan Participatie in de RES - 100619
  4. Brief burger van 21 oktober 2021 met toezending Artikel SDU over ontwerp Omgevingsverordening - 101381
  5. Brief Statenfractie ProZeeland van 24 oktober 2021 over Coronapas voor volksvertegenwoordigers - 101719
   1. Brief Statenfractie ProZeeland van 24 oktober 2021 Coronapas voor volksvertegenwoordigers - 101719
   2. Brief Statenfractie ProZeeland van 26 oktober over toegang tot Zeeuwse Dag in Den Haag op 2 november 2021 - 101719
  6. Brief van Bestuur Stichting Bewusd van 27 oktober 2021 over de klimaatnoodtoestand - 102249
  7. Brief Statenfracties Forum voor Democratie en ProZeeland van 31 oktober 2021 over Protest tegen het uitsluiten van volksvertegenwoordigers - 102736
  8. Brief Vereniging Bescherm de Delta van 26 oktober 2021 over Opmerkingen en vragen nav Gebiedsvisie Veerse Meer 2020-2030 - 102737
  9. E-mail burger van 29 oktober 2021 over Toezenden informatief boek De toekomst van de toekomst - 102800
 16. Antwoorden van Gedeputeerde Staten op schriftelijke (art. 44) statenvragen
  1. Antwoorden Statenvragen - FVD - Bedieningstijden van de bruggen over het Kanaal door Walcheren - 84713 - 222
  2. Antwoorden Statenvragen - PRO - Zanddijk hogere kosten tracé Roze - Zwart - 82634 - 223
  3. Antwoorden Statenvragen - FVD - Cultuurbus - 84287 - 224
  4. Antwoorden Statenvragen - PvdA - Cultuurbus - 83954 - 225
  5. Antwoorden Statenvragen - CDA - Kamernood onder studenten - 90323 - 226
  6. Antwoorden Statenvragen - CDA - Beheer jacobskruiskruid - 81190 - 227
  7. Antwoorden Statenvragen - PvZ - Jacobskruiskruid - 81149 - 228
  8. Antwoorden Statenvragen - FVD - Uitbesteden van werk aan private bedrijven - 81449 - 229
  9. Antwoorden Statenvragen - FVD - Zonnepark Koudekerke - 98491 - 230
  10. Antwoorden Statenvragen - CU - Onorthodoxe maatregelen om de huidige druk op de huizenmarkt te verlichten - 84218 - 231
  11. Antwoorden Statenvragen - PvdA - Pesticiden - 70655 - 232
 17. Verdagingsbrieven beantwoording (art. 44) statenvragen
  1. Brief GS van 5 oktober 2021 met verdaging beantwoording artikel 44 vragen - CU - Onorthodoxe maatregelen om de huidige druk op de huizenmarkt te verlichten - 98348

Laatste wijziging 17-02-2022 17:33:45