Vergadering Provinciale Staten 12 november 2021

12 november 2021
09:30
Statenzaal

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen agenda
 4. Vaststellen van concept-besluitenlijst van de Statenvergadering op [datum]
 5. Ingekomen stukken
 6. Ingekomen stukken GS en CvdK
  1. Brief GS van 19 oktober 2021 Erratum begroting 2022 Provincie Zeeland - 100787
   1. Brief GS van 19 oktober 2021 Erratum begroting 2022 Provincie Zeeland - 100787
   2. Brief GS (bijlage) van 19 oktober 2021 Begroting in 1 oogopslag - 100787
  2. Brief GS van 21 oktober 2021 PFAS-dossier Westerschelde - 101477
 7. Hamerstukken
 8. Behandelstukken
  1. Statenvoorstel Begroting 2022 en najaarsnota 2021 - 97979
   1. Statenvoorstel Begroting Provincie Zeeland 2022 - 97979
   2. Begroting 2022 Provincie Zeeland - 97979
   3. Statenvoorstel - Najaarsnota 2021 - 97979
   4. Najaarsnota 2021 Provincie Zeeland - 97979
   5. Brief GS van 28 september 2021 Begroting 2022 en najaarsnota 2021 - 97979
 9. Vragensessie
 10. Moties niet behorend bij een agendapunt
 11. Stemming over amendementen, voorstellen en moties
 12. Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd
 13. Sluiting
 14. Bijlagen bij de agenda voor Provinciale Staten van 11 en 12 november 2021
 15. Ingekomen stukken ter kennisneming
  1. Brief Underdog Buro Kunst en Markt van 8 oktober 2021 afschrift van brief aan PS met bezwaar tegen project Creative City Boost - 98744
  2. E-mail Stichting Vrienden van Middelburg van 13 oktober 2021 met afschrift aan PS over staat van het Abdijplein - 99534
  3. Brief University College Roosevelt van 18 oktober 2021 Zeekraal QuickScan Participatie in de RES - 100619
  4. Brief Hoofdredacteur Journaal Geluid van 21 oktober 2021 toezending artikel over ontwerp Omgevingsverordening - 101381
  5. Brief Statenfractie ProZeeland van 24 oktober 2021 Coronapas voor volksvertegenwoordigers - 101719
   1. Brief Statenfractie ProZeeland van 24 oktober 2021 Coronapas voor volksvertegenwoordigers - 101719
   2. Brief Statenfractie ProZeeland van 26 oktober over toegang tot Zeeuwse Dag in Den Haag op 2 november 2021 - 101719
  6. Brief van Bestuur Stichting Bewusd van 27 oktober 2021 over de klimaatnoodtoestand
 16. Antwoorden van Gedeputeerde Staten op schriftelijke (art. 44) statenvragen
  1. Antwoorden Statenvragen - FVD - Bedieningstijden van de bruggen over het Kanaal door Walcheren - 84713 - 222
  2. Antwoorden Statenvragen - PRO - Zanddijk hogere kosten tracé Roze - Zwart - 82634 - 223
  3. Antwoorden Statenvragen - FVD - Cultuurbus - 84287 - 224
  4. Antwoorden Statenvragen - PvdA - Cultuurbus - 83954 - 225
  5. Antwoorden Statenvragen - CDA - Kamernood onder studenten - 90323 - 226
  6. Antwoorden Statenvragen - CDA - Beheer jacobskruiskruid - 81190 - 227
  7. Antwoorden Statenvragen - PvZ - Jacobskruiskruid - 81149 - 228
  8. Antwoorden Statenvragen - FVD - Uitbesteden van werk aan private bedrijven - 81449 - 229
  9. Antwoorden Statenvragen - FVD - Zonnepark Koudekerke - 98491 - 230
  10. Antwoorden Statenvragen - CU - Onorthodoxe maatregelen om de huidige druk op de huizenmarkt te verlichten - 84218 - 231
  11. Antwoorden Statenvragen - PvdA - Pesticiden - 70655 - 232
 17. Verdagingsbrieven beantwoording (art. 44) statenvragen
  1. Brief GS van 5 oktober 2021 met verdaging beantwoording artikel 44 vragen - CU - Onorthodoxe maatregelen om de huidige druk op de huizenmarkt te verlichten - 98348

Laatste wijziging 28-10-2021 20:12:16