Locatie: 
Statenzaal
Aanvang: 
10:00 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen agenda
 4. Vaststellen van concept-besluitenlijsten van de Provinciale Statenvergaderingen van 7 februari en 4 maart 2020
  1. Besluitenlijst (concept) Provinciale Statenvergadering 7 februari 2020 - 20004902
  2. Besluitenlijst (concept) Provinciale Statenvergadering 4 maart 2020 - 20008638
 5. Ingekomen stukken
  1. Brief N. Heerkens van 24 februari 2020 over beëindiging Statenlidmaatschap - 20006691
  2. E-mail burger van 25 februari 2020 over Nieuwe-Vlissingseweg en Sloeweg - 20007405
 6. Ingekomen stukken GS en CvdK
  1. Brief GS van 18 februari 2020 over benoeming directeur Westerschelde Ferry BV - 20005045
  2. Brief GS van 18 februari 2020 over vertraging aanbieden statenvoorstel N673 Zanddijk Molendijk - 20005062
   1. Brief GS van 11 maart 2020 over interne preventiemaatregelen t.a.v. Corona-virus - 20007637
 7. Hamerstukken
  1. Statenvoorstel 4e wijziging begroting 2020 Provincie Zeeland - 20003171
   1. Brief GS over Statenvoorstel 4e wijziging begroting 2020 Provincie Zeeland - 20002099
   2. Statenvoorstel 4e wijziging begroting 2020 Provincie Zeeland - 20003171
   3. Statenvoorstel (bijlage 1) - Memorie van toelichting 4e wijziging begroting 2020 - 20003172
   4. Statenvoorstel (bijlage 2) - Recapitulatie 4e wijziging begroting 2020 Provincie Zeeland - 20003173
  2. Statenvoorstel Normen- en toetsingskader 2019 - 20004296
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie) Normen- en toetsingskader 2019 (20004296) - 20008081
   2. Brief GS van 4 februari 2020 over Statenvoorstel Normen- en toetsingskader 2019 - 20003954
   3. Statenvoorstel Normen- en toetsingskader 2019 - 20004296
   4. Publicatie (presentatie) - Normenkader rechtmatigheid en de rol van PS Zeeland
  3. Brief PS (concept) aan Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 20 februari 2020 over toezichtsvorm 2020 - 20006807
   1. Brief PS (concept) aan Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 20 februari 2020 over toezichtsvorm 2020 - 20006807
   2. Brief (oplegnotitie) PS (concept) aan Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 20 februari 2020 over toezichtsvorm 2020 (20006807) - 20008099
   3. Brief GS (met bijlage) van 11 februari 2020 over Toezichtbrief bij de begroting 2020 - 20004976
   4. Brief BZK (afschrift) van 20 december 2019 over Financieel toezicht 2020 - 20005272
  4. Statenvoorstel Financieel overzicht Thermphos onder geheimhouding ter inzage - 20007772
   1. Statenvoorstel Financieel overzicht Thermphos onder geheimhouding ter inzage - 20007772
   2. Brief GS van 3 maart 2020 met statenvoorstel bekrachtigen geheimhouding overzicht VCB - 20007569
  5. Statenvoorstel Bekrachtiging geheimhouding - memo met juridische analyse MARKAZ - 20007809
   1. Statenvoorstel Bekrachtiging geheimhouding - memo met juridische analyse MARKAZ - 20007809
   2. Brief GS van 4 maart 2020 over Memo juridische analyse MARKAZ en statenvoorstel bekrachtiging geheimhouding - 20007574
 8. Behandelstukken
   1. Statenvoorstel Rekenkamerrapportage onderzoek externe inhuur en uitbesteden - 20001264
    1. Statenvoorstel (oplegnotitie) Rekenkamerrapportage onderzoek externe inhuur en uitbesteden (20001264) - 20001260
    2. Statenvoorstel (aangepast dictum) Rekenkamerrapportage onderzoek externe inhuur en uitbesteden - 20001264
    3. Brief Rekenkamer van 16 december 2019 inzake Eindrapport onderzoek externe inhuur en uitbesteding - 19434923
    4. Technische vragen SGP-fractie en beantwoording (onderzoeksrapport Rekenkamer over externe inhuur en uitbesteding)
   2. Moties & Amendementen - Ingediend
  1. Brief PS (concept) aan GS over wensen en bedenkingen t.a.v. toetsingskader (ver)koop Sloecentrale (PZEM NV) - 20007280
   1. Brief GS (oplegnotitie) over toetsingskader (ver)koop Sloecentrale (PZEM NV) (20002124) - 20004255.pdf
   2. Brief (concept) PS aan GS inzake wensen en bedenkingen toetsingskader (ver)koop Sloecentrale (PZEM) laatste versie - 20007280
   3. Brief GS over toetsingskader (ver)koop Sloecentrale (PZEM NV) - 20002124
   1. Slimme Mobiliteit
   2. Brief (concept) PS aan GS met wensen en bedenkingen bij Statenvoorstel Notitie netwerksturing Opgave Slimme Mobiliteit - 20009057
   3. Statenvoorstel Notitie netwerksturing Opgave Slimme Mobiliteit - 20002125
    1. Brief GS (oplegnotitie) van 28 januari 2020 met Statenvoorstel Notitie netwerksturing Opgave Slimme Mobiliteit (20002125) - 20004497
    2. Brief GS van 28 januari 2020 over Statenvoorstel Notitie netwerksturing Opgave Slimme Mobiliteit - 20002125
    3. Statenvoorstel Notitie Netwerksturing Slimme Mobiliteit - 20003421
    4. Statenvoorstel (bijlage 1) - Notitie netwerksturing opgave Slimme Mobiliteit - 20003442
   4. Moties & Amendementen - Ingediend
    1. Amendement 1 - PvdA - Slimme Mobiliteit 19 - Ingetrokken - 20009072
    2. Amendement 2 - PvdA - Slimme Mobiliteit 21 - Aangenomen - 20009076
   1. Klimaatadaptatie - Zeeuwse risico's in beeld
   2. Brief (concept) PS aan GS met wensen en bedenkingen bij Statenvoorstel Richtingen notitie Klimaatadaptatie - Zeeuwse risico's in beeld - 20007770
   3. Statenvoorstel Richtingen notitie Klimaatadaptatie - Zeeuwse risico's in beeld - 20003248
    1. Statenvoorstel (oplegnotitie) Richtingen notitie Klimaatadaptatie - Zeeuwse risico's in beeld - 20004695
    2. Brief GS van 28 januari 2020 over Statenvoorstel Richtingen notitie Klimaatadaptatie - Zeeuwse risico's in beeld - 20003248
    3. Statenvoorstel Richtingen notitie Klimaatadaptatie Zeeuwse risico's in beeld - 20003443
    4. Statenvoorstel (bijlage 1) - Oplegvel - Notitie Zeeuwse risico's in beeld - 20003444
    5. Statenvoorstel (bijlage 2) - Notitie Klimaatverandering Zeeuwse risico's in beeld - 20003445
    6. Statenvoorstel (bijlage 3) - Notitie positie algemene besturen in context van een aantal Zeeuwse en regionale ontwikkelingen - 20003446
   4. Moties & Amendementen - Ingediend
   1. Marinierskazerne
   2. Brief GS van 6 maart 2020 over aanstelling speciaal adviseur MARKAZ - 20008130
   3. Brief GS van 11 maart 2020 (met bijlage) inzake Marinierskazerne Vlissingen - 20008507 (20008810)
   4. Moties & Amendementen - Ingediend
 9. Vragensessie
   1. Moties niet behorend bij een agendapunt
  1. Moties niet behorend bij een agendapunt - Moties - Ingediend
   1. Motie 3-FVD, PPZ, PvZ-Onderzoek vervanging respectievelijk uitbreiding Kerncentrale Borssele door kleine modulaire reactoren (SMR's)-ingetrokken - 20009108
   2. Motie 4 - FVD - Scholen in krimpregio's de Eilandenstatus toekennen - ingetrokken - 20009110
   3. Motie 5 - PvZ - Als de vos de passie preekt - verworpen - 20009111
   4. Motie 6 - PvZ - Terugdringing Kraaien, Kauwen en Eksters In Het Belang Van Behoud Biodiversiteit - verworpen - 20009112
   5. Motie 7 - PvZ, FVD, PvdD - Mantelzorgvriendelijke Werkgever - verworpen - 20009113
 10. Stemming over amendementen, voorstellen en moties
 11. Benoeming en beëdiging nieuw Statenlid
 12. Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd
 13. Sluiting
 14. Bijlagen bij de agenda voor Provinciale Staten van 13 maart 2020
 15. Ingekomen stukken ter kennisneming
  1. E-mail van burger over Nederlandse (Oorlogs)misdaden - 20007241
   1. E-mail van burger inzake afblazen van de Marinierskazerne in Vlissingen - 20007861
   1. Brief New Babylon 3 over Marinierskazerne omzetten in een positieve mogelijkheid - 20007552
   1. Brief Cooperatieve Windenergievereniging Zeeuwind van 4 maart 2020 inzake Zeeland op koers met sterke verbindingen - 20007633
 16. Antwoorden van Gedeputeerde Staten op schriftelijke (art. 44) statenvragen
  1. Antwoorden Statenvragen PvdA over Pijplijnprojecten Veerse Meer​- 041
  2. Antwoorden Statenvragen FVD over project Yerseke Zanddijk-Molendijk A58 - 043
  3. Antwoorden Statenvragen FVD over het stookalert van het RIVM - 044
  4. Antwoorden statenvragen CDA over blauwe energie kansen voor Zeeland met elektriciteit uit water - 045
  5. Antwoorden statenvragen PvdA over (ziekenhuis) Zorg in Zeeland - 046
  6. Antwoorden statenvragen PvdD over toestaan van permanente bewoning van recreatiewoningen - 047
  7. Antwoorden statenvragen PvdA en VVD over Slimme signalering - 048
 17. Verdagingsbrieven beantwoording (art. 44) statenvragen
  1. Brief GS van 3 maart 2020 met verdaging beantwoording Statenvragen FVD over kosten Marinekazerne Vlissingen - 20007572

Laatste wijziging 18-04-2020 10:32:50