Locatie: 
Statenzaal
Aanvang: 
09:30 uur
Online uitzending: 
Vergadering Provinciale Staten 15 juli 2016

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen agenda - 16010158
  1. Agenda Provinciale Staten 15 juli 2016
  2. Agenda (gewijzigd) Provinciale Staten 15 juli 2016 - 16010158
  3. Agenda Provinciale Staten 15 juli 2016, gewijzigde - GEANNOTEERDE MET SPREKERS
 4. Vaststellen notulen
 5. Ingekomen stukken
  1. Brief Burgemeester en wethouders Reimerswaal van 22 juni 2016 over rapport Balkenende - 16009387
  2. Brief Zeeuwind van 8 juli 2016 aan PS en GS met reactie op Zeeland in Stroomversnelling - 16001928
  3. E-mail dijkgraaf Waterschap Scheldestromen van 12 juli 2016 met door Algemene Vergadering aangenomen motie over de 80 km-gebiedsontsluitingswegen - 16001956
  4. Brief Bestuurscommissie Aanbesteding accountant van 13 juli 2016 over voortgang werkzaamheden - 16010648
 6. Ingekomen stukken GS en CvdK
  1. Brief GS van 28 juni 2016 met reactie op Actieprogramma 'Zeeland in stroomversnelling' (advies Cie Balkenende), met bijlage SER - 16009907
  2. Brief GS van 28 juni 2016 met gewijzigde Beleidsnota verbonden partijen Provincie Zeeland 2016 - 16009711
  3. Brief GS van 1 juli 2016 met positionpaper K5 'Nederland in Balans' - 16009929
  4. Brief GS van 7 juni 2016 over Michiel de Ruyterkazerne (16008664), met bijlage Bestuursovereenkomst Kostendeling Gronddossier MA de Ruyterkazerne (16009410)
   1. Brief GS van 7 juni 2016 over Michiel de Ruyterkazerne - 16008664
   2. Bijlage Bestuursovereenkomst Kostendeling Gronddossier MA de Ruyterkazerne - 16009410
  5. Brief GS van 12 juli 2016 met Stand van zaken ontwerp-Rijksstructuurvisie Grevelingen Volkerak Zoommeer - 16010596
  6. Brief GS van 12 juli 2016 met reactie op kabinetsbrief inzake rapport cie structuurversterking en werkgelegenheid - 16010702
  7. Brief GS van 12 juli 2016 over thema wegencategorisering, onderdeel van Mobiliteitsplan Zeeland - 16010851
 7. Hamerstukken
 8. Voorstellen / behandelstukken
  1. Brief GS van 2 juni 2016 met advies commissie structuurversterking en werkgelegenheid (commissie-Balkenende) - 16008503
   1. Brief minister van Economische Zaken van 11 juli 2016 met reactie op advies commissie economische structuurversterking en werkgelegenheid Zeeland
   2. Brief SER van 7 juli 2016 aan College GS over adviesrapport Zeeland in stroomversnelling
   3. Brief Stuurgroep Z4 van 5 juli 2016 met reactie op advies commissie-Balkenende - 16010000
   4. Brief minister BZK van 7 juli 2016 over energiemarkt en verdeling provinciefonds - 16010016
   5. Brief ministerie BZK van 11 juli 2016 inzake toekenning proeftuin ‘maak verschil’
   1. Brief GS van 2 juni 2016 over advies commissie structuurversterking en werkgelegenheid (commissie-Balkenende) - 16008503
   2. Overige: Bijlage bij Brief GS van 2 juni 2016 advies commissie structuurversterking en werkgelegenheid Zeeland (commissie Balkenende) 'Zeeland in stroomversnelling'
   3. Motie (gewijzigd) PvdA, CDA ,VVD, GL, SGP, PVV, D66, SP, CU, ZL en 50PLUS over Zeeland in stroomversnelling
   4. Motie PvdA, GL, D66, CDA over projectbureau wegen
  2. Statenvoorstel Beleidsnota verbonden partijen provincie Zeeland 2016 - SERV-052
   1. Statenvoorstel Beleidsnota Verbonden partijen provincie Zeeland 2016 - SERV-052
   2. Overige: gewijzigde beleidsnota Verbonden partijen - 16009711
   3. Amendement - 08.02 (3) - amendement beloningsbeleid PvdA SP GroenLinks
  3. Statenvoorstel Kadernota Natuurvisie Zeeland 2016-2022 - BLD-069
   1. Statenvoorstel Kadernota Natuurvisie Zeeland 2016-20229 - BLD-069
   2. motie - 08.03 (4) gewijzigd - motie compensatie behandelbedrag Faunafonds CDA SGP ChristenUnie
   3. amendement - 08.03 (5) - amendement aanwijzen multifunctionele bufferzones CDA SGP
   4. amendement - 08.03 (6) - amendement middelen ondersteuning natuureducatiecentra SP GroenLinks D66 50PLUS CDA
   5. motie - 08.03 (7) - motie stimulering bewoners SP
   6. amendement - 08.03 (8) - amendement overlast natuurgebieden SGP CDA VVD
   7. motie - 08.03 (9) - motie relatie mens-natuur PvdA SP GroenLinks
   8. amendement - 08.03 (10) amendement aanwijzen multifunctionele bufferzones CDA SGP D66
   9. motie - 08.03 (11) - motie provinciale landschappen D66 GroenLinks SP ChristenUnie 50PLUS
   10. amendement - 08.03 (12) - amendement ambities provincie leidend bij ecologisch bermbeheer GroenLinks D66 SP 50PLUS ChristenUnie
   11. amendement - 08.03 (13) - amendement ondersteuning vrijwilligers GroenLinks
   12. amendement - 08.03 (14) - amendement maatschappelijke intiatieven GroenLinks
   13. amendement - 08.03 (15) - amendement behoud weide- en akkervogels GroenLinks D66 50PLUS ChristenUnie SP
  4. Statenvoorstel Mobiliteitsplan Zeeland - BLD-064
   1. Statenvoorstel Mobiliteitsplan Zeeland BLD-064
   2. Statenvoorstel (gewijzigd) Mobiliteitsplan 16007813
   3. Overige: Programma uitwerking Mobiliteitsplan
   4. Overige: Mobiliteitsvisie Zeeland 2028
   5. Overige: Mobiliteitsplan bijlagenboek1
   6. amendement - 08.04 (17) - amendement brief GS onderdeel van het Mobiliteitsplan SGP PvdA VVD CDA
 9. Vragensessie
 10. Moties niet behorend bij een agendapunt
  1. motie - 10 (1) - motie stopzetting kustbebouwing tot nadere politieke besluiten zijn genomen GroenLinks 50PLUS D66 SP
  2. motie - 10 (2) - motie compensatie AOW-gat ex-PSD-werknemers SP GroenLinks 50PLUS
 11. Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd
 12. Sluiting
 13. Bijlagen bij de agenda voor Provinciale Staten van 15 juli 2016
 14. Ingekomen stukken ter kennisneming
 15. Antwoorden van Gedeputeerde Staten op schriftelijke (art. 44) vragen
  1. Antwoorden statenvragen GL over Marinierskazerne - 92
  2. Antwoorden statenvragen PvZ over het onbeantwoord blijven van vragen project Waterdunen - 93
 16. Verdagingsbrieven beantwoording (art. 44) Statenvragen

Laatste wijziging 20-05-2020 08:53:13