Vergadering Provinciale Staten 16 december 2022

Datum: 16 december 2022
Starttijd: 09:30
Locatie: Statenzaal

Agenda

 1. Statenvoorstel Vaststellen verantwoordingsgrens rechtmatigheidsverantwoording - 232820
  1. Statenvoorstel Vaststellen verantwoordingsgrens rechtmatigheidsverantwoording - 232820
  2. Brief GS van15 november 2022 over Statenvoorstel verantwoordingsgrens Rechtmatigheidsverantwoording - 232820
 2. Opening
 3. Mededelingen
 4. Vaststellen agenda
 5. Vaststellen van concept-besluitenlijst van de Statenvergadering op 11 november 2022 - 234733
 6. Ingekomen stukken
  1. Brief ZMF van 24 november 2022 over reactie op amendement omgevingsverordening Zeeland – uitbreiding kleinschalig kamperen - 239286
 7. Ingekomen stukken GS en CvdK
 8. Hamerstukken
 9. Behandelstukken
 10. Vragensessie
 11. Moties niet behorend bij een agendapunt
 12. Stemming over amendementen, voorstellen en moties
 13. Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd
 14. Sluiting
 15. Bijlagen bij de agenda voor Provinciale Staten van 16 december 2022
 16. Ingekomen stukken ter kennisneming
  1. Brief ZMF van 17 november 2022 over voorgenomen bomenkap N668 - 235820
  2. Brief burger van 13 november 2022 over verzoek tot opheffing geheimhouding stukken Perkpolder - 231596
   1. Brief burger van 13 november 2022 over verzoek tot opheffing geheimhouding stukken Perkpolder - 231596 - AVG
   2. Brief Statengriffier aan burger van 22 november 2022 met Ontvangstbevestiging Woo verzoek Perkpolder - 231596
  3. Brief GS van 25 november 2022 over werving en selectieprocedure Secretaris - algemeen directeur - 238790
  4. Brief van burger van 25 november 2022 over natuurclubs - 238923
 17. Antwoorden van Gedeputeerde Staten op schriftelijke (art. 44) statenvragen
  1. Antwoorden Statenvragen - PvZ - Voedselbank luidt klok - 320 - 207737
  2. Antwoorden Statenvragen - CDA - AVB - 321 - 184142
  3. Antwoorden Statenvragen - PvZ - Kernenergiebeleid - 322 - 214304
  4. Antwoorden Statenvragen - PvZ - Verkeersveiligheid Boerenhol - 323- 212357
  5. Antwoorden Statenvragen - VVD - verkeerssituatie Kuitaart en Boerenhol - 324 - 212192
  6. Antwoorden Statenvragen - PvdA en GL - bomenkap N668 Nieuwdijk - 325 - 210608
  7. Antwoorden Statenvragen - ProZeeland - Huisarts in opleiding light - 326 - 225953
 18. Verdagingsbrieven beantwoording (art. 44) statenvragen

Laatste wijziging 29-11-2022 11:22:42