Vergadering Provinciale Staten 16 december 2022

Datum: 16 december 2022
Starttijd: 09:30
Locatie: Statenzaal

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen agenda
 4. Vaststellen van concept-besluitenlijst van de Statenvergadering op 11 november 2022
  1. Besluitenlijst (concept) Provinciale Staten 11 november 2022 - 234733
 5. Ingekomen stukken
  1. Brief voorzitter cie Integriteit van 24 november 2022 over opvolging bijeenkomst 'de betamelijke volksvertegenwoordiger - vervolg' - 234500
  2. Brief ZMf van 24 november 2022 over reactie op amendement omgevingsverordening Zeeland – uitbreiding kleinschalig kamperen - 239286
 6. Ingekomen stukken GS en CvdK
  1. Brief GS van 6 december 2022 over aanvullende stukken voorgenomen verkoop Wholesale PZEM - 244869
   1. Brief GS van 6 december 2022 over aanvullende stukken voorgenomen verkoop Wholesale PZEM - 244869
   2. Brief GS (bijlage 1) - EPH Active Role In Transforming The Energy System december 2022 - 244869
   3. Brief GS (bijlage 2) - EPH's position to article 'the coal villain of the European Union' - 244869
   4. Brief GS (bijlage 3) - brief OR m.b.t. advies voorgenomen verkoop PZEM Pipe B.V. en PZEM Energy - 244869
   5. Brief GS (bijlage 4) - Update dividend verwachting in het kader van verkoop van Wholesale en resterende activiteiten - 244869
   1. Brief GS van 9 december 2022 over Integriteitsrapport Holland Integrity Group en afdoen toezeggingen - 246581
    1. Brief GS van 9 december 2022 over Integriteitsrapport Holland Integrity Group en afdoen toezeggingen - 246581
    2. Brief GS (bijlage) over Report Provincie Zeeland Integrity Due Diligence Energeticky - 246581
   1. Brief GS van 9 december 2022 over Kernenergie - 246839
    1. Brief GS van 9 december 2022 over Kernenergie - 246839
    2. Brief GS (Bijlage 1) - Brief EZK over uitwerking coalitieakkoord op het gebied van Kernenergie - 246839
    3. Brief GS (Bijlage) - Brief EZK (bijlage V) over uitwerking coalitieakkoord op het gebied van Kernenergie - Intentieverklaring bedrijfsduurverlenging Kerncentrale Borssele - 246839
    4. Brief GS (Bijlage) - Brief EZK (bijlage VI) over uitwerking coalitieakkoord op het gebied van Kernenergie - planningsanalyse - 246839
    5. Brief GS (Bijlage 2) - Brief I-W over nucleaire veiligheid bij de inzet nieuwe Kernenergie - 246839
 7. Hamerstukken
  1. Statenvoorstel Wijziging Reglementen voor de Waterschappen - 226580
   1. Statenvoorstel Wijziging Reglementen voor de Waterschappen - 226580
   2. Statenvoorstel (bijlage I) Ontwerpbesluit wijziging Reglement Waterschap Scheldestromen - 226580
   3. Statenvoorstel (bijlage II) Ontwerpbesluit wijziging Reglement Brabantse Delta - 226580
   4. Brief GS van 2 november 2022 over wijziging Reglementen voor de Waterschappen -226580
  2. Statenvoorstel Derde ronde budgetbewaking 2022 - 232819
   1. Statenvoorstel Derde ronde budgetbewaking 2022 - 232819
   2. Statenvoorstel (bijlage) - recapitulatie 11e begrotingswijziging 2022 Provincie Zeeland - 232819
   3. Statenvoorstel (bijlage) - recapitulatie 12e begrotingswijziging 2022 Provincie Zeeland - 232819
   4. Statenvoorstel (bijlage) - recapitulatie 2e begrotingswijziging 2023 Provincie Zeeland - 232819
   5. Statenvoorstel (bijlage) - recapitulatie 3e begrotingswijziging 2023 Provincie Zeeland - 232819
   6. Statenvoorstel (bijlage) - Memorie van toelichting 11e wijziging van de begroting 2022 en 2e wijziging van de begroting 2023 -232819
   7. Statenvoorstel(bijlage) - Memorie van toelichting 12e wijziging van de begroting 2022 en 3e wijziging van de begroting 2023 - 232819
   8. Brief GS van 15 november 2022 over derde ronde budgetbewaking 2022 (slotwijziging) - 232819
  3. Statenvoorstel Legesverordening Zeeland - 229821
   1. Statenvoorstel Legesverordening Zeeland - 229821
   2. Statenvoorstel (bijlage) besluit wijziging van de Legesverordening - 229821
   3. Brief GS van 8 november 2022 over legesverordening en grondwaterheffingsverordening - 229821
  4. Statenvoorstel Algemene subsidieverordening Zeeland 2023 - 230640
   1. Statenvoorstel Algemene subsidieverordening Zeeland - 230640
   2. Statenvoorstel (bijlage) - Algemene subsidieverordening Zeeland 2023 - 230640
   3. Brief GS van 10 november 2022 over Algemene Subsidieverordening Zeeland 2023 - 230640
   1. Statenvoorstel Geheimhouding bekrachtiging SOK N673 Zanddijk - Molendijk - 248459
 8. Behandelstukken
  1. Statenvoorstel Kredietaanvraag Project N673 Zanddijk Molendijk - 229748
   1. Moties en amendementen - INGEDIEND
   1. Statenvoorstel Kredietaanvraag Project N673 Zanddijk Molendijk - 229748
   2. Statenvoorstel (bijlage 1) - eindefasedocument ontwerp- en definitiefase - 228748
   3. Statenvoorstel (bijlage 2) - Nota van antwoord N673 Omgevingsdialoog Ontwerp N673 - 229748
   4. Statenvoorstel (bijlage 3) - Brief van gemeente Reimerswaal aan GS inzake standpunt opknippen planologische procedure project Zanddijk - 229748
   5. Statenvoorstel (bijlage 4) - Ontwerp N673 Zanddijk Molendijk - 229748
   6. Statenvoorstel (bijlage 5) - Ontwerp N673 Zanddijk Molendijk Fietstunnel - 229748
   7. Statenvoorstel (bijlage 6) overzichtskaart nieuwe situatie Zanddijk - 229748
   8. Brief GS van 8 november 2022 over Kredietaanvraag N673 Zanddijk Molendijk - 229748
  2. RES 2.0
   1. Brief (concept) PS aan GS met wensen en bedenkingen RES 2.0 - 229815
   2. Statenvoorstel Bouwstenen RES 2.0 - 229815
    1. Statenvoorstel Bouwstenen RES 2.0 - 229815
    2. Statenvoorstel (bijlage) - Bouwstenen RES 2.0 - 229815
    3. Brief GS van 8 november 2022 over Bouwstenen RES 2.0 - 229815
   3. Moties en amendementen - INGEDIEND
    1. Motie 2 - PvdD - Biobased Bouwen en Isoleren
    2. Motie 3 - PvdD - Zero Emissie Tolvrij
    3. Amendement 1 - PvdD - Geen Vertraging
    4. Amendement 2 - GL, PvdA, 50PLUS - bij brief PS aan GS wensen en bedenkingen RES 2.0
    5. Amendement 3 - SP, GL - Bouwsteen Participatie en Communicatie
    6. Amendement 4 - SP - Bouwsteen Energiesysteem RES_Waterstofladder
    7. Amendement 5 - SP - Bouwsteen Energiesysteem RES_Lokaal en Regionaal
  3. Statenvoorstel Herbenoeming lid rekenkamer Zeeland - 243023
  4. Brief (concept) PS aan GS over wensen en bedenkingen Verkoop Wholesale PZEM - 220377
   1. Moties en amendementen - INGEDIEND
    1. Amendement 6 - GroenLinks, PvdA - bij brief PS aan GS wensen en bedenkingen PZEM
    2. Motie 4 - 50PLUS - Sloecentrale
    3. Motie 5 - FVD, FK, PvdD - uitstel verkoop PZEM
   1. Brief PS (concept) aan GS met wensen en bedenkingen verkoop Wholesale PZEM - 234368
   2. Brief GS van 18 oktober 2022 over wensen en bedenkingen Verkoop Wholesale PZEM - 220377
   3. Bijlage 1 - Voorstel RvB PZEM aan aandeelhouders voorgenomen verkoop Wholesale - 220377
   4. Bijlage 3 - Second Opinie Rebel op voorstel aandeelhouders verkoop PZEM Wholesale - 220377
   5. Bijlage 5 - Memo Houthoff beschouwing SPA - 220377
   6. Bijlage 6 - Memo Nauta KYC Memo - 220377
  5. Statenvoorstel Onderzoek samenwerking Faunabeheereenheid Zeeland en de Provincie Zeeland - 230645
   1. Statenvoorstel Onderzoek samenwerking Faunabeheereenheid Zeeland en de Provincie Zeeland - 230645
   2. Statenvoorstel (bijlage 1) Adviesrapport Sira consulting - samenwerking FBE provincie Zeeland - 230645
   3. Statenvoorstel (bijlage 2) brief onderzoek samenwerking FBE- PZ - 230645
   4. Statenvoorstel (bijlage 2) Faunabeheereenheid Zeeland Herziene Begroting 2023 - 230645
   5. Brief GS van 10 november 2022 over onderzoek samenwerking FBE - PZ - 230645
 9. Vragensessie
 10. Moties niet behorend bij een agendapunt
  1. Motie 6 - FK, FVD, FVH - Veerboot ook gewoon contant
  2. Motie 7 - FK, FVD - zeegroenten voor de Zeeuwen
 11. Stemming over amendementen, voorstellen en moties
  1. 11.1 - Opnieuw in stemming brengen van Motie 4 ingediend door het lid Van Hertum (PvdA, mede namens GL, PvdD en SP) over openbaar vervoer
   1. 11.2.1 - Statenvoorstel Kredietaanvraag Project N673 Zanddijk Molendijk - 229748
    1. Statenvoorstel Kredietaanvraag Project N673 Zanddijk Molendijk - 229748
    2. Statenvoorstel (bijlage 1) - eindefasedocument ontwerp- en definitiefase - 228748
    3. Statenvoorstel (bijlage 2) - Nota van antwoord N673 Omgevingsdialoog Ontwerp N673 - 229748
    4. Statenvoorstel (bijlage 3) - Brief van gemeente Reimerswaal aan GS inzake standpunt opknippen planologische procedure project Zanddijk - 229748
    5. Statenvoorstel (bijlage 4) - Ontwerp N673 Zanddijk Molendijk - 229748
    6. Statenvoorstel (bijlage 5) - Ontwerp N673 Zanddijk Molendijk Fietstunnel - 229748
    7. Statenvoorstel (bijlage 6) overzichtskaart nieuwe situatie Zanddijk - 229748
   2. 11.2.2 - Motie 1 - FVD - Draagvlakonderzoek project Zanddijk-Molendijk optie roze-zwart
   1. 11.3.1 - Amendement 1 - PvdD - Geen Vertraging
   2. INGETROKKEN 11.3.2 - Amendement 2 - GL, PvdA, 50PLUS - bij brief PS aan GS wensen en bedenkingen RES2.0
   3. 11.3.3 - Amendement 3 - SP, GL - Bouwsteen Participatie en Communicatie
   4. 11.3.4 - Amendement 4 - SP - Bouwsteen Energiesysteem RES_Waterstofladder
   5. INGETROKKEN 11.3.5 - Amendement 5 - SP - Bouwsteen Energiesysteem RES_Lokaal en Regionaal
   6. 11.3.6 - Brief (concept) PS aan GS met wensen en bedenkingen RES 2.0 - 229815
   7. 11.3.7 - Statenvoorstel Bouwstenen RES 2.0 - 229815
    1. Statenvoorstel Bouwstenen RES 2.0 - 229815
    2. Statenvoorstel (bijlage) - Bouwstenen RES 2.0 - 229815
   8. 11.3.8 - Motie 2 - PvdD - Biobased Bouwen en Isoleren
   9. 11.3.9 - Motie 3 - PvdD - Zero Emissie Tolvrij
   1. 11.4.1 - Amendement 6 - GL, PvdA - bij brief PS aan GS wensen en bedenkingen PZEM
   2. 11.4.2 - Brief (concept) PS aan GS over wensen en bedenkingen Verkoop Wholesale PZEM - 220377
   3. INGETROKKEN 11.4.3 - Motie 4 - 50PLUS - Sloecentrale
   4. 11.4.4 - Motie 5 - FVD, FK, PvdD - uitstel verkoop PZEM
  2. 11.5 - Statenvoorstel Onderzoek samenwerking Faunabeheereenheid Zeeland en de Provincie Zeeland - 230645
   1. Statenvoorstel Onderzoek samenwerking Faunabeheereenheid Zeeland en de Provincie Zeeland - 230645
   2. Statenvoorstel (bijlage 1) Adviesrapport Sira consulting - samenwerking FBE provincie Zeeland - 230645
   3. Statenvoorstel (bijlage 2) brief onderzoek samenwerking FBE- PZ - 230645
   4. Statenvoorstel (bijlage 2) Faunabeheereenheid Zeeland Herziene Begroting 2023 - 230645
   1. 11.6.1 - Motie 6 - FK, FVD, FVH - Veerboot ook gewoon contant
   2. 11.6.2 - Motie 7 - FK, FVD - zeegroenten voor de Zeeuwen
 12. Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd
 13. Sluiting
 14. Bijlagen bij de agenda voor Provinciale Staten van 16 december 2022
 15. Ingekomen stukken ter kennisneming
  1. Brief ZMF van 17 november 2022 over voorgenomen bomenkap N668 - 235820
  2. Brief burger van 13 november 2022 over verzoek tot opheffing geheimhouding stukken Perkpolder - 231596
   1. Brief Statengriffier van 13 december 2022 over Woo verzoek Perkpolder - 231596
   1. Brief burger van 13 november 2022 over verzoek tot opheffing geheimhouding stukken Perkpolder - 231596 - AVG
   2. Brief Statengriffier aan burger van 22 november 2022 met Ontvangstbevestiging Woo verzoek Perkpolder - 231596
  3. Brief GS van 25 november 2022 over werving en selectieprocedure Secretaris - algemeen directeur - 238790
  4. Brief burger van 25 november 2022 over natuurclubs - 238923
  5. E-mail burger van 5 december 2022 over de Zon, het grootste aandeel in de extra opwarming van de aarde - 244902
   1. E-mail burger van 5 december 2022 over de Zon, het grootste aandeel in de extra opwarming van de Aarde - 244902
   2. E-mail burger (bijlage) van 5 december 2022 over de Zon, het grootste aandeel in de extra opwarming van de Aarde - 244902
   1. Brief Evofenedex van 14 december 2022 over Kredietaanvraag Project N673 Zanddijk Molendijk - 249449
   1. Brief minister EZK van 15 december 2022 met Antwoord op vragen leden Kröger en Thijssen over voorgenomen verkoop van Zeeuwse energiebedrijf PZEM aan het Tsjechische energiebedrijf EPH - 250439
 16. Antwoorden van Gedeputeerde Staten op schriftelijke (art. 44) statenvragen
  1. Antwoorden Statenvragen - PvZ - Voedselbank luidt klok - 320 - 207737
  2. Antwoorden Statenvragen - CDA - Zorgen toekomst zeegroentensnijders - aanvullende vragen - 321 - 184142
  3. Antwoorden Statenvragen - PvZ - Kernenergiebeleid - 322 - 214304
  4. Antwoorden Statenvragen - PvZ - Verkeersveiligheid Boerenhol - 323- 212357
  5. Antwoorden Statenvragen - VVD - Verkeerssituatie Kuitaart en Boerenhol - 324 - 212192
  6. Antwoorden Statenvragen - PvdA en GL - Bomenkap N668 Nieuwedijk - 325 - 210608
  7. Antwoorden Statenvragen - ProZeeland - Huisarts in opleiding light - 326 - 225953
   1. Antwoorden Statenvragen - FvD - Fractie Koevoets - Project Zanddijk - 328 - 247238
 17. Verdagingsbrieven beantwoording (art. 44) statenvragen

Laatste wijziging 30-12-2022 22:55:18