Locatie: 
Digitaal via Teams
Aanvang: 
09:30 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen agenda
 4. Vaststellen van concept-besluitenlijst van de Statenvergadering op 19 maart 2021
  1. Besluitenlijst (concept) Provinciale Staten 19 maart 2021 - 17196
 5. Ingekomen stukken
  1. Brief van Stichting wAarde van 15 maart 2021 over Spanningen rond het natuurbeleid - 40168
  2. Brief Nederlandse Onderwatersport Bond van 22 maart 2021 over Zuurstofloosheid Veerse Meer - 45972
  3. E-mail burger van 28 maart 2021 over foute belasting natuurgebieden - 50558
  4. Brief Stichting Chocolate Lovers van 30 maart 2021 met verzoek om steun - 52218
  5. Brief Rekenkamer Zeeland van 6 april 2021 over Start quick scan financiële indicatoren jaarstukken 2020 - 52387
   1. Brief Rekenkamer Zeeland van 6 april 2021 over Start quick scan financiële indicatoren jaarstukken 2020 - 52387
   2. Brief (bijlage - startnotitie) van Rekenkamer Zeeland van 6 april 2021 over Start quick scan financiele indicatoren jaarstukken 2020 - 52387
  6. Brief Rekenkamer Zeeland van 8 april 2021 over gevolgen Covid-19 op het bestuurlijk proces, reconstructie en analyse - 52804
 6. Ingekomen stukken GS en CvdK
  1. Brief GS van 6 april 2021 met Uitkomsten onderzoek tolvrije Westerscheldetunnel - 52770
   1. Brief GS van 6 april 2021 met Uitkomsten onderzoek tolvrije Westerscheldetunnel - 52770
   2. Brief GS van 6 april 2021 (bijlage) Rapport onderzoek financiele mogelijkheden tolvrije Westerscheldetunnel - 52770
   3. Brief GS van 6 april 2021 (bijlage) Onderzoek sociale en economische effecten tolvrije Westerscheldetunnel - 52770
   1. Brief GS van 13 april 2021 over Fiche 1K - ontvlechting Evides - 54391
    1. Brief GS van 13 april 2021 over Fiche 1K - ontvlechting Evides - 5439
    2. Brief GS (bijlage 1) van 13 april 2021 over Fiche 1K - ontvlechting Evides - 54391
    3. Brief GS (bijlage 2) van 13 april 2021 over Fiche 1K - ontvlechting Evides - 54391
    4. Brief GS (bijlage 3) van 13 april 2021 over Fiche 1K - ontvlechting Evides - 54391
 7. Hamerstukken
  1. Statenvoorstel Opheffing geheimhouding PvA en Fakton-rapport - 36435
   1. Statenvoorstel - opheffing geheimhouding PvA en Fakton-rapport - 36435
   2. Brief GS van 9 maart 2021 over Thermphos - opheffing geheimhouding - 36435
  2. Statenvoorstel POP3-verordening - 36370
   1. Brief GS van 16 maart 2021 over POP3 Verordening - 36370
   2. Statenvoorstel over verlenging POP3 verordening - 36370
   3. Brief GS (bijlage - Provinciaal Blad) van 16 maart 2021 over POP3 Verordening - 36370
   4. Brief GS (bijlage - wijziging verordening) van 16 maart 2021 over POP3 Verordening - 36370
   5. Brief GS (bijlage - verordening subsidies) van 16 maart 2021 over POP3 Verordening - 36370
 8. Behandelstukken
  1. Achterbanraadpleging Zeeuwse Omgevingsvisie, Omgevingsverordening en MER
   1. Brief (concept) aan GS met wensen en bedenkingen achterbanraadpleging Zeeuwse Omgevingsvisie, Omgevingsverordening en MER - 53498
   2. Statenvoorstel achterbanraadpleging Zeeuwse Omgevingsvisie, Omgevingsverordening en MER - 17330
    1. Statenvoorstel Achterbanraadpleging Zeeuwse Omgevingsvisie - 17330
    2. Brief GS van 2 februari 2021 Achterbanraadpleging Zeeuwse Omgevingsvisie - 17330
    3. Brief GS van 2 februari 2021 (bijlage) - Zeeland nu en in de toekomst, een inwoneronderzoek in het kader van de Zeeuwse Omgevingsvisie - 17330
    4. Brief GS van 2 februari 2021 (bijlage) Voorontwerp Omgevingsverordening Zeeland - versie 5 januari 2021 - 17330
    5. Brief GS van 2 februari 2021 (bijlage) Deel A voorontwerp Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 met illustraties - 17330
    6. Brief GS van 2 februari 2021 (bijlage) Deel B voorontwerp Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 - 17330
    7. Brief GS van 2 februari 2021 (bijlage) Delegatiebesluit Zeeland (Omgevingsvisie) - 17330
    8. Brief GS van 2 februari 2021 (bijlage) MER bij de Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 (1) - 17330
    9. Brief GS van 2 februari 2021 (bijlage) over factsheets bij MER bij de Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 - 17330
    10. Brief GS van 2 februari 2021 (bijlage) nota-omgevingsvisie in vogelvlucht-2020 - 17330
    11. Brief GS van 2 februari 2021 (bijlage) nota-omgevingsvisie in vogelvlucht-2020-millieueffectrapportage - 17330
    12. Brief GS van 2 februari 2021 (bijlage) Passende Beoordeling Omgevingsvisie definitief - 17330
    13. Brief GS van 2 februari 2021 (bijlage) over Verordening nautisch beheer (Omgevingsvisie) - 17330
    14. Vragen en antwoorden (GL) statenvoorstel achterbanraadpleging Omgevingsvisie
    15. Vragen en antwoorden (D66) statenvoorstel achterbanraadpleging Omgevingsvisie
    16. Vragen en antwoorden (CU) statenvoorstel achterbanraadpleging Omgevingsvisie
   3. Ingediende moties en amendementen
    1. Amendement 1 - CU, PvdA, 50PLUS, SGP, D66, GL, VVD - aanpassing punt 3 Wonen brief PS aan GS met wensen en bedenkingen achterbanraadpleging Omgevingsvisie - AANGENOMEN
    2. Motie 1 - CU, FVD, 50PLUS, GL, PRO, PvdD - Rol PS in nieuwe Omgevingsverordening - INGETROKKEN
  2. Brief PS (concept) met zienswijze inzake ontwerp begroting 2022 RUD Zeeland - 54584
   1. Brief (concept) PS met zienswijze PS inzake begroting 2022 RUD Zeeland - 54584
   2. Brief GS van 2 maart 2021 inzake ontwerp begroting 2022 RUD Zeeland - 32309
   3. Brief GS van 2 maart 2021 (bijlage) AB RUD voorstel ontwerp begroting 2022 - 32309
   4. Brief GS van 2 maart 2021 (bijlage) over brief RUD over ontwerpbegroting 2022
   5. Brief GS van 2 maart 2021 (bijlage) over begroting 2022 - 32309
   6. Brief GS van 2 maart 2021 (bijlage) Brief begeleIdingscommissie over ontwerp begroting RUD Zeeland 2022 - 32309
   7. Antwoorden op vragen 50PLUS (agendapunt 6) n.a.v. brief GS 2 maart 2021 over ontwerp-begroting 2022 RUD Zeeland -32309
   8. Antwoorden op vragen D66 (agendapunt 6) n.a.v. brief GS 2 maart 2021 over ontwerp-begroting 2022 RUD Zeeland - 32309
   9. Antwoorden op vragen GL (agendapunt 6) n.a.v. brief GS 2 maart 2021 over ontwerp-begroting 2022 RUD Zeeland -32309
   10. Antwoorden op Vragen PRO (agendapunt 6) n.a.v. brief GS 2 maart 2021 over ontwerp-begroting 2022 RUD Zeeland -32309
  3. Concept Opgavenvoorstel: concept Klimaatadaptatiestrategie Zeeland (KaSZ)
   1. Brief (concept) aan GS met wensen en bedenkingen Concept Opgavenvoorstel: concept Klimaatadaptatiestrategie Zeeland (KaSZ) - 49040
   2. Statenvoorstel concept Opgavenvoorstel: concept Klimaatadaptatiestrategie Zeeland (KaSZ) - 14886
    1. Statenvoorstel Opgavenvoorstel Concept KaSZ - 14886
    2. Statenvoorstel (bijlage) Concept KaSZ 14886
    3. Statenvoorstel (bijlage) Concept Uitvoeringsplan KaSZ - 14886
    4. Statenvoorstel (bijlage) Aanbiedingsbrief OZO aan algemene besturen over KaSZ - 14886
    5. Brief GS van 26 januari 2021 over concept Opgavenvoorstel KaSZ- 14886
    6. Vragen en antwoorden (CU) statenvoorstel concept KaSZ
    7. Vragen en antwoorden (PvdA) statenvoorstel concept KaSZ
    8. Vragen en antwoorden (GL) statenvoorstel concept KaSZ
    9. Vraag en antwoorden (D66) statenvoorstel concept KaSZ
   3. Ingediende moties en amendementen
   1. Statenvoorstel bekrachtiging geheimhouding Onderzoeksfunctie Zeeland - 55541
 9. Vragensessie
 10. Moties niet behorend bij een agendapunt
  1. Motie 3 - FVD, PRO - Niet handhaven onzinnige coronamaatregelen - VERWORPEN
  2. Motie 4 - FVD, PRO, PvdD - Openbaarheid GS Informatiebijeenkomst Veerpont Sluiskil - INGETROKKEN
  3. Motie 5 - PRO, FVD, PvdD, 50PLUS, SP - veiligheid fietsers Sluiskil - VERWORPEN
  4. Motie 6 - CDA, PvdA, VVD, PVV Bosch, SGP, GL, SP - Woonagenda - AANGENOMEN
  5. Motie 7 - PvdA, GL, 50PLUS, PvdD, D66 - Slimme watermeters - AANGENOMEN
  6. Motie 8 -VVD, SGP, CDA, GL, CU - Gebiedsgerichte aanpak particuliere woningvoorraad - AANGENOMEN
  7. Motie 9 - 50PLUS, FVD- Aansprakelijkheidsstelling RWS inzake gebruik vervuilde TGG - INGETROKKEN
 11. Stemming over amendementen, voorstellen en moties
   1. 11.1.1 - Amendement 1 - CU, PvdA, 50PLUS, SGP, GL - aanpassing tekst punt 3 'wonen enz.' in conceptbrief PS met wensen en bedenkingen achterbanraadpleging Zeeuwse Omgevingsvisie
   2. 11.1.2 - Brief (concept) aan GS met wensen en bedenkingen achterbanraadpleging Zeeuwse Omgevingsvisie, Omgevingsverordening en MER - 53498
   3. 11.1.3 - Statenvoorstel achterbanraadpleging Zeeuwse Omgevingsvisie, Omgevingsverordening en MER - 17330
   4. 11.1.4 - INGETROKKEN - Motie 1 - CU, FVD, 50PLUS, GL - Rol PS in nieuwe Omgevingsverordening
   1. 11.2.1 - Brief PS (concept) met zienswijze inzake ontwerp begroting 2022 RUD Zeeland - 32309
   1. 11.3.1 - Brief (concept) aan GS met wensen en bedenkingen Concept Opgavenvoorstel: concept Klimaatadaptatiestrategie Zeeland (KaSZ) - 49040
   2. 11.3.2 - Statenvoorstel concept Opgavenvoorstel: concept Klimaatadaptatiestrategie Zeeland (KaSZ) - 14886
    1. Statenvoorstel Opgavenvoorstel Concept KaSZ - 14886
    2. Statenvoorstel (bijlage) Concept Uitvoeringsplan KaSZ - 14886
    3. Statenvoorstel (bijlage) Concept KASZ 14886
   1. 11.4.1 - Statenvoorstel bekrachtiging geheimhouding Onderzoeksfunctie Zeeland - 55541
   1. 11.5.1 - Motie 3 - FVD, PRO - Niet handhaven onzinnige coronamaatregelen
   2. 11.5.2 - Motie 5 - PRO, FVD, PvdD, 50PLUS, SP – Veiligheid fietsers Sluiskil
   3. 11.5.3 - Motie 6 - CDA, VVD, PvdA, PVV Bosch, GL, SP, SGP - Woonagenda
   4. 11.5.4 - Motie 7 - PvdA, GL, 50PLUS, PvdD, D66 - Slimme watermeters
   5. 11.5.5 – Motie 8 - VVD, SGP, CDA, GL - Gebiedsgerichte aanpak particuliere woningvoorraad
 12. Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd
 13. Sluiting
 14. Bijlagen bij de agenda voor Provinciale Staten van 23 april 2021
 15. Ingekomen stukken ter kennisneming
  1. Brief burger 22 maart 2021 Afschrift met reactie op Reactienota Recreatiezone Wolphaartsdijk - 47489
  2. E-mail Poldertracé van 17 maart 2021 aan de heer Van der Maas - 43067
   1. Brief burgers van 19 april 2021 Gebiedsvisie Veerse Meer 2020-2030 - 54683
   1. E-mail burger van 10 april 2021 over 'De Fundamenten' - 53968
 16. Antwoorden van Gedeputeerde Staten op schriftelijke (art. 44) statenvragen
  1. Antwoorden Statenvragen - PvZ - Inzet voor een noodhulp sleepboot bij de windparken voor de Zeeuwse kust -164
  2. Antwoorden Statenvragen - PvdD - Monitoring van natuurcompensatie - 165
  3. Antwoorden Statenvragen - FVD - Niet doorgaan van de tolvrije zaterdag van de Westerscheldetunnel (WST) op 27 februari 2021 - 166
  4. Antwoorden Statenvragen - CU - Beschikbaar stellen van informatie over de gang van zaken rond het TTC - 167
  5. Antwoorden Statenvragen - PvdA - Vispluis - 168
  6. Antwoorden Statenvragen - Pro - Zanddijk-Molendijk - 169
  7. Antwoorden Statenvragen - PvdA - Besteding cultuurgelden - 170
  8. Antwoorden Statenvragen - CDA - Huisartsen niet naar Zeeland - 171
  9. Antwoorden Statenvragen - 50PLUS - gebruikte grond in nieuwe zeedijk bij Perkpolder -171 A
  10. Antwoorden Statenvragen - PvZ - Regeling gerichte opkoop veehouderijen - 172
  11. Antwoorden Statenvragen - FVD - innovatieve ontwikkelingen op het gebied van kernenergie - 173
  12. Antwoorden Statenvragen - PvdA - Biologische landbouwbedrijven - 174
  13. Antwoorden Statenvragen - FVD - Steken laten van de provincie Zeeland op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) - 175
  14. Antwoorden Statenvragen - CDA - Toekomstbestendigheid wegeninfrastructuur West Zeeuws-Vlaanderen - 176
 17. Verdagingsbrieven beantwoording (art. 44) statenvragen

Laatste wijziging 07-05-2021 23:20:21