Vergadering Provinciale Staten 23 juli 2021

23 juli 2021
09:30
Statenzaal

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen agenda
 4. Vaststellen van concept-besluitenlijst van de Statenvergadering op 10 en 11 juni 2021
  1. Besluitenlijst (concept) Provinciale Staten 10 en 11 juni 2021
 5. Ingekomen stukken
  1. Brief burger van 17 juni 2021 over Wolf in Zeeland - 67916
  2. Brief voorzitter Rekenkamer C.M. de Graaf van 1 juni 2021 over neerleggen functie voorzitter per 1 november 2021 - 67883
 6. Ingekomen stukken GS en CvdK
  1. Brief GS van 21 juni 2021 over PFAS - 69038
  2. Brief GS van 29 juni 2021 over Beleidsregels salderen - 74120
  3. Brief GS van 13 juli 2021 over reactie op overweging CBB aan CvdK - 36072
   1. Brief GS (afschrift brief aan CBB) van 13 juli 2021 over reactie op overweging CBB aan CdK - 36072
   2. Brief GS van 13 juli 2021 over handelswijze CdK bij vermeende belangenverstrengeling - 36072
 7. Hamerstukken
  1. Statenvoorstel Tussentijdse Evaluatie Implementatie Veranderende Werkwijzen Provinciale Staten van Zeeland
   1. Statenvoorstel Tussentijdse Evaluatie Implementatie Veranderende Werkwijzen - 76697
   2. Statenvoorstel (bijlage) - Advies Rapportage Tussentijdse Evaluatie Implementatie Veranderende Werkwijzen - 76697
   3. Statenvoorstel (bijlage) - VRAGENLIJST tussentijdse evaluatie implementatie veranderende werkwijzen Provincie Zeeland - 76697
  2. Statenvoorstel 8e wijziging begroting 2021 Provincie Zeeland - 67392
   1. Statenvoorstel 8e wijziging begroting 2021 Provincie Zeeland - 67392
   2. Statenvoorstel (bijlage - Gewijzigde doelstellingen per programma) over 8e wijziging begroting Provincie Zeeland 2021 - 67392
   3. Statenvoorstel (bijlage - Memorie van Toelichting) over 8e wijziging begroting Provincie Zeeland 2021 - 67392
   4. Brief GS van 15 juni 2021 over 8e wijziging begroting Provincie Zeeland 2021 - 67392
  3. Statenvoorstel Startnotitie N290 Traverse Kapellebrug - 60428
   1. Statenvoorstel Startnotitie N290 Traverse Kapellebrug - 60428
   2. Statenvoorstel Startnotitie N290 Traverse Kapellebrug (bijlage) - Startnotitie - 60428
   3. Statenvoorstel Startnotitie N290 Traverse Kapellebrug (bijlage) kaart met voorlopig ontwerp - 60428
   4. Brief GS 18 mei 2021 met Statenvoorstel Startnotitie N290 Traverse Kapellebrug - 60428
  4. Statenvoorstel Verkenning Zeeuwse Digitale Agenda - 67391
   1. Statenvoorstel over Verkenning Zeeuwse Digitale Agenda - 67391
   2. Brief GS (bijlage -Verkenning) van 15 juni 2021 over Verkenning Zeeuwse Digitale Agenda - 67391
   3. Brief GS van 15 juni 2021 over Verkenning Zeeuwse Digitale Agenda - 67391
 8. Installatie en beëdiging nieuw Statenlid
  1. Rapport inzake het onderzoek van de geloofsbrieven van de heer De Burger
 9. Behandelstukken
  1. Concept Regionale Mobiliteitsstrategie
   1. Brief (concept) aan GS met wensen en bedenkingen Concept Regionale Mobiliteitsstrategie - 67982
   2. Statenvoorstel Concept Regionale Mobiliteitsstrategie - 67982
    1. Statenvoorstel Concept Regionale Mobiliteitsstrategie - 67982
    2. Statenvoorstel (bijlage - concept Regionale Mobiliteitsstrategie) Concept Regionale Eindrapportage Mobiliteitsstrategie - 67982
    3. Statenvoorstel (bijlage - Marktconsultatie OV Zeeland) Concept Regionale Eindrapportage Mobiliteitsstrategie - 67982
    4. Statenvoorstel (bijlage - Mobiliteitscentrale) Concept Regionale Eindrapportage Mobiliteitsstrategie - 67982
    5. Statenvoorstel (bijlage - Zeeuwse Knooppuntenaanpak) Concept Regionale Eindrapportage Mobiliteitsstrategie - 67982
    6. Statenvoorstel (bijlage - nieuwe Zeeuwse mix mobiliteit) Concept Regionale Eindrapportage Mobiliteitsstrategie - 67982
    7. Brief GS van 17 juni 2021 over Concept Regionale Mobiliteitsstrategie - 67982
   3. Moties en Amendementen
    1. Amendement 1 - 50PLUS - mbt Statenvoorstel Regionale Mobiliteitsstrategie - VERWORPEN
    2. Motie 1 - 50PLUS - Brandbrief Investeren Zeeuws Openbaar Vervoer - VERWORPEN
    3. Motie 2 - herzien - PvdD, GL, SP, CU, PvdA - Watertappunten - AANGENOMEN
  2. Statenvoorstel Nota verbonden partijen Provincie Zeeland 2021 - 69339
   1. Moties en Amendementen
   1. Statenvoorstel Nota verbonden partijen Provincie Zeeland 2021 - 69339
   2. Statenvoorstel (bijlage - beleidsnota) Nota verbonden partijen Provincie Zeeland 2021 - 69339
   3. Brief GS van 23 juni 2021 over Beleidsnota Verbonden Provincie Zeeland 2021 - 69339
  3. Statenvoorstel ontvlechting Evides – Fiche 1K ‘Wind in de Zeilen - 73668
   1. Moties en Amendementen
   1. Statenvoorstel ontvlechting Evides - Fiche 1K 'wind in de zeilen' - 73668
   2. Statenvoorstel ontvlechting Evides (Bijlage 1) - Besluitennotitie Evides Stuurgroep-vergadering 'Wind in de Zeilen' - 73668
   3. Statenvoorstel ontvlechting Evides (Bijlage 2) - Memo Houthoff staatssteunrechtelijke randvoorwaarden ontvlechting Evides - 73668
   4. Statenvoorstel ontvlechting Evides (Bijlage 3) - Memo advies Justion Advocaten Staatssteun ontvlechting Evides - 73668
   5. Statenvoorstel ontvlechting Evides (Bijlage 4) - Memo Project Kappa - Aandeelhouders -73668
   6. Statenvoorstel ontvlechting Evides (Bijlage 5) - Toetsen beleidsnota verbonden partijen - 73668
   7. Statenvoorstel ontvlechting Evides (Bijlage 6) - Akte van oprichting GBE Aqua BV - 73668
   8. Statenvoorstel ontvlechting Evides (Bijlage 7) - Memorandum PwC inz. dividenduitkering PZEM NV - 73668
   9. Statenvoorstel ontvlechting Evides (Bijlage 8) - Memo Justion advocaten verkoopprijs - 73668
   10. Statenvoorstel ontvlechting Evides (Bijlage 9) - Q_A overdracht aandelen PZEM NV in GBE Aqua BV - 73668
   11. Brief GS van 6 juli 2021 met statenvoorstel ontvlechting Evides - Fiche 1K 'Wind in de zeilen' - 73668
   12. Vragen en antwoorden GL over Statenvoorstel ontvlechting Evides - Fiche 1K Wind in de Zeilen - 73668
   13. Vragen en antwoorden PvZ over Statenvoorstel ontvlechting Evides - Fiche 1K Wind in de Zeilen - 73668
   14. Vragen en antwoorden FVD over Statenvoorstel ontvlechting Evides – Fiche 1K ‘Wind in de Zeilen - 73668
 10. Vragensessie
 11. Moties niet behorend bij een agendapunt
  1. Motie 3 - PvZ, PRO - Stop Ontpoldering Hertogin Hedwigepolder - VERWORPEN
  2. Motie 4 - herzien - PvdD, GL, CU - Zeeland Promotie - VERWORPEN
  3. Motie 5 - GroenLinks, PvdD, 50PLUS, FVD - geen vervuild water in Hedwigepolder - INGETROKKEN
  4. Motie 6 - FVD, PRO - Samen dus niet apart - VERWORPEN
  5. Motie 7 - herzien - FVD, PRO - Zeeland mondmaskerafval vrij - VERWORPEN
  6. Motie 8 - FVD - Zonnepanelen, die kunnen het dak op - INGETROKKEN
  7. Motie 9 - FVD - Regiovisie Zeeuws-Vlaanderen - VERWORPEN
  8. Motie 10 - CU, PvdD - Verontreiniging Westerschelde - INGETROKKEN
  9. Motie 11 - PRO - bijdrage bedrijfsleven N673 Zanddijk - VERWORPEN
 12. Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd
 13. Sluiting
 14. Bijlagen bij de agenda voor Provinciale Staten van 23 juli 2021
 15. Ingekomen stukken ter kennisneming
  1. E-mail Commissie Mijnbouwschade van 8 juni 2021 met introductie Commissie Mijnbouwschade - 66963
  2. Brief Werkgroep Trekdijk 21 juni 2021 Afschrift van open brief over ontwikkeling van de Trekdijk tot bedrijventerrein - 68217
  3. Email burger van 21 juni 2021 aan journalist PZC over Deltaweg april 2021 - 69170
  4. Email van burger van 23 juni 2021 over huidige en toekomstige leefbaarheid van Schouwen-Duiveland - 69735
   1. Email van burger van 23 juni 2021 over huidige en toekomstige leefbaarheid van Schouwen-Duiveland - 69735
   2. Email van burger (bijlage - huidige en toekomstige situatie leefbaarheid Schouwen-Duiveland) - 69735
  5. Brief advocatenkantoor De Jonge d.d.14 juni 2021 over ingediende klacht bij commissie bezwaar, beroep en klachten
  6. E-mail Raad voor het Openbaar Bestuur van 25 juni 2021 met aanbieding ROB-advies Droomland of niemandsland - 70789
  7. Brief burger van 2 juli 2021 Open brief over ontpolderwerken in de Hertogin Hedwigepolder - 72503
  8. Brief GS van 5 juli 2021 informeren over bezwaarprocedure Van Rheenen inzake Thermphos - 73661
 16. Antwoorden van Gedeputeerde Staten op schriftelijke (art. 44) statenvragen
  1. Antwoorden Statenvragen - PvdA - onttrekking grondwater - 191 - 53639
  2. Antwoorden Statenvragen - PvdA - vervuiling grondwater - 192 - 59534
  3. Antwoorden Statenvragen - SGP - ligplaatsenbinnenvaart in Zeeland - 193 - 47492
  4. Antwoorden Statenvragen - GL - vervuiling Oosterschelde - 194 - 59977
  5. Antwoorden Statenvragen - VVD - verkeerssituatie Hulsterweg (N689) Kuitaart - 195 - 62142
  6. Antwoorden Statenvragen - FVD - Afsluiting van de Westerscheldetunnel voor groot onderhoud in de avond en de nacht van 1 op 2 juni 2021 - 196 - 62141
  7. Antwoorden Statenvragen - PVV Bosch - Bericht over een extra beveiligde rechtbank Groningen - 197 - 63131
  8. Antwoorden Statenvragen - PRO - Tekort aan huisartsen in Zeeland - 198 - 65640
  9. Antwoorden Statenvragen - FVD - ontwikkelingen achter de schermen van het project Zanddijk - 199 - 64418
 17. Verdagingsbrieven beantwoording (art. 44) statenvragen
  1. Brief GS van 15 juni 2021 - PvdD - vergunningverlening luchtwassers in relatie tot emissiefactoren - 67266

Laatste wijziging 06-08-2021 23:23:46