Locatie: 
Statenzaal
Aanvang: 
09:30 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen agenda
 4. Vaststellen van concept-besluitenlijst van de Statenvergadering op 20 september 2019 - 19425772
  1. Besluitenlijst (concept) Provinciale Staten 20 september 2019 - 19425772
 5. Opnieuw in stemming brengen van motie 1 van het lid Lernout (50PLUS) mede namens FVD, Pro Zeeland, GL, PvdD, SP, PvZ en CU over jaarlijkse subsidie voor de pont Sluiskil, na staking der stemmen in PS van 20 september 2019
  1. Motie 50PLUS, FVD, PPZ, GL, PvdD, SP en PvZ over Pontje Sluiskil, - verworpen - 19425671
 6. Ingekomen stukken
  1. Brief Dorpsraad Yerseke van 18 september 2019 over goede en veilige ontsluiting van dorpskern Yerseke en diverse bedrijventerreinen - 19424731
  2. Brief Stichting Werkgroep Gehandicapten Walcheren (SWGW) van 13 september 2019 over toegankelijkheid Westerscheldetunnel bij calamiteiten - 19425652
  3. Brief Ministerie BZK van 25 september 2019 over openbaarmaking nevenfuncties en neveninkomsten - 19426166
  4. E-mail Democratisch Energie Initiatief (DEI) van 7 oktober 2019 met oproep zorg te dragen voor een democratisch besluitvormingsproces mbt RES - 19427466
   1. Brief Stadsraad Veere van 14 oktober 2019 over Verloedering van het Veerse Meer en zijn kust - 19428195
   1. Brief griffier gemeenteraad Schouwen-Duiveland van 15 oktober 2019 over aangenomen Motie input gemeenteraad t.b.v. zienswijze op Regionale Energie Strategie
   1. E-mail Natuurmonumenten mbt Volkerak-Zoommeer, met bijlagen - 19428403
 7. Ingekomen stukken GS en CvdK
  1. Brief CvdK van 27 september 2019 over nevenfuncties - 19426165
  2. Brief GS (afschrift) aan Min BZK van 24 september 2019 over zienswijze Provincie Zeeland op ontwerp Nationale Omgevingsvisie (NOVI) - 19426163
  3. Brief GS van 8 oktober 2019 over Beleidsregels en aanvullende informatie stikstof - 19426231
   1. Brief GS (oplegnotitie) over Beleidsregels en aanvullende informatie stikstof (19426231) - 19427999
   2. Brief GS van 8 oktober 2019 over Beleidsregels en aanvullende informatie stikstof - 19426231
   3. Brief GS (Bijlage 1) - Natura2000 gevoelige gebieden - 19426232
   4. Brief GS (Bijlage 2) - Herkomst Stikstof in Nederland - 19426233
   5. Brief GS (Bijlage 3) - Kamer brief (afschrift) over Aanpak Stikstofproblematiek - 19426234
   6. Brief GS (Bijlage 4) - Besluit beleidsregels intern en extern salderen - 19426235
   1. Brief GS van 16 oktober 2019 over onderzoek samenwerking RUD Zeeland met VZG en GGD - 19427662
   1. Brief GS van 17 oktober 2019 over Programmatische Aanpak Grote Wateren - 19427677
    1. Brief GS van 17 oktober 2019 over Programmatische Aanpak Grote Wateren - 19427677
    2. Brief GS (bijlage) van 17 oktober 2019 over Programmatische Aanpak Grote Wateren - 19428632
   1. Brief GS van 22 oktober 2019 over Initiatiefvoorstel raadplegend referendum instemmen klimaatakkoord
   1. Brief GS van 22 oktober 2019 met stand van zaken in het stikstofdossier - 19427714
   1. Brief GS van 22 oktober 2019 over subsidieaanvraag veerpont Sluiskil - 19428826
 8. Hamerstukken
  1. Statenvoorstel Verordening Luchthavenregeling De Smitsschorre (zweefvliegveld Axel) - 19425244
   1. Brief GS (oplegnotitie met resultaat na cie) van 17 september 2019 over Statenvoorstel Verordening Luchthavenregeling De Smitsschorre (19424728) - 19426434
   2. Brief GS van 17 september 2019 over Statenvoorstel Verordening Luchthavenregeling De Smitsschorre - 19424728
   3. Statenvoorstel Verordening Luchthavenregeling De Smitsschorre (zweefvliegveld Axel) - 19425244
   4. Technische vragen Commissie Ruimte 27-09-2019 - Statenvoorstel Smitsschorre, Zweefvliegveld Axel (Trees Janssens, Partij voor de Dieren) - 19428337
  2. Statenvoorstel Vergaderschema 2020
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie) vergaderschema 2020 - 19428026
   2. Statenvoorstel vergaderschema 2020 - 19426984
   3. Statenvoorstel (Bijlage 1) - Vergaderschema 2020 - 19424852
 9. Behandelstukken
  1. Initiatiefvoorstel FVD en PvZ over raadplegend referendum klimaatakkoord
   1. Initiatiefvoorstel FVD en PvZ (oplegnotitie) over raadplegend referendum over het instemmen van de provincie Zeeland met het Klimaatakkoord (19428330) - 19428603.pdf
   2. Initiatiefvoorstel FVD en PvZ over raadplegend referendum over het instemmen van de provincie Zeeland met het Klimaatakkoord - 19428330
   3. E-mail statenlid Bos (FVD) met verzoek uitschrijven van een raadplegend referendum mbt Klimaatakkoord - 19428768
   1. Klimaatakkoord – Concept-RES
   2. Brief (concept) PS aan GS van 25 oktober 2019 met Wensen en Bedenkingen bij Statenvoorstel Instemming Klimaatakkoord - Concept-RES
   3. Statenvoorstel Instemming Klimaatakkoord - 19425627
    1. Statenvoorstel (oplegnotitie met resultaat na commissie) Instemming Klimaatakkoord (19425627) - 19425255
    2. Brief GS van 17 september 2019 over Statenvoorstel Klimaatakkoord - 19424729
    3. Statenvoorstel Instemming Klimaatakkoord - 19425627
    4. Statenvoorstel (bijlage 1) - IPO Afspraken en maatregelen uit Klimaatakkoord die de bevoegdheden provincie raken - 19425256
    5. Statenvoorstel (bijlage 2) - Brief (afschrift) IPO aan college GS over Appreciatie voorstel voor een Klimaatakkoord - 19425257
    6. Brief GS van 9 juli 2019 over Klimaatakkoord en concept-RES - 19018649
    7. Brief GS van 9 juli 2019 (bijlage) - Concept-RES 28 juni 2019 - 19019766
    8. Brief GS van 9 juli 2019 (bijlage) - Klimaatakkoord 28 juni 2019 - 19019767
   4. Publicatie ChristenUnie - Manifest Klimaat Akkoord! - 19429311
   5. Ingediende moties en amendementen
    1. Amendement 1 - SGP, VVD, CDA over Statenvoorstel instemming Klimaatakkoord, aangenomen - 19429400
    2. Amendement 2 - GL, SP, D66 over wensen en bedenkingen klimaatakkoord en RES, verworpen - 19429402
    3. Amendement 3 - (gewijzigd) Pro Zeeland over Statenvoorstel Instemming Klimaatakkoord - draagvlak en burgerparticipatie, verworpen - 19429403
    4. Amendement 4 - FVD, PVZ, PVV Bosch - Wijzigingsvoorstel op het Statenvoorstel Instemmen Klimaatakkoord, verworpen - 19429408
   1. Startnotitie Gebiedsvisie Veerse Meer 2020
   2. Brief PS (concept) aan GS van 25 oktober 2019 met wensen en bedenkingen over startnotitie Gebiedsvisie Veerse Meer 2020 - 19427594
   3. Statenvoorstel startnotitie Gebiedsvisie Veerse Meer 2020, met bijlagen - 19425240
    1. Statenvoorstel (oplegnotitie met resultaat na commissie) Startnotitie gebiedsvisie Veerse Meer (19425240) - 19426293
    2. Brief GS van 17 september 2019 over startnotitie Gebiedsvisie Veerse Meer 2020 - 19424726
    3. Statenvoorstel startnotitie Gebiedsvisie Veerse Meer - 19425240
    4. Statenvoorstel (bijlage 1) - Startnotitie Gebiedsvisie Veerse Meer 2020 - 19425241
    5. Statenvoorstel (bijlage 2) - kaart bij startnotitie Gebiedsvisie Veerse Meer 2020 - 19425242
    6. Startnotitie gebiedsvisie Veerse Meer - Antwoorden op technische vragen PvdA
   4. Ingediende moties en amendementen
  2. Brief IPO van 4 oktober 2019 met verzoek i.v.m. consultatie PS voorstel Grondwetswijziging herziening verkiezingswijze EK, met bijlage - 19427570
   1. Brief IPO (oplegnotitie) over Consultatie PS voorstel Grondwetswijziging Herziening verkiezingswijze EK (19427570) - 19427961
   2. E-mail IPO van 4 oktober 2019 met verzoek i.v.m. consultatie PS voorstel Grondwetswijziging herziening verkiezingswijze EK, met bijlage - 19427570
   3. Statenvoorstel Consultatie grondwetsherziening - 19427959
   4. Brief PS van 7 november 2019 aan IPO over Consultatie PS over herziening verkiezingswijze Eerste Kamer - 19430475
  3. Statenvoorstel Benoeming (plv) Commissievoorzitter 2019-2023 - 19427934
  4. Statenvoorstel Benoeming lid werkgeverscommissie 2019-2023 - 19427933
 10. Vragensessie
 11. Moties niet behorend bij een agendapunt
  1. Moties niet behorend bij een agendapunt - Ingediende moties en amendementen
 12. Stemming over amendementen, voorstellen en moties
 13. Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd
 14. Sluiting
 15. Bijlagen bij de agenda voor Provinciale Staten van 25 oktober 2019
 16. Ingekomen stukken ter kennisneming
 17. Antwoorden van Gedeputeerde Staten op schriftelijke (art. 44) statenvragen
  1. Antwoorden Statenvragen VVD - Gewijzigde versie - ongevallen met e-bikes - 010
  2. Antwoorden Statenvragen PvZ over Waterdunen - 013
  3. Antwoorden Statenvragen van PvZ over Damherten op de Haringvreter - 014
  4. Antwoorden Statenvragen PvdA over Grevelingen - 015
  5. Antwoorden Statenvragen van CDA over Pontje bij Sluiskil - 016
  6. Antwoorden Statenvragen GL over Zeeland als gedoogzone varend ontgassen - 017
  7. Antwoorden Statenvragen PvZ over fietsvoetveer Breskens-Vlissingen - 018
  8. Antwoorden Statenvragen CDA over Veiligheid N256 (Deltaweg) - 019
  9. Antwoorden Statenvragen SGP over kwetsbaarheid regionale meldkamer - 020
  10. Antwoorden Statenvragen CDA over financiële zorgen gemeenten - 021
  11. Antwoorden Statenvragen PvZ over Waterdunen - 022
  12. Antwoorden Statenvragen PvZ over brandende kinderwagen met fosforstenen - 023
 18. Verdagingsbrieven beantwoording (art. 44) statenvragen
  1. Brief GS van 17 september 2019 met verdaging beantwoording Statenvragen PvZ inzake kinderwagen met brandende fosforstenen - 19424741

Laatste wijziging 18-04-2020 10:32:09