Locatie: 
Videoconferentie
Aanvang: 
19:00 uur
Online uitzending: 
Vergadering Provinciale Staten 28 mei 2020

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen agenda - 20016188
 4. Vaststellen van concept-besluitenlijst van de Statenvergadering op 24 april 2020 - 20014609
  1. Besluitenlijst concept extra Statenvergadering op 24 april 2020 - 20014609
 5. Ingekomen stukken
  1. Brief Statenfractie FVD van 19 maart 2020 (met bijlage) over de oorlog tegen het Coronavirus - 20009372
   1. Brief Statenfractie FVD van 19 maart 2020 (met bijlage) over de oorlog tegen het Coronavirus - 20009372
   2. Brief FVD Zeeland van 19 maart 2020 (bijlage) - Wat betekent het Coronaplan van Rutte - 20009377
  2. Brief Statenfractie CDA van 19 maart 2020 over coronacrisis - 20009427
  3. Brief Statenfractie GL van 20 maart 2020 over coronacrisis - 20009549
  4. E-mail Statenfractie FVD van 21 maart 2020 over Corona crisis - 20009649
  5. Brief M. Bos (FVD) van 26 maart 2020 inzake Controversieelverklaring beleid - 20013788
  6. Brief fractie GroenLinks met Initiatiefvoorstel GroenLinks - op weg naar rendabele voedselbossen - 20009542
   1. Brief fractie GroenLinks met Initiatiefvoorstel GroenLinks - op weg naar rendabele voedselbossen - 20009542
   2. Brief GroenLinks fractie van 23 maart 2020 aan voorzitter PS inzake initiatiefvoorstel - 20009540
   3. Statenvoorstel (initiatiefvoorstel) - op weg naar rendabele voedselbossen - 20009541
  7. Brief statenlid J. Scheele van 15 april 2020 over beëindiging statenlidmaatschap - 20015155
  8. Brief Auditcommissie van 15 mei 2010 met advies over jaarrekening 2019 en Voorjaarsnota 2020 - 20016158
  9. Brief Taskforce RIEC Brabant -Zeeland met toelichting financiële bijdragen conform convenant overheden tegen ondermijning in Brabant - Zeeland - 20016543
 6. Ingekomen stukken GS en CvdK
  1. Brief GS van 10 maart 2020 met Adviezen SER-Zeeland - 20007635
   1. Brief GS van 10 maart 2020 met Adviezen SER-Zeeland - 20007635
   2. Brief SER aan GS (afschrift) over advies inzake de concept-nota Regionale Energie Strategie Zeeland - 20008496
   3. Brief SER aan GS (afschrift) over vervolgadvies inzake kansen robotisering - 20008497
  2. Brief Voorzitter PS en GS van 13 maart 2020 over preventiemaatregelen Corona - 20008964
  3. Brief GS van 17 maart 2020 over maatregelen Coronavirus - 20008533
  4. Brief CvdK van 18 maart 2020 inzake uitstel uitreiking Four Freedoms Awards 2020 - 20009456
  5. Brief GS van 25 maart 2020 over impact Corona-virus en reeds getroffen maatregelen - 20010110
  6. Brief GS van 2 april 2020 (met bijlage) inzake Impact Corona-virus op bestuurlijke planning - 20009763
  7. Brief GS van 31 maart 2020 inzake Proces (ver)koop Sloecentrale PZEM NV - 20009759
  8. Brief GS van 21 april 2020 over Maatregelen om ondernemers te ondersteunen tijdens de Coronacrisis - 20011453
  9. Brief GS van 10 april 2020 (met bijlage) over vervolg informeren gevolgen Coronavirus op activiteiten en besluitvorming Provincie Zeeland - 20012371
  10. Brief GS van 21 april 2020 met reactie op initiatief voorstel Voedselbossen GroenLinks - 20014065
  11. Brief GS van 24 april 2020 met Kamerbrief Stikstof (BPZ-20120075) - 20013521
  12. Brief GS van 11 mei 2020 (met bijlage) over voortgangsbericht Marinierskazerne - 20015284
  13. Brief GS van 19 mei 2020 met Planning Marinierskazerne - 20015101
  14. Brief GS van 19 mei 2020 met terinzagelegging rapporten Ecorys over Marinierskazerne - 20015102
  15. Brief GS van 19 mei 2020 met Beantwoording technische vragen jaarstukken 2019 en voorjaarsnota 2020 - 20015104
  16. Brief GS van 20 mei 2020 over impact COVID-19 op culturele sector - 20016367
  17. Brief GS van 26 mei 2020 met aangepaste versie van de Startnotitie Zeeuws Deltaplan Zoet Water - 20016422
  18. Brief GS van 26 mei 2020 over impact coronacrisis op Zeeuwse economie - 20016914
  19. Brief GS van 28 mei 2020 met Tabel kengetallen in de paragraaf weerstandvermogen en risicobeheersing in het jaarverslag Provincie - 20016459
  20. Brief GS 28 mei 2020 (met bijlagen) Reactie Ministerie van Defensie op brieven Marinierskazerne Zeeland - 20017112
 7. Hamerstukken
  1. Statenvoorstel werkwijze Omgevingsdiensten tijdens Coronacrisis - 20009447
  2. Statenvoorstel Geen milieueffectrapportage opstellen t.b.v. baanrotatie Zeeland Airport B.V. - 20013076
   1. Brief GS (oplegnotitie na commissiebehandeling) 14 april 2020 tot vaststelling besluit tot het niet opstellen van een milieueffectrapportage voor de voorgenomen activiteiten van Zeeland Airport B.V - 20014443 (20013083)
   2. Brief GS 14 april 2020 (met bijlagen) tot vaststelling besluit tot het niet opstellen van een milieueffectrapportage voor de voorgenomen activiteiten van Zeeland Airport B.V - 20013083
   3. Statenvoorstel Geen milieueffectrapportage opstellen tbv baanrotatie Zeeland Airport B.V. - 20013076
   4. Brief GS (bijlage) Rapportage Adecs AirInfra inzake mer besluit vliegveld Midden Zeeland voor activiteit baanrotatie - 20013078
   5. Brief GS (bijlage) Aanvraag besluit op mer beoordelingsnotitie Zeeland Airport B.V. - 20013074
   6. Brief GS (bijlage) Addendum m.e.r.-beoordeling baanrotatie vliegveld Midden-Zeeland - 20013081
   7. Brief GS (bijlage) Aerius bijlage - 20013080
   8. Brief GS (bijlage) Rapportage Flora en Fauna wetgeving - 20013079
   9. Brief GS niet opstellen MER Zeeland Airport Agendapunt 7 Vragen en Antwoorden - 20014878
  3. Statenvoorstel Verlengen van het huidige Provinciale cultuurbeleid - 20012845
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie na commissiebehandeling) Verlengen van het huidige Provinciale cultuurbeleid (20012845) - 20014819
   2. Brief GS van 14 april 2020 met Statenvoorstel inzake het verlengen van het huidige Provinciale cultuurbeleid - 20012845
   3. Publicatie Nota provinciaal Cultuurbeleid 2017-2020 - 20014826
   4. Statenvoorstel Verlengen van het huidige Provinciale cultuurbeleid: ingediende vragen en antwoorden GS
  4. Brief PS (concept) aan RUD Zeeland met zienswijze ontwerpbegroting 2021 RUD Zeeland - 20015987
   1. Brief PS (concept) aan RUD Zeeland met zienswijze ontwerpbegroting 2021 RUD Zeeland - 20015987
   2. Brief GS (oplegnotitie na commissiebehandeling) van 3 maart 2020 over ontwerp begroting 2021 RUD Zeeland - 20009450 (20007595)
   3. Brief GS van 3 maart 2020 over ontwerp begroting 2021 RUD Zeeland - 20007595
   4. Brief GS (bijlage) - ontwerp begroting 2021 RUD Zeeland en daarop betrekking hebbende stukken - 20008016
   5. Brief GS van 3 maart 2020 over ontwerp-begroting 2021 RUD Zeeland - Technische Vragen Agendapunt 6 Ontwerp begroting 2021 RUD Zeeland
   6. Brief GS ontwerp begroting 2021 RUD Zeeland agendapunt 6 vragen met antwoorden - 20014862
   7. E-mail RUD met verlengen van Zienswijzeprocedure verlengen tot 31 juli 2020 - 20011997
  5. Statenvoorstel Startnotitie Deltaplan Zoet Water - 20011412
   1. Brief GS (oplegnotitie na commissiebehandeling) van 7 april 2020 met Statenvoorstel Startnotitie Deltaplan Zoet Water - 20014444 (20011412)
   2. Brief GS 26 mei 2020 (met bijlage) Aanbieden aangepaste versie van de Startnotitie Zeeuws Deltaplan Zoet Water - 20016422
   3. Brief GS van 7 april 2020 Aanbieden Statenvoorstel Startnotitie Deltaplan Zoet Water - 20011412
   4. Statenvoorstel Startnotitie Deltaplan Zoet Water - 20012497
   5. Statenvoorstel Startnotitie Deltaplan Zoet Water Vragen en antwoorden behorende bij Agendapunt 8 - 20014885
  6. Statenvoorstel Eindafrekening en afsluiting grote projecten N62 - Sloeweg en Tractaatweg - 20002724
   1. Ingediende moties en amendementen
   1. Brief GS van 21 januari 2020 met Statenvoorstel eindafrekening en afsluiting grote projecten N62 - Sloeweg (fase 1 en fase 2) en Tractaatweg - 20002052
   2. Statenvoorstel (oplegnotitie na commissiebehandeling) Eindafrekening en afsluiting grote projecten N62 Sloeweg en Tractaatweg (20002724) - 20003698
   3. Statenvoorstel Eindafrekening en afsluiting grote projecten N62 - Sloeweg en Tractaatweg - 20002724
   4. Statenvoorstel (bijlage) - Eindafrekening - sluitingsverklaring projecten N62 - Sloeweg fase II & Tractaatweg - 20002725
   5. Vragen naar feitelijke informatie en beantwoording FVD over rapport Rekenkamer over Eindafrekening en afsluiting grote projecten N62 - 20005442
   6. Brief GS van 3 maart 2020 (met bijlage) met Beantwoording schriftelijke vragen FVD bij statenvoorstel eindafrekening N62 - 20007571 (20007788)
   7. agendapunt 6. ingediende vragen en antwoorden Economie 8 mei 2020 N62 afrekening
  7. Statenvoorstel 5e begrotingswijziging 2020 Provincie Zeeland - 20012045
   1. Ingediende moties en amendementen
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie na commissiebehandeling) 5e wijziging begroting 2020 van de Provincie Zeeland (20011379) - 20015567
   2. Statenvoorstel 5e wijziging 2020 begroting Provincie Zeeland - 20012045
   3. Brief GS (bijlage) Memorie van toelichting behorend bij de 5e wijziging van de begroting 2020 - 20012047
   4. Brief GS (bijlage) Recapitualatie behorend bij 5e wijziging van de begroting 2020 - 20012048
   5. Brief GS van 7 april 2020 (met bijlagen) Statenvoorstel 5e wijziging begroting 2020 van de Provincie Zeeland - 20011379
  8. Statenvoorstel Jaarstukken 2019 Nazorgfonds Gesloten Stortplaatsen Zeeland 2019 - 20011461
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie na commissiebehandeling) Jaarstukken 2019 Nazorgfonds Gesloten Stortplaatsen Zeeland (20011461) - 20014392.pdf
   2. Brief GS van 21 april 2020 Statenvoorstel Jaarstukken 2019 Nazorgfonds Gesloten Stortplaatsen Zeeland 2019 - 20011461
   3. Statenvoorstel Jaarstukken 2019 Nazorgfonds gesloten stortplaatsen provincie Zeeland - 20013682
   4. Brief GS van 21 april 2020 (bijlage) jaarstukken 2019 Nazorgfonds - 20013683
  9. Statenvoorstel bekrachtigen geheimhouding Ecorysrapport Marinierskazerne 2018 - 20016346
  10. Statenvoorstel Informeren stand van zaken rond het Tidal Technology Center Grevelingendam - 20016421
  1. Behandelstukken
  2. Statenvoorstel Jaarstukken 2019 Provincie Zeeland - 20011419
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie na commissiebehandeling) Jaarstukken provincie Zeeland 2019 (20011419) - 20014901
   2. Brief GS van 14 april 2020 Statenvoorstel jaarstukken 2019 Provincie Zeeland - 20011419
   3. Statenvoorstel Jaarstukken 2019 Provincie Zeeland - 20012623
   4. Brief GS (bijlage) Jaarstukken 2019 Provincie Zeeland - 20012624
   5. Brief GS (bijlage) Recapitulatie 6e BWN 2020 - 20012625
   6. Brief GS (bijlage) Memorie van toelichting 6e wijziging begroting 2020 - 20012627
   7. Brief GS (bijlage) Rapport van bevindingen accountant - 20012628
  3. Statenvoorstel Voorjaarsnota 2020 - 20012842
   1. Ingediende moties en amendementen
    1. Motie 1 - CDA, SGP, 50PLUS, PvZ - Stikstof
    2. Motie 2 - CDA, SGP, CU, 50PLUS, VVD, PvZ - Asbestsanering en zonnepanelen II
    3. Motie 3 - CDA, SGP, CU, 50PLUS, D66, PvdA, VVD - Ondermijning
    4. Motie 4 - CDA, SGP, 50PLUS, VVD, PvZ- Huisvesting arbeidsmigranten
    5. Motie 5 - 50PLUS, CDA, PvZ, FVD, PPZ, Koevoets, SGP - Pulskorvissen
    6. Motie 6 (gewijzigd) - SGP, VVD, CDA, D66 - Provinciale Impuls Wonen
    7. Motie 7 - PvdD, GL, SP, D66 - Aanpassing POP3 voorwaarden voor subsidie
   1. Brief GS 14 april 2020 Statenvoorstel Voorjaarsnota 2020 - 20012842
   2. Statenvoorstel (oplegnotitie na commissie behandeling) Voorjaarsnota 2020 (20012835) - 20016261
   3. Statenvoorstel Voorjaarsnota 2020 - 20012835
   4. Brief GS (Bijlage) Voorjaarsnota 2020 - 20012837
   5. Brief GS (Bijlage) Meerjarig beheerplan voor het in stand houden van de openbare verlichting - 20012833
   6. Brief GS (Bijlage) Meerjarig beheerplan voor het in stand houden van Groenvoorzieningen - 20012832
   7. Brief GS (Bijlage) compensatie Zeeland Advies - 20012836
  4. Initiatiefvoorstel Groenlinks - op weg naar rendabele voedselbossen - 20009542
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie) Initiatiefvoorstel van de leden Walraven-Janssen en Temmink “Op weg naar rendabel(e) voedselbos(sen) - 20016278
   2. Brief GroenLinks fractie van 23 maart 2020 aan voorzitter PS inzake initiatiefvoorstel - 20009540
   3. Brief fractie GroenLinks met Initiatiefvoorstel Groenlinks - op weg naar rendabele voedselbossen - 20009542
   4. Statenvoorstel (initiatiefvoorstel) - op weg naar rendabele voedselbossen - 20009541
 8. Vragensessie
 9. Moties niet behorend bij een agendapunt
  1. Ingediende moties en amendementen
   1. Motie 8 - FVD en PvZ -Financial Control
   2. Motie 9 - FVD en PvZ - Dividend Westerscheldetunnel
   3. Motie 10 - GL, CU, D66, PvdA - Opvang kwetsbare kinderen uit Griekse vluchtelingenkampen
   4. Motie 11 - FVD - Zanddijk Yerseke
   5. Motie 12 - FVD - Stikstof
 10. Stemming over amendementen, voorstellen en moties
  1. Hoofdelijke stemming PS 29-05-2020 - ingedeeld per fractie
 11. Installatie en beëdiging nieuw Statenlid
 12. Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd
 13. Sluiting
 14. en bij de agenda voor Provinciale Staten van 28 en 29 mei 2020
 15. Ingekomen stukken ter kennisneming
  1. E-mail burger van 14 maart 2020 met afschrift over update over gevraagde voorlichting over energietransitie - 20009037
  2. Brief (afschrift) ministers EZK, SZW en Financiën van 12 maart 2020 aan Tweede Kamer over economische maatregelen met betrekking tot het coronavirus - 20008974
  3. Brief (afschrift) Statenfractie FVD aan CvdK van 14 maart 2020 over scholen sluiten i.v.m. coronavirus - 20009552
  4. E-mail (afschrift) burger van 22 maart 2020 van verslag werkbijeenkomst Gebiedsvisie Veere Meer in Gemeente Goes d.d. 17-02-2020 - 20008578
  5. E-mail Statenfractie 50PLUS van 24 maart 2020 met reactie op de Coronabrief van de Statenfractie FVD d.d. 19 maart 2020 - 2000996
  6. Brief (afschrift) OZO aan Tweede Kamer van 23 maart 2020 over aanbieden moties marinierskazerne - 20009975
  7. E-mail burger van 24 maart 2020 inzake OV-Netwerk Zeeland - Tramtrein Middelburg-Vlissingen - 20010175
  8. Brief van Nederlandse Melkveehouders Vakbond van 26 maart 2020 inzake oplossingen in de stikstofcrisis - 20010477
  9. E-mail burger van 20 maart 2020 en namens Stichting Zeeland Tolvrij om tijdelijke tolvrije passage van de WST vanwege lock-down België - 20009714
  10. Brief GS van 31 maart 2020 (met bijlagen) met verzoek van Stichting Zeeland Tolvrij om tijdelijke tolvrije passage van de Westerscheldetunnel - 20011510
  11. Nieuwsbrief Coronamonitor Zeeland 2 april 2020
  12. Nieuwsbrief Coronamonitor Zeeland 9 april 2020
  13. Nieuwsbrief Coronamonitor Zeeland 16 april 2020
  14. E-mail Stichting Laagfrequent geluid van 20 april 2020 met Jaarrapportage 2019 - 20013437
  15. E-mail Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst van 22 april 2020 met oproep laat de jeugd weer buiten kunst maken - 20013864
  16. E-mail Stichting Leven met de Aarde van 26 april 2020 met oproep vergroten van consumentenbewustzijn voor de internationale Wereldaardedag - 20013990
  17. E-mail burger van 28 april 2020 met de 5G krant 2e nummer - 20014127
  18. Brief burger van 15 mei 2020 met WOB-verzoek inzake informatie instellingsbesluit van de Auditcommissie - 20015847 en reactie van Statengriffier
   1. Brief burger van 15 mei 2020 met WOB-verzoek inzake informatie instellingsbesluit van de Auditcommissie - 20015847
   2. Brief Statengriffier aan burger van 20 mei 2020 inzake Informatieverzoek auditcommissie - 20016228
  19. Brief burger van 15 mei 2020 met verzoek tot optreden Ministerie van BZK - 20016005
 16. Antwoorden van Gedeputeerde Staten op schriftelijke (art. 44) statenvragen
  1. Antwoorden Statenvragen - PvZ - Verkeersproblematiek Boerenhol - gemeente Sluis - 049
  2. Antwoorden Statenvragen - GL - Uitbreiding camping de Paardekreek - 050
  3. Antwoorden Statenvragen - VVD - Verkeerssituatie Boerenhol Provincialeweg N675 - 051
  4. Antwoorden Statenvragen - CU - Bedreigd Zeeuws cultureel Erfgoed - 053
  5. Antwoorden Statenvragen - PvZ - Onveilige situatie bushalte IJzendijke - 054
  6. Antwoorden Statenvragen - GL - Eventueel langer openhouden kerncentrale - 055
  7. Antwoorden Statenvragen - CDA - Noordzeeakkoord - 056
  8. Antwoorden Statenvragen - PvdD - POP3-verordening - 057
  9. Antwoorden Statenvragen - 50PLUS - Tol Westerscheldetunnel ten tijde van de coronacrisis - 059
  10. Antwoorden Statenvragen - CDA - Slimme Mobiliteit - 060
  11. Antwoorden Statenvragen - 50PLUS - Coronacrisis in Zeeland - 061
  12. Antwoorden Statenvragen - 50PLUS - Woningbouw Terneuzen - 062
  13. Antwoorden Statenvragen - 50PLUS - Weigering doortocht Nederlandse ambulance Liefkenshoektunnel - 063
  14. Antwoorden Statenvragen - FVD - Selectieproces applicatie digitaal vergaderen - 064
  15. Antwoorden Statenvragen - CDA - Opkopen stikstofrechten door provincie Noord-Brabant - 066
  16. Antwoorden Statenvragen - CU - Inkoop veehouderij Kerkwerve door Noord-Brabant voor stikstofrechten - 067
  17. Antwoorden Statenvragen - PvdA en CDA - Ondersteunen van de cultuur- en sportsector in Zeeland - 068
  18. Antwoorden Statenvragen - FVD - Provinciale uitgaven in het kader van bestrijding gevolgen coronavirus - 069
  19. Antwoorden Statenvragen - PvdA - Participatie omgevingsvisie - 071
  1. Antwoorden Statenvragen - FVD - Ondersteunen Zeeuwse bedrijfsleven in verband met Corona crisis - 070
 17. Verdagingsbrieven beantwoording (art. 44) statenvragen
  1. Brief GS van 24 maart 2020 met verdaging beantwoording Statenvragen CU over historische ontwikkeling gebiedsprocessen Veerse Meer - 20009721

Laatste wijziging 11-06-2020 18:17:58