Vergadering Provinciale Staten 29 september 2023

Datum: 29 september 2023
Starttijd: 09:30
Locatie: Statenzaal

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen agenda
 4. Vaststellen van concept-besluitenlijst van de Statenvergadering op 14 juli 2023
  1. Besluitenlijst (concept) Provinciale Staten 14 juli 2023
 5. Ingekomen stukken
  1. Brief Stichting voor Kunst & Cultuur Vlissingen, De Cultuurwerf van 7 september 2023 over financiële steun Bevrijdingsfestival - 365320
 6. Ingekomen stukken GS en CvdK
  1. Brief GS van 19 september 2023 over Aanpassing Kader Grote Projecten 2.0 - 367075
   1. Brief GS van 19 september 2023 over Aanpassing Kader Grote Projecten 2.0 - 367075
   2. Brief GS (bijlage - kader) van 19 september 2023 over Aanpassing Kader Grote Projecten 2.0 - 367075
   3. Brief GS (bijlage - paragraaf 3.2 met markering) van 19 september 2023 over Aanpassing Kader Grote Projecten 2.0 - 367075
 7. Hamerstukken
  1. Brief PS (concept) aan RUD over Zienswijze 1ste begrotingswijziging 2024 - 359632
   1. Brief PS (concept) aan RUD over Zienswijze 1ste begrotingswijziging 2024 - 359632
   2. Brief GS van 20 juli 2023 over 1e begrotingswijziging 2024 RUD Zeeland - 359632
   3. Brief GS (bijlage 1 - Brief RUD) van 20 juli 2023 over 1e begrotingswijziging 2024 RUD Zeeland - 359632
   4. Brief GS (bijlage 2 - AB voorstel Strategisch Werven) van 20 juli 2023 over 1e begrotingswijziging 2024 RUD Zeeland - 359632
  2. Brief PS (concept) aan RUD over zienswijze Resultaatbestemming 2022 RUD Zeeland - 359632
   1. Brief PS (concept) aan RUD over Resultaatbestemming 2022 RUD Zeeland - 3562759
   2. Brief GS van 22 augustus 2023 over Resultaatbestemming 2022 RUD Zeeland - 362759
   3. Brief GS (bijlage 1 - Brief RUD Verrekening resultaat 2022) van 22 augustus 2023 over Resultaatbestemming 2022 RUD Zeeland - 362759
   4. Brief GS (bijlage 2 - AB voorstel Resultaatbestemming 2022) van 22 augustus 2023 over Resultaatbestemming 2022 RUD Zeeland - 362759
  3. Statenvoorstel 9e wijziging begroting provincie Zeeland 2023 - 358775
   1. Statenvoorstel 9e wijziging van de begroting 2023 - 358775
   2. Statenvoorstel (bijlage memorie van toelichting) 9e wijziging van de begroting 2023 - 358775
   3. Statenvoorstel (bijlage recapitulatie) 9e wijziging van de begroting 2023 - 358775
   4. Brief GS van 11 juli 2023 over 9e wijziging van de begroting 2023 - 358775
  4. Statenvoorstel Vergaderschema 2024 - 365188
   1. Statenvoorstel vergaderschema 2024 - 365188
   2. Statenvoorstel (bijlage) vergaderschema 2024 - 365188
 8. Behandelstukken
  1. Statenvoorstel Herziening kader grote projecten - 358776
   1. Statenvoorstel Herziening kader grote projecten - 358776
   2. Statenvoorstel (bijlage - kader) Herziening Kader Grote Projecten 2.0 - 367075
   3. Statenvoorstel (bijlage - voortgangsrapportage) van 11 juli 2023 Herziening Kader Grote Projecten - 358776
   4. Statenvoorstel (bijlage - ingevuld voorbeeld) Herziening Kader Grote Projecten - 358776
   5. Brief GS van 11 juli 2023 over herziening Kader Grote Projecten - 358776
  2. Statenvoorstel Verhoging middelen fractieondersteuning per 2024 - 367067
   1. Statenvoorstel Verhoging middelen fractieondersteuning per 2024 - 367067
   2. Statenvoorstel (bijlage) Publicatie Provinciaal Blad wijziging verordening ambtelijke bijstand fractieondersteuning 2021 - 367067
  3. Statenvoorstel Benoemen nieuw lid commissie Integriteit - 359639
  4. Statenvoorstel Benoemen nieuwe leden Auditcommissie - 359640
 9. Vragensessie
 10. Moties niet behorend bij een agendapunt
 11. Stemming over amendementen, voorstellen en moties
  1. Amendement 2 - D66 - RvO statencommissies - Voltijdse studenten
  2. Statenvoorstel Wijziging reglement van orde statencommissies Zeeland 2021 - 355645
   1. Statenvoorstel Wijziging RvO statencommissies Zeeland 2021 - 355645
   2. Bijlage was-wordt-tabel RVO statencommissies Zeeland 2021 - 355645
   3. Bijlage Complete versie RVO statencommissies Zeeland 2021 met wijzigingen - 355645
   4. Bijlage Publicatie wijziging RVO statencommissies Zeeland 2021 - opmaak provinciaal blad - 355645
 12. Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd
 13. Sluiting
 14. Bijlagen bij de agenda voor Provinciale Staten van 29 september 2023
 15. Ingekomen stukken ter kennisneming
  1. Brief GS van 21 juli 2023 over Register nevenfuncties college van GS - 359684
  2. Brief PS van 15 augustus 2023 over behandeling Woo verzoek Perkpolder juli 2023 - 359806
   1. Brief PS van 15 augustus 2023 over behandeling Woo verzoek Perkpolder juli 2023 - 359806
   2. E-mail burger (bijlage) over Woo verzoek Perkpolder juli 2023 - 359806
   3. E-mail burger (bijlage - gedeelte uit conceptverslag commissie Ruimte) over Woo verzoek Perkpolder juli 2023 - 359806
  3. E-mail burger van 15 augustus 2023 over garantstelling ontvlechting Evides vermoeden van staatssteun - 361094
  4. E-mail van VZG van 4 september 2023 over doorsturen brief met bijlagen VNG 'Laat Nederland niet stilvallen 364757
   1. E-mail van VZG van 4 september 2023 over doorsturen brief met bijlagen VNG 'Laat Nederland niet stilvallen - 364757
   2. Brief VNG aan leden van 1 september 2023 over acties-naar-aanleiding-van-de-val-van-het-kabinet - 364757
   3. Maatschappelijk Pamflet VNG Laat Nederland niet stilvallen - 364757
   4. VNG advertentie Dagblad - Laat Nederland niet stilvallen - 364757
  5. Brief met bijlagen burgers van 8 september 2023 over verzoek uitvoering uitspraak rechtbank door gemeente Noord-Beveland - 365972
   1. Brief burger over Provinciaal Regenboogakkoord - 367325
 16. Antwoorden van Gedeputeerde Staten op schriftelijke (art. 44) statenvragen
  1. Antwoorden Statenvragen - VVD - Uitstoot van schepen op de Westerschelde - 366 - 345776
  2. Antwoorden Statenvragen - BBB - Ddos aanval legde website havenbedrijf North Sea Port plat - Omroep Zeeland - 001 - 346701
  3. Antwoorden Statenvragen - PvdA-GL, PvZ, CU - OV Zeeland - 003 - 339110
  4. Antwoorden Statenvragen - BBB, PvdA-GL, PvZ, CU, D66, SP - Interliner Zierikzee-Rotterdam - 004 - 353598
  5. Antwoorden Statenvragen - PvdA-GL, PvZ - Vervangend vervoer - 005 - 349802
  6. Antwoorden Statenvragen - PvdA-GL, SGP - Staalslakken - 006 - 348220
  7. Antwoorden Statenvragen - PvdA-GL, BBB, JA21, D66, PvZ - Uitbreiding Roompot Kamperland - 007 - 357722
  8. Antwoorden Statenvragen - PvdA-GL - Zeeland Culturele Hoofdstad - 008 - 357658
  9. Antwoorden Statenvragen - D66, PvdA-GL - Veiligheid LHBTIQ+ gemeenschap in Zeeland - 009 - 359358
  10. Antwoorden Statenvragen - FvD - Plan voor een Zonnepark van 45 Hectare in de Weihoek bij Poortvliet - 011 - 361452
  11. Antwoorden Statenvragen - PvdA-GL, BBB, JA21, D66, PvZ - Uitbreiding Roompot Kamperland - 012 - 357722
  12. Antwoorden Statenvragen - PvdA-GL, CDA, VVD, D66, PvdD, JA21, BBB, SP - Behoud Bevrijdingsfestival Zeeland - 014 - 361339
  13. Antwoorden Statenvragen - PvdA-GL, PvZ, CU - Vervolgvragen Openbaar Vervoer - 015 - 359116
  14. Antwoorden Statenvragen - PvdA-GL, SGP - Staalslakken - 016 - 348220
   1. Antwoorden Statenvragen - PvdA-GL, SGP - Staalslakken - 016 - 348220
   2. Bijlage - Brief GS van 20 juli 2023 over Toepassen staalslakken in Zeeuwse deltawateren - 348220
  15. Antwoorden Statenvragen - PvZ, PvdA-GL - Westerscheldetunnel - 017 - 364556
   1. Antwoorden Statenvragen - PvZ, PvdA-GL - Westerscheldetunnel - 017 - 364556
   2. Antwoorden Statenvragen - PvZ, PvdA-GL - Westerscheldetunnel (bijlage bij beantwoording) - 017 - 364556
  16. Antwoorden Statenvragen - D66 - Stikstof vanuit Vlaanderen in Zeeland - 013 - 359777
  17. Antwoorden Statenvragen - VVD - berichtgeving stremming sluizencomplex Hansweert - 019 - 358829
  18. Antwoorden Statenvragen BBB - Opleiding tandartsassistenten - 018 - 360514
 17. Verdagingsbrieven beantwoording (art. 44) statenvragen
  1. Brief GS van 4 juli 2023 over Verdaging artikel 44 vragen PvdA-Gl, PvZ en CU Publiek vervoer - 355513
  2. Brief GS van 31 augustus 2023 over Verdaging artikel 44 vragen VVD over stremming sluizencomplex Hansweert - 365419
  3. Brief GS van 8 september 2023 over Verdaging artikel 44 vragen PvZ over Westerschelde Ferry - 365420

Laatste wijziging 26-09-2023 16:03:54