Locatie: 
Statenzaal
Aanvang: 
09:30 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
  1. Brief (Zeeuwse brief) aan Kabinet over Structuurversterking
 3. Vaststellen agenda - 16014182
  1. Agenda Statenvergadering 30 september 2016 - 16014182
 4. Vaststellen notulen
  1. Notulen (concept) Statenvergadering van 8 juli 2016 - 16012029
  2. Notulen (concept) Statenvergadering van 15 juli 2016 - 16013608
 5. Benoeming en beëdiging nieuw Statenlid
 6. Opnieuw in stemming brengen van amendement 6 van het lid Tuinder (SP) over keuze voor middelen ter ondersteuning van natuureducatiecentra, na staking der stemmen in PS van 15 juli 2016
  1. Amendement middelen ondersteuning natuureducatiecentra SP, GroenLinks, D66, 50PLUS, CDA
 7. Ingekomen stukken
  1. Brief van mevrouw Boerjan van 11 augustus 2016 over beëindiging statenlidmaatschap - 16012101
  2. Brief commissie bezwaarschriften van 5 juli 2016 inzake afwijzen burgerinitiatief stop hobbyjacht - 16012377
  3. Brief van de heer P. Castenmiller van 24 augustus 2016 over beëindiging voorzitterschap Rekenkamer - 16012384
  4. E-mail Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines van 20 september 2016 over indienen van Aarhus-klacht - 16014017
  5. Brief voorzitter Rekenkamer van 15 september 2016 over aandragen suggesties voor onderzoeksprogramma 2017 - 16013679
  6. Brief natuurbeschermingsvereniging West Zeeuws-Vlaanderen van 19 september 2016 over project Waterdunen - 16013912
  7. Brief inwoner gemeente Middelburg van 17 september 2016 met reactie op brief van GS over rol en takan van het waterschap in relatie tot het project Marinierskazerne - 16013893
   1. Brief inwoner Middelburg van 17 september 2016 met reactie op brief GS over rol en taken Waterschap irt Marinierskazerne - 16013893
   2. Brief GS aan inwoner Middelburg van 5 september 2016 met informatie over rol en taken waterschap irt Marinierskazerne - 16012806
  8. Brief van de heer G.W.A. Temmink (GL) van 27 september 2016 met interpellatieverzoek - 16014451
   1. Brief van de heer G.W.A. Temmink (GL) van 27 september 2016 met interpellatieverzoek - 16014451
   2. Motie GL, D66, 50PLUS over Zeeuwse kustvisie
  9. Verzoekschrift van de heer R. Schonis (D66) voor het uitschrijven van een extra vergadering van Provinciale Staten op grond van art. 16, lid 2 van de Provinciewet - 16014454
  10. Brief college van B&W Terneuzen van 27 september 2016 met reactie op statenvoorstel uitwerking aandeelhoudersstrategie NV Westerscheldetunnel - 16014660
 8. Ingekomen stukken GS en CvdK
  1. Brief GS van 13 september 2016 met afschrift brief aan DELTA NV - 16012714
  2. Brief GS van 27 september 2016 met feitelijke informatie over proces Zeeuwse kustvisie - 16013958
 9. Hamerstukken
  1. Statenvoorstel tot uittreden uit GR Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta - BLD-078
  2. Statenvoorstel twee aandeelhoudersbesluiten N.V. Westerscheldetunnel - SERV-077
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie) twee aandeelhoudersbesluiten N.V. Westerscheldetunnel - SERV-077
   2. Statenvoorstel twee aandeelhoudersbesluiten N.V. Westerscheldetunnel - SERV-077
  3. Statenvoorstel 13e wijziging begroting 2016 Provincie Zeeland - DIO-080
  4. Statenvoorstel Heroverweging besluit over burgerinitiatief "Van vogelvrij naar kogelvrij, Stop de hobbyjacht" - SGR-23
  5. Statenvoorstel vergaderschema PS 2017 - SGR-24
  6. Statenvoorstel benoemen 2e wnd. statengriffier - SGR-25
 10. Voorstellen
  1. Statenvoorstel aandeelhoudersstrategie N.V. Westerscheldetunnel - DIO-081
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie) aandeelhoudersstrategie N.V. Westerscheldetunnel - DIO-081
   2. Statenvoorstel aandeelhoudersstrategie N.V. Westerscheldetunnel - DIO-081
  2. Statenvoorstel Project Sluiskiltunnel Eindafrekening - UITV-071
   1. Statenvoorstel project Sluiskiltunnel Eindafrekening - UITV-071
   2. Amendement GL Eindafrekeing Sluiskiltunnel
  3. Statenvoorstel Nota Grondbeleid - DIO-082
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie) Nota grondbeleid - DIO-082
   2. Statenvoorstel Nota grondbeleid - DIO-082
   3. Statenvoorstel Nota grondbeleid (verkleinde versie) - DIO-082
  4. Statenvoorstel Rapport Rekenkamer Zeeland 'Vrijkomende agrarische bebouwing in Zeeland tot 2030' - SGR-21
   1. Statenvoorstel Rapport Rekenkamer Zeeland 'Vrijkomende agrarische bebouwing in Zeeland tot 2030' - SGR-21
   2. Overige: Rapportage Vrijkomende agrarische bebouwing
   3. Motie GL over nader onderzoek naar asbest in VAB
  5. Statenvoorstel Risicomanagementbeleid - CDI-093
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie) Risicomanagementbeleid - CDI-093
   2. Statenvoorstel Risicomanagementbeleid - CDI-093
 11. Vragensessie
 12. Moties niet behorend bij een agendapunt
 13. Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd
 14. Sluiting
 15. Bijlagen bij de agenda voor Provinciale Staten van 30 september 2016
 16. Ingekomen stukken ter kennisneming
  1. E-mail van Jagersvereniging van 8 september 2016 met brief over rapport evaluatie provinciale vrijstellingen - 16013800
  2. E-mail M. Lindenbergh te Kamperland van 18 september 2016 met rapport WHO over houtrook - 16014381
 17. Antwoorden van Gedeputeerde Staten op schriftelijke (art. 44) vragen
  1. Antwoorden statenvragen GL over leegstand en leefbaarheid op vakantieparken aan de kust - 94
  2. Antwoorden statenvragen CU over veiligheid fietsers - 96
  3. Antwoorden statenvragen GL over Veiligheidsregio - 97
  4. Antwoorden statenvragen SGP over misstanden Veiligheidsregio Zeeland - 98
  5. Antwoorden statenvragen SGP over reglement van Orde inzake Tour opnieuw naar Zeeland - 99
  6. Antwoorden statenvragen GL over onderzoek ecohotel Grevelingen - 100
  7. Antwoorden statenvragen CDA over 380 kV Hoogspanningsverbinding - 101
  8. Antwoorden statenvragen GL over procedure Brouwerseiland - 102
  9. Antwoorden statenvragen GL over veiligheid transport hoogwaardig nucleair afval - 103
  10. Antwoorden statenvragen PVV over aanlandplicht visserij - 104
  11. Antwoorden statenvragen SGP over mogelijke schade mosselsector als gevolg van zandsuppletie op de Roggeplaat in de Oosterschelde - 106
  12. Antwoorden statenvragen GL over handhaving verbod bijengif - 107
  13. Antwoorden statenvragen PvdA over Jeugdwerkloosheid - 108
 18. Verdagingsbrieven beantwoording (art. 44) Statenvragen

Laatste wijziging 20-05-2020 08:53:17