Locatie: 
Statenzaal
Aanvang: 
19:00 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen agenda
 4. Ingekomen stukken
  1. Brief (afschrift) staatssecretaris van Defensie aan Tweede Kamer met stand van zaken verhuizing Korps mariniers - 20002838
  2. Brief PS van 7 februari 2020 aan Tweede Kamer over MARKAZ - 20004592
  3. Brief Ministerie van Defensie aan Tweede Kamer over voorgenomen besluiten inzake verhuizing Korps Mariniers en compensatie Zeeland - 20007155
  4. Brief Statenfractie D66 aan minister H. de Jonge van 17 februari 2020 over claim t.a.v. Marinierskazerne - 20005961
  5. Brief (afschrift) Bouwend Nederland van 17 februari 2020 aan GS van 17 februari 2020 over voorgenomen besluiten inzake verhuizing Korps Mariniers en compensatie Zeeland - 20005043
  6. Brief FVD-fractie (met bijlage) aan GS en PS Zeeland inzake compensatie Marinierskazerne Vlissingen - 20006221
 5. Ingekomen stukken GS en CvdK
  1. Brief GS, gemeente Vlissingen en Waterschap aan staatssecretaris Defensie van 27 januari 2020 inzake Marinierskazerne Vlissingen - 20003050
  2. Brief GS van 22 januari 2020 met bijlage brief GS, gemeente Vlissingen en Waterschap aan staatssecretaris Defensie inzake Marinierskazerne - 20002036
  3. Brief GS, gemeente Vlissingen en Waterschap van 12 februari 2020 over Marinierskazerne Vlissingen - 20007148
  4. Brief GS (mede namens gemeente Vlissingen en waterschap Scheldestromen) aan Staat der Nederlanden van 19 februari 2020 inzake ingebreke- en aansprakelijkstelling Marinierskazerne Vlissingen - 20006236
  5. Brief GS (met bijlagen) met overzicht met documenten aangaande de Marinierskazerne te Vlissingen - 20006180
   1. Brief GS (met bijlagen) met overzicht met documenten aangaande de Marinierskazerne te Vlissingen - 20006180
   2. Bijlage 1 bij PS brief - Overzicht documenten marinierskazerne - 20007666
   3. Bijlage 2 brief GS aan staatssecretaris Bijleveld van BZK inzake vertrek rijksdiensten Zeeland - 20007667
   4. Bijlage 3 verslag overleg met minister - 20007668
   5. Bijlage 4 ondertekende versie erfpachtovereenkomst Vlissingen - 20007669
   6. Bijlage 5 ondertekende erfpachtovereenkomst Waterschap en provincie - 20007670
   7. Bijlage 6 Column in QPO van Mac Mootry - 20007671
   8. Bijlage 7 GS beslisnota brieven n.a.v. motie - 20007674
   9. Bijlage 8 Brief PZ aan de minister president - 20007672
   10. Bijlage 9 Brief PZ aan de vaste kamercommissie voor defensie - 20007673
   11. Bijlage 10 brief van de projectdirecteur Markaz aan de stas - 20007675
   12. Bijlage 11 GS beslisnota verzoek om BO - 20007676
   13. Bijlage 12 Brief gemeente Utrechts Heuvelrug aan TK - 20007677
   14. Bijlage 13 Beslisnota GS voortgang MARKAZ openbaar - 20007678
   15. Bijlage 14 GS brief aan staatssecretaris inzake voortgang en planning - 20007679
   16. Bijlage 15 Brief aan TK tbv 26-11 - 20007680
  1. Behandelstukken
  2. Brief GS met Procesvoorstel Marinierskazerne: brief GS van 3 maart 2020 inzake voorbereiding debat Marinierskazerne Vlissingen - 20006179
   1. Moties en Amendementen - ingediend
    1. Motie 1 - SGP, PvdA, VVD, CDA, CU, 50PLUS, PvZ, SP, FVD, GL, PVV, D66 over Marinierskazerne - aangenomen - 20007874
    2. Motie 2 (gewijzigd) - Koevoets, 50PLUS, ProZeeland, PVV Bosch over Marinierskazerne Vlissingen - ingetrokken door indiener
    3. Motie 3 - FVD over actieve rol voor PS bij de compensatieplannen n.a.v. het niet nakomen van de afspraak om in Vlissingen De Michiel Adriaenszn. De Ruyter Marinierskazerne (MARKAZ) te vestigen, ingetrokken door indiener
    4. Motie 4 - FVD over visie voor Zeeland en Governance Board voor uitgaven uit compensatiefonds(en) n.a.v. het niet nakomen van de afspraak om in Vlissingen De Michiel Adriaenszn. De Ruyter Marinierskazerne (MARKAZ) te vestigen, ingetrokken door indiener
    5. Motie 5 - PPZ - Marinierskazerne Vlissingen - ingetrokken door indiener - 20007941
    6. Motie 6 - FVD - Motie 6 - FVD - Uitnodiging Minister en Staatssecretaris van Defensie om te komen praten met PS Zeeland over het dossier MARKAZ - ingetrokken door indiener - 20007942
 6. Vragensessie
 7. Moties niet behorend bij een agendapunt
 8. Stemming over amendementen, voorstellen en moties
 9. Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd
 10. Sluiting

Laatste wijziging 18-04-2020 10:32:49