Locatie: 
Statenzaal
Aanvang: 
09:30 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen gewijzigde agenda - 16000270
  1. Agenda (gewijzigde) Statenvergadering 5 februari 2016 - 16000270
  2. Agenda - Geannoteerde, gewijzigde - met SPREKERS - 16000270
 4. Vaststellen notulen van 11 december 2015 - 16001301
  1. Notulen PS 11-12-2015, concept - 16001301
 5. Ingekomen stukken
  1. E-mail van de heer W.B.P.M. Lases van 12 januari 2016 over bijstelling van Rijksinpassingsplan Hedwigepolder - 16000779
  2. Brief van de heer R. Schonis aan CvdK van 20 januari 2016 inzake haven Breskens - 16000975
  3. Brief van de heer C. van Beveren van 27 januari 2016 over beëindiging lidmaatschap Provinciale Staten van Zeeland - 16001431
 6. Ingekomen stukken GS en CvdK
  1. Brief GS van 26 januari 2016 met geactualiseerd masterplan rijkskantoorhuisvesting en regionale effecten taakstellingen Rijksoverheid - 16001273
  2. Brief GS van 29 januari 2016 met Vraag en antwoord met betrekking tot herstructurering DELTA - 16001094
  3. Brief GS van 2 februari 2016 over zienswijze begrotingswijzigingen natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta – 16001104
   1. Brief GS van 2 februari 2016 over zienswijze begrotingswijzigingen natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta - 16001104
   2. Brief PS aan Ministerie BZK over zienswijze 2de begrotingswijzigingen 2015 en 2016 NR-schap en ZWDelta - 16001873
  4. Brief GS van 2 februari 2016 over Project N62 Tractaatweg: 4e kwartaalrapportage 2015 - 16001635
 7. Hamerstukken
  1. Statenvoorstel 5e wijziging begroting provincie Zeeland - SERV-030A
  2. Statenvoorstel Wijziging Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden - SERV-029
 8. Voorstellen
  1. Statenvoorstel Kadernota grondbeleid en vastgoed - UITV-031
   1. Statenvoorstel Kadernota grondbeleid en vastgoed - UITV-031
   2. Amendement van SP Statenvoorstel Kadernota Grondbeleid en Vastgoed - UITV-031
   3. Motie PvdA-D66 over Grondbeleid - UITV-031
  2. Statenvoorstel Toetsingskader herstructurering DELTA NV - SERV-032
   1. Statenvoorstel Toetsingskader herstructurering DELTA NV - SERV-032
   2. Amendement SP mbt Statenvoorstel Toetsingskader herstructurering DELTA - SERV-032
   3. Amendement SP mbt Statenvoorstel Toetsingskader herstructurering DELTA - SERV-032
   4. Amendement SP mbt Statenvoorstel Toetsingskader herstructurering DELTA - SERV-032
   5. Amendement SP mbt Statenvoorstel Toetsingskader herstructurering DELTA - SERV-032
   6. Motie SP mbt Statenvoorstel Toetsingskader herstructurering DELTA NV - SERV-032
   7. Amendement D66 mbt Statenvoorstel Toetsingskader herstructurering DELTA NV - SERV-032
   8. Motie PVV mbt Het naar huis sturen van de RvC van DELTA - SERV-032
   9. Motie van PvdA-CDA-SGP-VVD-CU-GL-SP-ZL-50PLUS-D66-PvZ mbt DELTA - SERV-032
  3. Statenvoorstel Project N62 Tractaatweg 4de kwartaalrapportage 2015 - UITV-036
 9. Vragensessie
 10. Moties niet behorend bij een agendapunt
  1. Motie PvdA-CDA-VVD-ZL-PvZ-PVV-SGP-CU-50PLUS-D66 mbt Treinverbinding Schiphol
  2. Motie PVV Onderzoeken Fietsvoerveer Vlissingen-Breskens rendabeler maken dmv vervoer van personenauto's
  3. Motie 50PLUS Bescherming van de Zeeuwse kust
 11. Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd
 12. Sluiting
 13. Bijlagen bij de agenda voor Provinciale Staten van 5 februari 2016
 14. Ingekomen stukken ter kennisneming
  1. Brief aan Platform De Onderste Steen van 12 december 2015 inzake Wet openbaarheid van bestuur (Wob) verzoek fractiedeclaraties - 15017375
  2. Brief van de Werkgeverscommissie Provinciale Staten van Zeeland met Jaarverslag 2015 - 16001018
  3. Brief van Vereniging van Zeeuwse Gemeenten (VZG) van 18 januari 2016 aan GS m.b.t. OV jaarkaart MBO-scholieren, afschrift voor PS - 16000528
 15. Antwoorden van Gedeputeerde Staten op schriftelijke (art. 44) Statenvragen
  1. Antwoorden statenvragen GL - Bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater en bodem als gevolg van appel- en perenteelt - 035
  2. Antwoorden statenvragen PvdA - Viskwekerij Colijnsplaat - 036
  3. Antwoorden statenvragen GL - Intensieve aquacultuur - 037
  4. Antwoorden statenvragen GL - Nieuwvestiging intensieve veehouderij geitenstal Reimerswaal - 038
  5. Antwoorden statenvragen PvZ - Bouw Marinierskazerne - 039
  6. Antwoorden statenvragen GL - Uitbreiding nertsenfokkerij Stavenisse - 040
  7. Antwoorden statenvragen SP - Geen toestemming verwijsborden ondernemers - 041
  8. Antwoorden statenvragen CDA - 380 kV Hoogspanningsverbinding - 042
  9. Antwoorden statenvragen 50PLUS - Bewegwijzering op de Westerscheldetunnel N62 - 043
  10. Antwoorden statenvragen PVV - Berichtgeving in media door COA geregistreerde incidenten in AZC's - 044
 16. Verdagingsbrieven beantwoording (art. 44) Statenvragen

Laatste wijziging 20-05-2020 08:52:53