Locatie: 
Statenzaal
Aanvang: 
09:30 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen agenda
 4. Vaststellen van concept-besluitenlijsten van de Statenvergaderingen op 7 juni 2019
  1. Besluitenlijst (concept) Provinciale Staten 7 juni 2019 ochtend - 19016772
  2. Besluitenlijst (concept) Provinciale Staten 7 juni 2019 namiddag - 19018173
 5. Ingekomen stukken
  1. Brieven (afschrift) Ministerie van Defensie van 6 juni 2019 m.b.t. Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne Vlissingen - 19016669 en 19016670
   1. Brieven (afschrift) (oplegnotitie) Ministerie van Defensie over Marinierskazerne aan GS en aan de Tweede Kamer (19016669 en 19016670) - 19018219
   2. Brief (afschrift) Ministerie van Defensie van 6 juni 2019 over bestuurlijk overleg Marinierskazerne - 19016669
   3. Brief (afschrift) Ministerie van Defensie van 6 juni 2019 met stand van zaken Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne Vlissingen - 19016670
 6. Ingekomen stukken GS en CvdK
  1. Brief GS van 11 juni 2019 over Meicirculaire 2019 - 19016434
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 11 juni 2019 over Meicirculaire 2019 (19016434) - 19018203
   2. Brief GS van 11 juni 2019 over Meicirculaire 2019 - 19016434
   3. Brief GS (bijlage) - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - Provinciefonds Meicirculaire 2019 - 19016817
  2. Brief GS van 14 juni 2019 over Jaarstukken NV Economische Impuls Zeeland - 19016087
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 14 juni 2019 over Jaarstukken NV Economische Impuls Zeeland (19016087) - 19018311
   2. Brief GS van 14 juni 2019 over Jaarstukken NV Economische Impuls Zeeland - 19016087
   3. Brief GS (bijlage 1) - Jaarrekening 2018 NV Economische Impuls Zeeland - 19017300
   4. Brief GS (bijlage 2) - Jaarverslag 2018 NV Economische Impuls Zeeland - 19017301
   5. Brief GS (bijlage 3) - Jaarrekening 2018 Investeringsfonds Zeeland BV - 19017307
   1. Brief GS van 2 juli 2019 over behandeling Zomernota - 19017663
   1. Brief GS van 2 juli 2019 over Statenvoorstel Algemeen belang gebruik ruimten Abdijcomplex - 19017662
   1. Brief GS van 2 juli 2019 over voortgang voorbereidingen startmoment van 75 jaar Vrijheid-Slag om de Schelde - 19017661
    1. Brief GS (oplegnotitie) van 2 juli 2019 over voortgang voorbereidingen startmoment van 75 jaar Vrijheid-Slag om Schelde (19017661) - 19018816
    2. Brief GS van 2 juli 2019 over voortgang voorbereidingen startmoment van 75 jaar Vrijheid-Slag om de Schelde - 19017661
 7. Hamerstukken
  1. Statenvoorstel Evaluatie Legesverordening Provincie Zeeland 2018 - 19016010
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie) Evaluatie Legesverordening Provincie Zeeland 2018 (19015447) - 19016832
   2. Brief GS van 28 mei 2019 met Statenvoorstel Evaluatie Leges - 19015447
   3. Statenvoorstel Evaluatie legesverordening provincie Zeeland 2018, met bijlage - 19016010
  2. Statenvoorstel Begrotingsopbouw 2020 - 19016275
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie) Begrotingsopbouw 2020 (19016275) - 19017676
   2. Brief GS over Statenvoorstel Begrotingsopbouw 2020 - 19015480
   3. Statenvoorstel Begrotingsopbouw 2020 - 19016275
  3. Statenvoorstel 6e wijziging inclusief knelpunten infrastructuur begroting 2019 Provincie Zeeland - 19016360
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie) 6e wijziging begroting provincie Zeeland inclusief knelpunten infrastructuur (19016360) - 19017525
   2. Brief GS van 4 juni 2019 met 6e wijziging inclusief knelpunten infrastructuur begroting 2019 Provincie Zeeland - 19015494
   3. Statenvoorstel 6e wijziging begroting provincie Zeeland inclusief knelpunten infrastructuur - 19016360
   4. Statenvoorstel 6e begrotingswijziging provincie Zeeland - bijlage 1, memorie van toelichting - 1901636
   5. Statenvoorstel 6e begrotingswijziging provincie Zeeland - bijlage 2, gewijzigde doelstellingen per programma - 19016362
  4. Statenvoorstel 1e wijziging Gemeenschappelijke regeling RUD Zeeland - 19016137
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 29 mei 2019 over statenvoorstel wijziging Gemeenschappelijke regeling RUD, na commissie (19014567) - 19017684
   2. Brief GS van 29 mei 2019 over statenvoorstel wijziging Gemeenschappelijke regeling RUD - 19014567
   3. Statenvoorstel 1e wijziging Gemeenschappelijke regeling RUD Zeeland - 19016137
   4. Statenvoorstel - bijlage 1, 1e wijziging GR RUD Zeeland - 19016138
  5. Statenvoorstel Algemeen belang gebruik ruimten Abdijcomplex - 19015513
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie) Algemeen belang gebruik ruimten Abdijcomplex (19015513) - 19017928
   2. Statenvoorstel Algemeen belang gebruik ruimten Abdijcomplex - 19015513
  6. Statenvoorstel 7e wijziging begroting 2019 provincie Zeeland - 19017796
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie) 7e wijziging begroting 2019 Provincie Zeeland (19017796) - 19015091
   2. Statenvoorstel 7e wijziging begroting 2019 Provincie Zeeland - 19017796
   3. Statenvoorstel (Bijlage 1) - 7e wijziging begroting 2019 Memorie van Toelichting - 19017797
   4. Statenvoorstel (Bijlage 2) - 7e wijziging begroting 2019 Gewijzigde doelstellingen per programma - 19017798
   5. Statenvoorstel (Bijlage 3) - 7e wijziging begroting 2019 Bestedingsplan ZiS 2.0 na toekenning tweede tranche Regiodeal Zeeland - 19017799
 8. Behandelstukken
  1. Statenvoorstel Aanbevelingen Rekenkamerrapport Geheimhouding - 19017411
   1. Moties en Amendementen - ingediend
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie) aanbevelingen onderzoek Geheimhouding (19017411) - 19018000
   2. Statenvoorstel Aanbevelingen Rekenkamerrapport Geheimhouding (herziene versie) - 19017411
   3. Brief Rekenkamer Zeeland van 5 juni 2019 met onderzoek Geheimhouding - 19016575
   4. Publicatie - Rekenkamerrapport Geheimhouding - 19016577
   5. Publicatie - Persbericht Rekenkamer over onderzoek geheimhouding - 19016743
  2. Statenvoorstel benoeming lid agendacommissie 2019-2023 - 19017532
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie) benoeming lid Agendacommissie 2019-2023 (19017532) - 19018257
   2. Statenvoorstel benoeming lid Agendacommissie 2019-2023 - 19017532
  3. Coalitieakkoord Samen verschil maken - 19016305
   1. Moties en Amendementen - ingediend
   1. Brief (oplegnotitie) J. de Bat (formateur) met Coalitieakkoord 2019-2023 'Samen Verschil Maken' (19016280) - 19018172
   2. Brief J. de Bat (formateur) met Coalitieakkoord 2019- 2023 Samen Verschil Maken - 19016280
   3. Publicatie - Coalitieakkoord 2019-2023 - Samen verschil maken - 19016305
 9. Vragensessie
 10. Moties niet behorend bij een agendapunt
  1. Moties en Amendementen - ingediend
   1. Motie CU, GL - Constructieve Zonneladder, ingetrokken - 19019155
   2. Motie GL, PVV, FVD, PvZ, SP - Co-vergister Rilland, ingetrokken - 19019154
 11. Stemming over amendementen, voorstellen en moties
 12. Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd
 13. Sluiting
 14. Bijlagen bij de agenda voor Provinciale Staten van 5 juli 2019
 15. Ingekomen stukken ter kennisneming
 16. Antwoorden van Gedeputeerde Staten op schriftelijke (art. 44) statenvragen
  1. Antwoorden Statenvragen D66 inzake Vernietiging bestemmingsplan Brouwerseiland - 312
  2. Antwoorden Statenvragen GroenLinks inzake mestvergister Rilland - 313
  3. Antwoorden Statenvragen van CDA over bekostiging hoger onderwijs Zeeland - 001
  4. Antwoorden Statenvragen van SGP en CDA over voorgenomen besluit Raad van Bestuur van Ziekenhuis Bravis - 002
 17. Verdagingsbrieven beantwoording (art. 44) statenvragen

Laatste wijziging 18-04-2020 10:31:48