Locatie: 
Statenzaal
Aanvang: 
09:30 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
  1. Brief PS van 7 februari 2020 aan Tweede Kamer over Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne te Vlissingen - 20004592
  2. Brief PS (bijlage 1) - Brief GS (met bijlage) van 22 januari 2020 inzake Marinierskazerne - 20002036
  3. Brief PS (bijlage 2) - Brief GS, gemeente Vlissingen en Waterschap van 27 januari 2020 inzake Marinierskazerne Vlissingen - 20003050
 3. Vaststellen agenda
  1. Agenda Provinciale Staten 7 februari 2020 - 20003416
 4. Vaststellen van concept-besluitenlijst van de Statenvergadering op 13 december 2019
  1. Besluitenlijst (concept) Provinciale Staten 13 december 2019 - 19435795
 5. Ingekomen stukken
  1. E-mail namens ondernemersvereniging Reimerswaal met inspraakreactie aanpak Zanddijk Yerseke - 20001799
  2. E-mail burger inzake zwaarwegende redenen om geen warmtenetten te introduceren in Nederland - 20001928
  3. Brief (afschrift) staatssecretaris van Defensie aan Tweede Kamer met stand van zaken verhuizing Korps mariniers - 20002838
 6. Ingekomen stukken GS en CvdK
  1. Brief CvdK Polman van 10 januari 2020 over Jaarverslag 2019 - 20001095
  2. Brief GS van 22 januari 2020 met bijlage brief GS, gemeente Vlissingen en Waterschap aan staatssecretaris Defensie inzake Marinierskazerne - 20002036
  3. Brief GS, gemeente Vlissingen en Waterschap aan staatssecretaris Defensie van 27 januari 2020 inzake Marinierskazerne Vlissingen - 20003050
  4. Brief GS van 14 januari 2020 (met bijlage) met reactie op voorstel AB RUD Zeeland, instemmen met ontwerp 1e Begrotingswijziging 2020 - 20000576
   1. Brief GS (oplegnotitie met resultaat na commissiebehandeling) van 14 januari 2020 over 1e wijziging begroting 2020 RUD Zeeland (20000576) - 20001339
   2. Brief GS van 14 januari 2020 (met bijlage) met reactie op voorstel AB RUD Zeeland, instemmen met ontwerp 1e Begrotingswijziging 2020 - 20000576
  5. Brief GS van 21 januari 2020 over Erfgoed Deal - 20002073
   1. Brief GS (oplegnotitie) 21 januari 2020 over Erfgoed Deal - 20002902
   2. Brief GS van 21 januari 2020 over Erfgoed Deal - 20002073
 7. Hamerstukken
  1. Statenvoorstel verlenging contract accountant - 20001004
   1. Statenvoorstel Bekrachtigen geheimhouding rapport Rebel Group - 20003420
   1. Statenvoorstel Bekrachtigen geheimhouding m.b.t. s.v.z. Tidal Technology Center - 20003344
 8. Behandelstukken
 9. Vragensessie
  1. Moties niet behorend bij een agendapunt
  2. Moties niet behorend bij een agendapunt - Ingediend
 10. Stemming over amendementen, voorstellen en moties
 11. Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd
 12. Sluiting
 13. Bijlagen bij de agenda voor Provinciale Staten van 7 februari 2020
 14. Ingekomen stukken ter kennisneming
  1. E-mail PSP'92 van januari 2020 met Notitie Decentrale Rekenkamers - 20001041
   1. E-mail van burger van 29 januari 2020 over start van opleiding te Vlissingen met jonge mensen voor oriëntatie op Veiligheid - 20003496
 15. Antwoorden van Gedeputeerde Staten op schriftelijke (art. 44) statenvragen
  1. Antwoorden Statenvragen FVD over toename cruiseschepen zorgt voor meer risico op het water - 035
  2. Antwoorden Statenvragen CDA over minder blauw op straat door bewakingswerk - 036
  3. Antwoorden Statenvragen PvdA en CDA over uitvoering van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap - 037
  4. Antwoorden Statenvragen PvdA en SGP over Openstelling Zeeuwse musea - 038
  5. Antwoorden Statenvragen FVD over laadpalen elektrische auto's - 039
  6. Antwoorden Statenvragen FVD over het door of namens Zeeland ondertekenen van het 'Schone Lucht Akkoord - 040
  7. Antwoorden Statenvragen FVD over de positie van Vlissingen binnen North Sea Port - 042
 16. Verdagingsbrieven beantwoording (art. 44) Statenvragen
  1. Brief GS van 21 januari 2020 met verdaging beantwoording Statenvragen FVD over stookalert RIVM - 20002049
 17. Antwoorden van Gedeputeerde Staten op schriftelijke vragen o.g.v. artikel 167 van de Provinciewet
  1. Brief GS met verzoek informatie (PVV Bosch) o.g.v. artikel 167 Provinciewet over Zwembad De Spetter, met bijlage - 19433444

Laatste wijziging 18-04-2020 10:32:33