Vergadering Provinciale Staten 7 oktober 2022

Datum: 7 oktober 2022
Starttijd: 09:30
Locatie: Statenzaal

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen agenda
 4. Vaststellen van concept-besluitenlijst van de Statenvergadering op 22 juli 2022
  1. Besluitenlijst (concept) Provinciale Staten 22 juli 2022
 5. Ingekomen stukken
  1. E-mail van E.A.A. van Hoecke van 12 september 2022 over vertrek bij Statenfractie Partij voor Zeeland – 203150
 6. Ingekomen stukken GS en CvdK
  1. Brief GS van 20 september 2022 over Pilot BRP Haal Centraal - 205857
   1. Brief GS van 20 september 2022 over Pilot BRP Haal Centraal - 205857
   2. Brief GS (bijlage - Intentieovereenkomst) van 20 september 2022 over Pilot BRP Haal Centraal - 205857
   1. Brief GS van 29 september 2022 over aanpassing art. 2.63 Omgevingsverordening en artikel 11 Verordening nautisch beheer Zeeland - 182294
    1. Brief GS van 29 september 2022 over aanpassing art. 2.63 Omgevingsverordening en artikel 11 Verordening nautisch beheer Zeeland - 182294
    2. Statenvoorstel (aangepaste bijlage) - Concept Verordening nautisch beheer Zeeland) Omgevingsverordening Zeeland - 182294
    3. Statenvoorstel (aangepaste bijlage - Concept Omgevingsverordening Zeeland) Omgevingsverordening Zeeland - 182294
 7. Hamerstukken
  1. Statenvoorstel 9e begrotingswijziging 2022 Provincie Zeeland - 182031
   1. Statenvoorstel 9e begrotingswijziging 2022 Provincie Zeeland - 182031
   2. Statenvoorstel (bijlage - Recapitulatie 9e begrotingswijziging) 9e begrotingswijziging 2022 Provincie Zeeland - 182031
   3. Statenvoorstel (bijlage - Memorie van toelichting) 9e begrotingswijziging 2022 Provincie Zeeland - 182031
   4. Brief GS van 19 juli 2022 over 9e begrotingswijziging 2022 - 182031
  2. Statenvoorstel Algemene subsidieverordening Zeeland 2023 - 196517
   1. Statenvoorstel Algemene subsidieverordening zeeland 2023 - 196517
   2. Statenvoorstel (bijlage - Subsidieverordening) Algemene subsidieverordening Zeeland 2023 - 196517
   3. Brief GS van 26 juli 2022 over Statenvoorstel Algemene subsidieverordening zeeland 2023 - 196517
  3. Statenvoorstel Vergaderschema 2023 - 205833
   1. Statenvoorstel vergaderschema 2023 - 205833
   2. Vergaderschema Provinciale Staten en Statencommissies 2023 - 205833
 8. Behandelstukken
  1. Statenvoorstel richtingennotitie Landelijk Gebied en Stikstof - 201698
   1. Moties en amendementen - INGEDIEND
   1. Statenvoorstel (gewijzigd dictum) richtingennotitie Landelijk Gebied en Stikstof - 201698
   2. Brief GS van 8 september 2022 over Actualisatie Strategische Aanpak Stikstof - 201698
  2. Statenvoorstel Onderzoeksrapport Rekenkamer Zeeland van 2 september 2022 over Landbouwtransitie in Zeeland - 199224
   1. Moties en amendementen - INGEDIEND
   1. Statenvoorstel Rekenkamerrapport over landbouwtransitie in Zeeland - 199224
   2. Brief Rekenkamer Zeeland van 2 september 2022 over Onderzoeksrapportage Landbouwtransitie in Zeeland - 199224
   3. Brief Rekenkamer Zeeland (bijlage - Onderzoeksrapportage) van 2 september 2022 over Onderzoeksrapportage Landbouwtransitie in Zeeland - 199224
  3. Statenvoorstel Omgevingsverordening Zeeland - 182294
   1. Moties en amendementen - INGEDIEND
    1. Amendement 2 herzien - SP, PvdA - Duisternisgebieden
    2. Amendement 3 herzien - SP, GL, PvdA - Centraal bedrijfsmatige exploitatie.pdf
    3. Amendement 4 - SP, GL - recreatie en activiteiten op stranden
    4. Amendement 4 herzien - SP, GL, PvdA - recreatie en activiteiten op stranden
    5. Amendement 5 - PvdD, GL - Omg. Verord. Artikel 2.82 Verbod opslagtank, tankinstallatie enz
    6. Amendement 6 - PvdD - Statenvoorstel Omgevingsverordening Zeeland Ontwerpbesluit
    7. Amendement 7 - PvdD, GL, D66, PvdA - Omg. Verord. Artikel 2.103 Vergunning vuurwerkgebruik in stiltegebieden
    8. Amendement 8 - PvdD, PvdA - Omg. Verord. Artikel 2.148 en 2.150 Schadebestrijding grauwe gans en bestrijding brandgans
    9. Amendement 9 - VVD - omgevingsverordening minicampings
    10. INGETROKKEN Amendement 10 - CDA, SGP, VVD - Omgevingsverordening - Keurmerk
    11. INGETROKKEN Amendement 11 - CDA, VVD - Omgevingsverordening - Loonwerkbedrijven
    12. Amendement 12 - SGP, CDA, 50PLUS - Omgevingsverordening - Kleinschalig kamperen
    13. Amendement 12 herzien - SGP, CDA, 50PLUS, PRO - Omgevingsverordening - Kleinschalig kamperen
    14. Amendement 13 - GL, PvdA, D66 - Zeeuwse Omgevingsverordening art 5.12 lid 1 en 2
    15. INGETROKKEN Amendement 14 - CU, GL - 1 'Delegeren, ja binnen de kaders'
    16. Amendement 15 - CU, GL - 2 'Delegeren, ja binnen de kaders'
    17. Amendement 16 - D66, GL, PvdA - Juridisch houdbare stikstofvergunningen
    18. Motie 2 herzien - SP, GL, PvdA - geen nieuwe ontwikkelingen Veerse Meer.pdf
    19. Motie 3 - SP - omgevingsverordening Woningen
    20. Motie 4 herzien - SGP, PvdA, GL, PRO, CDA - m.b.t. bedrijventerreinen
    21. Motie 5 - GL, PvdA, SP, D66 - vliegveld Midden Zeeland
    22. Motie 6 - SGP, CDA - Onderzoek Cumela bedrijven
   1. Statenvoorstel Omgevingsverordening Zeeland - 182294
   2. Statenvoorstel (aangepaste bijlage - Concept Omgevingsverordening Zeeland) Omgevingsverordening Zeeland - 182294
   3. Statenvoorstel (aangepaste bijlage) - Concept Verordening nautisch beheer Zeeland) Omgevingsverordening Zeeland - 182294
   4. Statenvoorstel (bijlage - Concept Delegatiebesluit) Omgevingsverordening Zeeland - 182294
   5. Statenvoorstel (bijlage - Nota van Antwoord) Omgevingsverordening Zeeland - 182294
   6. Statenvoorstel (bijlage - Appendix werkingsgebieden) Omgevingsverordening Zeeland - 182294
   7. Statenvoorstel (bijlage - Transponeringstabel OV 2018 naar 2022) Omgevingsverordening Zeeland - 182294
   8. Brief GS van 19 juli 2022 over Statenvoorstel Omgevingsverordening - 182294
  4. Statenvoorstel Nota Grondbeleid 2022 - 183317
   1. Moties en amendementen - INGEDIEND
    1. Amendement 17 - PvdD, D66, PvdA - Statenvoorstel Nota Grondbeleid artikel 3.6 Beheer provinciale gronden
    2. Amendement 18 - PvdD, D66, PvdA - Statenvoorstel Nota Grondbeleid artikel 3.6 Ruilgronden
    3. Motie 7 - PvdA, GL, PvdD, D66 - Geen glyfosaathoudende stoffen op provincie gronden
   1. Statenvoorstel (gewijzigd dictum) Nota Grondbeleid 2022 - 183317
   2. Statenvoorstel (bijlage) - Nota Grondbeleid Provincie Zeeland 2022 - 183317
   3. Brief GS van 19 juli 2022 over Nota Grondbeleid 2022 - 183317
 9. Vragensessie
 10. Moties niet behorend bij een agendapunt
  1. Motie 8 - FVD, FK - Noodvlag, Blauw, wit, rood – Nederland in Nood!
  2. Motie 9 - FVD, PvZ, PRO - Draagvlak Kerncentrales
  3. Motie 10 - FVD, FK - Slimme en snelle oplossing voor het stikstofprobleem
 11. Stemming over amendementen, voorstellen en moties
   1. 11.1.1 - Statenvoorstel richtingennotitie Landelijk Gebied en Stikstof - 201698
   2. 11.1.2 - Motie 1 - FVD, FK - Er is geen stikstofprobleem
   1. 11.2.1 - Amendement 1 - CU, GL, PvdA, PvdD, 50PLUS, D66 - 'Laat landbouwbeleid niet verzanden'
   2. 11.2.2 - Statenvoorstel Onderzoeksrapport Rekenkamer Zeeland van 2 september 2022 over Landbouwtransitie in Zeeland - 199224
   1. 11.3.1 - Amendement 6 - PvdD - Statenvoorstel Omgevingsverordening Zeeland - ontwerpbesluit
   2. 11.3.2 - Amendement 2 herzien - SP - Duisternisgebieden
   3. 11.3.3 - Amendement 3 herzien - SP, GL, PvdA - Centraal bedrijfsmatige exploitatie
   4. 11.3.4 - Amendement 4 herzien - SP, GL, PvdA - Recreatie en activiteiten op stranden
   5. 11.3.5 - Amendement 5 - PvdD, GL - Artikel 2.82 Verbod opslagtank, tank-. stook-, koel- en oplosmiddeleninstallatie
   6. 11.3.6 - Amendement 7 - PvdD, GL, D66, PvdA - Artikel 2.103 Vergunning vuurwerkgebruik in stiltegebieden
   7. 11.3.7 - Amendement 8 - PvdD, PvdA - Artikel 2.148 en 2.150 Schadebestrijding grauwe gans en bestrijding brandgans
   8. 11.3.8 - Amendement 12 herzien - SGP, CDA, 50PLUS, PRO - Omgevingsverordening - Kleinschalig kamperen
   9. INGETROKKEN 11.3.9 - Amendement 9 - VVD - omgevingsverordening minicampings
   10. INGETROKKEN 11.3.9 - Amendement 10 - CDA, SGP - Omgevingsverordening - Keurmerk
   11. INGETROKKEN 11.3.10 - Amendement 11 - CDA - Omgevingsverordening - Loonwerkbedrijven
   12. 11.3.12 - Amendement 13 - GL, PvdA, D66 - Zeeuwse Omgevingsverordening art 5.12 lid 1 en 2
   13. INGETROKKEN 11.3.13 - Amendement 14 - CU, GL, - 'Delegeren, ja binnen de kaders' 1
   14. 11.3.14 - Amendement 15 - CU, GL, - 'Delegeren, ja binnen de kaders' 2
   15. 11.3.15 - Amendement 16 - D66, GL - juridisch houdbare stikstofvergunningen - CONCEPT
   16. 11.3.16 - Statenvoorstel Omgevingsverordening Zeeland - 182294
   17. 11.3.17 - Motie 2 - SP, GL - geen nieuwe ontwikkelingen Veerse Meer
   18. 11.3.18 - Motie 3 - SP - omgevingsverordening Woningen
   19. 11.3.19 - Motie 4 herzien - SGP, PvdA, GL, PRO, CDA - bomen en hagen op industrie- en bedrijventerreinen
   20. 11.3.20 - Motie 5 - GL, PvdA, SP, D66 - Vliegveld Midden Zeeland - CONCEPT
   21. 11.3.22 - Motie 6 - SGP, CDA - Onderzoek Cumela bedrijven
   1. 11.4.1 - Amendement 17 - PvdD, D66, PvdA - Statenvoorstel Nota Grondbeleid artikel 3.6 Beheer provinciale gronden
   2. 11.4.2 - Amendement 18 - PvdD, D66, PvdA - Statenvoorstel Nota Grondbeleid artikel 3.6 Ruilgronden
   3. 11.4.3 - Statenvoorstel Nota Grondbeleid 2022 - 183317
   4. 11.4.4 - Motie 7 herzien - PvdA, GL, PvdD, D66 - Geen glyfosaat op eigen grond - CONCEPT
   1. 11.5.2 - Motie 8 - FVD, FK - Noodvlag Blauw wit rood Nederland in Nood!
   2. 11.5.3 - Motie 9 - FVD, PvZ, PRO - Draagvlak Kerncentrales
   3. 11.5.4 - Motie 10 - FVD, FK - Slimme en snelle oplossing voor het stikstofprobleem
 12. Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd
 13. Sluiting
 14. Bijlagen bij de agenda voor Provinciale Staten van 7 oktober 2022
 15. Ingekomen stukken ter kennisneming
  1. Brief Bewonersgroep Zanddijk van 7 september 2022 over Verklaring Bewonersgroep Zanddijk - 201521
  2. Brief Gemeente Middelburg van 23 augustus 2022 over Motie stationering SARS helikopters midden-Zeeland - 203417
 16. Antwoorden van Gedeputeerde Staten op schriftelijke (art. 44) statenvragen
  1. Antwoorden Statenvragen - SGP - Restauratie Zeeuwse Kerken - 300 - 170414
  2. Antwoorden Statenvragen - PvdA - Biologische verwijdering van PFAS - 303 - 168368
  3. Antwoorden Statenvragen - PvdA - mandaat PZEM kernenergie - 304 - 172826
   1. Antwoorden Statenvragen - PvdA - mandaat PZEM kernenergie - 304 - 172826
   2. Antwoorden Statenvragen - PvdA - mandaat PZEM kernenergie - 172826 (bijlage)
  4. Antwoorden Statenvragen - FvD, Fractie Koevoets - Onteigening boeren - 305 - 172209
  5. Antwoorden Statenvragen - CDA - Zorgen toekomst zeegroentensnijders - 306 - 184142
  6. Antwoorden Statenvragen - PvdA - Bouwen aan de Valkreek in Colijnsplaat - 307 - 176687
  7. Antwoorden Statenvragen - FvD, FK - Behandeling en invoering van de omgevingswet - 308 - 188366
  8. Antwoorden Statenvragen - PvdA, SGP - Afsluiting afloopsteigers Hansweert - 309 - 192129
  9. Antwoorden Statenvragen - PvZ - Regionale Waterkering Zanddijk - 310 - 182624
  10. Antwoorden Statenvragen - CDA - Sluiting toeristisch fietspad in hoogseizoen - 311 - 189588
  11. Antwoorden Statenvragen - PvdA - Loonkloof - 312 - 184835
  12. Antwoorden Statenvragen - SP - SEES-expeditie - 313 - 185529
 17. Verdagingsbrieven beantwoording (art. 44) statenvragen

Laatste wijziging 21-10-2022 23:40:11