Locatie: 
Statenzaal
Aanvang: 
09:30 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Agenda vaststellen agenda - 16009816
  1. Agenda Provinciale Staten 8 juli 2016 - 16009816
 4. Vaststellen notulen
  1. Notulen (concept) Statenvergadering van 3 juni 2016
 5. Ingekomen stukken
  1. Brief Greenpeace WISE van 22 juni 2016 over splitsing DELTA NV en toekomst kerncentrale Borssele - 16009516
  2. E-mail secretaris Federatie Particulier Grondbezit van 17 juni 2016 over bestuurssamenstelling en functioneren wildbeheereenheden - 16009560
  3. Brief gemeente Hulst van 20 juni 2016 met aangenomen motie tolheffing personenwagens Vlaanderen - 16009403
 6. Ingekomen stukken GS en CvdK
  1. Aanbieden rapporten Rekenkamer Zeeland over Toezicht BRZO - 16010081 en Vrijkomende agrarische bebouwing - 16009996
   1. Overige: BRZO rapport Rekenkamer Zeeland - 16010081
   2. Overige: VAB rapport Rekenkamer Zeeland - 16009996
  2. Brief GS van 21 juni 2016 met afdoening van toezegging nr. 31 inzake Statenvoorstel Garantstelling lening ZB - 16009592
  3. Brief Rekenkamer Zeeland van 23 juni 2016 over voortgang en stand van zaken onderzoeken 2016 - 16009643
  4. Brief Commissaris van de Koning van 28 juni 2016 over voornemen aanvaarden nevenfunctie - 16009740
 7. Hamerstukken
  1. Statenvoorstel Verlengen van de geldingsduur van het milieubeleidsplan - BLD-062
  2. Statenvoorstel Informeren PS in brief onder geheimhouding over stand van zaken Thermphos - bekrachtiging geheimhouding - CST-076
  3. Statenvoorstel 12e wijziging begroting 2016 provincie Zeeland - SERV-065
  4. Statenvoorstel Actualisatie protocol uitwisseling geheime informatie door GS aan PS en aan statencommissie - CST-063
  5. Statenvoorstel (gewijzigd) Kader grote projecten provincie Zeeland - CST-075A
 8. Voorstellen
  1. Statenvoorstel Garantstelling lening ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland - BLD-068
   1. Statenvoorstel Garantstelling lening ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland - BLD-068
   2. Motie SP van afkeuring
  2. Statenvoorstel Kadernota Campus Zeeland! - BLD-048
   1. Statenvoorstel Kadernota Campus Zeeland! - BLD-048
   2. Statenvoorstel (bijlage) Kadernota Campus Zeeland, Pagina 9 en 10
  3. Statenvoorstel Splitsingsplan DELTA NV - SERV-074
   1. Statenvoorstel Splitsingsplan DELTA NV - SERV-074
   2. Amendement GL over splitsingsplan Delta
   3. Motie (gewijzigd II) D66, 50PLUS, CU over herstructurering Delta
   4. Motie (gewijzigd) SP over splitsingsplan Delta
  4. Statenvoorstel Garantstelling voor een geldlening voor poldernatuur Zeeland - BLD-067
   1. Statenvoorstel Garantstelling voor een geldlening voor poldernatuur Zeeland - BLD-067
   2. Overige: Bijlage 1 Vragen over collectief Poldernatuur Zeeland
   3. Overige: Bijlage 1 subsidiebeschikking poldernatuur Zeeland oktober 2015
 9. Vragensessie
 10. Moties niet behorend bij een agendapunt
  1. Motie GL over varianten aansluiting Sloeweg
 11. Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd
 12. Sluiting
 13. Bijlagen bij de agenda voor Provinciale Staten van 8 juli 2016
 14. Ingekomen stukken ter kennisneming
 15. Antwoorden van Gedeputeerde Staten op schriftelijke (art. 44) statenvragen
  1. Antwoorden statenvragen SGP over Bereikbaarheid van Zeeland N59 - 83
  2. Antwoorden statenvragen GL over effecten Belgische tolheffing 2016 - 84
  3. Antwoorden statenvragen CDA over commotie opvanglocatie asielzoekers Breskens - 85
  4. Antwoorden statenvragen PvZ over geoormerkte krimpgelden - 86
  5. Antwoorden statenvragen ZL over megaclaim voor DELTA NV - 87
  6. Antwoorden Statenvragen CDA over zwanen- en ganzenoverlast - 88
  7. Antwoorden statenvragen GL over oneigenlijk gebruik van geld 60 HA bos - 89
  8. Antwoorden statenvragen ZL over Perkpolder - 90
  9. Antwoorden statenvragen SP over drugssmokkel - 91
  10. Antwoorden statenvragen GL over Marinierskazerne - 92
 16. Verdagingsbrieven beantwoording (art. 44) statenvragen

Laatste wijziging 20-05-2020 08:53:12