Locatie: 
Statenzaal
Aanvang: 
19:00 uur

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen agenda
 4. Vaststellen van concept-besluitenlijst van de Statenvergadering op [datum]
 5. Ingekomen stukken
 6. Ingekomen stukken GS en CvdK
 7. Hamerstukken
 8. Behandelstukken
 9. Vragensessie
 10. Moties niet behorend bij een agendapunt
 11. Stemming over amendementen, voorstellen en moties
 12. Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd
 13. Sluiting

Laatste wijziging 30-06-2020 10:23:25