Wilt u kappen in bos, wegbeplanting of landschappelijke beplanting? U krijgt dan te maken met de Wet natuurbescherming die voorschrijft dat u een melding van de voorgenomen velling bij de Provincie moet doen.

Leges in het kader van de Wet natuurbescherming

  • Vanaf 1 juli 2018 gelden er leges voor de dienstverlening van de Provincie Zeeland met betrekking tot de Wet natuurbescherming. Vanaf 1 juli 2019 gelden er gewijzigde tarieven. Leges gelden onder andere voor:
  • Een aanvraag van een vergunning of ontheffing, met inbegrip van een aanvraag tot verlenging, wijziging of intrekking daarvan.
  • Een verzoek tot een bestuurlijk oordeel.
  • Een verzoek tot een toets van een plan, project of andere handeling.

​Hoe hoog de legs zijn kunt u vinden in hoofdstuk 5 van de Tarieventabel behorende bij de Legesverordening Zeeland 2018.

Legeskosten zijn met ingang van 1 juli 2019 niet verschuldigd voor het in behandeling nemen van een aanvraag in het kader van de bestrijding van landbouwschade, of ten behoeve van de opvang van zieke of gewonde, in het wild levende dieren door een dierenopvang die voldoet aan de Beleidsregels kwaliteit opvang diersoorten.

Meldplicht

De bescherming van houtopstanden in de Wet natuurbescherming (voorheen Boswet) is ingevoerd om de verkleining van het bosoppervlak in Nederland een halt toe te roepen. De bescherming kent geen vergunning, maar wel een meldplicht. In de Wet natuurbescherming worden bos, wegbeplanting en landschappelijke beplanting tezamen aangeduid als 'houtopstanden'.

Herplantplicht

Na het vellen van een houtopstand moet u binnen drie jaar hetzelfde oppervlakte weer terugplanten op dezelfde locatie. De Provincie heeft in de Omgevingsverordening Zeeland 2018 beschreven aan welke regels de herbeplanting moet voldoen.

Meldplicht en/of herplantplicht? Doe hier de check

Melden van een velling

Wanneer u van plan bent om houtopstanden te vellen moet u minimaal een maand van tevoren een melding indienen bij de Provincie. Wij beoordelen in overleg met de RUD en overige betrokken instanties of u kunt vellen. Wanneer er bezwaren en/of vragen zijn over omtrent uw voornemen tot vellen dan nemen wij binnen de maand contact met u op. Als u niets hoort dan kunt u overgaan tot vellen.

Uitzonderingen

Bescherming niet van toepassing

Op een aantal houtopstanden is de Wet natuurbescherming niet van toepassing. Welke dit zijn kunt u lezen in artikel 4.1 van de Wet natuurbescherming. Verder is de bescherming alleen van toepassing buiten de 'bebouwde kom houtopstanden'. De grenzen van de bebouwde kom houtopstanden kunt u bekijken op de interactieve kaart onderaan deze pagina.

Ontheffing wachtverplichting

Er kunnen omstandigheden zijn die een spoedige velling noodzakelijk maken. Dit kan bijvoorbeeld bij verkeersonveilige situaties of noodvellingen na storm. In die gevallen kunt u een ontheffing aanvragen voor de wachtverplichting van vier weken bij het indienen van een melding.

Ontheffing herplant op andere locatie

Als herplant niet mogelijk is op dezelfde locatie, dan kunt u een gemotiveerde ontheffing aanvragen voor herplanting op een andere locatie. In uitzonderlijke gevallen kan ontheffing van de herplantplicht verleend worden.

Ontheffing termijn herplantplicht

We kunnen u ontheffing voor uitstel van de herplantplicht verlenen wanneer u niet binnen 3 jaar kunt herplanten, bijvoorbeeld als een project uitloopt. Ook is ontheffing mogelijk als u het bos beheert volgens het principe van natuurlijke verjonging.

Aan de slag

Wilt u een melding indienen en/of een ontheffing aanvragen? Dit doet u via de volgende twee verplichte formulieren:

U kunt de formulieren volledig digitaal invullen, maar u dient ze nog wel te printen en per post te verzenden. U kunt ook gebruik maken van de volgende PDF's. Deze kunt u printen en met pen invullen.

Overige regelgeving

Als u wilt vellen kunnen er nog andere regels van toepassing zijn. Wellicht heeft u een kapvergunning en/of aanlegvergunning nodig van de gemeente. Vraag dit vooraf na bij de gemeente waarbinnen u wilt vellen. 

Verder kunnen het bestemmingsplan, soortenbescherming, gebiedsbescherming of de Natuurschoonwet van invloed zijn. Voor het vellen en aanplanten van bomen nabij een waterloop kan ook regelgeving van het waterschap van toepassing zijn. 

Contact

Advies over bomen kappen onder de Wet natuurbescherming
natuurbeschermingswet@zeeland.nl

Handhaving Wet natuurbescherming
Regionale Uitvoeringdienst (RUD)
+31 115 745100
info@rud-zeeland.nl