Bomen kappen

Wilt u kappen in het bos, langs de weg of in het landschap? Dan krijgt u te maken met de Wet natuurbescherming. Volgens deze wet moet u bij ons een melding maken voordat u bomen gaat kappen.

bos

Kosten in het kader van de Wet natuurbescherming

Vanaf 1 juli 2018 betaalt u voor de dienstverlening door de Provincie Zeeland voor de Wet natuurbescherming. Dit noemen we leges. Sinds 1 juli 2019 zijn de tarieven gewijzigd. Leges gelden onder andere voor:

  • Een aanvraag van een vergunning of ontheffing, aanvraag tot verlenging, wijziging of intrekking meegerekend.
  • Een verzoek tot een bestuurlijk oordeel.
  • Een verzoek tot een toets van een plan, project of andere handeling.

Hoe hoog de leges zijn, vindt u in hoofdstuk 5 van de Tarieventabel in de Legesverordening Zeeland 2018. Stuurt u een aanvraag voor het voorkomen van landbouwschade, of voor de opvang van zieke of gewonde in het wild levende dieren door een dierenopvang die voldoet aan de Beleidsregels kwaliteit opvang diersoorten? Dan hoeft u geen leges te betalen.

Meldplicht

Het verwijderen van oppervlak aan bos in Nederland moet stoppen. Om de bomen te beschermen is de Wet natuurbescherming (voorheen Boswet) ingevoerd. U hoeft geen toestemming te vragen om bomen te kappen, maar u moet het wel melden. In de Wet natuurbescherming vallen bos, wegbeplanting en in het landschap onder ‘houtopstanden’. Het kappen van houtopstand noemen we ‘vellen’.

Plicht voor opnieuw planten

Na het kappen van een houtopstand, plant u binnen drie jaar hetzelfde oppervlak weer terug op dezelfde plaats. In de Omgevingsverordening Zeeland 2018 staat aan welke regels de herbeplanting moet voldoen.

Voor een aantal houtopstanden geldt de Wet natuurbescherming niet. In artikel 4.1 van de Wet natuurbescherming leest u welke dit zijn. Verder zijn alleen de houtopstanden buiten de bebouwde kom beschermd. Op de kaart onderaan deze pagina vindt u de grenzen van de bebouwde kom houtopstanden.

Meldplicht en/of herplantplicht? Doe hier de check

Toestemming wachtverplichting

In plaats van het woord toestemming gebruiken wij het woord ontheffing. Soms is het nodig om snel bomen of struiken te kappen. Bijvoorbeeld bij een onveilige situatie voor het verkeer, of na een storm. Is dit het geval, dan kunt u toestemming vragen om eerder te kappen. Normaal geldt er een wachtverplichting. Deze duurt vier weken en is bedoeld om te controleren of u toestemming krijgt om bomen of struiken te kappen. 

Toestemming opnieuw planten op andere locatie

Is het niet mogelijk om opnieuw te planten op dezelfde plaats? Dan kunt u toestemming vragen om opnieuw te planten op een andere plaats. Bij de aanvraag stuurt u een uitleg mee waarom u toestemming vraagt. In speciale gevallen krijgt u toestemming hiervoor.

Toestemming termijn plicht opnieuw planten

Kunt u niet binnen drie jaar opnieuw planten, omdat bijvoorbeeld een project uitloopt? Dan kunnen wij u toestemming geven om de plicht om opnieuw te planten uit te stellen. Ook kunt u toestemming krijgen als u het bos beheert met het idee om het op een natuurlijke manier te verjongen.

Aan de slag

U kunt de formulieren helemaal digitaal invullen. Het is nog wel nodig om de formulieren uit te printen en de ondertekende formulieren per post te versturen. U kunt deze ondertekende formulieren ook aan ons e-mailen via natuurbeschermingswet@zeeland.nl.

U kunt ook gebruik maken van de volgende PDF's. Deze kunt u printen en met pen invullen.

Overige regelgeving

Als u wilt vellen kunnen er nog andere regels van toepassing zijn. Wellicht heeft u een kapvergunning en/of aanlegvergunning nodig van de gemeente. Vraag dit vooraf na bij de gemeente waarbinnen u wilt vellen.

Verder kunnen het bestemmingsplan, soortenbescherming, gebiedsbescherming of de Natuurschoonwet van invloed zijn. Voor het vellen en aanplanten van bomen nabij een waterloop kan ook regelgeving van het waterschap van toepassing zijn.

Contact

Advies over bomen kappen onder de Wet natuurbescherming
natuurbeschermingswet@zeeland.nl

Handhaving Wet natuurbescherming
Regionale Uitvoeringdienst (RUD)
+31 115 745100
info@rud-zeeland.nl