Kernenergie

Het Rijk heeft Borssele aangewezen als voorkeurslocatie in Nederland waar mogelijk nieuwe kerncentrales gebouwd kunnen worden. 

Kerncentrale Borssele

Beslissing over kernenergie

De beslissing over het uitbreiden van kernenergie in Nederland is door het kabinet genomen. Minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten vindt kernenergie een serieuze optie naast energie uit zon en wind. Kernenergie stoot vrijwel geen CO2 en andere broeikasgassen uit. En door zelf voor onze energie te zorgen, is Nederland minder afhankelijk van de import van gas. 

Voorkeurslocatie

Het Rijk heeft Borssele en Rotterdam genoemd als mogelijke locaties voor de bouw van twee nieuwe kerncentrales. De voorkeur van het ministerie gaat uit naar Borssele. Ook wil het Rijk de huidige kerncentrale langer openhouden. Provincie Zeeland en gemeente Borsele zijn al langer in overleg met het Rijk over deze ontwikkelingen. Het gaat daarbij over de kansen die we zien en voorwaarden die we stellen aan het Rijk. De Provincie gaat bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, andere overheden en inwoners in Zeeland hier ook bij betrekken.

In november 2022 verschenen al berichten in de media over het aanwijzen van Borssele als voorkeurslocatie voor twee nieuwe kerncentrales. Lees de reactie van Gedeputeerde Staten op deze aanwijzing

Webinar terugkijken

Het langer openhouden van de kerncentrale in Borssele en de mogelijke bouw van nieuwe kerncentrales leveren veel vragen op. De ministeries van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat organiseerden al diverse informatiebijeenkomsten in mei 2023 om hierover met inwoners in gesprek te gaan. Ook werd een webinar georganiseerd over kernenergie en deze is terug te kijken op de website van het ministerie.

Bestuurders Borsele en Provincie bezoeken bouw van kerncentrale Engeland

Van 20 tot en met 22 maart 2023 bezochten bestuurders van de gemeente Borsele en van de Provincie Zeeland de bouwplaats van Hinkley Point C. Hinkley Point C is de naam van de nieuwe kerncentrale, met twee reactoren, die gebouwd wordt dicht bij het kleine plaatsje Cannington in het zuidwesten van Engeland. Het doel van het bezoek was om met eigen ogen te zien wat de impact is op de omgeving als er een nieuwe kerncentrale gebouwd wordt.

bouwplaats Hinkley Point C Engeland
bouwplaats Hinkley Point C Engeland

Verlenging gebruik huidige kerncentrale

De minister wil graag de mogelijkheden onderzoeken voor het langer openhouden van de huidige kerncentrale. EPZ (Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland) is eigenaar van de kerncentrale. Onder andere Provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten zijn aandeelhouders van EPZ. De minister heeft de aandeelhouders gevraagd mee te werken aan een onderzoek of dit kan en onder welke voorwaarden dit mogelijk is. Dit technisch en economisch onderzoek moeten uitwijzen of verlenging haalbaar is.

Het kabinet is bereid deze onderzoeken te financieren, voor zover toegestaan vanuit Europese regelgeving. Eind 2022 volgen afspraken om samen te onderzoeken of en onder welke voorwaarden verlenging van het gebruik van de kerncentrale mogelijk is. Het Rijk streeft ernaar eind 2023 een besluit over het wel/niet openhouden van de kerncentrale te kunnen nemen.

Kleine modulaire reactoren

Minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten gaat onderzoek laten uitvoeren naar de toepassing van kleine reactoren, de Small Modular Reactor (SMR’s). Deze kleine reactoren zijn eenvoudiger en sneller te bouwen. 

In Zeeland verkennen we daarnaast de mogelijkheden van een thorium-reactor, de Molten Salt Reactor (MSR). Deze reactor maakt gebruik van bestaand kernafval om op hoge temperatuur energie op te wekken. Hierbij maakt het geen gebruik van fossiele brandstoffen. Door bestaand kernafval te gebruiken biedt een thorium-reactor een (gedeeltelijke) oplossing voor nucleair afval.

NV Impuls Zeeland onderzoekt samen met Thorizon welke mogelijkheden een thorium-reactor Zeeland kan bieden.