Met de plaatsing en exploitatie van windmolens (tegenwoordig meestal windturbines genoemd) levert de Provincie een bijdrage aan de opwekking van duurzame energie in Nederland. De Provincie werkt hierin samen met gemeenten en initiatiefnemers van windenergieprojecten. Met het Rijk is afgesproken om in 2020 minimaal 570,5 MW windenergie in Zeeland beschikbaar te hebben.

Wind op land

De huidige windturbines zijn groot en hoog; zo zijn ze economisch rendabel. Om te voorkomen dat de hoge windturbines her en der in het landschap verrijzen, kiest de Provincie ervoor grotere aantallen bij elkaar te plaatsen. Daar hebben we concentratiegebieden voor aangewezen in het Omgevingsplan. Verder kunnen er turbines geplaatst worden op een aantal locaties waar projecten al in ontwikkeling waren op het moment dat besloten werd tot het concentratiebeleid. Deze zijn als ‘overige locaties’ aangegeven in het Omgevingsplan.

De Overzichtskaart Windmolenlocaties Zeeland laat zien waar momenteel windturbines staan en welk vermogen ze hebben. De kaart weerspiegelt de ontwikkeling van windenergie in Zeeland. Verspreid over de hele provincie staan wat kleine turbines uit de beginperiode. Later zijn op verschillende plaatsen grotere turbines gekomen.

Wind op zee

Zeeuwse bedrijven en maatschappelijke organisaties streven ernaar een windturbinepark in zee aan te leggen, voor de kust van Walcheren. De Provincie steunt dit project. Zo betalen we mee aan een onderzoek naar innovatieve technieken. De beslissing over een windmolenpark voor de kust ligt uiteindelijk bij het Rijk.

Kleine windmolens

De Provincie krijgt regelmatig vragen van mensen en organisaties die zelf een kleine windmolen op hun grond willen plaatsen, om daarmee in hun eigen energiebehoefte te voorzien. Het gaat dan om windmolens met een tiphoogte tot 20 meter.

Omdat er weinig bekend was over deze kleine windturbines, heeft de Provincie samen met enkele andere partijen tussen 2005 en 2012 een experiment gedaan. In een onafhankelijke test met verschillende soorten kleine windturbines is gekeken of deze economisch, technisch en planologisch aantrekkelijk zijn.

Ons testpark heeft aangetoond dat kleine windmolens in Nederland niet rendabel zijn. De windsnelheid op lage hoogte is te beperkt en de aanschafkosten zijn te hoog. De kostprijs per geproduceerde kWh uit de kleine windmolens kwam uit op € 0,24 tot € 0,48. (Windenergie uit grote windturbines kost momenteel € 0,08 per kWh.) Zonnepanelen zijn inmiddels scherp in prijs gedaald, waardoor zonne-energie nu € 0,12 per kWh kost. Zonne-energie is dus een beter alternatief.

Contact

Louis Engelbert
0118 - 63 11 92
ljm.engelbert@zeeland.nl