Kaarten

Hieronder vindt u een overzicht van onze digitale kaarten. De kaarten zijn ingedeeld per onderwerp. Per kaart wordt uitleg gegeven over wat erop te vinden is.

Rotonde Middelburg
 • Aanbod verblijfsaccommodaties

  Een overzicht van de verblijfsaccommodaties in Zeeland per gemeente en woonplaats.

  Lees meer
  Luchtfoto verblijfsaccommodatie in Zeeland
 • Atlas van Zeeland

  De Atlas van Zeeland geeft een overzicht van veelgebruikte data van de Provincie Zeeland.

  Lees meer
  Deel van kaart van Zeeland
 • Bedrijventerreinen kaart

  Een weergave van alle bedrijventerreinen in Zeeland en verstrekte subsidies Fonds Impuls Bedrijventerreinen.

  Lees meer
  loodsen op een bedrijventerrein
 • Bodemkwaliteit

  De Bodemkwaliteitskaart (BKK) is een gemeentelijke kaart, die de algemene chemische bodemkwaliteit van een gebied

  Lees meer
  Bodemkwaliteitskaart
 • Boomgaarden kaart

  Deze kaart geeft een overzicht weer van de boomgaarden in Zeeland.

  Lees meer
  Boomgaardenkaart
 • Dijken van Zeeland kaart

  Met deze kaart krijgt u een overzicht van alle dijken die nu of in het verleden in Zeeland aanwezig zijn (geweest)

  Lees meer
  Kaart met dijken
 • Europese Kaderrichtlijn Water kaart

  Een overzicht van grond- en oppervlaktewateren die begrensd zijn als Europese Kaderrichtlijn Waterlichaam. 

  Lees meer
  sloot met bomen erlangs
 • Gebieden milieubescherming kaart

  Een weergave van de milieubeschermingsgebieden die in de Omgevingsverordening 2018 Zeeland zijn aangewezen.

  Lees meer
  milieubeschermingsgebieden
 • Geluidsbelastingkaart

  Geluidsbelastingkaart bij EU Richtlijn omgevingslawaai 2018-2023 Industrie, wegen, vliegveld.

  Lees meer
  kaart met geluidszones
 • Geschiktheid bodemenergie kaart

  Met deze kaart kan snel worden achterhaald of de bodem geschikt is om een bodemenergiesysteem aan te leggen.

  Lees meer
  bodemenergie
 • Gesubsidieerde projecten Provinciale Impuls Wonen kaart

  Een weergave van projecten die vanuit de Provinciale Impuls Wonen subsidie hebben ontvangen. 

  Lees meer
  Sloopwoning
 • Kaart Cultuurhistorie Zeeland

  De Kaart Cultuurhistorie Zeeland zet karakteristieke landschappelijke kenmerken ‘op de

  Lees meer
  monument op een plein
 • Natura 2000 kaart

  Een kaart van de Natura 2000-gebieden. 

  Lees meer
  Natuur in Wissenkerke
 • Natuur en landschap kaart

  Een overzicht van de natuurgebieden van het Natuurnetwerk Zeeland.

  Lees meer
  Sporen in het landschap
 • Natuurpakket Westerschelde kaart

  Het Natuurpakket Westerschelde is de uitbreiding van de estuariene natuur (schorren en slikken) met 600 hectare.

  Lees meer
  Westerschelde
 • Omgevingsplan Zeeland 2018 kaart

  Op 21 september 2018 hebben Provinciale Staten het omgevingsplan Zeeland 2018 vastgesteld.

  Lees meer
  dorpsplein met winkel
 • Omgevingsverordening Zeeland 2018 kaart

  In de Omgevingsverordening Zeeland 2018 zijn onder andere regels op het gebied van ruimte, milieu, water, landschap,

  Lees meer
  kanaal met berm
 • POP2 projecten kaart

  Op deze kaart vindt u de projecten uit het vorige Plattelandsontwikkelings programma (POP2) dat liep van 2007-2013. 

  Lees meer
  dijkmaaien
 • Risicokaart

  De risicokaart wordt gebruikt om u te informeren over risico’s in uw omgeving.

  Lees meer
  Scheepvaartverkeer
 • Voormalige stortplaatsen kaart

  Een overzicht van voormalige stortplaatsen in Zeeland. 

  Lees meer
  voormalige stortplaats
 • Waterkansen kaart

  De kaart laat zien welke ruimtelijke ontwikkelingen waar de beste kansen hebben.

  Lees meer
  haven met boten en huizen op achtergrond
 • Wet bodembescherming kaart

  Een weergave van locaties waar de Provincie een beschikking heeft genomen in het kader van de Wet bodembescherming.

  Lees meer
  plattegrond Goes
 • Windenergie kaart

  Een overzicht van de windmolenlocaties in Zeeland. 

  Lees meer
  Windenergie
 • Zeeuwse verkeersinformatie kaart

  Verkeersinformatie over actuele én geplande werkzaamheden die kunnen leiden tot hinder op de wegen en vaarwegen.

  Lees meer
  Asfalteringswerkzaamheden aan de weg
 • Zwemwater in Zeeland kaart

  Een overzichtskaart van alle 56 gecontroleerde zwemlocaties in Zeeland.

  Lees meer
  Zwemmen aan de kust in Vlissingen