Kaarten

Hieronder vindt u een overzicht van onze digitale kaarten. Elke kaart is voorzien van korte omschrijving en link naar de betreffende kaart.

Rotonde Middelburg

Atlas van Zeeland

De Atlas van Zeeland geeft een overzicht van veelgebruikte data van de Provincie Zeeland. Alle data die de Provincie Zeeland beschikbaar stelt kunt u vinden op dataportaal.zeeland.nl.

Het Wapen van Zeeland op de muur boven een poort op het Abdijplein in Middelburg

Bebouwde kom grenzen houtopstanden

Grenzen bebouwde kom in het kader van houtopstanden voor de Wet natuurbescherming.

Knotwilgen op een dijk

Bedrijventerreinen en subsidies

Een weergave van alle bedrijventerreinen in Zeeland en subsidies. Naast de bedrijventerreinen zijn ook de kantoorlocaties en de zeehaventerreinen van Zeeland Seaports weergegeven.

Riant wonen en werken op bedrijventerrein Smokkelhoek aan de rand van Kapelle-Biezelinge

Bodembescherming

Een weergave van locaties waar de provincie een heeft genomen in het kader van de Wet bodembescherming.

De Meester van der Heijden Groeve in Nieuw Namen

Bodemkwaliteit

De bodemkwaliteitskaarten zijn gemeentelijke kaarten die een globaal inzicht geven in de algemene bodemkwaliteit en PFAS.

Geulen in de schorren bij de Oosterschelde. 2 windmolens op de achtergrond

Cultuurhistorie Zeeland

De Cultuurhistorische kaart Zeeland zet karakteristieke landschappelijke kenmerken 'op de kaart'.

Engelse soldaten schieten. Op achtergrond driemaster en diverse zeilschepen.

Europese Kaderrichtlijn Water

Een overzicht van grond- en oppervlaktewateren die begrensd zijn als Europese Kaderrichtlijn Waterlichaam. 

Luchtfoto rioolwaterzuivering bij Bath

Geluidszones

Een weergave van de geluidszones industrielawaai die in beheer zijn bij de Provincie.

Luchtfoto Vliegveld Midden-Zeeland

Geschiktheid bodemenergie

Met deze kaart kan snel worden achterhaald of de bodem geschikt is om een bodemenergiesysteem aan te leggen.

bodemenergie

Gesubsidieerde projecten Provinciale Impuls Wonen

Een weergave van projecten die vanuit de Provinciale Impuls Wonen hebben ontvangen. 

Vervallen woningen in Graauw

Historische luchtfoto's

Bekijk de historische luchtfoto's van de Provincie Zeeland. De luchtfoto's zijn opgenomen in de Atlas van Zeeland.

Karolingenburg in Oost-Souburg

Klimaatadaptatie

De komende jaren wordt hard gewerkt om ervoor te zorgen dat Zeeland in 2050 is ingericht. Bekijk hier de geo-informatie die binnen de opgave ‘ ’ wordt gebruikt.

Natte akkers bij Geersdijk, Noord-Beveland

Natuurpakket Westerschelde

Het Natuurpakket Westerschelde is de uitbreiding van de estuariene natuur (schorren en slikken) met 600 hectare.

Westerschelde

PFAS data Westerschelde

Rijkswaterstaat meet verschillende soorten PFAS zowel in het oppervlaktewater als in het zwevend stof. Dat gebeurt op verschillende plaatsen in het Nederlandse oppervlaktewater.

Wandelen over het strand. Op de achtergrond de boulevard van Vlissingen.

POP2 projecten

Op deze kaart vindt u de projecten uit het vorige Plattelandsontwikkelings programma (POP2) dat liep van 2007-2013.

landbouwvoertuig

POP3 projecten

Op deze kaart vindt u de projecten uit het Plattelandsontwikkelings programma (POP3) dat liep van 2014-2022.

Bloemranden langs een akkerbouwperceel

Provinciale milieuverordening

Een weergave van de milieubeschermingsgebieden die in de Provinciale milieuverordening Zeeland zijn aangewezen.

Inlaag bij Kats, een stuk grond tussen de buitendijk en de binnendijk

Verkeersintensiteiten

Weergave van de verkeersintensiteiten in een maandelijkse en een jaarlijkse verkeersintensiteiten kaart.

A58

Vogeltellingen

Tellingen van vogels gedurende laag tij in de Ooster- en Westerschelde.

Vogelaar zittend in gras met spot scope bestudeert het gedrag van vogels aan de vloedlijn

Voormalige boomgaarden

Deze kaart betreft een van voormalige boomgaarden uit de periode 1940-1980 in de provincie Zeeland. Het geeft weer of in deze perioden een perceel in gebruik was als boomgaard.

Boomgaard in bloesem onder dreigende lucht

Voormalige stortplaatsen

Een overzicht van voormalige stortplaatsen in Zeeland. Per stortlocatie kan het onderzoeksrapport opgevraagd worden.

voormalige stortplaats

Waterkansenkaarten

Een hulpmiddel waarmee ruimtelijke ordening en landgebruik beter afgestemd kunnen worden op de mogelijkheden en beperkingen die waterhuishouding en bodemopbouw met zich meebrengen.

haven met boten en huizen op achtergrond

Windenergie

Een overzicht van de windmolenlocaties in Zeeland. Per gemeente kan de rapportage van windenergie opgevraagd worden.

Windmolens bij de Oesterdam

Zeegroenten

Overzicht van alle zeegroenten snijgebieden in de Oosterschelde. Voor deze gebieden verleent de Provincie Zeeland jaarlijks vergunningen in het kader van de Wet natuurbescherming.

Zeegroenten in een vergiet

Zeehonden tellingen

Al jaren lang worden zeehonden in de Delta geteld. Vrijwel maandelijks worden tijdens laag water het aantal zeehonden geïnventariseerd.

2 Zeehonden op een zandbank

Zeeuws bodemvenster

De viewer van het Zeeuws Bodemvenster bevat groepen kaarten die informatie geven over het bodem- en watersysteem.

Langdurige regenval zorgt ervoor dat er grote plassen staan op de akkers van Noord-Beveland

Zoet-zoutverdeling Zeeuwse ondergrond

Deze kaart biedt u snel een beeld van de zoet-zoutverdeling op een bepaalde plaats. 

Helicopter en sonde voor het meten van de zoet-zoutverdeling van de ondergrond

Zwemwaterkwaliteit

Elk jaar wijst de Provincie plaatsen aan waar u veilig buiten in de natuur kunt zwemmen. We houden de kwaliteit van het water goed in de gaten. Actuele gegevens over zwemwaterkwaliteit en eventuele waarschuwingen en/of zwemverboden zijn te vinden op www.zwemwater.nl

Zwemmen aan de kust in Vlissingen