Natura2000-Beheerplan Manteling van Walcheren

De Manteling van Walcheren is een waardevol natuurgebied waar veel beschermde en bijzondere soorten voorkomen. De Manteling van Walcheren is daarom aangewezen als een Natura 2000-gebied waarbij het behouden van deze soorten en hun leefomgeving het doel is. Voor elk Natura 2000-gebied in Nederland wordt een beheerplan opgesteld waarbij het beheer van het gebied wordt bepaald voor een periode van zes jaar. Op deze pagina kunt u actuele informatie vinden over dit Natura 2000-Beheerplan voor de Manteling van Walcheren en de activiteiten rondom dit beheerplan.

subsidie natuurbeheer

Duingebied Manteling van Walcheren

De Manteling van Walcheren is een groot en afwisselend duin- en bosgebied tussen Domburg en Vrouwenpolder op Walcheren. Het betreft een kalkarm duingebied met aan zeezijde tamelijk veel reliëf en meer landinwaarts minder geaccidenteerd terrein. In het westelijke deel van het duingebied liggen, niet ver achter de zeereep, oude (geschoren) duineikenbossen die hier een natuurlijke bosgrens vormen. Het oostelijk gelegen Oranjezon herbergt een aantal vochtige duinvalleien en soortenrijke duindoornstruwelen. Van oudsher wordt de binnenduinrand van de Manteling van Walcheren gekenmerkt door buitenplaatsen met statige landhuizen en soortenrijke bossen met stinzenplanten, karakteristieke lanen en waterpartijen. Voor het behouden van deze landschappen en de bijzondere soorten die er leven zijn doelen opgesteld: de instandhoudingsdoelen. Deze doelen vormen de basis voor het Natura 2000-Beheerplan van Manteling van Walcheren.

Wat staat er in het beheerplan?

In het beheerplan zijn de instandhoudingsdoelen beschreven. Daarnaast staat in het beheerplan welke maatregelen nodig zijn om deze doelen te realiseren. Ook wordt beschreven waar en wanneer deze maatregelen worden toegepast. Bij de bescherming van de natuur worden ook andere maatschappelijke en economische belangen meegewogen. Denk daarbij aan recreatie, ondernemen en landbouw. Het is daarmee een handleiding voor het toekomstige beheer van het gebied.

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.

E-mailadres: natura2000mvw@zeeland.nl