Uitleg van moeilijke woorden

Provincie Zeeland vindt begrijpelijke taal belangrijk. Op deze pagina vindt u een lijst met uitleg van moeilijke woorden.

We hebben de teksten op onze website zo helder mogelijk geschreven, zodat voor de lezer direct duidelijk is wat we bedoelen. Toch iets onduidelijk? Laat het ons weten via communicatie@zeeland.nl onder vermelding van Direct Duidelijk. 

A

Moeilijk woord Uitleg
Aansprakelijk Verplichting om iets te doen of te betalen. We spreken van aansprakelijkheid als een ander persoon verantwoordelijk kan worden gehouden voor uw schade.
Aanvraag Verzoek van iemand die ergens direct belang bij heeft.
Aanwijzing Opdracht aan een bestuursorgaan om een bepaald besluit te nemen.
Acquisitie Verwerven of verkrijgen.
Activiteit Een handeling waarop een bepaald recht van toepassing is. Bijvoorbeeld bouwen of slopen.
Amendement Een mogelijkheid om wijzigingen aan te brengen in een voorstel voor een nieuwe wet of ander officieel document.

B

Moeilijk woord Uitleg
Belanghebbende De persoon die door een besluit van een bestuursorgaan direct in zijn belang wordt geraakt.
Beroep Verzoek om een oordeel van de rechter over een besluit.
Beroepschrift Een brief die ondertekend is, waarin het beroep en de eisen staan beschreven.
Beschikking Besluit van een bestuursorgaan gericht aan een persoon of groep personen in het bijzonder.
Beslistermijn Maximale periode die het bestuursorgaan heeft om een besluit te nemen. 
Besluit Brief met een beslissing van de overheid waarin staat dat een persoon of organisatie iets wel of niet mag doen.
Bestuursorgaan Instantie die namens een overheidslichaam handelt. Voor Provincie Zeeland zijn de bestuursorganen Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en de commissaris van de Koning. Zie ook overheidslichaam.
Bevoegd Door de wet het recht hebben om over iets te besluiten.
Bevoegd gezag Het bestuursorgaan dat is aangewezen om in bepaalde zaken te besluiten. Zie ook bestuursorgaan.
Bezwaar Vraag aan een bestuursorgaan om het besluit dat het heeft genomen opnieuw te overwegen.
Bindend Een besluit of overeenkomst die rechtsgeldig is. Een bindend besluit of overeenkomst legt verplichtingen op. Een partij kan eisen dat aan deze verplichtingen wordt voldaan.
Buiten behandeling stellen Uw aanvraag wordt niet behandeld.

C

Moeilijk woord Uitleg
Concessie Vergunning die de overheid geeft aan één persoon of organisatie.
Concessiehouder De houder van de concessie.

G

Moeilijk woord Uitleg
Gedeputeerde Staten Het dagelijks bestuur van de Provincie.
Gegrond Terecht/juist.
Generiek Algemeen/niet precies.

H

Moeilijk woord Uitleg
Herroepen Ongeldig verklaren.

 

I

Moeilijk woord Uitleg
Ingebrekestelling Brief aan de andere partij dat hij/zij zijn/haar verplichting nog niet is nagekomen. De ander wordt nadrukkelijk gevraagd om zijn/haar verplichting binnen een x aantal dagen/weken/maanden alsnog na te komen.

J

Moeilijk woord Uitleg
Jurisprudentie Geheel van uitspraken van rechters.

 

L

Moeilijk woord Uitleg
Last onder dwangsom Opdracht aan een persoon of organisatie om de activiteit die volgens de wet verboden is, te herstellen (last). Als de persoon niet binnen een genoemde periode de last herstelt, moet hij/zij een geldbedrag betalen (dwangsom). 
Leges Bedragen die een persoon of organisatie moet betalen aan de overheid. In ruil krijgt de persoon of organisatie een concrete tegenprestatie van die overheid. Bijvoorbeeld een vergunning verlenen. 

M

Moeilijk woord Uitleg
(in) Mandaat Namens een bestuursorgaan besluiten mogen nemen.

N

Moeilijk woord Uitleg
Niet-ontvankelijk Niet geschikt voor behandeling omdat de aanvraag niet voldoet aan de formele eisen. Een voorbeeld van een formele eis is de handtekening op de aanvraag.

O

Moeilijk woord Uitleg
Object Een voorwerp, ding of zaak. Bijvoorbeeld een container of mobiel toilet.
Ongegrond Zonder geldige reden of geldig argument/niet terecht.
Onomkeerbare gevolgen Zaken die niet teruggedraaid kunnen worden. Bijvoorbeeld het omhakken van een boom: deze kun je niet terugzetten.
Ontheffing Een persoon of organisatie krijgt toestemming om iets te doen wat verboden is.
Ontvankelijk Geschikt voor behandeling.
Opschorten Tijdelijk pauzeren van een beslistermijn
Overheidslichaam De overheid bestaat uit: rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen. Dit noemen we overheidslichamen.

P

Moeilijk woord Uitleg
Provinciale Staten Het algemeen bestuur van de Provincie.

R

Moeilijk woord Uitleg
Rechtsgeldig Volgens de wet.

 

S

Moeilijk woord Uitleg
Spoedeisend belang Het belang is zo groot dat er niet gewacht kan worden tot het besluit is genomen of uitspraak is gedaan door de rechter. Er kan in dat geval een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Zie ook voorlopige voorziening.
Subsidie Financiële middelen die ter beschikking worden gesteld voor activiteiten die het openbaar bestuur belangrijk vindt, maar niet zelf wil uitvoeren.
Subsidievaststelling Bevestiging van het recht op een bepaald geldbedrag.
Subsidieverlening Bevestiging dat een persoon of organisatie de subsidie ontvangt die hij/zij aanvroeg.
Subsidieverordening Regels en voorwaarden voor het geven van financiële middelen voor activiteiten die het openbaar bestuur belangrijk vindt, maar niet zelf wil uitvoeren.

V

Moeilijk woord Uitleg
Vellen van houtopstand Het omhakken van bomen.
Verbeuren (van dwangsom) U moet betalen als u de overtreding niet stopt binnen de termijn die u hiervoor heeft gekregen.
Verdagen Uitstellen van de termijn waarin een beslissing wordt genomen.
Vergunning Toestemming van een bestuursorgaan om een bepaalde handeling te verrichten of activiteit uit te voeren.
Voorkomen (van) Ervoor zorgen dat iets niet gebeurt.
Voorlopige voorziening Een voorlopige beslissing in dringende zaken. Deze voorlopige beslissing kan gezien worden als een tijdelijke regeling tot de eindbeslissing er is. 
Voorschriften Regels of aanwijzingen waarin staat wat wel en niet mag.
Vorderen Een eis om te voldoen aan een overeenkomst. Vaak gaat het om geld of informatie.
Vrijstelling Een besluit waarin staat dat je een verplichting niet hoeft na te komen. Een vrijstelling geldt voor iedereen.
Vrijwaren Niet meer verantwoordelijk zijn voor.

Z

Moeilijk woord Uitleg
Zienswijze Voor het nemen van een besluit of uitvoeren van een plan, wil de overheid weten wat mensen hiervan vinden.