Uitleg van moeilijke woorden

Provincie Zeeland vindt begrijpelijke taal belangrijk. Op deze pagina vindt u een lijst met uitleg van moeilijke woorden.

We hebben de teksten op onze website zo helder mogelijk geschreven, zodat voor de lezer direct duidelijk is wat we bedoelen. Toch iets onduidelijk? Laat het ons weten via communicatie@zeeland.nl onder vermelding van Direct Duidelijk. 

A

Aanvraag Verzoek van iemand die ergens direct belang bij heeft.
Aanwijzing Opdracht aan een bestuursorgaan om een bepaald besluit te nemen.
Acquisitie Verwerven of verkrijgen.

B

Belanghebbende De persoon die door een besluit van een bestuursorgaan direct in zijn belang wordt geraakt.
Beroep Verzoek om een oordeel van de rechter over een besluit.
Beroepschrift Een brief die ondertekend is, waarin het beroep en de eisen staan beschreven.
Beschikking Besluit van een bestuursorgaan gericht aan een persoon of groep personen in het bijzonder.
Beslistermijn Maximale periode die het bestuursorgaan heeft om een besluit te nemen. 
Besluit Brief met een beslissing van de overheid waarin staat dat een persoon of organisatie iets wel of niet mag doen.
Bezwaar Vraag aan een bestuursorgaan om het besluit dat het heeft genomen opnieuw te overwegen.

C

Concessie Vergunning die de overheid geeft aan één persoon of organisatie.
Concessiehouder De houder van de concessie.

G

Gedeputeerde Staten Het dagelijks bestuur van de Provincie.
Gegrond Terecht/juist.
Generiek Algemeen/niet precies.

I

Ingebrekestelling Brief aan de andere partij dat hij/zij zijn/haar verplichting nog niet is nagekomen. De ander wordt nadrukkelijk gevraagd om zijn/haar verplichting binnen een x aantal dagen/weken/maanden alsnog na te komen.

L

Last onder dwangsom Opdracht aan een persoon of organisatie om de activiteit die volgens de wet verboden is, te herstellen (last). Als de persoon niet binnen een genoemde periode de last herstelt, moet hij/zij een geldbedrag betalen (dwangsom). 
Leges Bedragen die een persoon of organisatie moet betalen aan de overheid. In ruil krijgt de persoon of organisatie een concrete tegenprestatie van die overheid. Bijvoorbeeld een vergunning verlenen. 

M

(in) Mandaat Namens een bestuursorgaan besluiten mogen nemen.

N

Niet-ontvankelijk Niet geschikt voor behandeling omdat de aanvraag niet voldoet aan de formele eisen. Een voorbeeld van een formele eis is de handtekening op de aanvraag.

O

Ongegrond Zonder geldige reden of geldig argument/niet terecht.
Ontheffing Een persoon of organisatie krijgt toestemming om iets te doen wat verboden is.
Ontvankelijk Geschikt voor behandeling.
Opschorten Tijdelijk pauzeren van een beslistermijn

P

Provinciale Staten Het algemeen bestuur van de Provincie.

S

Subsidie Financiële middelen die ter beschikking worden gesteld voor activiteiten die het openbaar bestuur belangrijk vindt, maar niet zelf wil uitvoeren.
Subsidievaststelling Bevestiging van het recht op een bepaald geldbedrag.
Subsidieverlening Bevestiging dat een persoon of organisatie de subsidie ontvangt die hij/zij aanvroeg.
Subsidieverordening Regels en voorwaarden voor het geven van financiële middelen voor activiteiten die het openbaar bestuur belangrijk vindt, maar niet zelf wil uitvoeren.

V

Verdagen Uitstellen van de termijn waarin een beslissing wordt genomen.
Vergunning Toestemming van een bestuursorgaan om een bepaalde handeling te verrichten of activiteit uit te voeren.
Voorlopige voorziening Een voorlopige beslissing in dringende zaken. Deze voorlopige beslissing kan gezien worden als een tijdelijke regeling tot de eindbeslissing er is. 
Voorschrift Voorwaarde die aan een besluit wordt gekoppeld en waar een persoon of organisatie zich aan moet houden.

Z

Zienswijze Voor het nemen van een besluit of uitvoeren van een plan, wil de overheid weten wat mensen hiervan vinden.