drs. M.J.A. Reinders - Stijnman, Marianne

Wonen, zorg, welzijn, veiligheid en de fysieke leefomgeving zijn onlosmakelijk met elkaar en met leefbaarheid verbonden.

Marianne Reiners Stijnman

Trots 

Trots ben ik op de ontwikkeling van het Scheldekwartier in Vlissingen. Als raadslid stond ik in 2004 voor de beslissing akkoord te gaan met de aankoop van de terreinen van scheepswerf De Schelde. Door de kredietcrisis stortte de markt in. Nu, na vele jaren braakliggend terrein, komen de toenmalige verwachtingen toch uit. Het terrein wordt in snel tempo ontwikkeld. In 2030 moet het Scheldekwartier klaar zijn met in totaal 1500 woningen. Daarvan is een derde al gereed, en zijn er 600 in aanbouw of voorbereiding. Een toenemende groep vestigers komt van buiten Zeeland. De ontwikkelingen werken als een magneet op bezoekers. ‘Zichtbaar Vlissingen. Zichtbaar Zeeland!’

De keuze van deze plek waar ik voor de vernieuwde Dokhaven sta, was daarom snel gemaakt.

Zichtbaar Vlissingen. Zichtbaar Zeeland!

Marianne Reinders-Steinman

De komende tijd staat het woningtekort hoog op de maatschappelijke agenda. Rigoureus ingrijpen is noodzakelijk omdat wonen onbetaalbaar dreigt te worden. Om weer naar gezonde regionale woningmarkten te groeien, is nodig dat alle overheden, maatschappelijke organisaties en marktpartijen zich gezamenlijk inzetten. De VVD zal zich daar sterk voor maken!

Politieke motivatie:

'Vrijheid in verbondenheid'geldt voor mij als liberale leefwijze. Respectvol met elkaar omgaan, elkaar in eigen waarde laten, elkaar ruimte gevend voor een eigen identiteit, zonder dat we elkaar in een keurslijf dwingen van 'goed en slecht'. Dit te doen vanuit een pragmatische aanpak. Doen wat werkt, zonder luchtfietserij, wél realistisch.

Zet zich in voor:

Een goede arbeidsmarkt in een provincie waar mensen graag wonen, recreëren en gebruik kunnen maken van adequate voorzieningen. De instandhouding van die randvoorwaarden is voor 'doeners' als de VVD van essentieel belang. Als vanzelf betekent dit dat ik me op  passende toekomstbestendige en eigentijdse wijze inzet voor onze leef- en woonomgeving.

Andere functies:

  • Interim management zorg