Interreg Vlaanderen-Nederland

Het Europese subsidieprogramma Interreg Vlaanderen-Nederland stimuleert  grensoverschrijdende projecten die vernieuwend zijn en duurzaam energieverbruik bevorderen. Of die zorgen voor een schoner milieu en voor een betere afstemming tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.

foto topformaat schip plus groot logo Interreg VL-NL

Zomertip: een bezoekje aan de duurzaam gerenoveerde Oostkerk in Middelburg

Deze prachtige kerk (en koepel met schitterend uitzicht) werd verduurzaamd met behulp van Interreg Vlaanderen-Nederland subsidie. Lees er meer over op deze pagina.

De eerste openstellingen in de nieuwe subsidieperiode 2021-2027

De eerste openstelling in de nieuwe periode 2021-2027 voor het Europese subsidieprogramma Interreg Vlaanderen-Nederland is voorbij. Deze openstelling liep van 1 februari 2022 t/m 31 maart 2022. De resultaten zijn inmiddels bekend: maar liefst 30 projecten zijn uitgekozen om verder uitgewerkt te worden. Aan twaalf van deze projecten doen ook Zeeuwse partijen mee. Lees er meer over in het hoofdstuk 'Succesvolle eerste openstelling'. 

Volgende (tweede) oproep: waarschijnlijk in december 2022

De deadline staat op februari 2023, en het is vrijwel zeker dat de oproep in december 2022 van start zal gaan. We houden u via deze pagina en via onze Nieuwsbrief Europaloket Zeeland op de hoogte.

Wilt u rechtstreeks per email geïnformeerd worden over Europese subsidies en nieuwe openstellingen, dan kunt u zich hier aanmelden voor de Nieuwsbrief Europaloket Zeeland.

Breng uw project verder: Go Live Event – 27 september 2022

Doe mee aan het Go Live Event - Verleg de Grens, op 27 september 2022, en kom alles te weten over hoe u uw project binnen Interreg Vlaanderen-Nederland kunt aanmelden en uitvoeren. U leest hier meer over op deze pagina.

De provincies Zeeland, Noord-Brabant, Limburg, en lidstaat Nederland (het ministerie van Economische Zaken en Klimaat) zijn de Nederlandse partners in het subsidieprogramma Interreg Vlaanderen-Nederland.

Aan Vlaamse kant zijn dit de provincies Oost- en West-Vlaanderen, Antwerpen, Vlaams-Brabant, Belgisch Limburg en Vlaanderen (vertegenwoordigd door Agentschap Innoveren en Ondernemen).

Het subsidieprogramma Interreg Vlaanderen-Nederland wordt gefinancierd uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Voor de nieuwe programmaperiode is in totaal ruim 200 miljoen euro subsidie beschikbaar voor de grensregio.

Voor wie is de subsidie bedoeld?

Het programma is bedoeld voor diverse organisaties zoals kennisinstellingen, bedrijven, verenigingen en stichtingen en voor intermediaire organisaties (organisaties die de schakel vormen tussen overheid en bedrijfsleven).

Sommige thema’s zijn speciaal bedoeld voor het MKB (Midden- en Kleinbedrijf). In Vlaanderen is dat de KMO (Kleine en Middelgrote Onderneming). Voor elk project is minstens één Vlaamse en minstens één Nederlandse samenwerkingspartner vereist. Een grensoverschrijdende organisatie, zoals bij voorbeeld een EGTS (Europese Groepering voor Internationale Samenwerking), telt ook.

Voor welke projecten kunt subsidie aanvragen?

Uw samenwerkingsverband in de grensstreek Vlaanderen-Nederland moet een van de volgende doelen hebben: 

 • Een Slimmer Europa: vernieuwing, uitbreiding en versterking van mogelijkheden tot onderzoek en technische vernieuwing; oplossingen voor krapte op de arbeidsmarkt. 
 • Een Groener Europa: 1. bevorderen van de overgang naar duurzaam energiegebruik (minder uitstoot broeikasgassen, slim hergebruik van grondstoffen, aanpassing aan de klimaatverandering), 2. het bevorderen van de biodiversiteit (voldoende afwisseling in soorten planten en dieren), 3. minder luchtverontreiniging en 4. het voorkómen van rampen en een betere voorbereiding daarop, zodat er minder schadelijke gevolgen zijn als een ramp zich voordoet.
 • Een Socialer Europa: een goede afstemming tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en 'een leven lang leren' (opleiden en zich verder ontwikkelen op iedere leeftijd).
 • Nieuw in dit Interreg programma is duurzaam toerisme en duurzame vrijetijdsbesteding.
 • Een Europa zonder grenzen: ervoor zorgen dat de grens geen belemmering meer oplevert bij grensoverschrijdende communicatie en samenwerking. Denk hierbij aan het wegwerken van bestuurlijke of juridische hindernissen. Ook dit is een nieuw thema t.o.v. het voorgaande programma.

Aan beide kanten van de grens moet u als samenwerkingspartner zorgen voor gezamenlijke activiteiten, cofinanciering (financiële bijdrage van de overheid maar ook van de partners zelf) en voor projectpartners. Als partners van buiten het gebied Vlaanderen-Nederland, met name vanuit dichtbij gelegen economische centra zoals Rotterdam-Rijnmond, van meerwaarde zijn voor uw project, mag u hen er ook bij betrekken.

Welke kosten worden gesubsidieerd?

Het programma subsidieert tot 50% van de projectkosten. U en uw projectpartners dragen zelf de overige 50% van de kosten, eventueel met behulp van geld van andere investeerders en andere overheden. Het is niet mogelijk om de Europese steun van Interreg Vlaanderen-Nederland te combineren met andere EU-subsidies.

Zomertip: bezoek de duurzaam gerenoveerde Oostkerk in Middelburg

De Oostkerk in Middelburg is een mooi voorbeeld hoe je een uniek, monumentaal gebouw kunt redden van een langzame dood en nieuw leven kunt inblazen met behulp van Europese subsidie. De kerk is volledig duurzaam gerenoveerd en kan daardoor het hele jaar plaats bieden aan concerten en andere evenementen. 

Neem eens een kijkje op de website van de Oostkerk hoe dit allemaal tot stand kon komen (via het Interreg 2 Zeeën-project TERTS), en ook een bezoekje aan de kerk zelf is absoluut te moeite waard. Het uitzicht over Middelburg vanaf de koepel is schitterend. U kunt hier een rondleiding boeken.

Breng uw project verder: Go Live Event – 27 september 2022

De eerste etappe van de eerste oproep in de nieuwe programmaperiode is al voorbij, dus het lijkt misschien mosterd na de maaltijd, maar niets is minder waar. Het is zéker zinvol om uw licht op te steken bij de officiële aftrap van het nieuwe Interreg Vlaanderen-Nederland programma.

Doe mee aan het Go Live Event - Verleg de Grens, op 27 september 2022, en kom alles te weten over hoe u uw project binnen Interreg Vlaanderen-Nederland kunt aanmelden en uitvoeren. Laat u informeren over subsidiemogelijkheden, samenwerking en manieren om uw project bekendheid te geven. Bezoek de expo waar Interreg-projecten hun resultaten tonen en pak uw kans om in gesprek te gaan met elkaar.

U bent van harte uitgenodigd en u kunt zich hier aanmelden: Go Live event Verleg de grens - Grensregio

Nieuwe (tweede) openstelling: van december 2022 tot en met februari 2023

De details over deze tweede oproep kunnen we later pas bekend maken, maar het is zeker dat deze tweede oproep er aankomt. De deadline staat op februari 2023, wat betekent dat de tweede oproep waarschijnlijk eind december zal opengaan. We houden u via deze pagina en via onze Nieuwsbrief Europaloket Zeeland op de hoogte. 

Wilt u rechtstreeks per email geïnformeerd worden over Europese subsidies en nieuwe openstellingen, dan kunt u zich hier aanmelden voor de Nieuwsbrief Europaloket Zeeland.

Vorige openstelling heel succesvol

De eerste openstelling voor het nieuwe programma liep van 1 februari 2022 t/m 31 maart 2022 en heeft veel projecten opgeleverd die veelbelovend zijn.

Uit 103 aanmeldingen zijn er eind juni 30 projecten uitgekozen die verder uitgewerkt mogen worden tot een complete aanvraag. Wanneer een uitgewerkt project wordt goedgekeurd, kan het van start gaan en kunnen de indieners de gevraagde subsidie ontvangen.

Zeeland is sterk vertegenwoordigd bij deze 30 projecten. In 12 projecten doet minimaal 1 Zeeuwse organisatie mee, en vaak zijn het er zelfs meer.

Zie de lijst hieronder.

ADaM & PreciLa

Doorontwikkeling van precisielandbouw en toegankelijker maken voor de teler

CrossCare 2.0

Zorginnovaties ondersteunen via zorgproeftuinen.

Smart farming & foodprocessing

Terugdringen gebruik kunstmest en bestrijdingsmiddelen.

Energie(k) Onderwijs

Gericht op het aantrekken van vakbekwaam personeel om bij te dragen aan de overgang naar duurzaam energieverbruik.

Offshore for Sure (OfS)

Inzet op de toepassing van getijden- en golfenergie via diverse demonstraties, maar ook het verspreiden en delen van kennis en het opstellen van regelgeving en onderwijs.

Aquatuur

Tracht de beschikbaarheid van zoet water te verhogen op basis van zogenoemde 'groenblauwe' oplossingen die op de natuur gebaseerd zijn. 

Klimaatrobuust watermanagement

Versterken van de waterhuishouding in waterstroomgebied (deel van grensgebied Zeeuws-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen) tegen toenemende droogte en wateroverlast, waarbij ook de biodiversiteit (een evenwichtige samenstelling van verschillende dieren en planten) bevorderd wordt.  

Natuur-inbouw

Ervoor zorgen dat gebouwen geschikt zijn voor zogenoemde 'gebouwafhankelijke fauna' (dieren die gebaat zijn bij het leven in en om gebouwen) en daarbij ook inzetten op het verbreden van het draagvlak voor dit soort diervriendelijke gebouwen.

Schone waterlopen door O3G

Gericht op een duurzame verbetering van de waterkwaliteit van het oppervlaktewater, onder andere door en zo grondig mogelijke verwijdering van 'organische microverontreiniging'(met het oog niet zichtbare verontreiniging die veroorzaakt wordt door levende wezens).

(Be)Leefbare Schelde

Inzetten op de Scheldedelta als duurzame toeristische regio, door het uitwerken van een park-idee en met behulp van verschillende investeringen.

Grenspark Groot Saeftinghe

Inzet op het aantrekken van toeristen en het aanbieden van activiteiten die voor hen interessant zijn, en op het creëren en onderhouden van een landschap waar toeristen graag verblijven.

Go North Sea Port District

Opzetten van een goed werkende bestuursvorm en van een duurzame financieringsmodel (manier waarop dit project zichzelf op de lange termijn financieel in stand kan houden).

Op de website van Grensregio.eu  leest u alle details over deze eerste oproep en alle projecten die daarbij werden uitgekozen voor verdere uitwerking.

Aansluiten bij innovatieprojecten

Er zijn een aantal projecten die vallen onder de noemer innovatieprojecten. Het gaat om inmiddels opgestarte projecten waarbij een fonds beschikbaar is waar deelnemers aan het samenwerkingsproject gebruik van kunnen maken. Sommige projecten zijn van lange duur, maar er zijn ook projecten van kortere duur die werken met een tijdelijke oproep.

Op de website van Interreg Vlaanderen-Nederland vindt u projecten waarbij u eventueel zou kunnen aanhaken. 

Online bijeenkomst voor lokale besturen op 1 februari 2022

Om lokale besturen te helpen bij het opzetten en indienen van een Europees project, organiseerde Interreg Vlaanderen-Nederland samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) een online workshop.

Aan bod kwamen de volgende onderwerpen:

 • Inhoud van het programma en kansen
 • Projectvoorbeelden ter inspiratie
 • Praktische tips over hoe u het best een voorstel in kunt dienen
 • Projecten aan het woord
 • Gelegenheid tot het presenteren van uw idee, waarbij er ook meteen reacties op worden gegeven

Meer informatie vindt u op de website van grensregio.eu.

Brede online bijeenkomst op 11 februari 2022

Op vrijdag 11 februari 2022 kon u deelnemen aan een online infosessie om meer te weten te komen over de eerste oproep en hoe je online een projectidee kunt aanmelden.

U leest er alles over op de website van grensregio.eu.

Online bijeenkomst op 7 september 2021

Op dinsdag 7 september gaven we u al een kijkje in de nieuwe programmaperiode 2021-2027. In de voormiddag kon u meer te weten komen over de nieuwigheden binnen Interreg VI en hoe u uw project aanmeldt in het nieuwe e-loket. In de namiddag vertelden we u over de mogelijkheden om projectpartners te zoeken, die mee kunnen investeren in uw project.

Lees hier alles over de online bijeenkomst op 7 september 2021.

Vragen?

Wilt u:

 • meer informatie krijgen over het programma van Interreg Vlaanderen-Nederland;
 • een projectidee bespreken;
 • op zoek gaan naar projectpartners;
 • aansluiting zoeken bij een ander project(idee);
 • toelichting krijgen op het reglement en hoe alles in zijn werk gaat;
 • etc. etc.,

aarzelt u dan niet contact op te nemen met onze projectadviseur, Josine Verbrugge. Haar contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.

Laat u inspireren en lees meer over het praktische hoe en wat

We bevelen van harte de website Interreg Vlaanderen-Nederland - Grensregio bij u aan. Hierop vindt u een overvloed aan informatie over het programma Interreg Vlaanderen-Nederland. Zo vindt u er algemene uitleg over het programma, maar ook alle projecten worden toegelicht.

Op de website grenzeloossamenwerken.eu vindt u veel handige informatie over hoe het indienen van een project in zijn werk gaat.  Ook vindt u er stapsgewijze informatie (o.a. door middel van een animatievideo) over het aanmelden van een project.

Zin in nog meer inspiratie? Op de Linked-In account van de Provincie Antwerpen vindt u informatie over de campagne die zij gestart zijn over al hun Europese projecten. U kunt er korte video's bekijken over de projecten zie van de grond zijn gekomen. Maar ook over hoe hun dienstverlening in elkaar steekt.

Altijd mooi om van elkaar te leren en elkaar te inspireren, toch? Ook dát is waar samenwerking om draait.

Contact

Josine Verbrugge
Projectadviseur Interreg Vlaanderen-Nederland
Mobiel: +31 6 5275.6230
jjm.verbrugge@zeeland.nl / josine.verbrugge@grensregio.eu

Josine werkt voorlopig vanuit huis. Afspraken zijn flexibel in te plannen: dit kan telefonisch of via videobellen.

Ondermijning

Op de pagina over Ondermijning leest u wat wij hiermee bedoelen.

Wanneer u subsidie aanvraagt kan de Provincie Zeeland gebruik maken van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen (Bibob). Deze wet dient te voorkomen dat de provincie criminele activiteit(en) faciliteert door subsidie te verlenen.

Wanneer het Bibob-onderzoek op u van toepassing is ontvangt u van ons een brief waarin het Bibob-onderzoek verder wordt uitgelegd. Het onderzoek bestaat uit een uitgebreide vragenlijst die u moet invullen.

Voor vragen over Bibob-onderzoeken kunt u terecht bij team Bibob van de Provincie Zeeland bereikbaar via bibib@zeeland.nl.