Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Bestedingsplan goederenvervoer 2015

Gedeputeerde Staten hebben het bestedingsplan goederenvervoer voor 2015 vastgesteld. Door de vrijgegeven gelden worden activiteiten ondersteund die de mobiliteit en economische ontwikkelingen van het goederenvervoer stimuleren. Diverse projecten worden uitgevoerd die bijdragen aan het behalen van de doelstellingen uit het Beleidsplan Goederenvervoer, die aansluiten bij het voorgestelde beleid van de Topsector Logistiek.

Subsidie voor zes infrastructuurprojecten

In de begroting van de Provincie is een bedrag van 2 miljoen euro opgenomen om te verdelen over infrastructuurprojecten van de Zeeuwse gemeenten en het waterschap. Er is één jaarlijkse verdeelronde waarin het beschikbare budget wordt verdeeld over de projecten die bij de Provincie worden ingediend. Gedeputeerde Staten beoordelen of de projecten in voldoende mate bijdragen aan de doelstellingen voor verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid. Dit jaar worden zes projecten gehonoreerd met een subsidie. Het betreft projecten van de gemeenten Tholen, Schouwen- Duiveland, Veere, Vlissingen en Hulst. De totale investering van deze gemeenten bedraagt bijna 9 miljoen euro.

Subsidie 2015 Foodport Zeeland

Stichting Foodport Zeeland is een samenwerkingsverband tussen bedrijven in de voedselproducerende en verwerkende industrie. Foodport Zeeland is een belangrijke organisatie in de uitvoering van de businesscase Food van de Economische Agenda. In 2015 wordt er extra ingezet op innovatie en duurzaamheid en het leggen van verbindingen met het Rijk in het kader van de Topsectorenaanpak. Hiervoor ontvangt Foodport Zeeland een subsidie van 125.000 euro van de Provincie.

Subsidie voor Faunabeheereenheid Zeeland

De Provincie Zeeland verstrekt de Faunabeheer- eenheid Zeeland (FBE) een subsidie van ruim 108.000 euro voor het uitvoeren van haar activiteiten. De FBE zorgt voor planmatig beheer van de fauna in Zeeland. Bijvoorbeeld het binnen de perken houden van de damhertenpopulaties in de Manteling van Walcheren en op de Kop van Schouwen. Ook verzorgt de FBE ontheffingen voor agrariërs die schade aan hun gewassen ondervinden van in het wild levende dieren.

Schout- en Schepenenrace 2015

De Provincie geeft een subsidie van 5.000 euro voor het organiseren van de Schout & Schepenenrace op 13 juni 2015 in Sint-Annaland. Deze zeilrace wordt gevaren met klassieke Zeeuwse zeilschepen. Tijdens de race maken bestuurders van Zeeuwse, Zuid-Hollandse, Brabantse en Vlaamse gemeentes kennis met elkaar en met de watersport in de Zuidwestelijke Delta.

Provincie keurt bestuursreglement Faunafonds goed

Het Faunafonds wijzigt het bestuursreglement. Hierin wordt geregeld hoe het Faunafondsbestuur werkt: hoe neemt zij haar besluiten, hoe vaak vergadert zij en wanneer worden de vergaderstukken rondgestuurd. De Provincie Zeeland keurt het bestuursreglement goed.

Opdrachtverlening NBTC-NIPO Research voor het beschikbaar stellen van gegevens

NBTC-NIPO Research verzamelt cijfers die inzicht kunnen geven in trends en ontwikkelingen in de Nederlandse/Zeeuwse vrijetijdsmarkt en het vrijetijdsgedrag van de Nederlandse bevolking. Dit levert zeer waardevolle informatie op voor acties vanuit overheid en ondernemers die actief zijn in deze sector. Daarom betaalt de Provincie Zeeland deze organisatie voor het beschikbaar stellen van deze gegevens.

Inzet verdere afname kwikverontreiniging Noordzee en Waddenzee

Er zijn door milieuorganisatie MOB, mede namens Stichting Natuur & Milieu, Greenpeace, Waddenvereniging en Stichting Natuur en Milieufederatie Groningen, vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten over kwikverontreiniging in de Noordzee en de Waddenzee. De Provincie Zeeland onderkent het belang van het zoveel mogelijk terugdringen van de Kwikemissie. De Provincie is bevoegd gezag voor de Wet milieubeheer en (Wm)-vergunningen van bedrijven. Zij ziet het als haar verantwoordelijkheid om de kwikemissies van bedrijven naar de lucht op adequate wijze te reguleren en binnen de mogelijkheden die wet- en regelgeving en jurisprudentie bieden redelijkerwijs verder te laten afnemen. Voor lozingen op het oppervlaktewater is de Provincie geen bevoegd gezag. Dit zijn de waterkwaliteitsbeheerders Rijkswaterstaat en het waterschap.

Provincie besluit tot afsluiten gedeelte Fort de Ruijterweg in Ritthem

Op verzoek van het waterschap Scheldestromen en in verband met de nieuw te realiseren Marinierskazerne in Vlissingen, wordt een gedeelte van de Fort de Ruijterweg in Ritthem gesloten voor openbaar verkeer. De plannen liggen van 12 maart 2015 tot en met 23 april 2015 ter inzage op het provinciehuis, Abdij 6 in Middelburg en bij de gemeente Vlissingen, Paul Krugerstraat 1 in Vlissingen.

Reactie minister VWS over weigering beschikbaarheidsbijdrage ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen

Afgelopen najaar vroeg de Provincie aan minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om een beschikbaarheidsbijdrage te realiseren voor de instandhouding van de Spoedeisende hulp en geboortezorg in Zeeuws-Vlaanderen. De minister schrijft als antwoord daarop aan Gedeputeerde Staten dat zorgverzekeraars een zorgplicht hebben ten aanzien van hun verzekerden om te voorzien in spoedeisende hulp en acute verloskundige zorg. Er mag op worden vertrouwd dat de wettelijke normen gelden en worden gehandhaafd door de Nederlandse Zorgautoriteit, zodat inwoners van Zeeuws-Vlaanderen tijdig acute, spoedeisende zorg en geboortezorg krijgen.

Afdoening WOB-verzoek Volkskrant

Naar aanleiding van een WOB-verzoek van de Volkskrant stellen Gedeputeerde Staten detailgegevens uit de jaarrekeningen 2011, 2012 en 2013 beschikbaar. Het onderzoek van de Volkskrant richt zich op de doelen waarvoor de Provincies subsidie verlenen en de bedragen die daarmee zijn gemoeid. Het betreft hier gegevens die ook uit onze jaarrekeningen over die jaren zijn af te lezen. Door deze gestructureerde uitvraag onder alle Provincies is de Volkskrant beter in staat Provincies onderling te vergelijken.

Derde begrotingswijziging 2015 gemeente Middelburg

De gemeente Middelburg staat onder preventief toezicht. Door de gemeente is nu de derde begrotingswijziging ter goedkeuring ingezonden. Het college van Gedeputeerde Staten wordt voorgesteld deze derde wijziging en de kredieten voor de aanschaf van smartphones en de verbouwing van de Stadsschouwburg goed te keuren.

Overdracht Provinciaal aandeel Dienst Landelijk Gebied

De Dienst Landelijk Gebied (DLG) houdt op 1 maart 2015 op te bestaan. Voor de projecten die DLG voor de Provincie uitvoert, zijn overdrachtsdocumenten opgesteld. In deze documenten staat de actuele stand van zaken inclusief de doorlopende verplichtingen vermeld voor elf inrichtingsprojecten en acht projecten met betrekking tot grondzaken. Gedeputeerde Staten berichten het Ministerie van Economische Zaken met een brief met de verwijzing naar onder andere de afspraken in het eerder gesloten convenant.

Subsidieregeling kernsportevenementen en kernsportplan 2015

Zeeland biedt een uniek 'decor' voor sportieve activiteiten. Die eigenschappen wil het College uitdragen met behulp van sport. Daarvoor ondersteunen Gedeputeerde Staten sportevenementen in Zeeland en zetten ze zich in voor de verdere ontwikkeling van de drie provinciale kernsporten beach-, wieler-, watersport.

Subsidies buurtbusprojecten 2015

Buurtbussen in Zeeland dragen bij aan de realisering van ons provinciaal openbaar vervoerbeleid, dat een volledige dekking van het openbaar vervoer in de dorpskernen nastreeft. Buurtbusverenigingen ontvangen jaarlijks een subsidie voor de onkostenvergoeding van de vrijwilligers.

Artikel-12 Vlissingen: provinciaal verslag en toestemming verlenen uitgaven

De gemeenteraad van Vlissingen heeft op 11 november 2014 besloten voor het jaar 2015 een aanvraag te doen voor een aanvullende uitkering uit het gemeentefonds (artikel 12). Gedeputeerde Staten (GS) zijn verplicht een provinciaal verslag vast te stellen en toe zenden aan de beheerders van het gemeentefonds (de minister van  Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en staatssecretaris van Financiën). In het verslag is een analyse opgenomen van de financiële ontwikkelingen, is een berekening en beoordeling opgenomen van de mate waarin sprake is van een aanmerkelijk en structureel tekort en het redelijk peil van de gemeentelijke belastingen, en is verslag gedaan van ons uitgeoefende financieel toezicht. Ook dienen GS met inachtneming van het oordeel van de inspecteur van BZK telkens toestemming te geven voor het doen van nieuwe uitgaven.

Jeugdzorgkrant: overzicht belangrijkste wijzigingen door de Provincie

Per 1 januari 2015 is de nieuwe jeugdwet ingegaan. Dat betekent dat de wettelijke verantwoordelijkheid voor jeugdzorg van de Provincie overgegaan is naar de gemeenten. In de jaren dat de Provincie verantwoordelijk was voor jeugdzorg is een groot aantal beleidswijzigingen en vernieuwingen in de Zeeuwse jeugdzorg doorgevoerd. Om een overzicht te geven van de belangrijkste wijzigingen is een jeugdzorgkrant samengesteld.

De Provincie stelt het plan van aanpak 'Implementatie Aanpak Duurzaam GWW' vast

Op 10 februari 2014 ondertekende de Provincie Zeeland de zogenoemde Green Deal Duurzaam GWW (Spoor-, Grond-, Weg- en Waterbouw). Dit betreft een initiatief van een aantal grote (overheids)opdrachtgevers, marktpartijen en kennisinstituten. Het doel van deze Green Deal is om de infrastructuurprojecten van de deelnemende partijen verder te verduurzamen. Om de afspraken uit de Green Deal na te komen en de hiermee samenhangende uniforme werkwijze te implementeren is een plan van aanpak opgesteld.

Openstelling LEADER voor Lokale ontwikkelingsstrategieën

Ook binnen het Europese POP-3 programma kan invulling worden gegeven aan de LEADER-aanpak. Het college van Gedeputeerde Staten stelt de beoogde Lokale Actiegroepen (LAG) hiertoe in de gelegenheid door het openstellen van de indieningstermijn vanaf 3 maart 2015 tot en met 1 mei 2015, waarbinnen de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) aan het college moet worden aangeboden. Voor het beoordelen van de kwaliteit van de ingediende lokale ontwikkelingsstrategieën wordt door de twaalf provincies een landelijk Selectiecomité ingesteld dat het college hierover zal adviseren.

Ophoging subsidieplafond natuurbeheer SNL

In 2015 komt naar verwachting 760 hectare natuurgebied nieuw in beheer. Het betreft met name terreinen waar de inrichting onlangs is afgerond, zoals de duinzoom en zuidkust op Schouwen, de Yerseke Moer en Zwartegatse kreek. Nu Provinciale Staten hebben ingestemd met het bestedingsplan 2015 kan Gedeputeerde Staten het budget voor het beheer van deze terreinen verder openstellen.

Vaststelling aanvullend beleidskader voor het interbestuurlijk archieftoezicht

Door de inwerkingtreding van de Wet revitalisering generiek toezicht (op 1 oktober 2012) is het voor enkele sectoren van belang nader uit te werken hoe het toezicht concreet vorm krijgt. Het aanvullend beleidskader voor het interbestuurlijk archieftoezicht is een overzicht van taakverwaarlozingscriteria op het terrein van de Archiefwet, wat door de provinciaal archieftoezichthouder wordt gebruikt bij het beoordelen van het verslag horizontale verantwoording, dat jaarlijks door lagere overheden wordt opgesteld.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact  op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 – 63 10 50.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 10 maart 2015.

Een greep uit de agenda: 

2 maart 2015

Ben de Reu was aanwezig bij het debat over cultuur en sponsoring in het dorpshuis in Rilland.

Carla Schönknecht heette de nieuwe medewerkers van voormalig Dienst Landelijk Gebied welkom bij de Provincie in de voorhal van het provinciehuis in Middelburg.

3 maart 2015

George van Heukelom opent de conferentie Dementievriendelijk Zeeland in de filmzaal van het provinciehuis in Middelburg.

4 maart 2015

Kees van Beveren opent het project Vermindering agrarische restvloeistoffen bij de proefboerderij Rusthoeve in Colijnsplaat.

Carla Schönknecht gaat op bedrijfsbezoek bij Hotel Kijkduin in Domburg en camping de Witte Raaf in Arnemuiden. 

5 maart 2015

Kees van Beveren geeft een speech tijdens de start van het project Nieuwe Zeeuwse zilte teelten. Bij de Mariahoeve in Nieuw Namen.

Kees van Beveren en Ben de Reu zijn aanwezig bij het Politiek Studenten Debat op de Hogeschool Zeeland in Vlissingen.

Ben de Reu spreekt bij de officiële start bouw terminal Vlaeynatie in Westdorpe. Ook geeft hij een lezing over de Tour de France voor de Lionsclub in Middelburg.

6 maart 2015

Kees van Beveren is aanwezig tijdens de provinciale commissievergadering Bestuur, Financiën en Welzijn.

Han Polman ontvangt kinderen en hun begeleiders die mee doen met de voorronde van de kinderlezing op 5 mei 2015.

7 maart 2015

Han Polman woont ’s avonds de Scratch Messiah van de Stichting Scratch Messiah Zeeland bij in de Sint Jacobskerk in Vlissingen.