Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Openstellingsbesluit POP-3 Niet productieve investeringen water, internationale doelen 2019

In het kader van het Europese Plattelandsontwikkelings-programma (POP-3) stelt de Provincie een subsidiemaatregel open voor 'niet-productieve investeringen water, internationale doelen’. Deze maatregel is gericht op niet-productieve investeringen (investeringen die geen aanmerkelijke stijging van de waarde of rentabiliteit van een bedrijf tot gevolg hebben) in het landelijk gebied die betrekking hebben op de (her)inrichting / transformatie en het beheer van het watersysteem voor landbouw-, water- en klimaatdoelen. De investeringen dienen altijd een link te hebben met de landbouw. Het bedrag dat wordt opengesteld bedraagt in totaal € 745.951 aan Europese middelen (ELFPO). Er is voor deze maatregel geen nationale publieke cofinanciering noodzakelijk.

Openstellingsbesluit POP-3 subsidie Niet productieve water 2019

In het kader van het Europese Plattelandsontwikkelings-programma (POP-3) stelt de Provincie een subsidiemaatregel open voor 'niet-productieve investeringen water'. Deze maatregel is gericht op niet-productieve investeringen (investeringen die geen aanmerkelijke stijging van de waarde of rentabiliteit van een bedrijf tot gevolg hebben) in het landelijk gebied die betrekking hebben op de (her)inrichting / transformatie en het beheer van het watersysteem voor landbouw-, water- en klimaatdoelen. De investeringen dienen altijd een link te hebben met de landbouw. Het bedrag dat wordt opengesteld bedraagt in totaal € 1.090.000 aan Europese middelen (ELFPO).

Wijziging openstellingsbesluit fysieke investeringen voor innovatie en modernisering agrarische bedrijven (POP-3)

Op 7 mei stelde het College van Gedeputeerde Staten de openstelling Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen vast. Met deze wijzing worden installatiekosten voor bepaalde investerings-categorieën ook subsidiabel gesteld.

Vestrock ontvangt subsidie om internationale samenwerking op te starten

Vestrock is een van de oprichters van GIMFA: Global Independent Music Festival Alliance. Het samenwerkingsverband is bedoeld om de onderhandelingspositie van middelgrote festivals te versterken, kennis en menskracht uit te wisselen en gezamenlijk extra promotie te creëren voor de leden. Provincie Zeeland draagt € 2.500 bij in de opstartkosten, onder meer om een digitaal instrument te creëren dat gebruikt kan worden door de leden voor de onderhandeling met bands en boekers.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 25 juni 2019.

Een greep uit de agenda: 

19 juni 2019

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij de Finish van de ZLM Tour in Yerseke.

Anita Pijpelink neemt het eerste exemplaar van De Zeeuwse Cultuuragenda in ontvangst in het Zeeuws Museum in Middelburg.

20 juni 2019  

Harry van der Maas bezoekt de Haringparty in Vlissingen.

21 juni

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij de opening van het Maintenance Value Park in Terneuzen.

22 juni 2019

Han Polman spreekt tijdens het JOVD zomercongres in Wageningen.

Anita Pijpelink opent tentoonstelling ‘Het laatste oorlogsjaar van Schouwen-Duiveland’ in Zierikzee.