Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Het nam de volgende besluiten.

​Klantentevredenheid en klachtenafhandeling openbaar vervoer 2019

Jaarlijks worden de uitkomsten van de klachtenafhandeling door de concessiehouder openbaar vervoer door de Provincie geanalyseerd. Daarnaast is in de rapportage gekeken naar de klantentevredenheid die gemiddeld is gewaardeerd met een 8 (OV-klantenbarometer). Dit is iets hoger dan het landelijk gemiddelde van 7,8.

Abdijplein blauw verlicht voor 75 jaar Verenigde Naties

In 2020 bestaan de Verenigde Naties 75 jaar. In dit verband wordt het Abdijplein in de week van 19 tot 25 oktober 2020 blauw uitgelicht. De Verenigde Naties (VN) vormen een internationale organisatie die in 1945 werd opgericht door 51 landen en nu 193 deelnemende lidstaten telt. De VN werken samen op het gebied van mensenrechten, internationaal recht, mondiale veiligheid, ontwikkeling van de wereldeconomie en wetenschappelijk onderzoek naar maatschappelijke en culturele ontwikkelingen.

Subsidie voor realisatie van het dorpshuis in d’Ouwe kerke in Retranchement

De intentie van de Provincie Zeeland is de projecten voor het Natuurpakket Westerschelde te verbinden met het aspect van regionale ontwikkeling. Met de gemeente Sluis is afgesproken dat de realisatie van een nieuw dorpshuis in Retranchement een gemeentelijk project is dat hieraan een impuls kan geven. Hiervoor wordt € 178.810 subsidie verleend.

Voornemen om vergunning te verlenen voor afschot van damherten op de Haringvreter

De afgelopen jaren is het aantal damherten op de Haringvreter in het Veerse Meer zo groot geworden dat schade aan andere dieren en planten is ontstaan. Daarom heeft de Provincie Zeeland na uitgebreid onderzoek besloten om het aantal damherten door actief beheer te verminderen. Afschot is de enige reële optie. In juli hebben GS een voorgenomen ontheffing verleend om populatiebeheer op de Haringvreter mogelijk te maken. Bij dit werk is het uiteraard van belang dat de terreinbeheerder andere natuur en bijzondere vogelsoorten in het gebied niet blijvend verstoort. Daarom heeft het College het voornemen om aanvullend op de ontheffing een vergunning te verlenen aan de Faunabeheereenheid Zeeland. In de vergunning staat opgenomen welke maatregelen de beheerders moeten nemen, zoals het gebruik van geluiddempers. Ook mag er niet bejaagd worden op delen van het eiland waar bepaalde vogelsoorten zich concentreren.

Nationaal Milieubeleidskader

Het Nationaal Milieubeleidskader (NMK) ligt ter internetconsultatie voor tot 1 september 2020. Het is de bedoeling dat het NMK samen met de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) in het najaar verschijnt. Het Interprovinciaal Overleg (IPO) heeft een concept-reactie voorbereid namens de gezamenlijke Provincies. De Provincie Zeeland kan akkoord gaan met de IPO-reactie en geeft een aantal aanvullende punten mee.

GS beantwoorden brief Zeeuws-Vlaamse gemeenten en informeren PS over participatie en digitale publicatie van Zeeuwse Omgevingsvisie

GS hebben in mei een brief ontvangen van de colleges van Sluis, Hulst en Terneuzen over de eerste ruwe schets van de Omgevingsvisie. De brief is nu beantwoord door het college. Daarnaast informeren GS PS over een toezegging die gedaan is in de commissie Strategische Opgaven.

Voortgangsrapportages grote projecten mei, juni en juli 2020 en risicoparagraaf

Provinciale Staten worden via een voortgangsrapportage geïnformeerd over de voortgang van de grote projecten van de Provincie Zeeland en over de stand van zaken van het provinciale risicoprofiel.

Beslissing op bezwaar Perkpolder

Tegen het besluit van Gedeputeerde Staten om het verzoek om de vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 inzake de gebiedsontwikkeling Perkpolder af te wijzen is door Hörchner Advocaten, namens Stichting Schone Polder te Walsoorden bezwaar gemaakt. In afwijking van het advies van de commissie bezwaar, beroep en klachten is het ontvankelijke bezwaarschrift zowel op grond van art. 5.4 lid 1 als art. 5.4 lid 2 Wnb ongegrond verklaard.

Ingebrekestelling beslissing op bezwaarschrift Perkpolder

Doordat binnen de daarvoor gestelde termijn de beslissing op het bezwaar tegen het besluit van Gedeputeerde Staten om het verzoek om de vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 inzake de gebiedsontwikkeling Perkpolder af te wijzen bekend is gemaakt aan Hörchner Advocaten (namens Stichting Schone Polder te Walsoorden), verbeuren wij geen dwangsom aan Hörchner Advocaten.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten (PS) stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 1 september 2020.

Een greep uit de agenda: 

25 augustus 2020

Jo-Annes de Bat spreekt bij de Kick-off Innovatieprijs Emergo met HZ-studenten in de Lasloods in Vlissingen en hij overhandigt het Zeker Zeeuws certificaat aan Kingfish in Kats.

26 augustus 2020

Anita Pijpelink brengt een werkbezoek aan het groene strand en kustbroedvogels bij NP Oosterschelde en opent een bijeenkomst over de gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta in Kortgene.

Han Polman heeft een ontmoeting met de Duitse ambassadeur, de heer Brengelmann.

27 augustus 2020       

Anita Pijpelink brengt een werkbezoek aan het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk.

28 augustus 2020

Het college neemt deel aan de Doedag van Provinciale Staten in Waterdunen.

29 augustus 2020

Jo-Annes de Bat spreekt tijdens de studiemiddag ‘Van boer tot bord’ in Oostkapelle.

31 augustus 2020  

Jo-Annes de Bat, Anita Pijpelink en Han Polman bezoeken waterschap Brabantse Delta in Kruiningen.

Anita Pijpelink opent het Zeeland Nazomerfestival in Middelburg.