Locatie: 
Louise de Colignyzaal, Abdij 10 te Middelburg
Aanvang: 
13:30 uur
 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Mededelingen van gedeputeerden
  2. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  3. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan (vóór donderdag 15 oktober a.s. om 9.30 uur aanleveren)
  4. Vast terugkerend agendapunt: IPO in relatie tot provinciefinanciën
  5. Tweede tussenrapportage Commissie onderzoek project Sloeweg - 15014235
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. DELTA NV
  1. Brief GS van 25 september 2015 met uitnodiging voor informatiebijeenkomst Strategie DELTA NV - 15013856
  2. Afschrift brief GS van 28 september 2015 aan Minister van Economische Zaken over eigendomssplitsing DELTA NV - 15013869
  3. Persberichten DELTA NV n.a.v. AvA op 24 september 2015
  4. Brief GS van 6 oktober 2015 over Toets aandeelhoudersbelangen DELTA N.V. - 15014556 / 15014559
  5. Brief GS van 6 oktober 2015 met vertrouwelijk feitenrelaas strategie DELTA NV - 15014455
  6. DELTA NV: Halfjaarbericht 2015
  7. Mail gemeente Veere met aangenomen motie Wet onafhankelijk netbeheer
 6. Brief GS van 22 september 2015 over opvolging adviezen van Necker van Naem inzake projectorganisatie Sloeweg - 15013113

7.1 Brief Raad voor de financiële verhoudingen van 15 juli 2015 met rapport 'Grond, geld en gemeenten' - 15011702

7.2 Brief GS van 13 oktober 2015 over rapport Rfv 'Geld, grond en gemeenten' - 15014928

8.  Conceptverslag vergadering commissie Bestuur van 11 september 2015 met Advies aan Presidium

9.  Toezeggingenlijst

10. Volgende vergadering: vrijdag 20 november, 9.30 uur

11. Sluiting

Ingekomen stukken ter kennisneming en informatie

 1. Brief GS van 6 oktober 2015 over publicatie subsidieregister - 15014457