Vergadering Commissie Bestuur 21 januari 2022

Datum: 21 januari 2022
Starttijd: 09:00
Locatie: Digitaal via Teams

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter

 2. Vaststellen agenda

 3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:

  1. Vast terugkerend agendapunt: IPO

  2. Mededelingen van gedeputeerden

  3. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag

  4. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan

 4. Gelegenheid om in te spreken

 5. Brief GS van 21 december 2021 over 4e Begrotingswijziging 2022 RUD Zeeland Ondermijning - 110558

  1. Brief GS van 21 december 2021 4e Begrotingswijziging 2022 RUD Zeeland Ondermijning - 110558
  2. Brief GS (bijlage) van 21 december 2021 Uitnodiging van RUD indienen zienswijze begrotingswijziging kosten plan van aanpak ondermijning - 110558
  3. Brief GS (bijlage) van 21 december 2021 AB-voorstel begrotingswijziging PvA Ondermijning - 110558
  4. Brief GS (bijlage) van 21 december 2021 Deelverslag AB RUD Zeeland mbt aanbieding begrotingswijziging kosten plan van aanpak ondermijning - 110558
  5. Brief GS (bijlage) van 21 december 2021 Rol en taken RUD Zeeland op gebied van Ondermijning 2022 - 110558
  6. Brief RUD Zeeland (bijlage) van 14 januari 2022 Definitief advies begeleidingscommissie - 4e begrotingswijziging 2022 RUD - PvA Ondermijning - 110558
  7. Vragen CU en antwoorden over 4e Begrotingswijzing 2022 RUD Zeeland Ondermijning - 110558
 6. Brief GS van 7 december 2021 inzake 3e Voortgangsrapportage Wind in de zeilen - 108708

  1. Brief GS van 22 november 2021 over voortgang Delta kenniscentrum - 106496

   1. Brief GS van 22 november 2021 over voortgang Delta kenniscentrum - 106496
   2. Vragen PRO en antwoorden over Brief GS van 22 november 2021 over voortgang Delta kenniscentrum - 106496
  1. Brief GS van 7 december 2021 inzake 3e Voortgangsrapportage Wind in de zeilen - 108708
  2. Brief GS van 7 december 2021 (bijlage - 3e voortgangsrapportage) Wind in de Zeilen 24 november 2021 - uitvoeringsregisseur - 108708
  3. Vragen CU en antwoorden over Brief GS van 7 december 2021 inzake 3e Voortgangsrapportage Wind in de zeilen - 108708
  4. Vragen PvdA en antwoorden over Brief GS van 7 december 2021 inzake 3e Voortgangsrapportage Wind in de zeilen - 108708
 7. Brief GS van 9 november 2021 over Voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf augustus, september en oktober 2021 - 104880

  1. Brief GS van 9 november 2021 Voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf augustus, september en oktober 2021 - 104880
  2. Brief GS (bijlage) van 9 november 2021 Risicoparagraaf augustus-september-oktober 2021 - 104880
  3. Brief GS (bijlage) van 9 november 2021 Voortgangsrapportage Programma Natuurpakket Westerschelde - 104880
  4. Brief GS (bijlage) van 9 november 2021 Voortgangsrapportage Project N290 Traverse Kapellebrug - 104880
  5. Brief GS (bijlage) van 9 november 2021 Voortgangsrapportage Project N673 Zanddijk - 104880
  6. Brief GS (bijlage) van 9 november 2021 Voortgangsrapportage Project Waterdunen - 104880
  7. Brief GS (bijlage) van 9 november 2021 Voortgangsrapportage Project Zeeuws Deltaplan Zoet Water - 104880
  8. Vragen CU en antwoorden over Voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf augustus september en oktober 2021 - 104880
 8. Concept besluitenlijst van vergadering van 14 oktober 2021

  1. Besluitenlijst (concept) Commissie Bestuur 14 oktober 2021
 9. Toezeggingenlijst

  1. Brief GS van 2 november 2021 over Afdoen toezegging agendapunt 3.4 vragen in commissie Ruimte 16 september 2021 inzake uithalers en drugslabs Zeeland - 103428

  1. Toezeggingenlijst commissie Bestuur 21 januari 2022
 10. Volgende vergadering: vrijdag 11 maart 2022, 10.30 uur

 11. Sluiting

 12. Ingekomen stukken ter kennisneming en informatie

 13. Brief GS van 1 oktober 2021 aan voorzitter PS over advies CBB inzake klacht burger tegen ambtenaren - 98068

  1. Brief GS van 1 oktober 2021 aan voorzitter PS over advies CBB inzake klacht burger tegen ambtenaren - 98068
  2. Brief GS van 28 september 2021 aan burger over advies CBB inzake klacht ambtenaren - 98068
  3. Brief GS (bijlage - advies CBB) van 5 oktober 2021 over klacht burger - 98068
  4. Brief GS (bijlage - verslag CBB) van 5 oktober 2021 over klacht burger - 98068
  5. Brief GS (bijlage - uitspraak rechtbank) van 5 oktober 2021 over klacht burger - 98068
  6. Brief GS (bijlage - uitspraak rechtbank - brief aan ambtenaar) van 5 oktober 2021 over klacht burger - 98068
  7. Vragen CU en antwoord over GS-brieven inzake Wob-verzoeken (punt 101 en 105)
 14. Brief GS van 22 oktober 2021 over Protocol geheimhouding - 101478

  1. Brief GS van 22 oktober 2021 Protocol geheimhouding - 101478
 15. Brief GS van 15 oktober 2021 met Draaiboek tolvrije Westerscheldetunnel - 99728

  1. Brief GS van 15 oktober 2021 met Draaiboek tolvrije Westerscheldetunnel - 99728
  2. Brief GS (bijlage) van 15 oktober 2021 Draaiboek tolvrije Westerscheldetunnel - 99728
 16. Brief Stichting Zeeland Tolvrij van 25 oktober 2021 met Afschrift van brief met bemerkingen en reactie inzake Draaiboek tolvrije Westerscheldetunnel - 101791

  1. Brief Stichting Zeeland Tolvrij van 25 oktober 2021 Afschrift van brief met bemerkingen en reactie inzake Draaiboek tolvrije Westerscheldetunnel - 101791
 17. Brief GS van 2 november 2021 aan PS over Wob-verzoek en beroepschrift PwC rapport - 103164

  1. Brief GS van 2 november 2021 aan PS over Wob-verzoek en beroepschrift PwC rapport - 103164
  2. Brief GS van 2 november 2021 (Bijlage 1 - brief aan burger) - beroepschrift WOB rapport PwC - 103164
  3. Brief GS van 2 november 2021 (Bijlage 2 - brief aan burger (22 juni 2021)) afwijzen WOB-verzoek inzake ontvlechting Evides, PwC-rapportage - 103164
 18. Brief GS van 9 november 2021 over eindrapport Berenschot inzake verkenning naar samenwerking tussen GGD, VRZ en RUD

  1. Brief GS van 9 november 2021 -Eindrapport verkenning naar samenwerking GGD, RUD en VRZ - 104878
  2. Brief GS (bijlage brief GGD, RUD, VRZ) van 9 november 2021 - eindrapport verkenning samenwerking GGD, RUD en VRZ - 104878
  3. Brief GS (bijlage -verkenning) van 9 november 2021 - Eindrapport verkenning samenwerking GGD, RUD en VRZ - 104878
  4. Vragen CDA en antwoorden over Brief GS van 9 november 2021 over eindrapport Berenschot
 19. Brief GS van 16 november 2021 over subsidieregeling opruiming drugsafval - 105902

  1. Brief GS van 16 november 2021 - subsidieregeling opruiming drugsafval - 105902
  2. Vragen CU en antwoorden over subsidieregeling opruiming drugsafval
  3. Vragen CU en antwoorden over subsidieregeling opruiming drugsafval - bijlage landelijk overzicht synthetische drugs 1e helft 2021
 20. Brief GS van 16 november 2021 over Advies artikel 12-rapport Vlissingen 2020 - 105906

  1. Brief GS van 16 november 2021 aan minister BZK over Advies artikel 12-rapport Vlissingen 2020 - 105906
  2. Brief GS van 16 november 2021 Advies artikel 12-rapport Vlissingen 2020 - 105906
  3. Brief GS (bijlage) van 16 november Artikel 12-rapport Vlissingen 2020 - 105906
 21. Brief GS van 30 november 2021 met Reactie op e-mail van journalist van 23 november 2021 over een Wob-verzoek - 107285

  1. Brief GS van 30 november 2021 Reactie op e-mail van journalist van 23 november 2021 over een Wob-verzoek - 107285
 22. Brief GS van 26 november 2021 over Stand van zaken huisvesting statushouders en opvang asielzoekers - 107319

  1. Brief GS van 26 november 2021 Stand van zaken huisvesting statushouders en opvang asielzoekers - 107319
 23. Besluitenlijst vergadering commissie Integriteit 20 september 2021 - 109545

  1. Besluitenlijst Commissie Integriteit 20 september 2021
 24. Brief GS van 14 december 2021 over Ontvlechting Evides - 109967

  1. Brief GS van 14 december 2021 over Ontvlechting Evides - 109967
 25. Brief GS van 14 december 2021 over Beleidsplan 2022 NV Westerscheldetunnel - 109977

  1. Brief GS van 14 december 2021 over Beleidsplan 2022 NV Westerscheldetunnel - 109977
  2. Brief GS (bijlage - beleidsplan) van 14 december 2021 over Beleidsplan 2022 NV Westerscheldetunnel - 109977
  3. Vragen GL en antwoorden over Brief GS van 14 december 2021 over Beleidsplan 2022 NV Westerscheldetunnel - 109977
 26. Brief GS van 14 december 2022 over Financieel toezicht gemeenten en gemeenschappelijke regelingen 2022 - 109994

  1. Brief GS van 14 december 2022 over Financieel toezicht gemeenten en gemeenschappelijke regelingen 2022 - 109994
 27. Brief Rekenkamer van 17 december 2021 over Onderzoeksprogramma 2022 - 110265

  1. Brief Rekenkamer van 17 december 2021 Onderzoeksprogramma 2022 - 110265
 28. Mail provincieadvocaat van 21 december 2021 over Vonnis Rechtbank 17 dec 2021 - beroep - BRE 21-1308 WET - 55427

  1. Mail provincieadvocaat van 21 december 2021 over Vonnis Rechtbank 17 dec 2021- beroep - BRE 21-1308 WET - 55427
  2. Vonnis Rechtbank 17 dec 2021 - beroep - BRE 21-1308 WET - 55427
 29. Brief GS van 21 december 2021 over Evaluatie protocol geheimhouding - 110543

  1. Brief GS van 21 december 2021 Evaluatie protocol geheimhouding - 110543
  2. Brief GS (bijlage) van 21 december 2021 Evaluatie digitale terinzagelegging in Citrix - 110543
  3. Brief GS (bijlage) van 21 december 2021 Evaluatie protocol uitwisseling geheime informatie door GS aan PS en aan Statencommissies - 110543
 30. Brief GS van 21 december 2021 over Strategisch Plan North Sea Port - 110544

  1. Brief GS van 21 december 2021 Strategisch Plan North Sea Port - 110544
  2. Brief GS (bijlage) van 21 december 2021 Strategisch plan North Sea Port - 110544
  3. Brief GS (bijlage) van 21 december 2021 Meerjarenvisie Ondermijning 2021-2025 North Sea Port - 110544
  4. Brief GS (bijlage) van 21 december 2021 Notitie Transparante rolverdeling aanpak ondermijnende criminaliteit - 110544
  5. Brief GS (bijlage) van 21 december 2021 Rol North Sea Port als havenbedrijf in de aanpak van ondermijnende criminaliteit - 110544
 31. Brief GS van 21 december 2021 over Evaluatie legesverordening, grondwaterverordening en milieuleges Omgevingswet - 110553

  1. Brief GS van 21 december 2021 Evaluatie legesverordening, grondwaterverordening en milieuleges Omgevingswet - 110553
  2. Brief GS van 21 december 2021 (Bijlage 1 ) Rapportage evaluatie legesverordening en grondwaterverordening - 110553
  3. Brief GS van 21 december 2021 (Bijlage 2) Aanbevelingen ANG inclusief reactie Provincie - 110553
 32. Brief GS van 21 december 2021 over Ondernemingsplan PZEM 2022 - 110542

  1. Brief GS van 21 december 2021 Ondernemingsplan PZEM 2022 - 110542
  2. Brief GS (Bijlage 1) van 21 december 2021 - Ondernemingsplan PZEM 2022 - 110542
  3. Brief GS (Bijlage 2) van 21 december 2021 - Notitie PZEM Ondernemingsplan 2022 - 110542

Laatste wijziging 17-02-2022 17:41:13