Locatie: 
Louise de Colignyzaal, Abdij 10 te Middelburg
Aanvang: 
09:00 uur
 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Mededelingen van gedeputeerden
  2. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Verzoek van 50PLUS-fractie om met de andere politieke partijen te bespreken hoe de Zeeuwse politiek betrokken kan worden bij c.q. kan (mee)beslissen over het in bedrijf houden van de kerncentrales in Doel
  1. Brief Benegora van 23 oktober 2015 over levensduurverlenging reactoren Doel 1 en 2 – 15015421
  2. Brief GS over bepalingen inzake levensduurverlenging kerncentrale Doel 1 en 2 - 15016467
 6. Brief GS van 21 oktober 2015 over noodopvang vluchtelingen en huisvesting asielzoekers - 15015232
 7. Brief GS van 17 november 2015 over Tafel van 15 -15016263
 8. Statenvoorstel begrotingswijzigingen 2015 en 2016 provincie Zeeland - SERV-26
 9. Brief GS van 20 oktober 2015 over projectorganisatie Tractaatweg N62 - 15015349
 10. Brief LHBT Netwerk Zeeland van 26 oktober 2015 over oprichting stichting LHBT Netwerk Zeeland - 15015423
 11. Conceptverslag gezamenlijke commissievergadering van 16 oktober 2015, met bijlagen
 12. Conceptverslag commissie Bestuur van 16 oktober 2015
 13. Toezeggingenlijst
 14. Volgende vergadering: vrijdag 22 januari 2016, 9.30 uur
 15. Sluiting

Ingekomen stukken ter kennisneming en informatie

 1. Brief GS van 3 november 2015 met jaarverslag archieftoezicht en jaarverslag DVO 2014 - 15014683
 2. Brief Raad voor het openbaar bestuur van 2 oktober 2015 met rapport 'Sturen én verbinden, naar een toekomstbestendige Rijksoverheid' - 15015597