Locatie: 
Louise de Colignyzaal, Abdij 10 te Middelburg
Aanvang: 
13:30 uur
Online uitzending: 
online uitzending

1. Opening en mededelingen

2. Vaststellen agenda

3. Gelegenheid om in te spreken

4. Informatie-uitwisseling

5. Brief van Algemeene Schippers Vereeniging over gevolgen nieuwe sluis Terneuzen 15007555

6. Statenvoorstel Garantstelling leningen Zeeuwse Bibliotheek 15008215

7. Brief Gedeputeerde Staten over overeenkomsten Marinierskazerne Vlissingen 15007349

8. Brief Gedeputeerde Staten over projectorganisatie N62 15008213

9. Brief Gedeputeerde Staten eindevaluatie convenant bevolkingsontwikkeling "Koersvast voor Zeeland" 15004239

10. Conceptverslag Overlegplatform Openbaar Vervoer 24 februari 2015 15003316

11. Presentatie door dhr. Van Mierlo (Zeeuwse Milieufederatie) over offshore windenergie

12. Bijgewerkte Toezeggingenlijst

13. Stukken die aanvankelijk ter kennisneming waren geagendeerd en ter behandeling in deze vergadering zijn teruggevraagd.

14. Vastgestelde verslagen Commissie Economie van 11 mei en 18 mei 2015

15. Volgende vergadering: 4 september 2015, 13.30 uur

16. Sluiting